Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 27. aprill 2017 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)
 4.Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.ELi kaubamärk (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Minamata elavhõbedakonventsioon (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Kolmandate riikidega seotud hübriidsed ebakõlad (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Euroopa kultuuripärandi aasta (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Liidu programm, et suurendada tarbijate kaasamist poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kohus (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Regioonide Komitee (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Ombudsman (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte (FCH) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Kaevandusjäätmete direktiivi rakendamine (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Olukord Venezuelas (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ühtsete tariifsete soodustuste kava (B8/0273/2017)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Euroopa kultuuripärandi aasta (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Olukord Venezuelas (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 11.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 12.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1020 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4516 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika