Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (ψηφοφορία)
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  9.2.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  9.3.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  9.4.Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (ψηφοφορία)
  9.5.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (ψηφοφορία)
  9.6.Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A8-0069/2017 - Peter Liese) (ψηφοφορία)
  9.7.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (A8-0041/2015 - Neena Gill) (ψηφοφορία)
  9.8.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (ψηφοφορία)
  9.9.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
  9.10.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
  9.11.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
  9.12.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (ψηφοφορία)
  9.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (A8-0155/2017 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  9.14.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (ψηφοφορία)
  9.15.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  9.16.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  9.17.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (ψηφοφορία)
  9.18.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (ψηφοφορία)
  9.19.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (ψηφοφορία)
  9.20.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (ψηφοφορία)
  9.21.Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (ψηφοφορία)
  9.22.Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ρητορική μίσους, λαϊκισμός, και ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - προς μια ανταπόκριση της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής (συζήτηση)
 15.Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: Ουκρανία (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 19.Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Έκθεση του 2016 σχετικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 22.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την Επιτροπή για τη θέση των γυναικών (CSW) (συζήτηση)
 23.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 24.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1201 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5503 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου