Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (hääletus)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Äriühinguõiguse teatavad aspektid (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  9.2.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  9.3.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  9.4.Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatias (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (hääletus)
  9.5.Meditsiiniseadmed (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (hääletus)
  9.6.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (A8-0069/2017 - Peter Liese) (hääletus)
  9.7.Rahaturufondid (A8-0041/2015 - Neena Gill) (hääletus)
  9.8.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (hääletus)
  9.9.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hääletus)
  9.10.Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hääletus)
  9.11.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hääletus)
  9.12.2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (hääletus)
  9.13.Paranduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (A8-0155/2017 - Jens Geier) (hääletus)
  9.14.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (hääletus)
  9.15.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  9.16.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.17.DNA-andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (hääletus)
  9.18.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (hääletus)
  9.19.Sõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (hääletus)
  9.20.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (hääletus)
  9.21.Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (hääletus)
  9.22.Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Meditsiiniseadmed (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Rahaturufondid (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Vihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed (arutelu)
 14.Rändluse hulgiturgude eeskirjad (arutelu)
 15.Rändluse hulgiturgude eeskirjad (arutelu jätkamine)
 16.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) (arutelu)
 17.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 18.Olukord Venezuelas (arutelu)
 19.ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)
 20.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 21.2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
 22.Naiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule (arutelu)
 23.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 24.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 25.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1201 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5503 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika