Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (głosowanie)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 9.Głosowanie (kontynuacja)
  9.1.Niektóre aspekty prawa spółek (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  9.2.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  9.3.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  9.4.Stosowanie przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Chorwacji (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (głosowanie)
  9.5.Wyroby medyczne (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (głosowanie)
  9.6.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese) (głosowanie)
  9.7.Fundusze rynku pieniężnego (A8-0041/2015 - Neena Gill) (głosowanie)
  9.8.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (głosowanie)
  9.9.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (głosowanie)
  9.10.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (głosowanie)
  9.11.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (głosowanie)
  9.12.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (głosowanie)
  9.13.Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (A8-0155/2017 - Jens Geier) (głosowanie)
  9.14.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/000 TA 2017 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (głosowanie)
  9.15.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  9.16.Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Łotwie (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.17.Zautomatyzowana wymiana danych DNA na Słowacji, w Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (głosowanie)
  9.18.Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (głosowanie)
  9.19.Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (głosowanie)
  9.20.Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (głosowanie)
  9.21.Genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 x 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (głosowanie)
  9.22.Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Wyroby medyczne (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Fundusze rynku pieniężnego (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Mowa nienawiści, populizm i fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych – dążenie do reakcji UE (debata)
 14.Hurtowe rynki usług roamingu (debata)
 15.Hurtowe rynki usług roamingu (ciąg dalszy debat)
 16.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) (debata)
 17.Skład delegacji: patrz protokół
 18.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 19.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)
 20.Skład delegacji: Patrz protokól
 21.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
 22.Zalecenie dla Rady w sprawie Komisji ds. Statusu Kobiet (debata)
 23.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 24.Składanie dokumentów: patrz protokół
 25.Przesunięcie środków: patrz protokół
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1201 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5503 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności