Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 - Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 4.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Marinho e Pinto (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Znak towarowy Unii Europejskiej (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Program Unii służący zwiększeniu zaangażowania konsumentów w proces kształtowania polityki w dziedzinie usług finansowych (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Absolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015 (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Absolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - lotnictwo i środowisko („Czyste Niebo 2”) (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Absolutorium za rok 2015: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Absolutorium za rok 2015: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Wdrożenie dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych (2006/21/WE) (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Sytuacja w Wenezueli (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: ogólny system preferencji taryfowych (B8-0273/2017)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Sytuacja w Wenezueli (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 11.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 12.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1020 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4516 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności