Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 17. mai 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Olukord Ungaris (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Euroopa Ülemkogu 29. aprilli 2017. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 8.Ettevalmistused G7 tippkohtumiseks (arutelu)
 9.Pidulik istung - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
 10.Hääletused
  10.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  10.2.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev 2014. aasta aruanne (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (hääletus)
  10.3.Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (hääletus)
  10.4.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Horvaatias (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (hääletus)
  10.5.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: suure riskiga kolmandate riikide kindlaksmääramine, kus esineb strateegilisi puudusi (B8-0294/2017) (hääletus)
  10.6.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB119 (B8-0293/2017) (hääletus)
  10.7.Geneetiliselt muundatud mais DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (hääletus)
  10.8.Olukord Ungaris (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (hääletus)
  10.9.Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (B8-0298/2017) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev 2014. aasta aruanne (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Olukord Ungaris (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (B8-0298/2017)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 15.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 16.Euroopa Keskpanga volitused ja järelevalve (temaatiline arutelu)
 17.Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul (arutelu)
 18.Määruse (EL) 2017/458 (asjaomastes andmebaasides tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel) rakendamine (arutelu)
 19.Maanteetransport Euroopa Liidus (arutelu)
 20.ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (arutelu)
 21.Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (arutelu)
 22.Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 - Norras põllumajandustoodetelt nõutavate tollimaksude suurenemine ja hiljutised läbirääkimised kalakaubandusprotokolli üle
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika