Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 - Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 4.Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.António Marinho e Pinton koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Euroopan unionin tavaramerkki (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Verokohtelun eroavuudet kolmansien maiden kanssa (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Tanskan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Kuluttajien osallistumisen lisäämistä päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskeva unionin ohjelma (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Vastuuvapaus 2015: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Vastuuvapaus 2015: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Vastuuvapaus 2015: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Vastuuvapaus 2015: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Vastuuvapaus 2015: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Vastuuvapaus 2015: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Vastuuvapaus 2015: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Vastuuvapaus 2015: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Vastuuvapaus 2015: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Vastuuvapaus 2015: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Vastuuvapaus 2015: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Vastuuvapaus 2015: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Vastuuvapaus 2015: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Vastuuvapaus 2015: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Vastuuvapaus 2015: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Vastuuvapaus 2015: Euroopan lääkevirasto (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Vastuuvapaus 2015: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Vastuuvapaus 2015: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Vastuuvapaus 2015: Euroopan rautatievirasto (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Vastuuvapaus 2015: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Vastuuvapaus 2015: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Vastuuvapaus 2015: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Vastuuvapaus 2015: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Vastuuvapaus 2015: Euratomin hankintakeskus (ESA) (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Vastuuvapaus 2015: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Vastuuvapaus 2015: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Vastuuvapaus 2015: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Vastuuvapaus 2015: Clean Sky 2 -yhteisyritys (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Vastuuvapaus 2015: ECSEL-yhteisyritys (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Vastuuvapaus 2015: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Vastuuvapaus 2015: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI2) toteuttava yhteisyritys (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Vastuuvapaus 2015: ITER-yhteisyritys (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Vastuuvapaus 2015: SESAR-yhteisyritys (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Vaatetusalaa koskeva EU:n lippulaiva-aloite (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin täytäntöönpano (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Venezuelan tilanne (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin täytäntöönpan (B8-0273/2017)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Vastuuvapaus 2015: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Vastuuvapaus 2015: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Vastuuvapaus 2015: Euroopan lääkevirasto (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Vastuuvapaus 2015: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Vaatetusalaa koskeva EU:n lippulaiva-aloite (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Venezuelan tilanne (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Poslanecký mandát
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 10.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 11.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 12.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1020 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4516 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö