Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (balsošana)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Akciju sabiedrību tiesību daži aspekti (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  9.2.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  9.3.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  9.4.Šengenas acquis noteikumu piemērošana Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijā (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (balsošana)
  9.5.Medicīniskas ierīces (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (balsošana)
  9.6.In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces (A8-0069/2017 - Peter Liese) (balsošana)
  9.7.Naudas tirgus fondi (A8-0041/2015 - Neena Gill) (balsošana)
  9.8.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (balsošana)
  9.9.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsošana)
  9.10.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsošana)
  9.11.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsošana)
  9.12.2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (balsošana)
  9.13.2017. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (A8-0155/2017 - Jens Geier) (balsošana)
  9.14.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (balsošana)
  9.15.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  9.16.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Latvijā (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.17.DNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (balsošana)
  9.18.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (balsošana)
  9.19.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (balsošana)
  9.20.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Maltā, Kiprā un Igaunijā (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (balsošana)
  9.21.Ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (balsošana)
  9.22.Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Medicīniskas ierīces (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Naudas tirgus fondi (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Naida runa, populisms un viltus ziņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos: ES atbildes reakcijas sagatavošana (debates)
 14.Viesabonēšanas vairumtirgi (debates)
 15.Viesabonēšanas vairumtirgi (debašu turpināšana)
 16.Trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības: Ukraina (debates)
 17.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 18.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 19.ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)
 20.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 21.2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
 22.Ieteikums Padomei par Sieviešu statusa komisiju (CSW) (debates)
 23.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 24.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 25.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1201 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5503 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika