Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 27. apríla 2017 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 - Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)
 4.Aktuálny stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Ochranná známka Európskej únie (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Minamatský dohovor o ortuti (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Hybridné nesúlady s tretími krajinami (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskom a Europolom (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Európsky rok kultúrneho dedičstva (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Program Únie na zvyšovanie zapojenia spotrebiteľov do tvorby politiky v oblasti finančných služieb (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Absolutórium za rok 2015: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2015 (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (AEPC) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (AFE) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ((Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Absolutórium za rok 2015: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Absolutórium za rok 2015: Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ECSEL (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ITER (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Vykonávanie smernice o banskom odpade (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Situácia vo Venezuele (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Námietka proti delegovanému aktu: systém všeobecných colných preferencií (B8-0273/2017)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Európsky rok kultúrneho dedičstva (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ((Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Situácia vo Venezuele (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 12.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1020 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4516 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia