Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Četvrtak, 27. travnja 2017. - BruxellesRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Stanje u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 3.Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. - Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (rasprava)
 4.Trenutačno stanje u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)
 5.Glasovanje
  5.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Antóniju Marinhu e Pintu (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Žig Europske unije (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Minamatska konvencija o živi (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Hibridna neusklađenost s trećim zemljama (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Imenovanje članice Revizorskog suda – Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Europska godina kulturne baštine (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Program Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Program Unije za jačanje sudjelovanja potrošača u donošenju politika u području financijskih usluga (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Razrješnica za 2015.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Razrješnica za 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Razrješnica za 2015.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Razrješnica za 2015.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Razrješnica za 2015.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Razrješnica za 2015.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Razrješnica za 2015.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Razrješnica za 2015.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Razrješnica za 2015.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Razrješnica za 2015.: Europski policijski ured (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Razrješnica za 2015.: Agencija za europski GNSS (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće ECSEL (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za ITER (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Upravljanje ribarskim flotama u najudaljenijim regijama (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Vodeća inicijativa EU-a za odjevnu industriju (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Provedba Direktive o otpadu iz rudarstva (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Stanje u Venezueli (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Prigovor na delegirani akt: Sustav općih carinskih povlastica (B8-0273/2017)
 6.Obrazloženja glasovanja
  6.1.Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015. (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Europska godina kulturne baštine (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Upravljanje ribarskim flotama u najudaljenijim regijama (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Vodeća inicijativa EU-a za odjevnu industriju (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Stanje u Venezueli (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 9.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 10.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 11.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 12.Prekid zasjedanja
Rasprave
Revidirano izdanje (1020 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (4516 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti