Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 27. april 2017 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 - Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (forhandling)
 4.Situationen omkring den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland. (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.EU-varemærker (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Minamatakonventionen om kviksølv (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Hybride mismatch med tredjelande (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Europæisk år for kulturarv (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.EU-program til at styrke inddragelsen af forbrugere i politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Decharge 2015: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Decharge 2015: Præstation, økonomisk forvaltning og kontrol hos EU's agenturer (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Decharge 2015: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Decharge 2015: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Decharge 2015: Fællesforetagendet ECSEL (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Decharge 2015: Fællesforetagendet for ITER (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Decharge 2015: SESAR-fællesforetagendet (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Situationen i Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Indsigelse mod delegeret retsakt: Anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B8-0273/2017)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Europæisk år for kulturarv (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Situationen i Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 11.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 12.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1020 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4516 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik