Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 5 april 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (stemming)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  9.2.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (stemming)
  9.3.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (stemming)
  9.4.Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (stemming)
  9.5.Medische hulpmiddelen (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (stemming)
  9.6.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (A8-0069/2017 - Peter Liese) (stemming)
  9.7.Geldmarktfondsen (A8-0041/2015 - Neena Gill) (stemming)
  9.8.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (stemming)
  9.9.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (stemming)
  9.10.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (stemming)
  9.11.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (stemming)
  9.12.Raming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I - Europees Parlement (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (stemming)
  9.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (A8-0155/2017 - Jens Geier) (stemming)
  9.14.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (stemming)
  9.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  9.16.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (stemming)
  9.17.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (stemming)
  9.18.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (stemming)
  9.19.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (stemming)
  9.20.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (stemming)
  9.21.Genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (stemming)
  9.22.Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Medische hulpmiddelen (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Geldmarktfondsen (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Haatzaaiende uitlatingen, populisme en nepnieuws in de sociale media - naar een reactie van de EU (debat)
 14.Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten (debat)
 15.Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten (voortzetting van het debat)
 16.Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne (debat)
 17.Samenstelling delegaties: zie notulen
 18.Situatie in Venezuela (debat)
 19.Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. (debat)
 20.Samenstelling delegaties: zie notulen
 21.Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 22.Aanbeveling aan de Raad over de Commissie voor de status van de vrouw (CSW) (debat)
 23.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 24.Ingekomen stukken: zie notulen
 25.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1201 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5503 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid