Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 27 april 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 - Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
 4.Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.EU-varumärken (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Minamatakonventionen om kvicksilver (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Hybrida missmatchningar med tredjeländer (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Europaåret för kulturarv (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Genomförandet av gruvavfallsdirektivet (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Situationen i Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Invändning mot en delegerad akt: det allmänna preferenssystemet (B8-0273/2017)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Europaåret för kulturarv (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Situationen i Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 12.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1020 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4516 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy