Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (συζήτηση)
 14.Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (συζήτηση)
 15.Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 - Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 17.Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (502 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2192 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου