Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 13 юни 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Етикетиране на енергийната ефективност - Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (разискване)
 3.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение (разискване)
 4.Честване на 30-та годишнина на програмата „Еразъм“
 5.Време за гласуване
  5.1.Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (гласуване)
  5.2.Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (гласуване)
  5.3.Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (гласуване)
  5.4.Трансгранични сливания и разделяния (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (гласуване)
  5.5.Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (гласуване)
  5.6.Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  5.7.Етикетиране на енергийната ефективност (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (гласуване)
  5.8.Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за 2020 – 2033 г. (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (гласуване)
  5.9.Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (гласуване)
  5.10.Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (гласуване)
  5.11.Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Етикетиране на енергийната ефективност (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Документ за размисъл относно задълбочаването на ИПС до 2025 г. (разискване)
 10.Глифозат и процедури за разрешение (разискване)
 11.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 12.Хуманитарното положение в Йемен (разискване)
 13.Оценка на прилагането на Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн (разискване)
 14.Доклад от 2016 г. относно Сърбия (разискване)
 15.Състав на Парламента: вж. протокола
 16.Доклад от 2016 г. относно Косово (разискване)
 17.Внасяне на документи: вж. протокола
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1015 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4736 kb)
Правна информация - Политика за поверителност