Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης - Αποζημίωση για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που φέρουν λανθασμένη επισήμανση (συζήτηση)
 3.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (συζήτηση)
 4.εορτασμός της 30ής επετείου του προγράμματος Erasmus
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (ψηφοφορία)
  5.2.Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  5.3.Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (ψηφοφορία)
  5.4.Υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (ψηφοφορία)
  5.5.Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (ψηφοφορία)
  5.6.Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  5.7.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (ψηφοφορία)
  5.8.Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (ψηφοφορία)
  5.9.Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (ψηφοφορία)
  5.10.Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (ψηφοφορία)
  5.11.Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ έως το 2025 (συζήτηση)
 10.Γλυφοσάτη και διαδικασίες έγκρισης (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 12.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 13.Αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου (συζήτηση)
 14.Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (συζήτηση)
 15.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1015 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4736 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου