Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 27. april 2017 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 - Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (razprava)
 4.Stanje drugega pregleda programa ekonomskega prilagajanja za Grčijo (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zahteva za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Blagovna znamka EU (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Konvencija Minamata o živem srebru (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Hibridna neskladja s tretjimi državami (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Dansko in Europolom (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Imenovanje članice Računskega sodišča – Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Evropsko leto kulturne dediščine (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Program Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Vzpostavitev programa Unije za večje vključevanje potrošnikov v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015 (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Računsko sodišče (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Odbor regij (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Razrešnica 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Razrešnica 2015: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Razrešnica 2015: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Razrešnica 2015: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Razrešnica 2015: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Razrešnica 2015: Evropska policijska akademija (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Razrešnica 2015: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Razrešnica 2015: Evropski bančni organ (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Razrešnica 2015: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Razrešnica 2015: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Razrešnica 2015: Evropska agencija za okolje (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Razrešnica 2015: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Razrešnica 2015: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Razrešnica 2015: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Razrešnica 2015: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Razrešnica 2015: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Razrešnica 2015: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Razrešnica 2015: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Razrešnica 2015: Evropska železniška agencija (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Razrešnica 2015: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Razrešnica 2015: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Razrešnica 2015: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Razrešnica 2015: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Razrešnica 2015: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Razrešnica 2015: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Razrešnica 2015: Evropski policijski urad (EUROPOL) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Razrešnica 2015: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Razrešnica 2015: Agencija za evropski GNSS (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Razrešnica 2015: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Razrešnica 2015: Skupno podjetje ECSEL (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (MI) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za ITER (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Razrešnica 2015: Skupno podjetje SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Vodilna pobuda EU za sektor oblačil (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Izvajanje direkitve o rudarskih odpadkih (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Razmere v Venezueli (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Shema splošnih tarifnih preferencialov (B8-0273/2017)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Evropsko leto kulturne dediščine (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Računsko sodišče (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Razrešnica 2015: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Razrešnica 2015: Evropski bančni organ (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Razrešnica 2015: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Razrešnica 2015: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Razrešnica 2015: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Vodilna pobuda EU za sektor oblačil (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Razmere v Venezueli (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 9.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 11.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 12.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1020 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4516 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov