Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 27 april 2017 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 - Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)
 4.Stand van zaken betreffende de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Het Uniemerk (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Verdrag van Minamata inzake kwik (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Hybride mismatches met derde landen (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Denemarken en Europol (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Voordracht voor de benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Europees Jaar van het cultureel erfgoed (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Programma van de Unie ter ondersteuning van de betrokkenheid van consumenten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Rekenkamer (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese ombudsman (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Kwijting 2015: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Kwijting 2015: Europese Politieacademie (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Kwijting 2015: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Situatie in Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: schema van tariefpreferenties (B8-0273/2017)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Europees Jaar van het cultureel erfgoed (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Rekenkamer (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Situatie in Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 12.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1020 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4516 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid