Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2097(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0159/2017

Teksty złożone :

A8-0159/2017

Debaty :

PV 15/05/2017 - 15
CRE 15/05/2017 - 15

Głosowanie :

PV 16/05/2017 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0206

Debaty
Poniedziałek, 15 maja 2017 r. - Strasburg Wersja poprawiona

15. Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la relazione di Julia Pitera, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la frode [2016/2097(INI)] (A8-0159/2017).

 
  
MPphoto
 

  Julia Pitera, sprawozdawczyni. – Panie Przewodniczący! Nadużycia finansowe wraz z wszelkimi formami nielegalnej działalności, które przynoszą szkody budżetowi Unii Europejskiej, należy skutecznie zwalczać. Jest to możliwe jedynie przy zastosowaniu właściwych narzędzi, a na dobór odpowiednich narzędzi pozwala wiedza o stanie faktycznym. Budżet Unii Europejskiej ma służyć poprawie warunków we wszystkich dziedzinach życia. Wszelkie szkody dla budżetu stanowią poważne zagrożenie dla realizacji tego celu.

Jak wynika ze sprawozdania Komisji za 2015 rok na temat ochrony interesów finansowych Unii wysokość kwot z tytułu nieprawidłowości zgłaszanych jako nadużycia sięga blisko 640 milionów euro rocznie. Niestety można przyjąć, że w rzeczywistości liczba ta jest nawet wyższa, ponieważ nie wszystkie przypadki są wykrywalne i zgłaszane.

Unia musi jak najskuteczniej bronić pieniędzy podatników, realizacja tego zadania natrafia jednak na rozmaite przeszkody. Jedną z nich jest niedostateczna współpraca na różnych poziomach, inną – fakt, że nie wszystkie kraje wdrażają w terminie przepisy. Brakuje też jednolitego systemu zbierania porównywalnych danych od państw członkowskich.

Sprawozdanie będące tematem dzisiejszej debaty zwraca uwagę na szereg zagadnień. Pragnę przypomnieć jedynie na te najważniejsze. Należy do nich wysokość utraconych przychodów z tytułu luki w podatku VAT i wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT oraz to, że tylko dwa państwa członkowskie gromadzą i udostępniają statystyki dotyczące strat w dochodach spowodowanych przez transgraniczne oszustwa związane z VAT.

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost liczby zgłaszanych nieprawidłowości w trzech funduszach na rzecz rolnictwa od co najmniej kolejnych pięciu lat. Zwraca uwagę gwałtowny wzrost przypadków nieprawidłowości dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa. Obawy budzi też wzrost nieprawidłowości i nadużyć w wydatkach na politykę spójności. Analizy tego zjawiska dokonane przez Komisję oraz państwa członkowskie zgodnie z zaleceniami ETO mogłyby wpłynąć na zahamowanie niepokojącej tendencji. Podobnie powinny zostać wyjaśnione przyczyny wysokiego poziomu przypadków nadużyć finansowych w odniesieniu do badań i rozwoju technologicznego oraz innowacji w przedsiębiorczości. Wśród zidentyfikowanych problemów do najważniejszych należy zaliczyć brak jednolitych zasad zgłaszania obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich. Brak ten zniekształca rzeczywisty obraz sytuacji.

Innym poważnym problemem jest brak systemu wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami w celu uniknięcia transnarodowych nadużyć finansowych. Wymagają też szczególnego nadzoru odstępstwa od obowiązujących procedur przy wykorzystywaniu funduszy na pomoc uchodźcom. Zahamowaniu negatywnych zjawisk służą niewątpliwie kontrole ex ante i ex post, dzięki którym ujawnionych zostaje coraz więcej nieprawidłowości. Przy czym warto położyć nacisk na działania zapobiegawcze: są one łatwiejsze niż odzyskiwanie środków.

Z zadowoleniem należy przyjąć wejście w życie dyrektywy uznającej za przestępstwo podrabianie pieniędzy i wprowadzanie ich do obiegu. Omawiając zagadnienia związane z ochroną interesów finansowych Unii Europejskiej, nie sposób pominąć roli demaskatorów i konieczności objęcia tych osób ochroną. Dlatego należy odnotować fakt wprowadzenia odpowiednich przepisów wewnętrznych w instytucjach Unii Europejskiej. Podobnie ważną rolę odgrywa dziennikarstwo śledcze. Sprawozdanie zawiera również obszerne omówienie funkcjonowania OLAF, z uwzględnieniem osiąganych wyników, czasu prowadzenia postępowań oraz przygotowywanych analiz.

Dziękuję Państwu za uwagę i z niecierpliwością czekam na wystąpienia w debacie.

 
  
  

Președinte: IOAN MIRCEA PAȘCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, I am very grateful for this opportunity to participate in this debate on the Parliament’s yearly resolution on the protection of the European Union’s financial interests. The fight against fraud is of the utmost importance for the Commission, as it is for the Parliament. Protection of the European Union’s budget is all the more important at a time when the trust of citizens in the European project and in its capability to bring security and prosperity is at risk. I would like to take this opportunity to thank the members of the Committee on Budgetary Control, and in particular Ms Pitera, the rapporteur, for the excellent work done on this motion for a resolution. The result is a comprehensive and well-structured report which covers a broad range of issues. It is also thanks to the political pressure exercised by the European Parliament in its annual resolutions that several issues highlighted in the Commission reports have been addressed and progress has been made at European and at Member State level.

Over the last five years together, we have significantly reinforced a framework for the protection of the Union’s financial interests. Let me recall just the most important measures that we have adopted. We have adopted several important acts modernising the legal framework for the protection of the financial interests of the European Union such as the revision of the OLAF regulation in 2013, the package on public procurement directives in 2014 and the four delegated and four implementing acts on irregularity reporting. The legal framework for the programming period 2014-2020 for the first time refers explicitly to the obligation for Member States to put in place proportionate and effective anti-fraud measures. On the revenue side, the revised regulation on mutual administrative assistance in the customs area entered into force, creating new databases to fight better customs fraud. The last and not the least of these legal achievements is the directive on the protection of the Union’s financial interests by means of criminal law, for which a political agreement was finally reached, also thanks to the persistence of the Parliament.

But this is not all. There are also important ongoing legal initiatives. The negotiations of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) have moved forward very fast in the last month, and we now have 17 Member States willing to establish the EPPO in enhanced cooperation and a few more making preparations to join it. Like the Parliament, the Commission supports establishing a strong and efficient EPPO with as many Member States as possible and with the necessary means to effectively fight crimes affecting the Union budget. We are convinced that the EPPO has significant potential to improve the current situation as regards the low level of prosecutions for crimes affecting the Union’s financial interests.

OLAF will continue to play a key role as regards non-fraudulent and fraudulent irregularities. It will complement and support the work of the EPPO. Beyond the protection of financial interests it will continue also investigations into serious facts by members of the institutions and staff, likely to lead to disciplinary or criminal proceedings. The Commission is determined to maintain a sufficiently strong OLAF which will operate across all Member States and will thereby play a crucial role to ensure that an adequate protection of the European Union’s budget is assured in the whole European Union.

Over the last five years we have also made progress on concrete actions and measures. I will mention three examples for which the Parliament’s support, reiterated in the Pitera report, is once more important and particularly welcome. The first is the embedding of anti-fraud measures in national anti-fraud strategies. The second is to extend the use of IT tools by all Member States to strengthen the fight against fraud, and the third is the accomplishment of harmonised and qualitative reporting of the detected irregularities and frauds by the Member States. The Commission acknowledges that the reported data are still not fully comparable and takes note of the request of the Parliament to improve the situation. New guidelines are being prepared in cooperation with national experts to address the most important issues to reduce disparities and standardise the reporting process. The document is expected to be finalised this year. It is by analysing such data that we can ultimately understand whether the measures we have adopted really make a difference.

However, there is still much to do. The Commission will keep on fulfilling its role of supporting and assisting Member States where needed and of facilitating the exchange of best practices and know-how.

I would like to close my intervention, stressing once more the importance of the Parliament’s resolution. It is by acting together towards the same target that we have achieved all these improvements. But we are aware that we cannot rest on our laurels. We count on you to keep on stimulating, encouraging and also criticising when necessary – the Commission and the Member States – in their fulfilment of the Treaty obligation to protect the Union’s financial interests from irregularities and from fraud.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici, relatrice per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio intanto il Commissario per la sua introduzione e ringrazio l'onorevole Pitera, relatore, per l'ottimo lavoro svolto.

Dalla relazione sulla tutela degli interessi finanziari per l'anno 2015 emerge ancora una volta, purtroppo, un aumento significativo delle irregolarità fraudolente e dei casi di corruzione in diverse aree di interesse del bilancio europeo.

In questo scenario, la direttiva PIF e l'istituzione della Procura europea sono ormai strumenti fondamentali per contrastare in maniera efficace i reati a danno degli interessi finanziari dell'Unione, ma anche, e conseguentemente, per contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo che, ormai lo sappiamo, spesso si finanziano anche attraverso tali attività illecite.

Tuttavia, nell'attesa dell'entrata in vigore di questi strumenti, occorre intervenire per rafforzare la capacità di coordinamento tra le strutture nazionali di controllo e per assicurare, da parte degli Stati membri, una più stretta collaborazione con l'OLAF, considerato che, ad oggi, un terzo delle segnalazioni di tale Ufficio non ha ancora avuto un seguito da parte delle autorità nazionali.

E proprio il coordinamento appare il settore su cui bisogna ancora lavorare. Non possiamo infatti non notare l'assenza di uno strumento di mutua assistenza a livello amministrativo, volto a migliorare lo scambio di informazioni nell'ambito dei fondi strutturali. In realtà avevo già, nell'ambito della mia attività parlamentare, segnalato questa necessità nel 2015 ma, a distanza di due anni, ancora non si è dato seguito a questa proposta, che oggi appare più che mai necessaria, considerato anche quanto appunto affermato e sottolineato dall'OLAF.

Un altro profilo fondamentale è quello relativo alla possibilità di disporre il coordinamento di azioni comuni d'indagine, sotto l'egida dell'OLAF, da realizzarsi contemporaneamente nei paesi membri interessati. L'Unione europea ha già sviluppato un'esperienza molto importante nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale e sono convinta che esportare questa esperienza anche nell'ambito dell'area delle indagini amministrative possa rappresentare un valore aggiunto.

Tutto questo però deve andare di pari passo con la costituzione della Procura europea che, come bene ha sottolineato il Commissario, nascerà attraverso la procedura di cooperazione rafforzata e quindi occorre un'azione coordinata fra gli accertamenti amministrativi e le indagini penali.

Infine, ma certamente non meno importante, nella lotta alla frode transfrontaliera è il ruolo che possono svolgere gli informatori. La delicatezza del loro ruolo e l'importanza del loro compito richiedono necessariamente un quadro normativo europeo e nazionale che definisca chiaramente diritti e obblighi, e su questo mi auguro che la Commissione possa procedere al più presto all'elaborazione di una proposta legislativa in tal senso.

Certamente molto è stato fatto e molto c'è ancora da fare, ma come Parlamento il nostro impegno è massimo per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Der Bericht wirft viele Fragen auf. Wir beschäftigen uns heute damit, zu untersuchen, wie gut die Kontroll- und Meldesysteme für Unregelmäßigkeiten und Betrug funktionieren, und wenn man sich dem Bericht anschaut, dann reibt man sich die Augen. Die Zahl der Meldungen von Unregelmäßigkeiten verdoppelt – bei 81 % mehr Schaden in vier Jahren –, aber die Betrugsfälle haben sich im gleichen Zeitraum um 26 % vermindert. Also das glaube wer wolle, ich nicht. Das heißt, die Frage ist doch: Wie genau schauen wir hin? Und wie genau wollen wir es wissen?

Frau Kommissarin, Sie haben es ja selbst angesprochen, dass die Kommission das auch als merkwürdig empfindet und sich wegen der vergleichsweise geringen Zahl an Meldungen erstmals besorgt zeigt. Wie überwinden wird den Interessenkonflikt der Mitgliedstaaten? Wenn Mitgliedstaaten Betrügereien melden, müssen sie die Gelder, die sie erhalten haben, zurückzahlen. Da ist schon eine ganz starke Hemmung, Betrügereien zu melden, und die vorliegenden Zahlen lassen mich zu keinem anderen Schluss kommen, als zu der Einstellung „Wir machen einfach die Augen fest zu und melden es nicht.“

Es kann auch nicht angehen, dass unterschiedliche Auslegungen der Meldepraxis zu unterschiedlichen Bewertungen dessen führen, was Betrug ist und was Unregelmäßigkeit ist. Also hier müsste die Kommission eigentlich viel weiter sein, und hier müssten Sie sich doch auch sehr viel eindringlicher mit der Frage der Harmonisierung von Meldesystemen beschäftigen!

Ich bin betroffen, dass wir jedes Jahr Zahlen zur Kenntnis nehmen, und kein Mensch interessiert sich dafür, was aus den Zahlen eigentlich wird. Dieses Jahr wird es anders sein: Wir werden für ein follow-up sorgen. Wir fragen auch, wie effizient das OLAF ist. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann haben sich die Fälle mit Empfehlungen eben über viele Jahre hinweg nicht verändert. Solange der OLAF—Überwachungsausschuss nicht wirklich zu abgeschlossenen Fällen Zugang hat, um sich mit der Frage der Effizienz des OLAF auseinanderzusetzen, solange wird das nichts. Also ich finde, das sind große Baustellen, und es wäre gut, wenn die Kommission da auch etwas täte.

Mich beunruhigt noch etwas Weiteres: 75 % aller Betrügereien werden durch Verwaltungskontrollen aufgedeckt. Das ist keine Erfolgsmeldung, da 25 % nicht durch Verwaltungskontrollen, sondern durch Zufall aufgedeckt werden. Das ist eine haarsträubend hohe Zahl. Auch hier ist dringender Handlungsbedarf geboten.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente. Deseo agradecer a la señora Pitera su informe, que nos parece, de nuevo, un informe muy interesante. Aunque tenemos que decir que lo que estamos esperando, y creemos que una parte de la solución que estamos exigiendo, va a venir de la mano de la Fiscalía Europea. Que querríamos ya que, una vez que dieciséis Estados miembros han planteado una cooperación reforzada, a ver si cuanto antes se consigue un acuerdo para el marco, el marco legal, y sobre todo los medios y las capacidades de una Fiscalía Europea propiamente dicha, que pueda finalmente luchar realmente, con todas las garantías pero al mismo tiempo con todos los medios, contra el fraude tal cual.

Decir también que nos encontramos en una situación en la que de nuevo estamos ante un ciclo presupuestario plurianual, con todo lo que son los ciclos de los fondos —incluida la parte de la crisis que ha paralizado una gran parte de esa aplicación—. De ahí que, como muy bien decía la señora Gräßle, los momentos, el calendario en el que los distintos Estados miembros están haciendo valer o anunciando, denunciando y avisando de sus irregularidades —sean fraudulentas o no sean fraudulentas, que yo creo que la distinción es importante hacerla — haya sido bastante caótico. Y en ese sentido, yo también creo que hay que hacer un esfuerzo, señora Thyssen, por parte de la Comisión, para conseguir que los calendarios de los Estados miembros sean realmente armonizados y sean comparables.

Por otro lado, también tenemos una situación en la que hay una aplicación contradictoria, incluso diría un poco esquizoide, del principio del name and shame, porque si las cifras son muy altas —como ha ocurrido, como se ha dicho— pues resulta que hay que criticar a los Estados miembros porque lo que han denunciado era muy alto; pero si las cifras son bajas, también se les denuncia, porque no han denunciado. Es decir, que en algún momento, señora Thyssen, yo creo que sería muy importante que las instituciones nos pusiéramos de acuerdo en de qué manera se denuncia, en esa armonización y, sobre todo, en quién lo está haciendo bien o mal, y no hacer una especie de totum revolutum para al final acabar anunciando desastres que no son tales, puesto que, como usted muy bien ha dicho, se está avanzando y lo que nos hace falta es demostrar esos avances de una manera fehaciente y clara.

Y, finalmente, yo le querría pedir algo. Aquí estamos hablando, y es verdad, de las irregularidades del 80 % del presupuesto que es el presupuesto compartido; pero nos faltan también evaluaciones de una parte del presupuesto que va creciendo exponencialmente, como es el caso de Horizonte 2020 e, incluso, de las garantías del FEIE, y en cuyos nuevos vericuetos nos encontramos con situaciones de honda preocupación: por ejemplo, el caso que estos días ha vuelto a saltar en España sobre el proyecto Castor dentro de lo que es el ámbito del FEIE.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR. – Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της απάτης κατά του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενταθεί, διότι έτσι μόνο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο αλλά και διάφορες άλλες έκνομες δραστηριότητες. Όπως αναφέρει και η έκθεση, το 75% του συνόλου των υποθέσεων που δηλώθηκαν ως δόλιες αφορούν εμπορεύματα, όπως είναι ο καπνός, τα ηλεκτρικά μηχανήματα, τα υποδήματα, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, σίδηρος και χάλυβας, και όλα αυτά προέρχονται κυρίως από την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ουκρανία.

Επίσης ένα σοβαρό θέμα είναι αυτό που ονομάζεται παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων, δηλαδή τα προϊόντα «μαϊμού» τα οποία προέρχονται πάλι απ’ την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία, και την Ινδία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό όπως και το λαθρεμπόριο του καπνού, μια και συγκεντρώνονται τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως απ’ αυτή την παράνομη δραστηριότητα, με την οποία χρηματοδοτούνται και άλλες έκνομες δράσεις.

Επίσης, θα πρέπει η OLAF να είναι πολύ αποτελεσματική, ιδίως στον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ χρησιμοποιούν τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των προσφύγων. Οι ΜΚΟ αυτή τη στιγμή στα νησιά του Αιγαίου κάνουν πάρτι, κυρία Επίτροπε, και θα πρέπει η OLAF να παρέμβει, διότι ούτε τα χρήματα πηγαίνουν υπέρ των προσφύγων, και συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και φυσικά στους κατοίκους του Αιγαίου, οι οποίοι δεν αντέχουν πλέον άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες.

 
  
MPphoto
 

  Ali Nedzhmi, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all, I would like to congratulate the rapporteur on the comprehensive report and the Commissioner on her statement. We are still struggling to overcome the effects of the recent financial and economic crisis and some of the consequences associated with the decrease in confidence of European citizens towards the institutions. This dramatically increases the role of the protection of the European Union’s financial interests as one of the most relevant ways to restore its attractiveness.

In the relevant annual report 2015 there are several aspects that are of the utmost importance for the achievement of the main goal of the protection of the EU’s financial interests. Firstly, the total number of irregularities detected both by the Commission and the Member States is increasing for a second consecutive year. While there could be different reasons for this fact – including better control, an increased level of spending or simply a rise in fraudulent activities – we need better preventive work by the institutions.

Secondly, the anti-fraud measures undertaken by the EU institutions in Member States should target both the revenue and expenditure sides of the budget. The final goal is to secure better revenue permitting the implementation of stronger policies, while keeping the irregularities in expenditure under control increases the credibility of the institutions.

Thirdly, from a managerial point of view, we need a full implementation of a budget focused on results strategy. In the process of designing and implementing management and control systems, cost effectiveness should be pursued. This means that the control strategies should target predominantly the areas with a high risk and error rate. Thus the control would support the achievement of results without imposing an excessive administrative burden on beneficiaries.

Finally, I would like to underline again the importance of the efforts made by both the Commission and Member States in the protection of the EU’s financial interests. All of the fraudulent cases raise public attention and damage the reputation of the Union. The proper functioning of the preventive and corrective mechanisms and adequate action taken by the Commission services to protect the EU budget are indispensable in achieving major results in the fight against fraud.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, dear colleagues, first of all I would like to thank the rapporteur, Ms Pitera. We had excellent cooperation during the whole discussion period, and I think that finally the outcome of this discussion is really an excellent report, which I recommend to the Parliament to support.

It is important that in the Committee on Budgetary Control there was a broad consensus on the report. It is a good sign that the different political groups coming with different political backgrounds could agree on the most important issues regarding the protection of the financial interest of the European Union. There are several points in the report, and I would like to point out only four important issues from my perspective.

First, as was already mentioned, is the question of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). I agree that it is an important progress and development that finally we could agree and that as an enhanced cooperation the EPPO could start its work within two or three years. On the other hand, we have to keep in mind that this enhanced cooperation at the moment consists of 17 Member States, and that some of those Member States who are the most critical, from the point of the view of the spending of the EU funds, are not part of the EPPO, and this raises the issue: how can we put pressure on those Member States where we can experience a high level of corruption, if they are not part of the EPPO? From this perspective I believe that the strengthening of OLAF competences is something we have to do to have the rights and the competences to better control the spending of EU funds in the Member States.

The second issue is the anti-corruption report of the European Commission. This was published three years ago, and it was promised that every two years we will see an anti-corruption report. Now the Commission shelved this anti-corruption report: this is exactly the wrong message to send to the Member States and those who are in the corruption business if the European Commission is not doing its best to mop up corruption in the European Union.

The third issue is the whistle-blower protection. It was already mentioned that whistle-blowers can contribute a lot to protect the financial interests of the European Union. We have to help them and protect them on the European level, not only on the Member State level.

Finally, if the investigative journalism is in line and in parallel with whistle-blowers, investigative journalists can do a lot. Thank you for the rapporteur to support this idea. We need to support and protect investigative journalism in the EU.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anch'io i colleghi della commissione CONT per il lavoro che abbiamo svolto anche quest'anno con molta dedizione.

Dal nostro punto di vista è importantissimo aumentare la trasparenza in materia di appalti pubblici e subappalti, dove spesso si infiltrano numerose frodi, e anche soprattutto che ci sia una collaborazione tra gli Stati membri per evitare le frodi transfrontaliere. Vediamo come sia facile eludere il sistema di controlli quando si utilizzano incroci particolari all'interno dell'Unione, quindi è fondamentale cooperare su questo tema.

Un altro tema fondamentale è quello legato alla legge europea in generale sul crimine organizzato. Ad oggi, essendoci solo un paese all'avanguardia, ovvero l'Italia, nella legge contro il crimine organizzato, è facile che le formazioni criminali internazionali si insedino negli Stati europei dove la legge non è all'avanguardia e quindi si impossessino dei porti del Nord Europa, del traffico delle sigarette e anche poi, vediamo, dei migranti, dove la situazione è molto difficile e poco trasparente.

Questi sono i nostri punti principali.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Der vorliegende Bericht über den Schutz der finanziellen Interessen der EU stellt auch sehr wichtige Fragen und Herausforderungen im Bereich des Steuerbetrugs dar. Die Berichterstatterin hat es ja schon gesagt: Wir können Steuerbetrugsbekämpfung wirklich nur dann vornehmen, wenn das Problem eindeutig identifiziert ist und dann effizient gelöst wird. Die Stoßrichtung muss sicherlich sein, dass man eine ordnungsgemäße Mittelverwendung gewährleistet und somit das Vertrauen der Bürger in diesem Bereich wieder schafft.

Ein Hauptproblem im Bereich des Steuerbetrugs ist sicherlich das Thema der Mehrwertsteuer. Die Berichterstatterin hat ausführlich im Bericht darauf hingewiesen: Die Mehrwertsteuer ist mit 12,27 %die wichtigste Einnahmequelle der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch der Mitgliedstaaten. Und hier sehen wir, dass im Bereich der Betrugsbekämpfung jedes Jahr eine Mehrwertsteuerlücke von 160 Milliarden Euro aufgezeigt wird. Allein 50 Milliarden davon entfallen auf den Karussellbetrug – also mehr als ein Drittel – und somit auf die organisierte Kriminalität.

Mehrwertsteuerlücke heißt, dass der Ausfall sowohl durch Betrug als auch durch Mehrwertsteuervermeidungsstrategien verursacht wird. Steuervermeidungsstrategien kennen wir auch aus anderen Bereichen. Hier ist der Ausfall durch Steuervermeidungsstrategien und aggressive Steuerplanung im Haushalt der Union und in den Haushalten der Mitgliedstaaten mit jährlich 60 Milliarden Euro zu beziffern. Es gibt nur zwei Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, nämlich das Vereinigte Königreich und Belgien, die Statistiken zu Einnahmeausfällen aufgrund von grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug führen. Dazu gab es einen Sonderbericht des Rechnungshofs, in dem festgestellt wurde, dass das System der EU nicht wirksam genug ist und durch das Fehlen vergleichbarer Daten und Indikatoren zum innergemeinschaftlichen Mehrwertsteuerbetrug beeinträchtigt ist.

Die Mitgliedstaaten haben allerdings eine Vielzahl von interessanten Instrumenten zur Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug in der Hand. Insbesondere gibt es aber folgende Probleme: fehlende Gegenkontrolle zwischen Zoll- und Steuerdaten, Probleme beim Datenaustausch zwischen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten und eine unzureichende Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsjustiz und Strafverfolgungsbehörden. Und – was heute schon angesprochen wurde: Die Anzahl der Meldungen über Unregelmäßigkeiten nimmt zwar zu – die Zahl ist von 2014 auf 2015 und mehr als ein Drittel gestiegen –, die Zahl der Meldungen in Bezug auf betrügerische Aktionen hat allerdings abgenommen, nämlich um 11 % im Vergleichszeitraum. Ich würde da schon den Vorrednern zustimmen: Hier muss man nachsetzen, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Was auch noch zu denken geben sollte: 52 % dieser betrügerischen Fälle liegen im Agrarbereich, hier ist besondere Aufmerksamkeit geboten.

Was wir also brauchen, ist mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit, um den nationalen Haushalten und der EU ihre notwendigen Mittel wieder zurückzugeben.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της απάτης είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αποτελεί ευθύνη όλων των κρατών μελών. Ένας από τους τομείς στους οποίους πρέπει να καταπολεμηθεί η απάτη είναι και τομέας της παράνομης διακινήσεως και του παρανόμου εμπορίου των προϊόντων του καπνού, που διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο, διακινεί τεράστιες ποσότητες τσιγάρων και ευθύνεται τόσο για την απώλεια πολλών εκατομμυρίων εσόδων απ’ τα κράτη, όσο και για τη δημιουργία κινδύνων για τη ζωή των καταναλωτών.

Όπως όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι και η ελληνική επιδεικνύει μια ανεξήγητη και, ενδεχομένως, ύποπτη καθυστέρηση στην υλοποίηση των μέτρων για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Συγκεκριμένα, ενώ από τον Ιούνιο του 2016, έχει ψηφίσει νόμο για την προμήθεια μηχανών που θα ιχνηλατούν τα καπνικά προϊόντα απ’ τον τόπο παραγωγής μέχρι τον τόπο καταναλώσεως, δεν έχει προβεί ακόμη στην πραγματοποίηση του σχετικού διαγωνισμού. Επιπλέον, έχει επιβάλει φόρους στην τιμή των τσιγάρων και υποχρεώνει τους λιανοπωλητές καπνικών προϊόντων να χρησιμοποιούν μηχανές ηλεκτρονικών πληρωμών, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να παίρνουν προμήθεια 1%, να έχουν απώλειες εσόδων και, παράλληλα, να ωθείται ο κόσμος σε μία προσπάθεια να εξεύρει τα προϊόντα αυτά στο παράνομο εμπόριο και να θέτει με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο την υγεία του. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας κατά του λαθρεμπορίου και να εφαρμοστούν άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – EU stojí dnes tváří v tvář obrovské míře nedůvěry ze strany evropských občanů. Dnes více než jindy by měla ukázat, že jde o transparentnost, že jde o to se dostat na stranu voličů, na stranu evropských občanů a vrátit důvěryhodnost právě nejen evropským institucím, ale i především členským státům, které tvoří EU.

V řadě členských států EU díky jejím představitelům ztratila důvěryhodnost. Paní komisařko, na začátku jsme tleskali, tleskali jsme odhodlání něco na těchto věcech změnit, ale bohužel, jak vychází ze zprávy paní Pitery, moc jste toho jako Evropská komise v posledních měsících nebo v posledních letech nezměnili.

Je to něco, na co se musíme soustředit. Výroční zpráva reflektuje to, co je v EU špatně, a naším úkolem jako evropských politiků je potřeba vrátit důvěru v EU. Ochrana evropských finančních zájmů by měla být jednou z klíčových priorit EU. Musíme zabránit tomu, aby Evropané chápali benefity EU jako příležitost k podvodům a korupci.

Bohužel musím konstatovat, že dokonce někteří vysocí činitelé v samotných členských státech – a ČR nevyjímaje – k tomu zavdávají příčiny. Přitom korupce a podvody podlamují základní demokratické principy napříč celou EU a stojí daňové poplatníky stamiliony EUR ročně. V této situaci mě, paní komisařko, mrzí přístup Evropské komise a já pevně věřím, že po vyslechnutí našich argumentů se ho pokusíte změnit.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Úr! Mind a tárgyalt jelentés, mind pedig az itt, a plenáris ülésen folyó vita körülbelül azt a képet sugallja a minket figyelemmel követő polgároknak, hogy vannak megátalkodott gazfickók is az Európai Unióban, illetve vannak tagállami kormányok, hatóságok, akik jól-rosszul igyekeznek fölvenni velük a küzdelmet, és előbb-utóbb valamilyen megoldással győzelemre jutnak.

Én hiányolom a tárgyalás során azt a speciális kategóriát, amikor valamelyik tagállami kormány, a tagállami kormányok alatt működő hatóságok foglyul ejtésével rendszerszerűen olyan szisztémát építenek ki, olyan pénzfelhasználási és adózási gyakorlatot állítanak elő, amelyek lényegében az adott kormány bűnös cselekedeteit hivatottak szolgálni.

Ilyen például Magyarország esete, ahol jogszabályok garmadája biztosítja jelen pillanatban azt, hogy a miniszterelnök, Orbán Viktor közvetlen családján, illetve közvetlen baráti körén kívül lényegében senki nem juthat hozzá például az európai kohéziós alapokból finanszírozott különböző fejlesztési projektek jótéteményeihez.

Nyilvánvalóan ezek a kormányok – mert gondolom több is van ilyen –, ezek a kormányok persze egyúttal ellenzik az Európai Ügyészségnek a létrehozását is, tekintettel arra, hogy fölkapaszkodva más tagországok jogfilozófiai problémáira, ő inkább a saját bűnös, korrupt érdekeinek védelmében kívánna kívül maradni az európai együttműködés eme speciális formájából.

Én arra kérem a Bizottságot, hogy figyeljen oda arra az összefüggésre, amikor sajnos tagállami kormányok foglyul ejtenek hatóságokat, és így okoznak tudatosan kárt – bűnöket elkövetve – az Európai Unió pénzügyi érdekeinek.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). – Herr Präsident! In diesem Bericht stehen viele erschreckende Zahlen und Fakten. Diese sollten uns aber nicht nur veranlassen, zu rufen: Wir brauchen mehr Kontrollen, wir brauchen strengere Kontrollen. Wir sollten auch einmal reflektieren: Wie kann es denn überhaupt dazu kommen? Und ein sehr guter Weg, Fehler zu verhindern und auch Betrug zu verhindern, ist natürlich, auch einmal zu überlegen: Wofür ist diese EU überhaupt zuständig? Ist sie denn tatsächlich für alles Sinnhafte zuständig? Haben denn alle Regeln überhaupt Sinn? Regeln, die man nicht braucht, werden dann auch nicht übertreten. Deshalb sollten wir hier sehr streng nocheinmal überlegen: Können wir nicht mehr Subsidiarität einfordern? Dann sind viele Regeln unnötig.

Wir in der ECR-Fraktion sehen auch keinen Sinn darin, dass man einen europäischen Staatsanwalt einführt. Ich glaube, das wird nicht zu mehr Transparenz führen, das wird auch nicht dazu führen, dass man mehr Verfahren eröffnen kann, sondern wir werden erleben, dass ein europäischer Staatsanwalt große Abgrenzungsprobleme gegenüber den nationalen Staatsanwaltschaften bekommen wird.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente, quiero agradecer a la ponente el trabajo realizado y quiero centrar mis aportaciones a este debate en tres cuestiones, señora comisaria.

La primera es la necesidad que ya expresó este Parlamento de establecer un código europeo anticorrupción que permita: crear un sistema de indicadores transparente sobre el alcance de la corrupción en los Estados miembros; publicar los progresos logrados para erradicarla; y presentar un informe anual comparado sobre el estado de esta lacra a nivel europeo.

Lejos de abordar esta tarea, el informe denuncia que la Comisión ha dejado de publicar datos comparativos al respecto. Y lo ha hecho no solo sin comunicarlo a esta Cámara, sino desoyendo este acuerdo tan concreto del Parlamento Europeo que figura en el apartado 148 del Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión aprobado el 8 de septiembre del año 2015.

La segunda es la necesidad de centrar los beneficios de la simplificación y de la reducción de cargas administrativas en los usuarios. Conocemos casos en los que, tras concluirse un proyecto determinado, como el portal europeo de empleo, el coordinador del proyecto ve ahora cómo le reclaman cantidades indebidamente abonadas a uno de los socios del consorcio que, por razones ajenas al proyecto, ha quebrado. La Comisión no puede resolver sus dificultades para interactuar con el socio perjudicando a un usuario y, en este caso, al coordinador.

Finalmente, se hace imprescindible mejorar los procedimientos de intercambio de datos entre Estados miembros y homogeneizar los criterios de seguimiento de posibles infracciones y la comunicación de las mismas. Las diferencias entre la penetración que tiene la corrupción en los distintos Estados y las irregularidades que comunican son razón más que suficiente para tener la certeza de que hay, en este concreto asunto, una enorme oportunidad de mejora.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). – Mr President, this report identifies eye-watering levels of fraudulent activity costing the Member States of the European Union EUR 637 million in 2015. When you add irregularities that are not fraudulent, the total amount of money involved goes to over EUR 3 billion. That, of course, is just the known fraud and irregularities because as the rapporteur correctly points out, by definition, there must be more that is not detected. And that is also before even asking the fundamental question as to whether taxpayers got value for money from the cash that was spent.

But this report in a lot of ways beautifully illustrates the European project as a whole, because whenever you have more Europe in one area it will result in problems implementing across 28 countries and the European Union will inevitably have to propose more harmonisation as the answer. For example, you get proposed responses like a European public prosecutor’s office, because the system will fail to function without it, and responses include imposing rules across all 28 Member States.

This is the very essence of the acquis communautaire. Once power moves from a nation state to the European Union in one area, it inexorably follows that powers must continue to flow in that same direction. That is how the European Union is set up. Really, there can only be two honest positions here. Either you support a European super state, with all that entails, and the loss of sovereignty and identity that comes with it. That view is logically internally consistent, and however much I disagree with it, I respect those who honestly hold that view. The other position is to recognise that the alternative is to leave the European Union and to get off the train before it reaches destination super state. That is what we in the United Kingdom are doing. But I just think if only the European Union had remained as a trading organisation rather than a political monolith, I am sure we would not be in this position today.

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin (PPE). – Nahajamo se v časih, ko pada zaupanje državljank in državljanov v evropske institucije, zato je pred nami velika odgovornost, kako zaupanje ponovno okrepiti.

Pregledna poraba evropskega denarja ter učinkovit boj proti goljufijam sta pomemben vidik zaupanja v naše delo. Leta 2014 je bilo zaradi vrzeli pri pobiranju DDV izgubljenih skoraj 160 milijard evrov prihodkov, ter 50 milijard evrov zaradi goljufij na področju DDV znotraj skupnosti. Gre za ogromno izgubo, ki bi jo lahko namenili za ustvarjanje gospodarske rasti in novih delovnih mest.

Namesto da bi izkoristili številne možnosti za hitro ukrepanje v boju proti goljufijam, smo še vedno priča nezanesljivim podatkom, ki jih sporočajo države članice, ki so posledica premalo učinkovitega sodelovanja z Evropsko komisijo. Prav tako obstajajo še številne vrzeli v sodelovanju med državami članicami, ki bi si med seboj morale izmenjevati informacije ter najboljše prakse.

Na ravni Evropske unije potrebujemo močno in neodvisno javno tožilstvo, ki mu moramo dati dovolj pristojnosti, da bo lahko hitro in učinkovito zaščitilo finančne interese Evropske unije. V kolikor tožilstvu ne bomo dali dovolj pristojnosti ter poskrbeli za njegovo neodvisnost, s čimer bi mu zagotovili visoko stopnjo legitimnosti, potem bo to izgubljena priložnost za učinkovit boj proti goljufijam na nadnacionalni ravni.

Le usklajeno delovanje evropskih institucij, držav članic ter ostalih pristojnih služb, bo pripeljalo do uspešnejše zaščite finančnih interesov Evropske unije.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, până la urmă, în orice analiză trebuie să plecăm de la datele statistice. Numărul de nereguli financiare a crescut îngrijorător: 36% în 2015 față de 2014. Este un argument pentru o analiză profundă, dar și măsuri concrete.

Susțin raportul și sper că, după ce îl adoptăm, să se îmbunătățească colaborarea și cooperarea dintre Comisie și statele membre, în același timp și între instituțiile abilitate din fiecare stat. Analiza arată că sursa majoră de venituri pentru statele membre este TVA. Din păcate, există o vulnerabilitate sporită la fraudă fiscală în tranzacțiile transfrontaliere, doamnă comisar, și eu cred că trebuie să ne concentrăm acolo unde există vulnerabilitatea cea mai mare. Aici trebuie să existe o cooperare strânsă și loială între state pentru eliminarea fraudei de tip carusel. Controalele vamale sunt foarte importante în acest lanț de depistare a fraudelor, dar se vede că nu sunt suficiente. De asemenea, consider că trebuie să se îmbunătățească procedurile de control la produsele care sunt preponderent folosite și tranzacționate prin contrabandă pentru că din totalul produselor 75% sunt cele, câteva: alcool, tutun, textile, mașini electrice; atunci acolo trebuie să ne concentrăm cu controalele, evident și la contrafacere.

Salut controalele comunității ex ante și ex post pentru a putea să depistăm neregulile ce pot evita în viitor fraude, dar acestea trebuie întărite și eficientizate și susțin poziția raportoarei și solicit și eu Comisiei să analizați posibilitatea utilizării obligatorii de către statele membre a instrumentelor de evaluare a riscurilor.

Doamnă comisar, cred că OLAF-ul își face datoria, dar trebuie să ne uităm și la eficiență, nu este suficient să avem un număr statistic de controale, ci este important efectul acestor controale și vin aici cu o propunere concretă: eu cred că trebuie sporite sancțiunile, trebuie înăsprite sancțiunile pentru că orice om care greșește trebuie corectat dacă nu vrea prin sancțiuni și până la urmă fiecare euro contează și lipsește de la cetățean acest euro nu neapărat de la Uniunea Europeană. Totul merge la cetățean.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, um combate eficaz à fraude exige dois tipos de atitudes: mudanças e reformas profundas dos sistemas judiciários dos Estados—Membros, sobretudo dos países que saíram de longas ditaduras, no sentido de adaptar esses sistemas judiciários à modernidade da criminalidade, adaptar esses sistemas judiciários às exigências da democracia.

Exige também a coragem para efetuar reformas profundas na Justiça ao nível da União Europeia. É necessário criar um catálogo de crimes exclusivos da União e criar também tribunais com competências exclusivas para julgar esses crimes.

O combate à criminalidade económica e financeira não pode ser feito através dos vinte e sete Estados—Membros, através dos sistemas judiciários dos vinte e sete Estados—Membros.

Mas o combate a este tipo de criminalidade, à criminalidade económica e financeira, faz—se também com medidas políticas. A fraude não está desligada da corrupção e é necessário desenvolver um combate político à corrupção na União Europeia, que desprestigia a União, desprestigia a democracia e fere de morte a própria cidadania.

Por último, Senhor Presidente, Senhora Comissária, é preciso gastar melhor o dinheiro dos contribuintes. É preciso que os dirigentes políticos da União Europeia gastem melhor o dinheiro dos contribuintes.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Meine liebe Besuchergruppe! Wir sprechen heute über Betrug bei EU-Haushaltsmitteln. Es geht um 22 000 Unregelmäßigkeiten oder drei Milliarden Euro. Die Unregelmäßigkeiten sind um etwa 6 000 Fälle angestiegen – mehr als ein Drittel. Die Kommission sagt: Die Zahl der Unregelmäßigkeiten sei gewachsen, weil auch der EU-Haushalt gewachsen sei. Und nun wollen die Kommission und auch das Parlament und einige Mitgliedstaaten – unter anderem Deutschland – dafür einen europäischen Staatsanwalt zur Betrugsbekämpfung einführen. Einen Staatsanwalt für einen Staat, den es nicht gibt und den wir nicht wollen.

Meine Lösung ist etwas einfacher und besser: weniger Umverteilung, weniger Unregelmäßigkeiten, weniger Betrug. Deshalb sollten wir den Haushalt der EU kürzen, und zwar auf das, was sinnvollerweise nur von der EU geregelt werden kann: z. B. gegenseitige Hilfe bei Naturkatastrophen, aber keine dauernde Umverteilung und keine Subventionitis.

 
  
 

Intervenții la cerere

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tutela degli interessi finanziari dovrebbe essere uno degli elementi fondamentali della politica dell'Unione europea, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto ed efficiente.

Rilevo invece che, malgrado la positiva riduzione dell'11 per cento delle irregolarità segnalate come fraudolente rispetto al 2014, nel 2015 i corrispondenti importi sono addirittura aumentati del 18 per cento. L'Unione europea e gli Stati membri condividono la responsabilità della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le autorità nazionali gestiscono circa l'80 per cento della spesa europea. È del tutto evidente che il sistema di collaborazione tra Commissione e Stati membri nell'ambito dell'individuazione delle frodi presenta delle falle notevoli.

Va facilitato il lavoro dell'OLAF e vanno stabilite condizioni che garantiscano l'ammissibilità delle prove fornite, incoraggiando le autorità degli Stati membri a condurre indagini comuni. Anch'io sono favorevole all'istituzione di una Procura europea autonoma e indipendente, che disponga degli strumenti giuridici necessari e sia in grado di lavorare in maniera efficace con altri organismi europei esistenti e con l'autorità degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η διαφθορά και η καταπολέμησή της αποτελούν προαπαιτούμενο σωστής λειτουργίας του κράτους και βασικό αίτημα των πολιτών. Η πολιτική παρέα των Βρυξελλών όμως, ενώ το γνωρίζει, υπηρετεί τη διαπλοκή και συνεργάζεται με την παγκόσμια ολιγαρχική, οικονομική και τραπεζική ελίτ. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στην οικονομική, φορολογική και τελωνειακή διοίκηση έχει εκλείψει αλλά η προπαγάνδα που έχει υποστεί ο λαός έχει σπείρει τον φόβο και την αβεβαιότητα, συντηρεί αυτόν τον φαύλο κύκλο ανομίας, κατάχρησης της εξουσίας και αναξιοκρατίας. Ο Μακρόν στη Γαλλία διαφημίστηκε ως καινοτόμος και πολέμιος της διαφθοράς ενώ υπηρέτησε το σύστημα ως στέλεχος της Rothschild και υπουργός του Ολάντ. Ο φυγόδικος Χριστοφοράκος, του σκανδάλου της Siemens, προστατεύτηκε από την τότε ελληνική κυβέρνηση και την νυν γερμανική, ενώ ο Μητσοτάκης, ο οποίος διεκδικεί την πρωθυπουργία της Ελλάδος, συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες από τα μαύρα ταμεία της εταιρείας Πολύ σύντομα όμως το σύστημα θα πάψει να εφευρίσκει «Μακρόν» και να ανακυκλώνει «Μητσοτάκηδες». Το βασικό αίτημα των πολιτών θα γιγαντώνεται: τα κλεμμένα στον λαό και οι κλέφτες στη φυλακή.

 
  
 

(Încheierea intervențiilor la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, this debate shows once more how pivotal the need for an adequate protection of the Union’s financial interests is. It also indicates that continuous improvements and enhancements are necessary to bring the fight against fraud and irregularities in line with the expectations of the European citizens. Please rest assured that the Commission is fully committed to continue to strengthen the protection of the European Union’s financial interests and to reinforce our efforts in this area. To ensure the European budget is delivering its optimal impact and value for money, the Commission and the Member States have the duty to make every effort to prevent public money from being defrauded.

On your question or your statement that the total number of irregularities detected by the Commission and the Member States is rising again and what the reason is for this, I can only tell you that there is no straight answer to this question. Identifying the main reasons behind increases and decreases in the number of irregularities is always, as you know, a complex exercise. Several factors may contribute to this. In relation to 2015, increased spending, changes in control strategies and delayed reporting have played a role. I kindly refer you to certain paragraphs in the PIF report about this.

On fraudulent irregularities, there we see that the number of fraudulent irregularities has been decreasing. I want to tell you here that interpreting the true meaning of the fluctuations in the number of this kind of irregularities reported and in their related financial value is always difficult and could easily be misleading. As observers we tend to associate the positive judgment to decreases and the negative one to increases of detected fraudulent activities. However, we should never forget that we are looking at the Member States’ capacity to prevent and detect fraud. It is the detection efficiency of Member States that counts.

Of course, as many of you said money lost due to fraud is money we could use better, we could invest it in useful projects. But we also should know that reporting of irregularities does not always mean that the budget lost the amounts. Member States and the Commission often recover the amounts. Let us not forget that.

And then, of course, we recognise that there is a conflict of interests. But let me tell you that we also addressed this conflict of interest among other things in the public procurement directive of 2014, where the definition of conflict of interest is introduced, and I can also tell you that the Commission prepared guidelines with Member State experts on conflict of interests.

One Member asked me why the Commission decided to discontinue the anti-corruption report. Well, an effective fight against corruption within the European Union remains essential, delivered through the right vehicle. Fighting corruption has become a key element of the European Semester process. I want to underline that the Commission will take up anti-corruption matters in the context of its main economic policy dialogue between the Member States and the European institutions. This is in line with the general approach of this Commission to streamline processes and focus on key issues in the relevant fora.

There was also a question on whistle-blowers and about the state of play on initiatives of the Commission on the protection of whistle-blowers. There I can tell you that the Commission is assessing the feasibility and the scope for European action to strengthen the protection of whistle-blowers. DG JUST is carrying out an impact assessment, has launched a public consultation in March and is about to launch a targeted consultation. The Commission should decide in July of this year what action to propose before the end of the year, before December.

Despite my efforts I have probably not addressed completely certain specific or certain technical issues in my introduction or in my reply to your questions, but I can tell you that Commissioner Oettinger will meet the rapporteur, Ms Pitera, at the beginning of June in order to continue the discussion on how to improve further the protection of the European Union’s financial interests. Thank you for your attention and I can tell you that the Commission counts on the European Parliament’s continuous support.

 
  
MPphoto
 

  Julia Pitera, sprawozdawczyni. – Panie Przewodniczący! Chciałam bardzo podziękować pani komisarz oraz koleżankom i kolegom biorącym udział w tej debacie.

Muszę powiedzieć, że przy całej złożoności zagadnienia i z uwagi na to, że jest ono przedmiotem wielkiej troski polityków, jestem pełna nadziei, ponieważ niezależnie od różnic politycznych, które nas dzielą, ta troska o stan budżetu, o możliwie skuteczną likwidację wszystkich negatywnych zjawisk jest troską wspólną, a to zawsze daje nadzieję na skuteczne zwalczanie wszystkiego, co szkodzi prawidłowemu funkcjonowaniu życia publicznego.

Zgadzam się z hierarchią ważności spraw, która została tu przedstawiona przez kolegów – zasady sprawozdawczości, kwestia Prokuratury Europejskiej, kontrola, OLAF to rzeczywiście najważniejsze aspekty tego sprawozdania. Tak jak powiedziałam, ufam, że nasza współpraca doprowadzi do tego, że zjawisko będzie minimalizowane i jak najmniej pieniędzy będzie traconych, bo przecież od tego zależy również poziom zaufania do Unii Europejskiej, do instytucji europejskich, do polityków europejskich.

Na zakończenie chciałam jeszcze raz bardzo podziękować kontrsprawozdawcom, którzy rzeczywiście sprawili, że praca nad tym sprawozdaniem była wyjątkowo owocna, bardzo ciekawa i bardzo harmonijna.

 
  
 

Preşedintele – Dezbaterea este închisă.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – La lotta alle frodi realizzate a danno dell’Unione vanno combattute con decisione. La relazione annuale indica infatti un aumento del 36%, che rende un intervento deciso assolutamente necessario. Grandi debolezze circa la prevenzione e il controllo riguardano il settore dell’IVA: le perdite dovute al divario dell'IVA e alle frodi in materia di IVA intracomunitaria, sono responsabili rispettivamente del mancato gettito di 159,5 miliardi di EUR e 50 miliardi di EUR nel 2014. Un’analisi circa la fattibilità dell’omogeneizzazione della stessa risulta pertanto urgente, così come urgente è l’intervento in altri settori particolarmente interessati dal fenomeno: quello dell’agricoltura e quello della pesca. Tre tipi di intervento sono fondamentali per aggredire il problema: un maggiore controllo, l’incremento dello scambio di informazioni tra Stati membri e, ultimo ma assolutamente non meno importante, l’istituzione di un quadro comune per la protezione efficace degli informatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága a zárszámadási eljárás lefolytatásával párhuzamosan évről-évre elkészíti a csalás elleni küzdelemről szóló éves jelentését. A jelentés áttekinti a közösség pénzügyi érdekeinek védelmében tett erőfeszítéseket. Kéri a tagállamokat a csalási esetek felderítésében az erősebb együttműködésre és az ellenőrzés megerősítésére, melyek elengedhetetlenek a hatékonyabb fellépéshez. Az egyik legnagyobb problémát továbbra is a magas adótartalmú termékek csempészete jelenti, mely komoly bevételkiesést okoz az EU és a tagállamok költségvetései számára. Az Unió külső határain a vám- és határellenőrzések megerősítése szükséges ahhoz, hogy a csempészet és a csalások ellen hatékonyabban lehessen fellépni.

A jelentés bemutatja azt is, hogy a tagállamok által jelentett csalási és szabálytalansági esetek számán alapuló statisztikák sokszor torzító hatásúak lehetnek és emiatt lényeges az egyértelmű különbségtétel a hibák és a csalás között. Kiemeli az Európai Csalás Elleni Hivatal szerepét az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, ugyanakkor kifogásolja, hogy az OLAF által lefolytatott nyomozások átlagos időtartama továbbra is folyamatosan növekszik. A jelentést a szakbizottságban és a plenáris szavazáson is támogattam.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności