Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 17 май 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Положението в Унгария (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 29 април 2017 г. (разискване)
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Подготовка за срещата на върха на Г-7 (разискване)
 9.Тържествено заседание - Организация на обединените нации
 10.Време за гласуване
  10.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  10.2.Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (гласуване)
  10.3.Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (гласуване)
  10.4.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Хърватия (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (гласуване)
  10.5.Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (B8-0294/2017) (гласуване)
  10.6.Генетично модифициран памук GHB119 (гласуване)
  10.7.Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (гласуване)
  10.8.Положението в Унгария (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (гласуване)
  10.9.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (B8-0298/2017) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Положението в Унгария (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (B8-0298/2017)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Правомощия и контрол на Европейската централна банка (разискване по актуални въпроси)
 17.Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (разискване)
 18.Прилагането на Регламент (ЕС) 2017/458 относно засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (разискване)
 19.Автомобилният транспорт в Европейския съюз (разискване)
 20.Прилагане на Споразумението за свободна търговия ЕС - Република Корея (разискване)
 21.Акутално положение във връзка с прилагането на Пакта за устойчивост на Бангладеш (разискване)
 22.Споразумение между ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г - Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност