Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2303(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0180/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0180/2017

Συζήτηση :

PV 18/05/2017 - 8
CRE 18/05/2017 - 8

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0223

Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.3. Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Tehnična asistenca glede kohezijskih sredstev je eno najbolj pomembnih orodij, da ta sredstva tudi dosežejo svoj cilj. Res pa je, da je vse premalo poti odprtih na tako imenovani lokalni in pa regionalni ravni, s čemer se možnost črpanja evropskih sredstev lahko bistveno zmanjšuje. So pa kohezijska sredstva, kot smo danes lahko že slišali, bistvena za enakomeren in pravičnejši razvoj Evropske unije.

Zato je v bodoče potrebno tudi več pozornosti nameniti razrezu kohezijskih sredstev za bolj uravnotežen razvojni potencial evropskih držav. In ravno ta tehnični aspekt in tehnična asistenca je tista, ki lahko krepi tako administrativni del in kapacitete po eni strani, kot seveda tudi sposobnost črpanja na vseh ravneh. In ravno tu se mi zdi, da je še veliko prostega teka v smislu povezovanja na državni, regionalni in pa lokalni ravni, zato seveda gre podpreti vse napore, ki gredo v to smer.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, политиката на сближаване играе много важна роля за постигането на политиките, заложени в Договора за функциониране на Европейския съюз. Член 174 от него изисква разработване и осъществяване на инициативи, които водят до укрепването на икономическото, социалното и териториално сближаване.

В тази връзка ролята на кохезионните фондове е ключова. Местните, регионалните и националните органи, обаче, често не разполагат с необходимия капацитет за ефективно и ефикасно изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове и за организиране на партньорство с други публични органи, като селищни органи, икономически и социални партньори и представители на гражданското общество.

След влизането в употреба на техническата помощ в областта на политиката на сближаване, не е направен общ анализ за установяване на реалния ѝ принос. Добре използваните технически мерки са предпоставка за привличане на индустриални инвестиции във високотехнологични и иновативни сектори с малко въздействие върху околната среда.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου