Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 - Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 4.Πορεία των εργασιών της δεύτερης αναθεώρησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του António Marinho e Pinto (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Ενωσιακό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2015 (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Απαλλαγή 2015: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Απαλλαγή 2015: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Απαλλαγή 2015: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση ECSEL (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Απαλλαγή 2015: Κοινή Επιχείρηση για τον ITER (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Η σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B8-0273/2017)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Η σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1020 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4516 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου