Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 12 юни 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 6.Състав на делегациите: вж. протоколи
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 10.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Ред на работа: вж. протокола
 13.Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (разискване)
 14.Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (разискване)
 15.Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. - Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (разискване)
 16.Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (разискване)
 17.Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (кратко представяне)
 18.Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (кратко представяне)
 19.Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (502 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2192 kb)
Правна информация - Политика за поверителност