Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

14. Κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione della Commissione sulla situazione in Ungheria.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, Prime Minister, recent developments in Hungary have got many people worried in the EU, but also in the outside world. We share those worries and concerns. Questions have been asked about the compatibility of certain actions of the Hungarian authorities with EU law and with our shared values, and also these questions were raised by this Parliament with the Commission. That is why the College decided to discuss the overall situation in Hungary in two recent meetings on 12 April and today. The discussions allowed us to assess all the issues in an objective, fact-based and law-based manner. We also consider that given the wider situation, including the spirit of Article 2 TEU, a broader political dialogue between the Hungarian authorities, other Member States, the European Parliament and the Commission should take place. That is why I welcome the debate in plenary today which is part of that broader political dialogue with the participation of the Hungarian authorities at the highest level.

The recently adopted Hungarian Higher Education law is perceived by many as an attempt to close down the Central European University, which I think is a pearl in the crown of post-divided Europe, a Europe free and whole.

(Applause)

The Commission’s analysis of the law confirmed our concerns with regard to its compatibility with internal market freedoms and the EU Charter of Fundamental Rights. The college has therefore decided today to launch infringement proceedings against Hungary by sending a letter of formal notice and we await a reaction from the Hungarian authorities within a month.

The draft legislation tabled to the Hungarian Parliament at the beginning of April on the funding of so-called foreign non-governmental organisations is also on our radar screen. If adopted, it could raise concerns as regards the compatibility with the EU’s internal market rules, in particular the free movement of capital and the EU Charter of Fundamental Rights, including the freedom of assembly. Civil society is the very fabric of democratic societies. We would not be democracies without strong and free civil societies.

(Applause)

I would therefore deeply regret any action by the Hungarian authorities aimed at shrinking the space of civil society organisations, or any attempt to control or stigmatise their work. Yes, NGOs need to be transparent about their finances, but the Commission will continue to follow the draft legislation closely and will express its concerns on the draft law in the context of this broader political dialogue.

We also discussed asylum and respect for values of human dignity, freedom and human rights, tolerance and solidarity. The Commission has already expressed its concerns about the existing Hungarian law. The new asylum law adopted at the end of March raises serious doubts about compatibility with EU law. Commissioner Avramopoulos has launched discussions on these issues with the Hungarian authorities. If these discussions do not produce timely results, the Commission will not hesitate to take further action.

The protection of pregnant working women is another area we have raised formally with the Hungarian authorities and as our concerns remain unanswered the college will shortly decide on the need for further action to ensure full compliance with EU rules on maternity leave and gender equality in employment. Let me here make a more general point. Where the Hungarian authorities engage in a dialogue with the Commission, good progress can be made, and I want to be crystal clear about this. Whenever we ask for a dialogue with the Hungarian authorities, they always oblige and start a dialogue so I want there to be no misunderstanding about this. I want to mention two examples where we have reached good progress. With regard to the transposition of the Framework Decision on Racism and Xenophobia, we are pleased to see that in our discussions with the Hungarian authorities our concerns have been addressed in recently adopted amendments to the Hungarian criminal code. However, of course practical implementation of national legislation is key and hate crime cases need to be investigated in practice. We will continue to monitor the situation on the ground.

As regards the values of equality and non-discrimination, the college continues to be attentive to the situation of the Roma in Hungary and in particular to discrimination against Roma children in education. Here we also had a lot of discussion and dialogue, and following our technical discussions with the Hungarian authorities the Commission is awaiting for Hungary to notify the recently proposed legislative amendments in this field.

You will all be aware of the Hungarian Government’s ‘Stop Brussels’ consultation. I am pleased to announce that the Commission has decided to make public its own response in order to dispel misunderstandings and perhaps get the facts straight. The European Union is not, and has never been, about Brussels: the European Union is a project driven and designed by its Member States, each of which has decided individually and democratically that this is the path they wish to adopt. This includes Hungary. Each and every one of those Member States, including Hungary, take both the responsibility and the credit for decisions we take collectively. Each and every one of those Member States, including Hungary, under- signed the rules of the club.

Several of the claims and allegations made in the consultation need correction. For instance, and I quote: ‘Brussels wants to force Hungary to abolish the reduction in public utility charges’. The reality, however, is that the Commission shares the Hungarian Government’s objective to have affordable energy for households. The best way to achieve this is to establish competitive energy markets and promote energy efficiency and innovation, and to work together at European level to ensure security of supply. That is at the core of the Energy Union proposals.

Another allegation: Brussels wants to force Hungary to let in illegal immigrants. Again, the reality is that the European Union is fighting irregular migration and is actively helping Member States to manage their external borders and return irregular migrants who have no right to stay in the EU, but irregular migration needs to be distinguished from seeking asylum. We have a shared responsibility to live up to our international obligations to protect people fleeing war and persecution and treat them fairly and with dignity.

(Applause)

Now let me be very clear. Hungary in 2015 was under incredible pressure, incredible pressure, which was extremely difficult to manage. Given those exceptional pressures in 2015, in September of that year the Commission proposed to relocate up to 54 000 asylum applicants from Hungary to other Member States, but this proposal was opposed by the Hungarian Government. Hungary is therefore asked to accept a very limited number of asylum seekers – 1 294. These are not illegal immigrants ... from the two most overburdened Member States, Greece and Italy. Asylum seekers can select (for) themselves, it is not shoved down their throats, they can select for themselves.

Another allegation: illegal immigrants heading to Hungary are encouraged to illegal acts not by just human traffickers, but also by some international organisations. Let me be very clear about this: the European Union has zero tolerance for human trafficking and it has taken action for many years to combat this heinous crime. Saving lives at sea and looking after vulnerable people who are in need of international protection is not the same thing as promoting irregular migration. There is no evidence whatsoever of NGOs working with criminal-smuggling networks to help migrants enter the EU.

A fourth claim: more and more organisation supported from abroad operate in Hungary with the aim of interfering in Hungarian internal matters in a non-transparent manner. I have already indicated earlier the Commission’s position. While the conditions under which non-governmental organisations carry out their activities are in principle a matter of national law, those conditions must be in line with EU law and the Union’s values. That is the importance of civil society. The European Union for its part has strict rules on transparency and lobbying of the European institutions.

The fifth allegation is that Brussels is attacking Hungary’s job-creating measures. The opposite is true. The EU is massively supporting job creation in Hungary. The Hungarian authorities themselves have reported that this contributed to creating more than 150 000 jobs.

The last issue on the questionnaire is that Brussels is attacking our country because of tax cuts. The fact of the matter is that EU taxation rules must be agreed by all Member States unanimously. The EU has agreed only minimum VAT levels. It is the Hungarian Government that has decided to set the rate at 27% which is the highest in the EU.

Honourable Members, on 23 March the leaders of 27 Member States and the EU institutions, including the Prime Minister of Hungary, stated in the Rome Declaration, and I quote: ‘Sixty years ago, recovering from the tragedy of two world wars, we decided to bond together and rebuild our continent from its ashes. We have built a unique Union with common institutions, strong values, a community of peace, freedom, democracy, human rights and the rule of law’. And I have to add to this on a personal note. As a young man I travelled regularly to Hungary and I remember very well the sense of oppression I felt crossing the border from Austria into Hungary: the barbed wire, the watchtowers, the oppressive feeling in Budapest that you had all the time. The biggest single miracle in my lifetime is the fall of the Berlin Wall, the fall of the Iron Curtain and that Hungary became one of the democratic nations of Europe, and that is not something the European Union should claim credit for. This is something that was done by the Hungarian people themselves: striving for freedom, protecting their freedom, however, it is now a common European task and we will have to fight for that. Given this history, given the Rome Declaration, how can one reconcile this with a campaign to stop Brussels? The fact that only one month after this Declaration we are having today’s debate on the situation in Hungary gives us all the more reason to seek clarifications about the intentions of the Hungarian Government.

Let me say in conclusion that I strongly thank Parliament for supporting this, but I also want to express my gratitude to Prime Minister Orbán for coming here today and having this debate with us. Dialogue is the European way, dialogue to solve misunderstandings, but also dialogue when we disagree. That is the European way.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Viktor Orbán, Magyarország miniszterelnöke. – Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Alelnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Az Európai Parlament ismét vitát tart Magyarországról. Azért jöttem el ide, Brüsszelbe Önökhöz, hogy ebben a vitában részt vegyek. Lassan harmincesztendős képviselőségem során mindig nagyra értékeltem a vitát, és az egymástól eltérő nézetek ütköztetését. A demokrácia érvelésalapú, és az Európai Uniónak is ez adja erkölcsi alapját. Meggyőződésem, hogy mindig jobb döntések születnek, ha azok vitából és nem egyoldalú kinyilatkoztatásokból származnak. Itteni részvételemmel Önöknek is segíteni kívánok abban, hogy megalapozott döntést hozzanak, amikor Magyarország van a napirendjükön. Emlékszem, az előző Parlament Magyarországról szóló határozatai nem állták ki az igazság próbáját. Gondoljunk csak a Tavares-jelentés látványos és mindenkinek kínos kudarcára.

Önök tudhatják, hogy mi, magyarok sosem adjuk fel a küzdelmet, és én ma a józan ész erejét próbálom alkalmazni ebben a vitában is. A vitánk részben Önökkel, részben pedig egy amerikai pénzügyi spekulánssal áll fenn. Tudom, hogy Magyarország ereje, mérete, súlya jóval kisebb, mint az Önöké, és kisebb, mint a Magyarországot támadó Soros György amerikai pénzügyi spekulánsé, aki bár európai emberek millióinak életét tette tönkre pénzügyi spekulációival, akit Magyarországon megbüntettek spekuláció miatt, és aki az eurónak is nyíltan bevallott ellensége, mégis olyan nagy becsben áll itt, hogy az Európai Unió legfelsőbb vezetői fogadják őt. De ez nem ok arra, hogy valótlanságok alapján elítéljenek bennünket, mert a méltányosság nem országméret függvénye.

Tisztelt Ház! Azért jöttem, hogy a vitában megvédjem a hazámat. De fontos, hogy a sikerekről is beszámolhassak. 2008-ban onnan indultunk, ahol Görögország volt. Magyarország akkori kormánya volt az első, amely a Valutaalaphoz és Önökhöz, az Európai Unióhoz fordult kölcsönért. Azóta ezt a pénzt idő előtt, és maradéktalanul visszafizettük. Azóta sok százezer munkahelyet teremtettünk. Magyarország úton van az Unió legalacsonyabb munkanélküliségi mutatója felé. Ma ez 4 százalék. Létrehoztuk a munkaalapú társadalmat, segély helyett munkát adunk mindenkinek, aki dolgozni kíván. A teljes foglalkoztatottság a célunk. A költségvetési hiányunk évek óta túlteljesíti az Önök által megkövetelt mérteket, legutóbb mínusz 1,8 százalék volt, az államadósságunk csökken, a gazdasági növekedésünk idén stabilan 4 százalék körül van. Számos megoldandó problémánk van még, de van mire büszkének lenni. Meggyőződésem szerint Magyarország sikere egyben európai siker is, és az Uniónak ma szüksége van sikerekre. Butaság lenne, ha ideológiai különbségek miatt ez a tény nem kapna elegendő figyelmet.

Tisztelt Európai Parlament! Úgy látom, több ügy is van, ami számot tarthat az Önök érdeklődésére. Elterjedt az a hír, hogy a magyar kormány törvénnyel bezárta Soros György, amerikai pénzügyi spekuláns Budapesten működő magánegyetemét. Ennek az egyetemnek a rektora az intézmény oktatóinak és hallgatóinak a következőket írta, idézem: „Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Közép-európai Egyetem létét nem veszélyezteti semmi, az egyetem minden körülmények között folytatja működését.” Tisztelt Bizottság, tisztelt Parlament, ez a vád tehát alaptalan, nincs ténybeli alapja. A helyzet abszurd. Olyan, mint amikor gyilkossággal vádolnak meg valakit, el is ítélik, miközben az állítólagos bűncselekmény áldozata él és virul. Sőt, maga is mutogat az elítéltre gyilkost kiáltozva. A valóság az, hogy a Magyar Országgyűlés által elfogadott kisebb terjedelmű törvénymódosítás 28, 28 Magyarországon működő külföldi egyetemet érint, és nem tesz mást, mint egységesíti a rájuk vonatkozó szabályozást, bezárja a spekulációk és visszaélések lehetőségét, átláthatóságot követel, és felszámolja az európai egyetemekkel szemben eddig élvezett privilegizált helyzetet.

Önök európai törvényhozók. Nekem mint Magyarország miniszterelnökének, egy uniós tagország vezetőjének kötelességem biztosítani, hogy az európai és a magyar egyetemek ne legyenek hátrányosabb helyzetben Unión kívüli versenytársaiknál. Bármilyen nagy és gazdag ember is a tulajdonosuk.

Tisztelt Parlament! A másik napirenden szereplő ügy a napokban a kormányom által meghirdetett nemzeti konzultáció. Tájékoztatom Önöket, hogy Magyarországon az elmúlt évtized során szokásossá vált, hogy rendszeresen megkérdezzük az ország polgárait. Az elmúlt években négy alkalommal tartottunk nemzeti konzultációt. Jó szívvel javaslom Önöknek is ezt a módszert. A mostani konzultáció során a magyar kormány konkrét ügyekben Brüsszelben képviselendő álláspontjának kialakításához kéri a magyar emberek támogatását.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Szeretném világosan leszögezni, hogy Magyarország és a magyar kormány elkötelezettsége az Európai Unió irányában nem megkérdőjelezhető. A magyar politika az elmúlt harminc évben erre az alapra építkezett. Ezért adtam az aláírásomat, és ezért értek egyet maradéktalanul a nemrégiben elfogadott római nyilatkozattal és pártcsaládom, az Európai Néppárt Máltán elfogadott programjával is. Ugyanakkor, tisztelt Elnök Úr, tisztelt Alelnök Úr, számos tekintetben elégedetlenek vagyunk az Európai Unió működésével. A kritikákat azért fogalmazzuk meg, mert szeretnénk a hibákat kiküszöbölni, és szeretnénk az Európai Uniót megreformálni. Meggyőződésünk, a polgárok bizalmát az európai intézmények iránt csak úgy tudjuk visszaszerezni, ha mindent megteszünk a rossz és alacsony hatékonyságú működés okainak a felszámolására.

A terápiához világos diagnózis, a bajok egyértelmű megnevezése szükséges. Én személy szerint is, de mi, magyarok általában szeretjük az egyenes beszédet. Mi világosan és egyértelműen fogalmazunk, hogy mindenki megértse, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Bennünket meg a gúzsba kötött, a dolgok megnevezésére alkalmatlanná tett politikai nyelvezet irritál, ami az európai közéletben manapság elharapódzott. De nem hiszem, hogy az Európai Unió 28 országában azonos vérmérséklet és vitastílus lenne elvárható. Éppen ettől találom izgalmasnak, és éppen ezért kedvelem személyesen is az európai politikai kultúrát. Ha lebontják, ha Önök lebontják a velünk szemben táplált előítéleteket, felüdítő, innovatív és kreatív politikai gondolkodásra fognak bukkanni. Ez igaz a konzultációra is. Meggyőződésem szerint Magyarország éppen ennek köszönheti eredményeit.

A nemzeti konzultációs kérdőíven feltett néhány ügyben a magyar kormány alapállása, ez az egyenes beszéd ellentétes a Bizottság szándékaival. Világos az álláspontunk, hogy nem szeretnénk, és nem tartjuk az uniós alapító szerződésekkel összeegyeztethetőnek, hogy kötelezően telepítsenek be a mi országunkba migránsokat. Hogy kivel élünk együtt, ennek eldöntése kizárólag a magyar polgárok döntése lehet. Fontos információ, hogy Soros György és NGO-i évente egymillió migránst akarnak az Európai Unióba szállítani. Ezt a programot ő személyesen nyilvánosan meghirdette és pénzügyi kölcsönt is kínált hozzá. Önök is olvashatták. Mi ezt a javaslatot elutasítjuk. Nem szeretnénk azt sem, ha a közüzemi díjak, a rezsi eddigi nemzetihatóságiár-megállapítási jogát elveszítenénk, mert attól félünk, hogy ez növeli majd a lakosság terheit, és ismét az árak durva emelkedéséhez vezet, és ettől már éppen eleget szenvedtek a magyar családok. És nem szeretnénk azt sem, ha az adómegállapítás jelenleg nemzeti hatáskörben lévő joga az Unióra szállna, mert ez véleményünk szerint rontaná a versenyképességünket.

Azt sem értjük, hogy a Bizottság minden évben az éves jelentésében bírálja a magyar közmunkarendszert, ami a kiépített munkaalapú és nem segélyalapú társadalom fontos eleme. Ezek aktuális vitakérdések. A mi álláspontunk az, hogy ezekben nem akarunk változást, nem akarjuk a nemzeti és az uniós jogkörök átrendezését ezekben az ügyekben, vagyis a jelenleg közös akarattal kialakított status quót védjük. Innen az „Állítsuk meg Brüsszelt!” megnevezés is. Ez csak nem bűn? Együtt fogadtuk el a most hatályos, általunk védett szabályokat is, a mostani szabályok, amiket meg akarunk védeni, azok is közös európai uniós vívmányok. Ezért szerintem nem lehet a magyar álláspontot, és nem lehet a magyar konzultációt Európa-ellenesnek minősíteni. Az is igaz – nem akarom eltagadni –, hogy a mi Európa-víziónk erős tagországok erős Európájára épül. Egy ilyen Európában a tagországok viselik, és nem elhárítják a felelősséget. Felelősséget az államadósságért, a költségvetésért és a határvédelemért.

Tisztelt Képviselők! Mi a vita, az érvelés és a meggyőzés eszközeivel akarjuk alakítani az itteni döntéshozatalt. Azt javaslom, hogy akinek nem tetszik a mi országunk véleménye, állítsa vele szembe a saját érveit, vívjuk meg a vitáinkat, de kérem, ne ítéljenek el azért, mert Magyarországnak saját, önálló véleménye van. Tisztelt Ház! A harmadik ügy a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó szabályozás. A most tárgyalt, mármint otthon Magyarországon tárgyalt tervezet az amerikai mintát veszi át. Az Unió több országában, és ha jól tudom, a Pieper-jelentés keretében itt, a Parlamentben Önök is foglalkoznak azzal a bonyolult kérdéssel, hogy miként lehet a demokratikus döntéshozatalt befolyásolni akaró, tőkeerős külföldi, külsős lobbik működését mindenki számára átláthatóvá tenni. A magyar törvény az átláthatóság és a transzparencia elvére épít. Nem akarunk mást, mint azt, hogy az NGO-król tudni lehessen, milyen pénz és milyen érdek áll mögöttük. Ez nem csorbítja az alkotmányos jogukat, hogy hallathassák a hangjukat, érdekeiket képviselhessék, és szabadon szerveződjenek.

Tisztelt Képviselők! Azt is fontos leszögezni, hogy a magyar kormány eddigi magatartása kitérők nélküli, mindig következetes magatartás volt, a klub szabályait be kívánjuk tartani, és eddig mindig be is tartottuk. Tisztában vagyok azzal, hogy az uniós tagsággal nemcsak jogok, hanem kötelességek is járnak. Az elmúlt évek konfliktusait igyekeztünk párbeszéd és tárgyalások útján rendezni. Örömmel jelentem, hogy ennek eredményeképpen közös megegyezéssel sikerült lezárnunk olyan bonyolult ügyeket, mint többek között a médiaszabályozás, az új magyar alkotmány, a bírósági rendszer átalakítása vagy éppen az atomenergia fejlesztése. Ezek sikeresen lezárt ügyek. Szeretném biztosítani az Alelnök Urat, hogy a most napirenden lévő ügyekben is erre fogunk törekedni.

Tisztelt Ház! Magyarország büszke ország. A magyarok mindig is Európa fontos, az európai keresztény értékrend iránt elkötelezett nemzetének tartották magukat, és bele akartak szólni a rájuk vonatkozó döntésekbe. Kormányom Magyarországon azért dolgozik, hogy Magyarország Európai Unió melletti elkötelezettsége erősödjön. A munkánk sikeres. Az Európai Unió támogatottsága a tagállamok között éppen Magyarországon a legnagyobb, 70 százalék feletti, és mi erre büszkék vagyunk. Higgyék el, az emberek támogatják, de csak akkor támogatják az Európai Uniót, ha az fair és nyílt vitákra épül, és képes beismerni, hogy időnként bizony reformra szorul. Tisztelt Elnök Úr, mi mindig megadtuk Önöknek a tiszteletet. Kérem, ha Magyarországról van szó, legyenek kritikusak az előítéletekkel szemben, kérem, hogy ragaszkodjanak az igazsághoz, és arra kérem Önöket, hogy mérjenek egyenlő mércével. Csak így lehetünk mi valamennyien méltóak az európai névre. Köszönöm, hogy meghallgattak!

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrter Herr Premierminister! Es geht heute nicht um Soros. Ich verstehe eines nicht. Seit 25 Jahren gibt die Zentraleuropäische Universität in Budapest zwei Diplome aus: ein amerikanisches und ein ungarisches. Seit 25 Jahren ist das gute Praxis, sie hat sich ein Renommee erarbeitet. Ungarische Studenten haben davon einen Vorteil, weil sie in ihrer Stadt – in Budapest – zwei Abschlüsse bekommen. Ich, und ich darf das für meine gesamte Fraktion sagen, lieber Herr Premierminister, wir verstehen einfach nicht, warum dieser Vorteil jetzt dieser Universität weggenommen wird.

(Beifall)

Die Bitte von unserer Seite ist klipp und klar: Die Freiheit der Wissenschaft ist ein Grundwert der Europäischen Union, die gilt es hochzuhalten und die gilt es zu verteidigen. Die Universitätsverantwortlichen wollen einfach nur ihre Arbeit machen, nämlich Studenten unterrichten. Deswegen bitte ich Viktor Orbán, die Vorgaben, die Bitten und die Änderungswünsche, die die Kommission jetzt auf den Weg gebracht hat, anzunehmen und umzusetzen.

Ich möchte einen zweiten Punkt herausgreifen. Ich verstehe eine zweite Sache nicht, nämlich: Ja, man kann anderer Meinung sein, man kann unterschiedliche Positionen in einer Debatte vertreten, natürlich. Aber was in Ungarn mit dieser Umfrage praktiziert wird, ist nicht das Sammeln von Argumenten und Meinungen, sondern es ist Stimmungsmache gegen Europa.

(Beifall)

Wenn wir über Bürokraten reden, die in Brüssel regieren, dann schaue ich jetzt in diesen Saal hinein und sehe, lieber Viktor Orbán – Herr Ministerpräsident, seien Sie mir nicht böse: Die meisten Bürokraten sitzen hinter Ihnen, der Rest hier im Haus sind alles Abgeordnete, gewählte Politiker, die hier tätig sind. Deswegen möchte ich deutlich machen, dass nicht Bürokraten in Brüssel entscheiden, sondern gewählte Politiker –Minister, Abgeordnete. Gewählte Politiker entscheiden in Brüssel.

Wir dürfen nicht zulassen, dass wir das auf Dauer beschädigen. Ich sage, es gibt viele nationale Politiker, die Stimmung gegen Europa machen. Aber es ist für uns nicht tolerierbar, dass das passiert. Ein starkes Ungarn braucht auf Dauer eine starke EU, und das dürfen wir nicht beschädigen.

Ich verstehe allerdings eines ein bisschen besser, das möchte ich auch deutlich machen: Wenn die ungarische Regierung eine Initiative auf den Tisch legt, wissen zu wollen, wer die NGO finanziert und wie sie finanziert sind, dann wundere ich mich schon, warum die grüne Fraktion das jetzt attackiert. Hier in Brüssel ist die grüne Fraktion die, die am meisten für Transparenz eintritt. Sie wollen wissen, wie NGO finanziert werden. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Die Tatsache, dass wir Transparenz in Ungarn bekommen, welche Gelder aus Russland oder aus Amerika oder weiß Gott woher kommen, um diese NGO zu finanzieren – so ein Gesetz würde ich mir für Europa auch wünschen. Ich würde auch gerne wissen, wer das alles finanziert.

(Beifall)

Wenn es um die Qualität der Arbeit von Viktor Orbán in Ungarn geht, die Bilanz, die er heute vorgetragen hat, die Arbeit, die er für sein Land und damit für Europa leistet, dann darf man Ungarn auch nicht zum Schreckgespenst Europas machen. Ungarn hat in vielen Bereichen hervorragende Arbeit geleistet, und ich sage ausdrücklich dazu: Auch manch konservative Politik gehört zu meiner Parteienfamilie, zur Europäischen Volkspartei dazu, und da lassen wir uns von niemandem Ratschläge geben, wer zur EVP gehört und wer nicht.

Zu guter Letzt danke ich Frans Timmermans. Er hat darauf hingewiesen, dass das der Weg ist, wie wir in Europa arbeiten sollen. Wenn es ein Problem gibt, dann setzen wir uns zusammen und reden miteinander. Ich muss Frans Timmermans in einem Punkt leider korrigieren: Diesen Weg praktiziert nicht jede Partei – es ist der EVP-Weg. Viktor Orbán ist den Debatten nie aus dem Weg gegangen, und er hat immer geliefert. Die Abweichungen wurden immer abgestellt, die die Kommission von ihm erbeten hat.

Als wir allerdings über Rumänien und die dortigen Korruptionsgesetze diskutiert haben, war kein rumänischer sozialistischer Premierminister hier anwesend. Ich hoffe, dass der Kollege Muscat, der jetzt in Malta bis zum Knöchel im Panama-Sumpf steckt, nächsten Monat – im Mai – hier ist und sich den Fragen stellt. Er ist immerhin der Ratspräsident.

(Beifall)

Deswegen: Die Sozialisten reden hier mit doppelter Zunge. Die EVP ist hier, und wir reden miteinander. Europa ist nicht das Recht der Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Das hat Viktor Orbán in den letzten Jahren bewiesen und auch bestätigt. Deswegen vertrauen wir darauf, dass er auch in diesem Fall bereit ist, den europäischen Vorschlägen zuzuhören und sie umzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Visto il numero degli iscritti a parlare e vista anche la delicatezza della discussione, anche perché vorrei concedere il "catch-the-eye", non concederò domande "carton bleu" durante la discussione.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare innanzitutto Frans Timmermans per le parole chiare e ferme e per le intenzioni che ha espresso da parte e in rappresentanza della Commissione europea. Vada fino in fondo la Commissione europea, senza escludere alcuno strumento e, se ci sono le condizioni, anche lo strumento dell'articolo 7 del trattato.

Presidente Orban, lei mente sapendo di mentire, perché lei sa bene che il Parlamento europeo non difende gli interessi di un grande finanziere americano, ma difende la legittima attesa di giovani studenti ungheresi che non vogliono essere privati di una grande, bella ed eccellente università. Non difendiamo soltanto la Central European University, ma tutte le università, difendiamo la scienza, la ricerca, la scuola, la cultura, tutto ciò che è alla base della democrazia.

E non è soltanto la questione dell'università. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti suoi e nei confronti di altre personalità che non hanno lo stesso colore politico. Siamo abituati al dialogo e siamo abituati ad avere rispetto verso i nostri avversari, che non consideriamo mai nemici. Ma non abbiamo il prosciutto sugli occhi. Non possiamo non vedere quello che sta succedendo in Ungheria sul tema del pluralismo dei media. Non possiamo non vedere quello che sta succedendo sul piano dell'agibilità delle organizzazioni non governative. Non possiamo non vedere, caro Presidente Orban, che lei si è rifiutato di attuare un piano di ricollocazione di rifugiati, non di un milione chiesto da Soros, non ci interessa quello che chiede Soros! Ci interessa quello che hanno chiesto la Commissione europea, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo: 1 100, 1 000 e poco più di rifugiati!

Con quale motivazione voi avete negato la possibilità a persone che fuggono dalla guerra, dal terrorismo e dalla violenza di entrare in Ungheria? Come se l'Ungheria fosse uno Stato escluso dall'Unione europea. È giusto stare e noi siamo felicissimi perché amiamo il popolo ungherese. È giusto che quando si sta in una famiglia si condividano i vantaggi e i pesi e gli oneri dello stare insieme.

Poi c'è un tema politico, e mi rivolgo al collega Weber che ha riconfermato il legame tra il Presidente Orban e il gruppo dei popolari. Io ho ascoltato voci positive da parte dei colleghi popolari attenti al tema della democrazia, attenti al tema della libertà. Ma io mi chiedo e chiedo al collega Weber se è ancora possibile contemplare la permanenza di Orban nella famiglia che fu di De Gasperi, che fu di Kohl, che fu di personalità che hanno costruito la democrazia europea, che hanno sempre difeso la libertà, la democrazia e il pluralismo. Io penso che vada dissociata subito, ora, la presenza del Presidente Orban dalla famiglia cristiano-democratica.

Infine, Presidente Orban, la finisca di fare il giochetto di andare a Budapest e dire che è tutta colpa nostra, che noi siamo i brutti e i cattivi che impongono certe scelte, che noi siamo i brutti e i cattivi che impongono. Non siamo noi che vogliamo chiudere le università, non siamo noi che vogliamo far fallire le ONG, non siamo noi che vogliamo chiudere i media, non siamo noi che vogliamo rifiutare i rifugiati! Si faccia un esame di coscienza e dica la verità al suo popolo!

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący Timmermans! Pan wspomniał o swoich osobistych doświadczeniach, o podróży na Węgry. Ja bym chciał tylko wszystkim przypomnieć, że Węgry – podobnie zresztą jak mój kraj, Polska – były pionierami wolności krajów w bloku wschodnim wtedy, kiedy kraje Europy Zachodniej raczej chciały się układać ze Związkiem Radzieckim, a na uczelniach – bo dzisiaj mówimy też o uniwersytecie –włoskich czy niemieckich królował marksizm we wszystkich postaciach. Więc my Polacy, my Węgrzy, my Czesi, my Słowacy naprawdę nie potrzebujemy nauki co do wolności, demokracji, natomiast chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami, swoimi wnioskami, które płyną z obserwowania rzeczywistości również w Państwa krajach.

Pan powiedział coś na temat społeczeństwa obywatelskiego. Tak społeczeństwo obywatelskie jest tą podstawą, na której się opiera istnienie demokracji, jej funkcjonowanie, ale to społeczeństwo obywatelskie musi mieć oczywiście odpowiednią strukturę, tak jak wszędzie. Nie może być postkolonialne lub kolonialne, jak niestety jeszcze często jest w Europie Środkowo-Wschodniej. I wydaje mi się, że Państwo chcieliby tę strukturę utrwalić.

Jeżeli chodzi o CEU, to ja osobiście bardzo tę uczelnię cenię – myślę, że wbrew wielu obecnym tutaj kolegom. Osobiście współpracowałem z tą uczelnią przez wiele lat. Ma ona osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych, wniosła interesujące elementy do życia intelektualnego Europy Środkowej, pracują na tej uczelni interesujący naukowcy. Ma też oczywiście bardzo wyraźny profil ideowy i tego też nie należy ukrywać. Ona tego nie ukrywa. Ale, jak wiemy, w dodatku jej bardzo kontrowersyjny założyciel nie ukrywa swoich ambicji politycznych idących tak daleko, że chciałby nawet odwrócenia wyniku wyborów demokratycznych w niektórych krajach.

Chciałbym przypomnieć, że państwa członkowskie mają prawo regulować szkolnictwo, zwłaszcza regulować działalność zagranicznych prywatnych uczelni wyższych. I jestem przekonany, że w wielu państwach członkowskich krytykujących dziś Węgry CEU nie mogłaby powstać. Nie ma instytucji założonych przez George'a Sorosa w Niemczech, o ile wiem, nie ma we Włoszech, nie ma we Francji, i nie jest to przypadek. A związku z tym, powiedziałbym, nasza grupa przeciwstawia się zdecydowanie wszelkim próbom piętnowania państw członkowskich bez powodu. Natomiast uważam, że powinniśmy może przeprowadzić tutaj ogólną debatę nad stanem uniwersytetów w Europie, które przestały być różnorodne, przestały być miejscem wolności, stały się miejscem konformizmu, represji skierowanej przeciwko myślącym w inny sposób, a najlepszym tego przykładem jest nagonka na pewnych dwóch profesorów uniwersytetu w Berlinie, o których wszyscy wiemy i których przykład jest znany, a który się nie cieszy szczególnym zainteresowaniem kolegów na tej sali.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I would like to ask Prime Minister Orban whether he remembers the first time that we met. Mr Orban, it was in a hotel in Budapest in December 1989. I do not remember its name, but I remember our meeting because before it I had a meeting with SDSZ, the old Liberal Party, and then I asked you, as the leader of Fidesz, why you were not with your mother party in the meeting room and you explained why this was. I remember that it was just a few months before the successful participation of Fidesz in the first free elections in Hungary. By the way, at that time you were helped by George Soros – I remember that – and had a programme at that time that was more or less a little bit more progressive, I should say, than the programme of the SDSZ at that time. I would say that it was more social liberal and a little bit like Emmanuel Macron at that time. I would say that you were the Emmanuel Macron of Hungary in 1989. I do not think that Emmanuel Macron will be pleased with what I have said today. I did not say it in French so I hope that not much will be made of it.

But let us be honest: a lot has changed since 1990 and 1989 when we saw each other. You changed. You dumped your democratic principles and, in a certain way, you say openly that you want to create, not a liberal democracy, but that you want to have an illiberal state. At the moment the list of what you have done is a long one: harassing NGOs, chasing critical media away, building walls, your attempt to reinstate the death penalty in your country, even when this is not possible based on our treaties, and now you have decided to close down a university. I would ask you how far will you go? What is the next thing? Burning books on the square in front of the Hungarian Parliament, the so—called Lajos Kossuth Square? Will that be the next thing? Perhaps the books of Kartes or maybe of Konrad, perhaps the books of what is one of my favourite writers in Hungary, Sandor Marai, because Sandor Marai was a Hungarian cosmopolitan who you are attacking at the moment. When I look at you, you seem to be proud of this and to think that it is fantastic that I can say all this here. What I am seeing more and more is not a proud conservative – because in the meanwhile you have become a proud conservative – but a sort of modern day version of the old communist Hungary – economic protectionism, excessive nationalism, the search for an illiberal state – and you see enemies of the Hungarian State everywhere. You see enemies in the energy sector, in the media, in the NGOs and now also in the academic world. It is like having Stalin or Brezhnev back, but now in Hungary. They also had that time of paranoia. It is not enough to have a majority in a democracy, but you have to chase them and go after them when they have another opinion.

So, Mr Orban – and I will conclude with this – Hungary became a member of the European Union in 2004. You and your predecessors signed up to the values of the Union and you know all these principles very well. Even the left or the right in this House respect them. You have in fact violated every single one of these principles in the different cases that Mr Timmermans mentioned. Yet you want to remain a member of the European Union. Well I have in fact got more respect for the decency of Eurosceptics, who will at least say that they do not like the European Union and its values and that they are leaving. You want to continue getting money from the European funds, taking the European Union’s money, but you do not want the European values. They are not for you. What would you call that? Not very courageous, I should say, and certainly not in line with a politician based on principles. So my question to you is to ask whether you think that it is time to make a choice again, as you made that choice when you became, after being a Liberal Democrat, a little bit nationalist and a conservative? Is it not the time to ask yourself in your soul how you wish to be remembered in the future? Do you want to be remembered as somebody who liberated your country, Hungary, from communism – and you did that – or do you want to be commemorated as an eternal enemy of our open European democratic society? That is the choice that you have to make now.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Es ist normal, dass Menschen, die in der Politik stehen und in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Epochen groß geworden sind, ihre Position auch verändern – sich weiterentwickeln, sich öffnen. Ich glaube, es gibt in der europäischen Geschichte kaum bekannte prägende Persönlichkeiten, die nicht Entwicklungen durchlaufen haben. Ich denke da zum Beispiel an Georg Lukács, jemanden, den ich sehr verehre und der für mich eigentlich Ungarn prägt – das stolze Ungarn, von dem Sie gesprochen haben. Ein Ungarn von Demokratie, Freiheit, Offenheit und von Veränderungen im Sinne der Menschen, die drin leben.

Sie sprachen von dem Volk – von dem ungarischen Volk, das so stolz ist. Ich sage: Was ist eigentlich in Ihrer Sicht das Volk? Es leben in Ungarn Menschen, dazu gehören Migranten und Migrantinnen, dazu gehören unterschiedliche Ethnien, dazu gehören die Roma. Ist Ungarn das Land, in dem all diese Menschen, die sich in Ihrem Lande aufhalten, leben, arbeiten wollen? Haben diese alle die gleichen Rechte? Werden sie gleichermaßen geachtet? Werden sie nicht diskriminiert? Das ist für mich die entscheidende Frage, die ich Ihnen hier stellen möchte.

Sie sprechen von Soros. Ich als Linke bin überhaupt kein Freund von Soros. Ich habe mich da auch nicht zu rechtfertigen. Mich wundert das, dass Sie das so ansprechen, weil – stimmt es, dass Sie selbst Soros-Stipendiat in Oxford waren? Dann wundert mich diese Kombination, die Sie jetzt bringen, und ich finde, wenn es stimmt, dass Sie wirklich darauf aus sind, dass das eigentliche Hochschulgesetz, das beschlossen worden ist, eine LexCEU ist, dass es also vor allem gegen diese Universität geht, weil die Bedingungen, die in dem Gesetz gestellt werden, nun einmal für diese eine Universität so zutreffen, dann muss man sich doch die Frage stellen: Was passiert hier? Geht es hier um die Freiheit der Wissenschaft? Geht es hier um den Zugang zu Bildung, Ausbildung, Studium, Forschung und Wissenschaft? Oder geht es letztendlich um ganz einfache billige Retourkutschen? Und ich finde, das kann doch nicht auf dem Rücken von Studenten, von Lehrkräften, von Menschen ausgetragen werden, die sich mitten in der Ausbildung befinden, die sich überlegen müssen, ob sie sich zum nächsten Semester überhaupt anmelden.

Wir hatten gestern den Rektor der Universität hier im Parlament. Das stimmt nicht mit dem überein, was Sie sagen. Vielleicht hat er inzwischen begriffen, welche Auswirkungen genau dieses Gesetz auf die Betroffenen selber hat. Vor zwei Wochen sind 80 000 Menschen auf die Straße gegangen. Es sind doch nicht wir in Ungarn gewesen, die dort protestiert haben! Das sind doch Ihre Bürger und Bürgerinnen gewesen, die protestiert haben und die gesagt haben: Wir verlieren hier etwas. Es geht hier auch darum, dass diese Universität Teil des akademischen Lebens bleiben muss!

Dafür fordern wir Sie auf: Setzen Sie sich dafür ein, dass die Rechte gewahrt werden! Überprüfen Sie die NGO-Gesetze! Sie stimmen nicht mit dem Völkerrecht überein, sie stimmen auch nicht mit vielen anderen Dingen überein. Überprüfen Sie Ihren Umgang mit Asylbewerbern und Asylbewerberinnen! Es geht hier nicht nur um die Gesetze, die Sie national beschließen, es geht ja auch um internationale Konventionen, die eingehalten werden müssen. Dazu sind Sie genauso verpflichtet wie zur Einhaltung der EU Grundrechtecharta.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I wish to welcome the Prime Minister to the European Parliament. Prime Minister, I really appreciate your presence and indeed, as Manfred said, it is better to debate directly. Mr Orbán, we were actually born in the same year and I no longer recognise the defender of freedom and democracy that became known to me under your name back in 1989. We Greens also have our share of criticism for a number of political orientations of the European Union, but what I do not understand is when you start comparing the EU with the Soviet Union. Come on! If Brussels were Moscow, we would have tanks from the EU in London right now. We do not. On the contrary, I am struck by the fact that a number of the laws that you are passing in your country find their inspiration in Putin’s Moscow, which is hardly anyone’s dream, right?

No, I really do not understand you because you have a privilege. Twice you enjoyed an overwhelming majority. Your people trusted you and I just imagine – you might laugh at me – but if my party enjoyed a two-thirds majority in any Member State – well, three times, I agree! – I would not be afraid of an independent press because it would stimulate the public debate in the country and mobilise the collective intelligence we need. I would not be afraid of a strong and independent judiciary, because checks and balances is what we need in democracy. I would not be afraid of a vibrant civil society, because it would help me spot problem areas that I need to solve. I would not be afraid of leading-edge universities because they would nurture talent in my country, and I would say ‘even better if some of the funding comes from abroad because it enriches my country.’

It is not just that I would not be afraid of these things, I would cherish them, because I think they would help to deliver a better society for my citizens. So what are you afraid of? A bit like Guy Verhofstadt said, since Hungary enjoys the financial solidarity of the EU, and rightfully so, it should abide by all the obligations of the EU, but this is not the first reason. The first reason is do these things, be an open society, because it is good for Hungary. Hungary will be stronger. Hungary will be a better place for its people by having a diversified free press, strong democratic checks and balances, a vibrant civil society and leading-edge universities.

I would like to conclude with one thing, the refugee issue, and of course you expected me to do that. Mr Orbán, I must say that we are utterly appalled at the way your country has been treating refugees. True enough, Hungary sits in an uncomfortable situation at the outer border of the EU. But instead of directing your anger at refugees themselves, you should direct your energy towards your fellow EU Member States so that they help you in welcoming them. Mr Orbán – and you did it again today – you often refer to Christian values. Well, I must tell you one thing: as a Christian, I find nowhere in the Gospel that the stranger should be locked up and sent back. What I read there is that we should welcome and protect.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, Mr Orbán, not for the first time you sit here as the democratically elected leader of a great nation, and you stand up and make a reasoned argument as to how the Hungarians do things and how there are different cultures within Europe. You are prepared again and again to come back here and to be attacked and abused by non-entities who want Hungary to bow to their will, and not to the will of the Hungarian people or its leader. I am beginning to wonder: at what point, sir, do you – as an intelligent man – stop banging your head up against a wall?

You spoke today and you behaved today as the leader of a nation, but is it not becoming obvious that, as a member of the European Union, you are actually not a nation? Just as we are seeing in France at the moment, with huge interference in the French presidential election, even with the unelected Commission now coming out and backing this godlike creature called Macron. No, you are not the leader of a nation, and these people will go on interfering in the lives of Hungarian people, and you will never be forgiven. You are a sinner in their eyes, not just because you want to close down George Soros’ propaganda machine that masquerades as a university – nothing to do with that. It is because you will not pay the price for Ms Merkel’s supreme folly and sign up to migrant quotas, and they will never, ever forgive you for it.

Surely, since you yourself have said in the past that we need to get rid of a utopia called supranational Europe, it must become clear to you – as it became clear to eurosceptics in the United Kingdom – that this set of organisations, bound by their Treaties, are not open to reform. Institutions like this are led by fanatics. They are turning this into a state, and the nation state cannot coexist alongside.

Now you were bold enough to call a referendum on the migrant quotas, and 88% of those that voted agreed with you. Surely logic says it is time for you to give the Hungarian people a referendum on whether they stay part of the European Union or not. Who knows, you might come and join the Brexit club, and then we could fight for a nation of democratic states working together, trading together and put this nonsense behind us.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che i 500 milioni di europei siano governati da burattini e marionette. Mentre i terroristi spargono sangue in Europa, ci si preoccupa di fare un processo all'Ungheria – mister Orban, tenga duro – ci si occupa dei diritti dei rom, dei finti profughi, dei miliardi di Soros e non di un governo legittimamente eletto.

L'Ungheria – lo dico agli italiani che mi seguono e agli europei – ha una tassa unica al 16 %; in Ungheria le società pagano il 9 %, la disoccupazione è scesa al 4 %, la disoccupazione giovanile è all'11 %, si va in pensione a 62 anni, e il popolo e il governo ungherese hanno avuto la forza di difendere e controllare la loro moneta, la loro banca centrale e i loro confini.

Cosa facciamo? Gli mandiamo i carri armati come nel 1956? Usiamo le sanzioni al posto dei missili? Io ricordo che alcuni europeisti di oggi che tifano Europa e tifano Macron, ad esempio Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica italiana, quando i carri armati sovietici invasero l'Ungheria, fiera allora come oggi, parlò degli ungheresi come di fascisti e teppisti e invocò l'intervento dei carri armati sovietici per salvaguardare la pace nel mondo.

Mi sembra che non sia cambiato nulla in questi sessant'anni. Invece dei carri armati usate le banche, la finanza e un'invasione di immigrati finti profughi, finanziati da speculatori senza scrupoli, come Soros, che magari finanzia anche qualcuno che è seduto in questo Parlamento o qualcuno che è seduto in questa Commissione.

Ecco, invece di processare l'Ungheria e la Polonia, preoccupatevi di difendere i 20 milioni di europei disoccupati e di difendere i nostri confini, caro Commissario. Lei, che fa parte del partito di un signore che ha detto che il Sud dell'Europa spende i soldi in alcol e in donne, dovrebbe aver vergogna mettere piede qua dentro, dovrebbe aver rispetto per il premier eletto legittimamente dai cittadini ungheresi e dovreste, voi tutti, evitare di fare il tifo per Macron e rispettare il libero voto dei cittadini francesi.

Quindi, signor Orban, a nome della Lega Nord, a nome di milioni di italiani, grazie per quello che fate, grazie per quello che farete, grazie per resistere ai diktat dell'Unione sovietica europea. Viva la libertà! Viva l'Ungheria!

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Úr, a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselőjeként az Európai Parlamentben a magyar kormány tevékenységéről szóló vitákban az álláspontomat mindig a konkrét ügy határozta meg. Így utasítottam el mindig a kötelező kvótát és védtem meg a magyar migránspolitikát. Tettem ezt itt 2015. december 2-án ebben a teremben, az összes párt közül – beleértve a Fideszt is – egyedüliként. A Jobbik szemben áll Soros Györggyel, elutasítja a nyílt társadalom ideológiáját. Azonban: a CEU működésének ellehetetlenítését a kormány olyan hatalmi önkénnyel akarja elérni, ami elfogadhatatlan precedenst teremtene. Mi a megoldást most sem az Európai Uniótól várjuk, hanem a magyar alkotmánybíróságtól, ezért tették lehetővé a Jobbik képviselői Magyarországon, hogy a testület a kérdésről dönthessen. Egyébként számukra a valódi megoldást a jövő évi választás hozhatja el, mi szemben állunk ezzel a cinikus, hatalmával visszaélő, korrupt rendszerrel.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). – Mr President, I understand that you are starting by being strict with me, so I will try very hard. I stand here with pain in my heart in this debate, pain in my heart because I also know the other Hungary and, I have to say, the other Fidesz, the Fidesz that was born in opposition to communism and the Fidesz that participated in the pan-European picnics, showing that it wanted to overcome communism and become part of a Europe that stands united.

Yet we need this debate here in this room today because, not for the first time and yet again, developments in Hungary seem to run counter to our values and to what we stand for, everything we fought for in 1989: freedom of education, non-discrimination, and the principle of sincere cooperation. I would say to Frans Timmermans that it is a good thing that the Commission is working on this. But the real question of course lies with you, Prime Minister. Are you really the kind of man who needs to paint an incorrect and exaggerated picture of Brussels as the enemy, only to look stronger at home? Is your place among the autocratic leaders we see in our neighbourhood, like Putin or Erdogan, or do you belong to a Europe based on the core values that you yourself fought for in 1989? The choice is yours, but so are the consequences.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Mr President, dear Prime Minister Orbán, I am from your neighbouring country, Slovenia, and I have many friends in Hungary. Together we dreamed of being part of an open Europe, and today I share my deep worries with them. The current government’s campaign against NGOs is unacceptable. We cannot just sweep out civil society. In current national consultations, ‘Let’s Stop Brussels’, the name says it all, you portray NGOs as a threat to national interests. With hundreds of NGOs across Europe, we urge you to withdraw the proposed deal and to respect academic freedom and autonomy and suspend the discriminatory changes to higher education legislation.

I also ask my EPP colleagues to understand it is high time the Commission formally triggers its rule of law framework with Hungary. We have to defend the people of Hungary from the corrosion of the fundamental values; and Mr Orbán, I am very sensitive to European migration policy. Do not imprison people fleeing for their lives to Europe in container villages behind razor wire? It is shameful for Europe.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Mr President, as Manfred Weber said, this debate is not about George Soros, but is about what happened in Hungary and what you are doing, Mr Orban. However, I will also recall that, in 1989-90, you benefited from a Soros scholarship at an Oxford college where you studied liberal political philosophy.

Now let us come back to the present time. Academic freedom has been cancelled in Hungary and we ask to have it back. Your attack against the EU, other foreign universities and civil society is a brutal attack against free—minded education and free—minded people. We cannot tolerate this in the European Union. A month ago, Putin forced the closure of the European University in St Petersburg. Shortly after that you did the same thing inside the European Union. I do not believe this is a coincidence. I believe it is a coordinated plan against the free-minded and democracy. So, Prime Minister Orban, come back to Europe and its values.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Mr President, I would like to use my minute not to debate with Mr Orbán who is probably not going to be convinced anyway. He once said that his big examples were Putin and Erdoğan, and indeed he is a very good copy of that. However, I would like to address the European Commission. I very much welcome the steps that have been taken by Mr Timmermans. I also recognise the limited instruments available, but I think we should all recognise, and I would also like to ask Mr Weber to recognise that we are not talking about single issues here. We should address this in the systematic nature of the problem: the systematic destruction of the democratic rule of law and fundamental rights. We should also recognise the contagion that is taking place in Poland, so if we fail to recognise that systematic nature then we fail to preserve the integrity of the European Union. Therefore, I think it is high time that we launch the Article 7(1) procedure and I hope that this House is going to vote for it.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – Monsieur le Président, la «démocratie illibérale», nouveau modèle hongrois, c’est la mise au pas progressive mais systématique des contre-pouvoirs: médias, justice, éducation, ONG.

La consultation «Stoppons Bruxelles» est une caricature et le projet de loi sur les ONG, calqué sur la loi russe, n’est pas un texte de transparence, mais de suspicion.

S’agissant de la question migratoire, on peut se demander si le droit d’asile existe encore en Hongrie. La convention de Genève n’est plus respectée: détention systématique, y compris des mineurs; construction d’un mur le long de la Serbie – désormais électrifié; droit de tirer à vue pour les «chasseurs de frontière»; les amalgames, les mensonges sont rois, les boucs émissaires multiples – on vient encore de l’entendre. L’absence d’action de la Commission depuis décembre 2015, tout comme le silence de M. Avramopoulos à son retour de Hongrie, nous a inquiétés. Je me félicite donc, Monsieur Timmermans, que la Commission ait enfin décidé d’ouvrir une procédure d’infraction et qu’une résolution soit soumise au vote de la prochaine plénière.

Monsieur Orbán, on ne joue pas avec les libertés, surtout dans un pays dont l’histoire est celle de la Hongrie.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). – Voorzitter, rechters zijn ontslagen, kranten zijn opgedoekt, homo's zijn terug in de kast, vluchtelingen zijn afgeranseld, opgesloten of uitgezet. Een regime als het uwe, mijnheer Orban, heeft vijanden nodig om aan de macht te blijven en dus gaat u nu voor de wetenschappers, de studenten, de activisten en de Europese gedachte. Het doet me denken aan dat gedicht van die Duitse predikant Niemöller uit de tweede wereldoorlog: “Toen ze de communisten arresteerden heb ik gezwegen, ik was immers geen communist”.

Nou wordt hier niet gezwegen maar er wordt hier ook niet gedaan. Dus, commissaris Timmermans, ik richt me tot u. We kunnen van de heer Orban niet verwachten dat hij vrijwillig zijn democratie nu gaat verbeteren, maar we kunnen van u wel verwachten dat u niet wacht op de Raad en begint met een artikel 2-procedure. Ja, u kunt zelfs beginnen met een artikel 7-procedure zonder dat de Raad u daarvoor toestemming geeft. Doe dat dan!

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Orbán! Angeblich reden wir heute über Ihr neues Hochschulgesetz. Aber wir wissen alle hier, dass es darum nicht geht. Es geht um die ungarische Renitenz, es geht um den ungarischen Weg. Ungarn widersetzt sich dem Brüsseler Zentralismus und will die nationale Eigenständigkeit erhalten. Ungarn widersetzt sich der muslimischen Massenmigration und stellt sich schützend vor die christlich-abendländische Kultur. Ungarn widersetzt sich dem links-grünen Zeitgeist und will einfach nur Ungarn sein. Ungarn will nicht Frankreich sein, das seit November 2015 im Ausnahmezustand lebt, oder Stockholm, Welthauptstadt der Vergewaltigungen.

Wenn ich mich zwischen dem französischen, dem schwedischen und dem ungarischen Weg entscheiden muss, dann entscheide auch ich mich für den ungarischen Weg. Herr Orbán, bleiben Sie bitte standhaft, Sie sind ein Fels in der Brandung. Vielen Dank für das, was Sie tun.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Mr President, on a point of order, I would like to ask my colleague to explain herself, with facts, when in this House she accuses Sweden, and Stockholm, of being the capital of rape. Deal in facts please. This is an insult to a Member of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, mi magyarok legendásan szabadságszerető és autonómiára törekvő nemzet vagyunk, amikor azt a szót halljuk, hogy „szabadság”, akkor megdobban a szívünk. Jól lehet tehát bennünket mozgósítani olyan ügyek mellé, hogy az oktatás szabadsága, a tudomány szabadsága, vagy akár szólásszabadság, sajtószabadság. Ami viszont ördögi, hogy ezt kihasználva akarják mintegy árukapcsolásként eladni nekünk a tömeges migrációt, amit viszont kérem, most már legyenek szívesek tudomásul venni, hogy nem akarunk, visszautasítunk. És kérem, hogy figyeljenek otthon a honfitársaik is erre a gyalázatos trükkre, hogy ugye a szabadság hívó szavai mellé teszik oda, például a most tervezett határozatba, a migránsok – akiket ugye menekülektnek neveznek–, a menekültek befogadására való kényszerítését Magyarországnak. És figyeljenek oda otthon is, hogy esetleg jó szándékú emberek kimennek a szabadságjogok mellett tüntetni. Ott van, hogy oktatási szabadság, megdobban a szívünk, de mindjárt ott van mellette a másik tábla: „Bontsátok le a kerítést!”. Így akarnak, kérem szépen, árukapcsolással megvezetni bennünket, és ez egy gyalázatos dolog. Szabadságot, emberi méltóságot, emberi jogokat igen, tömeges migrációt nem!

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). – Mr President, Member State representatives come here to stand up for their policies. That is their prerogative, but mine is to stand up for the Europe I believe in. The European Union is not a ‘pick and choose’ entity. It is a collection of states that share the same intrinsic value system and that believe in sincere cooperation with each other.

When higher education institutes are targeted and vast sums are spent on disingenuous campaigns to stop Brussels, this runs contrary to the values we believe in. Pandering to populists at the very time when the world needs the opposite is not our way. I am a proud member of the EPP. We believe in a Europe of freedom of thought and freedom of speech. We will always defend those values whenever and wherever they are under threat, whether it is the corruption of the Socialist Government in Malta, the watering down of the rule of law in Romania, institutions under pressure in Poland, or what is happening in Hungary. This is what we stand for. Our values have stood the test of time and they are not up for negotiation – not now and not ever.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Azt kell, hogy mondjam, bizonyos mértékig együtt érzek Önnel. Nehéz lehet úgy élni, ahogy Ön él: állandó félelemben, mindenütt ellenségeket látva. Ön fél a demokráciától, a nyílt társadalomtól, a vitáktól, az Európai Uniótól, a menekültek befogadásától, a civil szervezetektől, a független médiától, a szabad oktatástól, mindentől, amire Európa a második világháború után felépült. És félelmében nemcsak szisztematikusan leépíti a szabadságjogokat, hanem elárulja, semmibe veszi a magyar társadalom legalapvetőbb érdekeit. Ön Magyarországból második Oroszországot akar csinálni. De a budapesti utcákon európai zászlókat lengető tüntetők nem ezt akarják. Ön meg akarja állítani Brüsszelt, pedig önt kell megállítani. Mert az ön illiberális demokráciája gyűlölet- és félelemkeltésre, ellenségképekre, hazugságokra, korrupcióra, a közpénzek ellopására épül. De mostanra ön és politikája zsákutcába került, már saját párttársai sem támogatják fenntartás nélkül. Mi pedig soha, soha nem fogjuk cserbenhagyni az európai Magyarországot!

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE). – Tisztelt Timmermans Úr és tisztelt Manfred Weber Úr! Magyarországról vitázunk nem először, és attól tartok, hogy nem is utoljára. A CEU-törvénnyel, az NGO-törvénnyel, az „Állítsuk meg Brüsszelt!” kampánnyal Orbán Viktor újabb határokat lépett át a számtalan határt követően, amelyeket az elmúlt években már átlépett. Mindezt alapvetően a Bizottság tétova morgolódása és az Európai Néppárt aktív védelme mellett. Önök talán azt gondolták, hogy a Bizottság aktívabb ellenállása csak elmérgesítené a helyzetet. A Néppárton belül pedig még mindig hatékonyabban tudják moderálni Orbán Viktort, mint azon kívül. Önöknek azonban nincsen igazuk, felelősségük viszont van. A Bizottság passzivitása csak felbátorította ezt az embert, a Néppárt védelme pedig nem moderálta, hanem legitimálta mindazt, amit tesz. Ezzel önök elárulták azokat az európaiakat is, akik hisznek abban, hogy Európa nem csupán egy egységes piac, hanem azon túl elvárható, kikényszeríthető értékek, jogok és elvek közössége is. Itt az idő, hogy számukra bizonyítsák, hogy mellettük állnak!

 
  
MPphoto
 

  Andrea Bocskor (PPE). – Elnök Asszony, tisztelt Kollégák, tisztelt Ház! Képviselői mandátumom előtt én a kárpátaljai magyar főiskolán dolgoztam tanárként, egy olyan felsőoktatási intézményben, amelyet állandóan a korlátozások és a bezárás veszélye fenyegetett. Mégsem szerepelt fő hírként a New York Times címlapján. Ezért világosan látom, hogy a CEU körüli hírverés nem az akadémiai szabadságról, hanem egy kettős mércéről szól. Hol vannak Önök akkor, amikor a kisebbségi nyelvű oktatási intézményekért kell harcolni Európában, akkor miért nem emelik fel a szavukat, hogy egy alapvető szabadságjog csorbul? A magyar felsőoktatási törvény módosításának, mint azt már számtalanszor hangsúlyoztuk, nem a CEU bezárása a célja, hanem az oktatás jogi hátterének a tisztázása, ehhez minden tagállamnak joga van. A törvény folyamatosan módosult az utóbbi években, és az Oktatási Hivatal által feltárt hibák ellen a többi intézmény nem, csak a CEU tiltakozik. Nem értem ezért, miért van ez. Miért kell a tömeg- és médiahisztéria keltése, miért nem lehet egy higgadt párbeszédre törekedni a CEU részéről is? Kérem, ne csak egyoldalúan tájékozódjanak a kérdésben, hanem mindkét felet hallgassák meg!

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, caro Vicepresidente Timmermans, è significativo che nel 60° anniversario dei trattati e al 30° di Erasmus finalmente sia stata accolta dalla Commissione la nostra richiesta di assumere, con questa iniziativa, un primo passo per attivare la procedura di infrazione contro l'Ungheria, ritenendo violati l'articolo 2 del trattato sullo stato di libertà e di uguaglianza, ma anche gli articoli 13-14 della Carta dei diritti fondamentali sulla libertà accademica e il diritto all'istruzione.

Dopo la petizione lanciata da migliaia di studenti, docenti e cittadini, ungheresi e non solo ungheresi ma anche europei e internazionali, noi ieri abbiamo incontrato il rettore Ignatieff, che ci ha confermato che la legge di fatto mette a rischio l'esistenza di università straniere, tra cui in particolare la prestigiosa CEU, che da 25 anni fa parte del sistema accademico ungherese, ha organi elettivi indipendenti e internazionali, ponendo infatti la legge condizioni capestro che bloccheranno l'attività della CEU e non renderanno più possibili le iscrizioni.

Ma questo è solo l'ultimo atto di una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui la mancata accoglienza dei richiedenti asilo, l'erezione del muro, il progressivo controllo della libertà dei media, la limitazione dell'operato delle ONG e la campagna inaccettabile "stop Brussels".

Mi auguro che anche il Commissario Navracsics, competente per l'istruzione e la cultura, difenda questi principi.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE). – Madam President, Prime Minister, thank you for being here and thank you also for writing to me recently. A couple of years ago we started off with the constitution – media freedom, retirement age for judges. We have witnessed several unspeakably worded national consultations in the meantime. We have witnessed an attempt – or rather a vague idea – to reintroduce the death penalty, and all that coming from a man who is constantly referring to Christian values. It escapes me, Prime Minister, where the death penalty would be on any Christian agenda, and I have rarely found any Christian theologian who would have been able to find anything good about the death penalty.

Now it is about a university, it is about NGOs, it is, above all, about the next national consultation. The NGO thing, Prime Minister, is not about transparency as we all know: it is in order to label NGOs that are foreign-funded as ‘foreign’, because they might carry foreign influence in Hungary, and foreign influence is bad. Now the only thing that comes to my mind in this context is if all foreign influence is so bad, why do you accept the payment of EUR 5 billion euros annually as a big net recipient of European structural funds in order to plaster the whole country with the posters in which you called Brussels crap? Somebody who does that, Prime Minister, leaves the Union out of their own accord.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  István Ujhelyi (S&D). – Tisztelt európai demokraták és velük szemben Orbán Miniszterelnök Úr! Szégyen és árulás! Az 1989-es Soros-ösztöndíjas Orbán Viktor elbújna szégyenében, ha látná a mait. Mert elárulta a mai Orbán Viktor mindazokat az értékeket, mindazt a fiatal demokráciát és azokat az álmokat, amit akkor képviselt. De ennél sokkal nagyobb baj, hogy szégyen a magyarságnak, hogy itt kell álljunk Ön miatt Európa szégyenpadján, mert ez hazaárulás. Ez hazaárulás, Miniszterelnök Úr, bármit is írjon otthon az Ön által finanszírozott, közpénzből finanszírozott hazug média. 28 éve Ön a sztálinista állampárt szétverésében vett részt. Most pedig egy putyini típusú új nacionalista állampártot épít, az európai értékek szétverésével. Hogy mi történt, nem tudhatjuk. Egy biztos, tennünk kell ellene. Tisztelt európai polgártársak, egyet kérek Önöktől: vizsgálják a magyar jogállamiság helyzetét, de egyelőre ne büntessék Magyarországot! Ne büntessék, mert nem a magyar nép, hanem Orbán Viktor érdemli meg a büntetést. Leváltjuk otthon ezt a kormányt, és visszahozzuk Magyarországot az európai értékek közé.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Asszony, mivel egy felsőoktatási intézménnyel, a CEU-val kapcsolatos viták miatt is beszélünk most Magyarországról, ezért szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy Romániában évek óta hatályban levő törvényekkel ellentétesen működik egy fontos felsőoktatási intézmény. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről van szó, amely a 2011-es tanügyi törvény értelmében multikulturális egyetemnek számít, ami azt jelenti, hogy meg kellene alakulnia a keretében a különálló magyar oktatási egységnek. Ez az intézmény ellenállása miatt mostanáig, azaz hat év alatt sem történt meg. A helyzet pedig nem aggasztja sem a román kormányt, sem az Európa Tanácsot, sem pedig az Európai Uniót. Én magam többször is felszólaltam ebben az ügyben, ám láthatóan ez az egyetem és ez az ország nem érdekel olyan sok embert, mint a CEU és Magyarország. Jó lenne, ha az európai intézmények következetesek lennének, és a jogállamiság érvényesülését mindegyik tagállamon számon kérnék.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). – Elnök Asszony, a mai újabb támadás, ami itt a miniszterelnököt és ezzel Magyarországot éri, a migrációs válságban megfogalmazott egyértelmű markáns álláspontunkra vezethető vissza. Amit immáron két éve mondunk, akkor Európában elsőként és egyedüliként. Pedig mára mindez az Európai Néppárt fő dokumentumaiban is szerepel. Úgy a néppárti migrációs stratégia, mint a Máltai Kongresszus elfogadott alapdokumentuma kimondja: csak úgy szavatolhatjuk polgáraink biztonságát, ha megvédjük Európa külső határait, és eldönthetjük, kit engedünk be és milyen számban Európába. Hogy szét kell választani a valódi menekülteket a gazdasági bevándorlóktól, hogy a migrációs válságot a gyökereinél kezelni és nem idevonzani, hanem a helyben maradást ösztönözni európai politikákkal. Ezek a markáns álláspontok azok, amik ahhoz vezetnek, hogy ma újra itt vitatkozunk ilyen méltánytalanul. Pedig úgy gondolom, hogy a magyar emberek, miniszterelnökünkkel az élen sem szeretnének mást, mint minden európai állampolgár: biztonságban, egy erős, prosperáló Európában élni hétköznapjainkat. Ezért felelősségünk és feladatunk biztosítani az emberek biztonságérzetét. És csak annyit tennék hozzá, hogy szomorú és szégyenteljes, hogy Verhofstadt-féle ocsmánykodást és kioktatást kollégák még meg is tapsolnak.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedo Orbáne, chci se Vás zeptat, když nám doporučujete konzultace u občanů, zda jste konzultoval tento návrh změny zákona o vyšším vzdělávání s občany? Protože to, co navrhujete, je prostě likvidační.

Maďarsko si samozřejmě může rozhodnout o podmínkách, za kterých budou vysoké školy uskutečňovat své vzdělávání, ale Vy víte, že šest nových zákonných podmínek, mimo jiné smlouva USA-Maďarsko, se nedá za šest měsíců stihnout. To znamená, že pokud chcete zlepšit podmínky, zprůhlednit vzdělávání, s tím souhlasím, je to vaše právo, ale dejte všem vysokým školám možnost, aby tyto podmínky mohly splnit. To je moje prosba na Vás.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, primer ministro Orbán, si Hungría viene una y otra vez al examen de este Parlamento no es porque su gran país sea víctima de los imaginarios tanques de la delirante Unión Soviética europea. No. Este Parlamento representa a diez millones de húngaros también. Y este Parlamento es el de la Unión Europea, a la que se adhirió su país en 2004, y el del Tratado de Lisboa, cuyos valores amenaza el acoso a la oposición, la restricción del pluralismo informativo y de la libertad de información, el ataque a la independencia judicial y, por supuesto, la restricción de los derechos fundamentales de todas las personas, incluidos los extranjeros y los inmigrantes a los que usted tanto desprecia.

La Comisión debe activar el artículo 7 para defender los principios, sin miedo ni cálculo, porque muchos respaldaremos aquí con nuestro voto la acción contra la «putinización» del Gobierno de Hungría.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Na początku tej kadencji Parlamentu w debacie również na temat Węgier wiceprzewodnicząca klubu liberalnego powiedziała, że nie chodzi w gruncie rzeczy o taką czy inną ustawę. Chodzi o kierunek, w którym idą Węgry. I powiedziała wtedy, co dobrze pamiętamy, że ma nadzieję, że wobec Węgier – a potem się okazało, że również wobec innych państw – obecna Komisja Europejska będzie odważniejsza i mniej legalistyczna. To jest definicja rządów prawa: odważnie, mniej legalistycznie przeciwko państwom, których kierunek polityczny nie odpowiada.

No i dzisiaj mamy tę odważną i mniej legalistyczną Komisję pod przewodnictwem panów Junckera i Timmermansa. Wolność rzeczywiście jest coraz bardziej zagrożona, ale wolność przetrwa w Europie. Wolność przetrwa dzięki państwom takim jak Węgry, jak Polska, dzięki politykom takim jak Viktor Orban. Gratuluję, Panie Prezydencie.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Herr Präsident! Herr Premierminister Orbán, es ist jetzt das dritte Mal, dass sie hierherkommen, um – wie Sie vorgeben – mit uns in Dialog zu treten. Das dritte Mal höre ich Ihnen zu und stelle nur fest: Sie wollen keinen Dialog. Sie wollen uns auch nicht wirklich zuhören. Sie kommen nur hierher, um uns zu vermitteln: Wir – die EU – sind Ihr Feind und Ihr Gegner, und Sie wollen uns stoppen.

Das macht nur jemand, der sich schwach fühlt, der Angst hat. Auch mit den Gesetzen, die Sie in Ungarn machen – die CEU-Universität de facto abzuschaffen, NGO-Gesetz, diese Stoppt-Brüssel-Kampagne – nur jemand, der Angst hat vor Demokratie, der Angst hat vor freien Universitäten, der Angst hat vor Zivilgesellschaft, macht das. Nur wer – kurz gesagt – sich vor Kritik fürchtet – Kritik, die das Salz der Demokratie ist.

Herr Orbán, ich finde, Sie gehören gestoppt. Das ist die Botschaft – auch von meiner Seite – an die Kommission, an Vizepräsident Timmermans, endlich Artikel 7 zu beginnen und den Rat vor die Alternative zu stellen, weiterzumachen oder endlich Klartext zu reden.

An Sie in der EVP, Herr Weber und andere: Es hört Ihnen hier in der eigenen Partei niemand mehr zu, und die einzigen, die applaudieren, sind die Rechtsextremen hier im Haus, wenn Herr Orbán spricht – nicht mehr die EVP. Ich glaube, es ist Zeit, Orbán und Fidesz auszuschließen.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κύριε πρόεδρε, η υποκρισία σε αυτή την αίθουσα περισσεύει. Οι περισσότεροι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων εδώ προσπαθούν να χειραγωγήσουν λαούς, κράτη, έθνη, κυβερνήσεις. Πρέπει κάποιος βέβαια να εξηγήσει στους ούγγρους πολίτες ποιο σκοπό εξυπηρετεί η συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία και κατά της εκλεγμένης κυβέρνησής τους. Το Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης χρηματοδοτείται και ελέγχεται μαζί με πολυάριθμες ΜΚΟ από τον Τζορτζ Σόρος, ο οποίος αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μέσω των οργανισμών αυτών. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και υποχρέωση των κυβερνήσεων να προστατεύουν το εθνικό τους συμφέρον και τους πολίτες των χωρών τους και δεν επιτρέπεται η Ένωση να τους το απαγορεύει.

Θέλω να συγχαρώ τον Όρμπαν, διότι αποφασίζει σύμφωνα με τα συμφέροντα του ουγγρικού έθνους, παλεύει ενάντια στην ισλαμοποίηση και για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και υπερασπίζεται την Ουγγαρία από τις προσπάθειες εξωθεσμικών παραγόντων να επιβάλουν την παγκοσμιοποίηση όπως γίνεται εδώ μέσα.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Viktor Orbán, Magyarország miniszterelnöke. – Köszönöm Elnök Úr! Azt hiszem, úgy illendő, hogy néhány fontos kérdésre válaszoljak. Először is köszönöm mindannyiuknak ezt a vitát. Köszönöm, hogy figyelnek Magyarországra, és köszönöm, hogy elmondták a véleményüket. Akik Magyarországot, a magyar népet, az általuk hozott döntéseket pedig itt nyilvánosan is megtámogatták, nos azoknak a képviselőknek külön is szeretnék köszönetet mondani. Köszönjük a szolidaritást! Voltak magyar hozzászólók. Nem akarom minősíteni azt a magatartást, hogy magyarok itt Brüsszelben támadják a hazájukat, meggyőződésem, hogy ezeket a vitákat otthon kell lefolytatni.

Verhofstadt képviselő úrnak szeretném azt mondani, hogy többedszer alakul ki bennem az a benyomás, minthogyha Ön meg akarná mondani, hogy mit kell tenni a magyaroknak. Kérem Önt, bízza ezt a magyar választópolgárokra, ők ezt négyévente rendszeresen el tudják dönteni. Timmermans alelnök úrnak szeretném megköszönni azt a beszédet, amit elmondott. Köszönöm szépen, hogy felajánlotta a nyílt és érdemi párbeszédet, mi készen állunk arra, hogy az összes Ön által fölvetett kérdést megvitassuk, és úgy látom, hogy azok közül jó néhányban könnyen megoldást is fogunk találni.

Sajnos kénytelen vagyok Pittella képviselő társamra is reagálni, mert úgy érzem, hogy méltánytalanul bánt velem, amikor hozzászólását durvára fogta. Képviselő Úr engedje meg nekem, hogy helyesbítsem az Ön egyik gondolatát: a migránsok nem Magyarországra akarnak menni. A migránsok Magyarországon keresztül Ausztriába, Németországba és Svédországba akarnak menni. Mi valójában Ausztriát, Svédországot, meg Németországot védjük. Valójában mi a Schengeni Szerződést tartjuk be. És furcsállom, hogy Ön mint Európai Parlamenti képviselő azért támadja meg Magyarországot, mert Magyarország betartja a Schengeni Szerződést, nem is elsősorban a saját érdekében, hanem a németek, a svédek, meg az osztrákok érdekében. Mi magyarok úgy gondoljuk, hogy inkább elismerést érdemelnénk, nem pedig támadást.

Azok a hozzászólások, amelyek az Európai Néppártban próbálnak ellenállást kialakítani az én pártommal szemben, azokról azt kell mondjam Önöknek, hogy ez egy – ha bántok valakit, elnézést kérek, ezt mi jól ismerjük –, ez egy régi kommunista taktika. Önök föl akarják szalámizni az Európai Néppártot. Nyilván azért akarják fölszalámizni, hogy utána itt erősebbek legyenek. Mi ismerjük ezt, így tették tönkre a demokráciát Magyarországon a kommunisták. Azt javasolom az Európai Néppártnak, ne fogadja el ezt a megoldást.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a migránsügyben kialakított álláspontunk teljesen világos. Az illegális bevándorlást meg kell állítani, a különválogatást menekültek és migránsok között az Európai Unió területén kívül kell elvégezni, és a bajba jutott embereknek oda kell vinni a segítséget, ahol a baj van, és nem a bajba jutott embereket kell behozni az Európai Unióba. Ki nem hajtja végre az áthelyezéseket? Tisztelt Pittella képviselő társam, tíz százaléknál kevesebbet relokáltak. Nem Magyarország volt az, aki ebben nem vett részt, az csak ezer embert érintett. A megadott keretszámnak 10%-át sikerült áthelyezni. Nyilvánvaló, hogy az áthelyezésre épülő, a kötelező kvótára épülő politika megbukott. Fölösleges erőltetni, hiszen azok az államok, amelyek – szemben velünk – nem nyíltan szegülnek szembe, azok sem hajtják végre. Ez egy rossz gondolat volt. Ha kiderül egy rossz politikai gondolatról, hogy megbukott, akkor azt abba kell hagyni, és más megoldást érdemes keresni.

Kell mondanom egy szót a pénzről is. Nézzék, az a pénz, amit Magyarország az Európai Uniótól kap, az nem könyöradomány. A kohéziós politikával mindenki jól jár. Az Európai Unió minden egyes tagállama jól jár. Önök is keresnek rajta, akik adják a pénzt, azok is keresnek rajta. Nem is keveset. Beszéljünk erről nyíltan! A nettó befizetők haszonélvezői a kohéziós politikának. Erről az Önök biztosai nyíltan szoktak beszélni. Számokat is mondanak, ezeket nem idézem vissza, hogy a nekünk adott pénz hány százaléka megy vissza az Önök országába. Meggyőződésem, hogy ez a kohéziós politika, ez egy helyes dolog. Mi lebontottuk a vámokat, a piacainkat megnyitottuk és lehetővé tettük a tőke szabad áramlását, miközben olyan szegények voltunk a kommunizmus után, olyan tőkehiányosak, mint a templom egere. Meggyőződésem, hogy a kohéziós politika nélkül nincsen fair verseny. Nem kérhetik tőlünk, tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek, hogy fogjuk be a szánkat, és nem beszélhetnek velünk úgy, mintha Önök ajándékot adnának nekünk, és mi az Önök megvásárolt lekötelezettjei lennénk. Ezt a pozíciót nem fogadhatjuk el, Magyarországnak ezt vissza kell utasítania.

Ami arra vonatkozik, hogy Magyarország valamifajta autoriter politikai rendszer lenne, ráadásul személyesen nekem köszönhetően, bár nyilván itt nem rólam van szó, hanem a tízmillió magyar emberről, szeretném azért Önöket tájékoztatni, hogy 16 évet töltöttem ellenzékben a parlamentben, és csak most kezdem meg a 12. kormányzati évemet. És azon kevés európai vezetők közé tartozom, aki, amikor vesztett, nem ment el az üzletbe, nem ült be jól fizető igazgatótanácsokba, nem tart óriási összegekért vendégelőadásokat. Amikor mi vesztettünk, pártom és én személy szerint, mi maradtunk a politikában és vállaltuk az ellenzéki vitákat, és küzdöttünk, és visszaszereztük az emberek bizalmát. Egy ilyen országot, és egy ilyen kormánypártot vádolni autoriter rendszerekkel, és autoriter országokat emlegetni velünk/ránk vonatkozóan, azt gondolom, hogy egész egyszerűen nem méltányos és nem fair.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én sok mindent gondolok, sok mindenfélét gondolok Soros Györgyről, de azt nem, hogy valaha az életében is azért adott volna bárkinek ösztöndíjat, mert azt gondolná, hogy azzal megvásárolta volna élethosszig a véleményét. Úgyhogy az erre vonatkozó föltételezéseket is vissza kell utasítanom. És végezetül az illiberális demokráciáról is kell mondanom egy szót, hiszen Önök ezt szóba hozták. Úgy van az, hogy Közép-Európában azt gondolják, hogy ha a liberálisok nem nyernek, vagy nem részei a kormánynak, akkor nincsen demokrácia. Ebből elegünk van. Az igazság az, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha nem a liberálisok nyernek, attól még lehet demokrácia. Az illiberális demokrácia az, amikor nem a liberálisok nyernek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, at the conclusion of this debate, let me draw a few conclusions for the Commission. I will be looking forward to the reply by the Hungarian authorities to the notification we have sent on the law on higher education. In our view, this law is clearly in violation of EU law, so I hope we can get a response to that.

I have to say that the only thing the Central European University is asking is to be left alone to do what it does well. I come from a country where, for centuries, Hungarian scholars came to study and also to enrich my country. We live in a European Union where, through the Erasmus programme, the cross-fertilisation of young minds across the European Union is one of the biggest assets of this European Union and one of the biggest success stories. We should cherish this academic freedom, this exchange of ideas, and this way of promoting a vision of the world that is open to other views.

With regard to other views, I fully respect different visions and opinions about the future of the European Union. Everybody is entitled to his own opinion, but not to his own facts. I know we live in a time when very often, when we have strong opinions and they are not in line with the facts, we assume that the facts must be wrong but, on this specific case, the Commission will stick to the facts. I would be grateful to the Hungarian authorities if, in their procedure on ‘Stop Brussels’, they would take into account the facts we have presented in reaction to the questions put to the Hungarian population. I think we deserve that. That is how we work in the European Union. I look forward to continuing to work with Hungary in this.

Regarding this debate, we are not going to solve these issues only by taking legal steps. The Commission will take legal steps when legal steps are warranted, when the Treaties are violated, but we will only reach a consensus or an idea of where we need to go collectively in the European Union if we have a debate.

If you will allow me, Mr President, I want to make one remark. From the extreme right, because of their lack of arguments, we only get insults. Since nobody reacted, I want to react: I was deeply, deeply aggravated by the vile attack by Ms Von Storch on Stockholm and on Sweden. I think this is completely unacceptable. This is not the way we should have a debate about our common future. We can ask of each other to disagree profoundly, but to have respect for each other.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – Premier Orban, we zijn niet blind voor de toestand in Hongarije. We weten dat u geconfronteerd wordt met een agressieve, extremistische partij. We weten dat Hongarije op de frontlijn van de vluchtelingencrisis ligt. Maar andere landen hebben, geconfronteerd met een gelijkaardige situatie, heel anders gereageerd. Hoe fel uw taal over favoriete zondebok ‘Brussel’ ook is, extremistische partijen worden altijd een stap agressiever, negatiever. In uw plaats, zou ik de toon volledig omslaan en de steun - zowel in geld als andere - die Hongarije elk jaar weer ontvangt van ‘Brussel’ benadrukken. 25 miljard euro voor investeringen in infrastructuur, jobs, onderzoek en onderwijs van nu tot 2020, zo’n 2 532 euro per Hongaar. Waarom die cruciale Europese solidariteit niet benadrukken, die voordelen heeft voor elke Hongaarse burger en voor het overheidsbudget? Het is moeilijk, zelfs onmogelijk te begrijpen hoe iemand woest de Europese Unie blijft aanvallen terwijl ‘Brussel’, of beter de andere lidstaten, miljarden in de Hongaarse economie en burgers investeren. Solidariteit is tweerichtingsverkeer. Wij zijn bereid de constructieve samenwerking voort te zetten. We rekenen op u om hetzelfde te doen tegenover de Europese Unie en een robuuste oplossing - geen window-dressing - aan te reiken voor de Central European University.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – In Ungheria dopo i bavagli ai media i muri, il filo spinato e i campi di reclusione per profughi e migranti, registriamo un ulteriore attacco ai diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di ricerca, con la chiusura della Central European University di Budapest, una delle istituzioni universitarie più prestigiose d'Europa. È inaccettabile che l'Ungheria, così come gli altri Paesi del cosiddetto quartetto di Visegraad, si rifiutino di rispettare le quote di profughi e richiedenti asilo stabiliti dall'UE mentre altri Stati membri come l'Italia, con generosità, continuano a salvare uomini donne e bambini nel Mediterraneo.

Bene, dunque, la decisione della Commissione europea annunciata dal vice Presidente Timmerman di avviare misure drastiche nei confronti dell'Ungheria. Ho ascoltato attentamente l'intervento del Presidente Orban e devo dire che non ha fatto altro che accrescere in me il rammarico per un Paese di grandi tradizioni culturali ed europee che continua ad avere difficoltà ad interpretare i valori fondamentali dell'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. – Magyarország miniszterelnöke eljött hozzánk, az Európai Parlamentbe, hogy személyesen érveljen a magyar demokráciát érintő egyes, most napirenden levő kérdések megválaszolása érdekében. Egyrészt a jelenléte kifejezetten egy tiszteletet mutató lépés az Európai Parlament és az Európai Unió iránt, hiszen aktívan részt vesz az EU-t érintő vitákban. Emlékeztetném Önöket, hogy vannak tagállami kormányfők, akik a Parlament kifejezett kérése ellenére eddig még nem jelentek meg a plenáris ülés előtt. Manfred Weber frakcióvezető úr meg is nevezte azokat – a szocialista pártcsaládba tartozó – tagállami vezetőket, akiknek offshore és korrupciós botrányaik miatt igenis az európai plénum előtt kellene elszámolniuk a történtekkel.

Másrészt a magyar miniszterelnök nem kioktató vagy képmutató beszéddel állt elő, hanem konkrét érveket sorakoztatott fel a beszédében és többször világossá tette, hogy a magyar kormány készen áll egy konstruktív és fair párbeszédre az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel. Ez a viták rendezésének egyetlen demokratikus útja ma Európában. Ezért elfogadhatatlan, hogy egyes képviselőtársak – különösen a szocialista és a liberális képviselőcsoport vezetője – magukból kikelve kioktassanak bárkit, főleg egy tagállami miniszterelnököt a demokrácia szabályairól. Az Európai Parlamentben mindig is az érvek ereje számított, nem pedig az erő érve. Tessék ezt mindenkor tiszteletben tartani!

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), por escrito. – A 25 de abril de 1974, depois de 48 anos de ditadura, Portugal viveu as primeiras horas de uma esperada liberdade. Como tantos outros países no espaço europeu, aquela foi uma liberdade demasiado esperada. Portugal tornou-se membro da CEE em 1986, sobretudo para ancorar, sólida e irreversivelmente, o processo democrático iniciado em 74.

Anos mais tarde, foi a vez de a Hungria reconquistar a liberdade e, em 2004, de aceder à União Europeia, subscrevendo os seus princípios fundamentais. É intolerável e alarmante, por isso, que estejamos há anos a assistir à erosão da democracia e do Estado de Direito na União Europeia, a partir de Budapeste sob chefia de Viktor Orbán, contando com inexplicável proteção política do Partido Popular Europeu e complacência da Comissão e do Conselho.

O trajeto governamental do Primeiro-Ministro Viktor Orbán, fomentando a xenofobia e atacando miseravelmente refugiados, e os seus discursos recentes advogando o que chama «democracia iliberal», põe em causa princípios fundamentais da União Europeia.

Apoio, por isso, o processo de infração iniciado pela Comissão Europeia face à tentativa do Governo húngaro de fechar a Universidade Central Europeia e interferir com a sua independência académica. Tal iniciativa só peca por vir tarde, muito tarde.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. – Domnule Orban, m-a surprins discursul dumneavoastră, după ce m-ați surprins cu acțiunile nedemocratice pe care le întreprindeți în Ungaria. Felicit Comisia pentru că a prezentat corect și obiectiv ceea ce nu respectați în guvernarea țării dumneavoastră. Domnule Orban, cunosc bine Ungaria, trăiesc în Timișoara și am mulți prieteni maghiari. Cum să vă credem când ați venit aici și ne-ați jignit, ne-ați acuzat că nu înțelegem? Și ați mințit, domnule prim-ministru, spunând că universitatea își va continua activitatea. Am primit multe scrisori de la profesori și jurnaliști care au arătat de fapt cum vor fi afectați. Ați spus că sunteți mândru, dar ce legătură are mândria cu respectarea unor valori pe care le-ați recunoscut când ați acceptat să intrați în UE? Mândria este o calitate, dar, când depășește măsura, curba lui Gauss spune că este un defect!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. – I would like to express my deep concern about recently adopted higher education law that could force the Central European University (CEU) out of Hungary, the so-called ‘Stop Brussels’ national consultation and the law on foreign funded NGOs. I believe the Commission should closely monitor these three proposals, which in reality constitute another attempt by the Hungarian government to strengthen its grip on power and in this manner to disrespect Union’s common values and the treaty on European Union. Unfortunately, recent actions taken by Hungarian Prime Minister Victor Orbán and his government signal that they intentionally continue to damage Hungary’s democracy and its relationship with other EU member states. Therefore, I call on the EU institutions and the Member States to start intensive political talks with the Hungarian authorities in order to ensure that country’s legislation is compatible with Union’s one. Last but not least, I call on Hungarian authorities to listen to the voice of its pro-European orientated citizens who marched against these three proposals and who want their fundamental EU rights as EU citizens to be respected and protected.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. – Autonomia uniwersytetów oraz swoboda przemieszczania się ludzi nauki są jednymi z podstawowych warunków budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Zmiany legislacyjne na Węgrzech w znaczący sposób utrudniają zarówno działalność Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, jak i swobodę wymiany pracowników i studentów. Powstaje pytanie, jakie działania Komisja zamierza podjąć w celu ochrony autonomii uniwersytetów oraz czy Komisja rozważa uruchomienie mechanizmu kontroli praworządności wobec Węgier?

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. – Не мога да остана безучастен към тревожните процеси, които се случват в Унгария и най-вече относно наскоро приетия закон за висшето образование, който заплашва съществуването на Централноевропейския университет. Напълно подкрепям усилията на ректора на ЦЕУ, на редица интелектуалци и на бивши и настоящи студенти, част от които ми писаха с молба да защитим принципа на академичната свобода и функционирането на университета в Европейския парламент.

Радвам се, че не сме сами в тази битка. Днес Европейската комисия реши да започне процедура за нарушение на правото на Европейския съюз срещу Унгария. Показателна е и позицията на самия еврокомисар по образование – унгарецът Тибор Наврачич, излъчен от Вашето правителство, че Централноевропейският университет е един от най-важните университети не само в Унгария, но и на европейско ниво.

Университетите са място на свободното и критично мислене, което трябва да бъде защитавано, а не атакувано. Университетите бяха мястото, откъдето започна битката срещу комунизма за хиляди млади хора в защита на свободата. Преди много години и Вие бяхте един от тях!

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – Orbán Úr, Ön egy gazember. Egy tolvaj, aki ellopta a magyar emberek pénzét és jövőjét. Hétéves kormányzása alatt minden és szinte mindenkinek rosszabb lett az országban. Négymillió magyar nyomorog, mindennap ötvenezer magyar gyerek éhezik. Félmillió ember már elmenekült az országból, az itthon maradottak a lerobbant egészségüggyel, a szegénységgel, a havi rezsi kifizetésével küzdenek. Ezalatt Ön háborút folytat mindenkivel, aki nem tűri az Ön tolvaj, Putyin-barát világát. Orbán Úr! Nem a civilek, nem a menekültek és nem Brüsszel a magyarok ellenségei, hanem egyes egyedül Ön! Ön, aki, aki mesésen meggazdagodott az elmúlt években. Az Ön strómanja, Mészáros Lőrinc állami pályázatok segítségével lett gázszerelő kisiparosból pár év alatt az ország egyik leggazdagabb embere. Tudjuk, hogy Mészáros vagyona valójában az Öné. Ön ennek a vagyonnak minden forintját a magyar emberektől lopta. A tolvajnak börtön jár, az ellopott pénz pedig visszajár a magyaroknak. Egy dolgot tudunk ígérni Önnek Orbán Úr, azt, amit Ön megtagadna ellenfeleitől: tisztességes bírósági eljárást. Pártatlan és független bíróság fog ítélni Ön fölött nem is olyan sokára!

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. – Szeretném egy dologra felhívni az uniós polgárok figyelmét a magyarországi helyzettel kapcsolatban. Nem értek egyet ugyanis azzal, hogy választanunk kellene a nemzeti szuverenitás és a demokrácia között vagy a független tagállamok és az Európai Unió között. Nem szeretnék belemenni sem a CEU-botrányba, sem az „Állítsuk meg Brüsszelt!” kampányba. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy ne engedjük megfojtani, megszüntetni a civil szférát, a független médiát, az egyetemeket és a vállalkozásokat a szuverenitás védelmére hivatkozva, politikai célokból. Ez nemcsak Magyarországra, hanem ugyanúgy Szlovákiára és az összes többi tagállamra is érvényes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Europska unija je jaka koliko je jaka svaka njena članica. Europskoj uniji treba jaka Mađarska i mene osobno uspjeh Mađarske kao i svake države članice veseli. Predani rad svih nas preduvjet je da naši građani žive bolje. Kada se pojave problemi, dobro je da ih kao europska obitelj rješavamo u duhu zajedništva i solidarnosti. Isto tako je važno da poštujemo nadležnost država članica i pravo je Mađarske da zahtjeva ispunjavanje standarda od svih sveučilišta kako bi se razriješila situacija u kojoj neka neeuropska sveučilišta imaju bolje poslovne prilike nego europska.

Takvih je u Mađarskoj čak 28 a među njima i sveučilište Georga Sorosa u Budimpešti koje ne može biti nikakav izuzetak te bez obzira što na njemu studira svega 10% Mađara, to sveučilište treba poštivati mađarske zakone. NGO-i koji dobivaju novac iz inozemstva trebali bi u duhu transparentnosti za koju se zalažu prikazati tko financira njihovo poslovanje jer je to najbolji način da se otklone nedoumice koje narušavaju povjerenje građana i Vlade u njihov rad.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE), in writing. – Those who defend the CEU in this debate in the name of university autonomy should be aware of how this autonomy works in practice. Obviously, autonomy functions within the law. Each Member State has its own legal order governing universities. Second, accreditation, research assessment, teaching quality measurement are all directed by the state and set often stringent limits to university autonomy. Third, the internal administration of universities imposes strict limits on the freedom of what can be taught. The criterion is student numbers. If there aren’t enough, the course will be cut. Fourth, research, especially in the natural sciences, is heavily subsidised by the relevant private sector, again a restriction on autonomy. Finally, if a university is supported by taxpayers’ money – and almost all are – then that too is a limit to autonomy. After all, the duty to be accountable functions as a restriction. So don’t be carried away by romantic ideas of university autonomy. It has never existed.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. – Az Orbán-rezsim demokráciát és állampolgári jogokat sértő sorozatos lépéseibe már kissé belefásuló európai politikai közvéleményben a legutóbbi, a CEU-t és a civil szervezeteket célzó támadások, valamint a „nemzeti konzultáció” égisze alatt folyó EU-ellenes kampány olyan széles körű felháborodást váltott ki, amelynek nyomán az Európai Parlament e heti plenáris ülésén ismét napirendre kellett tűzni a magyarországi politikai helyzetet. Bár korábban nem láttam sok értelmét annak, hogy az EP konkrét intézkedések nélkül rendre európai színpadot biztosítson Orbán hazug demagógiájának, ezúttal a felháborodás minőségi szintet lépett azzal az egészen széles politikai spektrummal, amelyben a képviselők elítélték a Fidesz-kormányt. Sajnos azonban számomra Orbán mostani szereplése azt vetíti előre, hogy a mai plenáris vita a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ezúttal sem fogja elérni – amúgy köszönetre és tiszteletre méltó – célját: a magyar politikai viszonyok visszaterelését a demokratikus, humánus, európai útra. A magam részéről ezúttal is igyekeztem megértetni kollégáimmal, hogy a magyarországi demokratikus alapjogok szisztematikus leépítésének egyetlen célja az Orbán-rezsim korlátlan hatalmának kiteljesítése annak érdekében, hogy semmilyen külső, vagy belső politikai, jogi tényező ne korlátozhassa az általa működtetett, mindent átható korrupciós mechanizmust.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. – La decisión del Gobierno húngaro de clausurar la respetada Universidad Central Europea es la última de una larga serie de violaciones de los valores de la UE. Este Parlamento representa a diez millones de húngaros también. Y este Parlamento es el de la Unión Europea, a la que se adhirió su país en 2004, y el del Tratado de Lisboa, cuyos valores amenaza el acoso a la oposición, la restricción del pluralismo informativo y de la libertad de información, el ataque a la independencia judicial y, por supuesto, la restricción de los derechos fundamentales de todas las personas, incluidos los extranjeros y los inmigrantes a los que usted tanto desprecia. La Comisión debe activar el artículo 7 para defender los principios, sin miedo ni cálculo, porque muchos respaldaremos aquí con nuestro voto la acción contra la deriva iliberal y antidemocrática del Gobierno de Hungría.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου