Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

19. Παιδική φτώχεια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur les déclarations du Conseil et de la Commission sur la pauvreté des enfants (2017/2731(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, President-in-Office of the Council. – Madam President, I would like to thank Members for the opportunity to speak on the topic of child poverty. It is a very wide-ranging issue that must remain on our European agenda. The challenges are common to all Member States. However, their extent, dimension and context differ from one Member State to another. This is why the actions to be taken at national and local level vary accordingly.

The most recent Eurostat data from 2015 speaks for itself. Children are most disproportionately affected by poverty. They are the age group at the highest risk of poverty or social exclusion. An estimated 27% of children in the EU 28 are concerned, as compared to about 25% of adults and around 17% of the elderly. The causes of child poverty are diverse and often multiple. The five main factors are: type of household, monetary poverty, the level of education, a migrant background, and living conditions.

But, despite Member States’ commitment to the Europe 2020 poverty reduction target and despite steps being taken to fulfil this target, two further drivers have triggered a general increase in poverty and social exclusion. I am referring to the economic crisis and the phenomenon of inherited poverty. Therefore the fight against child poverty needs to be tackled in its largest possible scope. This means combating exclusion and fighting inequalities in the spirit of the EU Charter of Fundamental Rights.

What measures have been, and should be, taken? Let me first state what is self—evident: no child deserves to be left behind. In our actions we should be led by the overarching concept of investing in children. Our responses need to be multidimensional.

In December 2015, this House adopted the written declaration on investing in children and, in February 2016, you followed up on this initiative with a stocktaking exercise. In this context, the Council adopted a set of conclusions on an integrated approach for combating poverty and social exclusion including child poverty. Furthermore, the new Commission initiative on the European Pillar of Social Rights encourages us to further reflect on the provision which sets out a right for children to be protected from poverty.

These issues are very much on the agenda in the Council and will be discussed tomorrow in the Council’s Youth Working Party. The Council is also looking forward to the launch and implementation of a preparatory action on a child guarantee as announced in the Social Pillar framework. In this context, I would like to thank Parliament for its continuous commitment to maintaining the issue of child poverty on the agenda.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, Member of the Commission. – Madam President, I share your concerns about child poverty, even though since 2010 the proportion of children at risk of poverty or social exclusion in the EU has decreased slightly from 27.5% in 2010 to 26.9% in 2015. However these figures remain worrying, I would say, unacceptable.

That means that more than a quarter of all children in the EU, around 25 million, are growing up in a household which either earns less than 60% of the median income, suffers from material deprivation or is a quasi-jobless household. Child poverty is a multi-faceted issue that demands an integrated and, to the extent possible, preventive approach looking at both the employment situation of the household and the rights of the child.

As you know, fighting child poverty is primarily the responsibility of the Member States. However, the Commission and my colleague Marianne Thyssen support their efforts through all the instruments that are at our disposal.

First, policy guidance, including through the European Semester’s country-specific recommendations, and second, our EU financial instruments; the European Social Fund (ESF), the European Regional Development Fund (ERDF), and the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD).

Of the latter, the funding possibilities for children in the existing EU financial instruments have been significantly strengthened. For the current programming period, approximately EUR 21.2 billion of the total ESF allocation was earmarked for social inclusion measures, of which EUR 3.9 billion has been set aside for access to services, including childcare and EUR 8 billion was earmarked for measures to prevent early school leaving.

Moreover, around EUR 11 billion of ERDF funding is planned for measures promoting social inclusion and combating poverty, while around EUR 6 billion are planned for investment in educational infrastructure. The EU funds are also supporting healthy nutrition for children with the EU School Fruit Scheme: EUR 150 million to ensure the distribution of fruits and vegetables in schools in 2015 and 2016.

All these financial interventions are extremely important for preventing and breaking inter-generational transmission of poverty and social inclusion, which is of course the major factor.

Moreover, the newly adopted European Pillar of Social Rights puts children at the forefront of social Europe. It acknowledges the need to improve children’s life chances and to enhance children’s rights in the European Union. Principle 11 of the Pillar recalls that children have the right to protection from poverty and that children from disadvantaged backgrounds have the right to specific measures to enhance equal opportunities. It also recognises that children have the right to affordable early childhood education and care of good quality.

The Commission trusts that Parliament will join together with the Council in the proclamation of the Pillar by the end of this year. This builds upon many of the policy instruments’ elements contained in the 2013 ‘Recommendation on investing in children: breaking the cycle of disadvantage’, in particular those on parents’ access to adequate resources, activation and quality services

On 26 April the Commission published a Staff Working Document to take stock of the progress achieved by Member States in implementing this Recommendation. The experiences collected throughout the last four years show the areas in which good progress has been made and those where there is still room for improvement. Therefore, it should provide a useful guidance for further action at local, national and EU level in the field.

Moreover, underpinning the relevant principles of the Pillar, the Commission has adopted an initiative on work-life balance, which should contribute to a larger and fairer participation of women in the labour market, which is also a key factor since, ultimately, the employment status of parents is one of the key determinants of child poverty. This initiative will continue to reduce the number of children who live in households at risk of poverty.

One last word about the preparatory action for a child guarantee proposed by this Parliament. We will launch a study that should initially analyse the possibilities of such an action to improve the situation of particularly vulnerable children in the European Union, i.e. children in institutions, children left behind by parents working in another EU country, disabled children and children of migrants and refugees.

Let me once again assure you in conclusion that this Commission is committed to addressing child poverty across the EU by restoring economic growth and upward social convergence, fostering job creation and ensuring social fairness. For the 40% of children in some of our Member States that live in households at risk of poverty, we need to come with effective solutions to foster employment of their parents and to ensure their full participation in society. Child poverty and social exclusion not only have a negative imprint on a child’s future but are also a huge waste of potential that our ageing societies cannot afford. We must on the contrary build on our children.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, tous les rapports le montrent, depuis 2008, le niveau de pauvreté infantile augmente dans une bonne partie des États membres.

Dans mon pays, la Belgique, qui est loin d’être le plus touché, ce sont effectivement 25 % des jeunes qui sont au bord de la pauvreté. C’est inacceptable. Il n’est pas possible, en plus, d’isoler les situations de pauvreté infantile du niveau plus global de pauvreté.

La lutte contre la pauvreté doit être et doit rester une priorité de l’Union européenne.

Cette pauvreté qui touche les enfants est d’autant plus inacceptable qu’elle va les frapper durablement.

Les répercussions sont dramatiques sur les plans de la santé, de l’éducation, de l’insertion, elles vont marquer l’enfant et l’inscrire dans un parcours qui va le handicaper durant toute sa vie d’adulte.

Combattre la pauvreté infantile, intervenir rapidement pour casser cette spirale négative, c’est permettre d’éviter, plus tard, de devoir consacrer des moyens importants à des politiques d’insertions, mais c’est surtout permettre à chaque être humain de vivre dans la dignité, cette dignité qui doit être celle de notre société toute entière.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, S&D frakcijos vardu. –Ir šiandien tikrai neatsitiktinai vaikų skurdo klausimas yra mūsų plenarinio posėdžio darbotvarkėje. Klausiausi įdėmiai ir ponios pirmininkaujančios valstybės atstovės, ir komisaro P. Moscovici, ir iš tikrųjų iš jūsų kalbų supratau, kad tiek Taryba, tiek Komisija puikiai suvokia, kad vaikų skurdas Europos Sąjungos valstybėse yra didžiulė problema – 27 proc. vaikų skursta Europos Sąjungos valstybėse. Ir ką mes galim pasakyti, ką mes padarėm? Ar situacija gerėja? Ne, situacija negerėja. Vadinasi tos priemonės, kurias naudoja valstybės narės, tos priemonės, kurios yra europinio lygmens, yra nepakankamos.

Mūsų S&D frakcija ne kartą ragino Komisiją pateikti europinę vaikų garantiją ir tai tikrai būtų konkreti priemonė su konkrečiu finansavimu. Taip, yra daug europinių fondų, galima vardinti milijonus, tačiau ar jie pasiekia vaikus? Ar nuo to padėtis pasikeitė? Ne, situacija iš tikrųjų nepasikeitė, ji netgi blogėja. Vadinasi, aš tikrai labai sveikinu, kad pirmininkaujančios Maltos atstovė pasakė, kad socialinių teisių ramsty yra paminėta vaikų garantija, europinė vaikų garantija. Tai gal Komisija iš tikrųjų pateiks konkretų siūlymą? Kad vaikai turėtų tiesioginę prieigą prie sveikatos priežiūros, tinkamą būstą, tinkamą maitinimą, švietimą tinkamą. Nes pažiūrėkit, mes turime jau europinę jaunimo garantiją, bet argi tai ne tas pats užburtas ratas? Mums gi neužtenka pradėti investuoti vėlesniu laiku. Mes turime investuoti jau nuo pat pradžių į vaikus, kad jie negyventų, neatsidurtų tame užburtame skurdo rate.

Aš labai prašau iš visos širdies, žmonės pavargo nuo kalbų, mums reikia veiksmų, reikia europinės vaikų garantijos.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Według Eurostatu w 2015 roku w Unii Europejskiej ponad jedna czwarta dzieci była zagrożona ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Najtrudniejsza sytuacja występuje w rodzinach niepełnych, w których prawie połowa dzieci narażona jest na ubóstwo; bardzo trudna jest także sytuacja w rodzinach wielodzietnych. Dane te jasno wskazują, że osłabienie instytucji rodziny odbija się szczególnie negatywnie na sytuacji materialnej dzieci. Dlatego priorytetem naszych działań powinno być wzmocnienie rodziny. Doświadczenie mojej ojczyzny, Polski pokazuje, że inwestycje w rodzinę przynoszą wymierne korzyści. W 2016 roku uruchomiliśmy program Rodzina 500 plus, który objął 55 % dzieci. Dzięki temu programowi ubóstwo zmalało o 48 %, a ubóstwo skrajne wśród dzieci aż o 94 %. Zatem aby skutecznie niwelować biedę i wykluczenie społeczne wśród dzieci, konieczne jest wspieranie rodziny jak i adekwatna pomoc socjalna.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon, en nombre del Grupo ALDE. – Señora presidenta, como miembro del Grupo ALDE y como economista no me gusta mucho que se fraccione ni se fragmente la pobreza. Que si es energética, que si es rural, y la de los niños. Pero, dicho esto, y dicho que, probablemente, la gran mayoría de los niños pobres lo son porque están en una familia pobre, habrá que solucionar eso.

Sí es cierto que, como liberal y como ser humano, me fastidia mucho más la pobreza de los niños, en el sentido de que rompe definitivamente ―decía Bernie Sanders «condena a una muerte por pobreza desde el inicio a los niños»― y sobre todo el principio fundamental de nuestras democracias liberales, que es la igualdad de oportunidades. Y, en ese sentido, sí que creo que hay que hacer un sobreesfuerzo para la tragedia de la pobreza infantil.

Y ese sobreesfuerzo se justifica tanto más como que hay que admitir que es un problema europeo y necesitado de impulso europeo y necesitado de solidaridad europea. Porque igual que hay distintas zonas bancarias con distintos niveles de crisis, o distintas zonas rurales, también la pobreza afecta a distintas zonas de Europa, pero al final es un problema europeo y una tragedia para Europa, inadmisible en una zona tan rica.

Por lo tanto, la Comisión tiene la facultad y el deber moral de organizar no solo benchmarking y hacer propuestas a los Estados miembros. No hablemos de principio de subsidiariedad. Hablemos de eficacia en conjunción con medidas concretas y asesoradas, para ver realmente los efectos en la reducción de la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, um recente estudo da Unicef afirmava que as desigualdades sociais se aprofundaram com a crise e com as políticas de austeridade e afetaram particularmente as crianças. Em 2015, na UE—28, 27 % das crianças e jovens, 25,3 milhões, vivem na pobreza. As políticas de austeridade da UE impuseram aos Estados-Membros cortes nos apoios e prestações sociais e nas prestações substitutivas de rendimentos do trabalho quando estes mais eram necessários. Políticas de direita e de austeridade que impuseram cortes na saúde, na educação e noutros serviços públicos, ao mesmo tempo que impuseram cortes em salários, desemprego, degradação das relações laborais, aumentando as desigualdades e a pobreza.

São as vossas políticas de exploração e de miséria que alimentam a realidade que não se pode hoje esconder em inúmeros países: milhares de crianças sinalizadas nas escolas com fome, necessidades básicas, como vestuário, habitação e cuidados de saúde por suprir, crianças vítimas do abandono e insucesso escolar, do trabalho infantil, da mendicidade, da prostituição juvenil, do abandono.

A pobreza infantil exige respostas multidimensionais, só possíveis no quadro de uma rutura com as políticas da União Europeia: entre outros, o aumento do emprego, o combate à precariedade, o aumento de salários e a redistribuição da riqueza, proteger rendimentos familiares, o reforço das funções sociais do Estado e das prestações sociais, a garantia de serviços públicos gratuitos e de qualidade, como a saúde, a educação, mas também redes públicas de creches e pré-escolares.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I would agree with much of what our colleague there has just said: that if we look at the UK, for example – and this is supposed to be one of the world’s strongest economies at the moment – we have 30% of children classified as poor, and two-thirds of them are in working households. So there’s something to be said about the wage level which is not actually allowing families to live and children to be properly cared for.

So when we’re looking at the Commission’s recommendation and the Council’s buy-in, we know that they recognised – as Parliament does; we see it in our development aid policies – that those first thousand days of life are critical. And yet we look at some of the measures we take, and the Fundamental Rights Agency has reported more than once that the link between national child poverty rates, the country—specific recommendations formulated and the measures suggested in the national reform programmes are not always clear. So can we join up our thinking to make sure we have the effect that we want?

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, a nome del gruppo EFDD. –Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli effetti della crisi economica che imperversa in Europa da dieci anni hanno una vittima silenziosa: i bambini. Vittime innocenti crescono in contesti di emarginazione, in famiglie che non hanno i mezzi per soddisfare i loro bisogni essenziali, all'ombra di società dove i valori si sono capovolti e rovesciati e dove certi abomini vengono semplicemente classificati come danni collaterali.

Sono più di 20 milioni i bambini poveri di questa inerte Europa che, invece di occuparsi della loro felicità, soddisfa ben altri interessi. I bambini di oggi saranno gli adulti di domani, venduti in nome di politiche austere che li privano di sogni, speranze e prospettive. E mentre il nostro ruolo di voce degli ultimi si perde nel rumore del nulla, si spengono le loro risate. Ogni istante che perdiamo, ogni occasione che manchiamo per difenderli ci rende complici di aver derogato al nostro compito più importante, quello di prenderci cura dei nostri figli, non solo di quelli che ci aspettano a casa nel conforto di una vita sicura, ma molto di più di quelli per i quali la nostra azione può determinare la sopravvivenza o la condanna. Colleghi, ricordiamoci che il mondo cambia con il nostro esempio e con il nostro lavoro, non con le nostre chiacchiere, e forse sarebbe utile andare a scuola di povertà per contenere il disastro che la ricchezza sta producendo.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Jedna třetina dětí v Evropě je ohrožena chudobou. Jak vlastně vzniká dětská chudoba? Jsou to většinou chudé děti, které se stávají chudými rodiči, a tak tedy lékem proti této reprodukci chudoby je především dostupné a kvalitní vzdělání pro všechny děti a také podpora jejich rodin.

Jsou to členské státy, které se musí rozhodnout. My zde v EP je můžeme vyzvat a je také správně, že EU vyzývá členské státy, aby s chudobou dětí něco udělaly. Je v jejich zájmu, aby podpořily rodiny s dětmi, především zaměstnaností, růstem mezd, důstojným bydlením, daňovým zvýhodněním a oceněním rodičů, kteří se o děti starají.

Kolegyně a kolegové, nezapomínejme, že není jen chudoba materiální, ale je také chudoba citová. Znám děti, které jsou chudé, ale jsou šťastné u svých rodičů, kteří se o ně láskyplně starají. Znám děti, které navzdory svému bohatství jsou nešťastné a neúspěšné. Bez láskyplné a moudré výchovy rodičů se děti šťastnými nestanou.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D). – Señora presidenta, es una experiencia personal. Yo soy concejal de mi ayuntamiento y hace unos años visitábamos las casas de algunos vecinos. Llamamos a una puerta y nos abrió una madre que tenía dos hijos de cinco y siete años. El más pequeño, cuando vio una barra de pan que llevaba la concejal que me acompañaba, se abalanzó a coger la barra de pan porque llevaba varios días comiendo solo agua y azúcar. La madre, llorando, nos preguntó: ¿Qué clase de Estado garantiza un pupitre en una escuela para mi hijo y no garantiza una barra de pan? Y tiene razón.

Yo creo que tenemos que tener claro que la sociedad decente que hemos construido en Europa con el Estado del bienestar tiene que garantizar lo más básico, y lo más básico no se garantiza haciendo denuncias, como la que estamos realizando hoy, se hace con políticas. Creemos en las políticas.

Y, por lo tanto, a la Comisión Europea yo lo que le pido es que, para combatir la pobreza infantil, apueste y apoye una directiva sobre rentas mínimas para que los Estados miembros se vean en la obligación de poner dinero público para que las familias con necesidades básicas puedan satisfacer las de sus hijos y acabar, de una vez por todas, con algo que no nos define como sociedad.

 
  
MPphoto
 

  Margot Parker (EFDD). – Madam President, according to statistics released in March 2017, child poverty in the UK has risen by over 400 000 since the Conservatives took power. Twenty-nine per cent of children in my own constituency of the East Midlands live under these conditions. The situation is similar throughout Europe, and indeed is even worse in many places.

What are we doing? How can any child in Europe be left behind so badly? For all the hot air of politicians throughout this continent and all the failed policies, we continue to fail our young people. It is simply not good enough. GDP growth and statistics mean nothing if children have nothing on the dinner table. We cannot go on like this, and we must ensure real change before we fail an entire generation.

 
  
MPphoto
 

  Elena Gentile (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa, così come continuiamo ad immaginarla, non può non farsi carico del capitale umano più prezioso, i nostri bambini, infatti. I numeri sono drammaticamente veri. Ma quali e quante facce ha la povertà? Garantire la ricchezza di opportunità significa offrire strumenti utili per sconfiggerla. Non basta rifugiarsi dentro la comoda lettura delle responsabilità legate alla crisi e alle sue ricadute, in particolare alla contrazione della spesa pubblica e alla crisi del lavoro, in un tempo in cui le paure spengono speranze e cancellano il futuro.

È questo il tempo in cui la politica deve assumersi tutta intera la responsabilità di restituire opportunità. Servono risorse, certo, ma queste devono essere orientate alla promozione di un nuovo sentimento di comunità, di coesione sociale. Insomma, investire avendo chiara l'idea di promuovere un modello di comunità educante, che leghi la filiera pubblica agli attori del territorio per ripensare i luoghi della vita e i modelli educativi e formativi e per rispondere alla domanda di accessibilità e di opportunità di una nuova agenda dei diritti.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, the Commission has already acknowledged that austerity has increased inequalities, social injustice and poverty in Europe. Children are among the most impacted and remain the group at the highest risk of poverty and social exclusion. We need, therefore, to have decisive political action so as not to exclude a great part of the next generation.

As a member of the Intergroup on Children’s Rights, I am proud that my political group is pushing hard for the creation of a child guarantee, in line with the Investing in Children Recommendations, ensuring that every child in Europe at risk of poverty – including refugees – has access to free healthcare, free education, free childcare, decent housing and adequate nutrition.

Children must also play a role in decision—making that concerns them, and the Children’s Commission on Poverty in the UK involves young people investigating peer poverty and making concrete policy recommendations at all levels. The NUJ and the Church Action on Poverty have also worked with young people to produce excellent guidelines, which will end the demonisation of the poor by the right—wing media.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhora Presidente, caros Colegas, a recente crise económica e a consequente austeridade penalizaram as famílias com filhos, em especial as mais numerosas, as monoparentais e as dos imigrantes, e atingiram em cheio as crianças. Entre 2008 e 2014, a pobreza infantil aumentou em dois terços dos países europeus, atingindo a mais alta taxa de pobreza de entre todos os grupos etários. Na União Europeia, uma em cada quatro crianças está em risco de pobreza ou de exclusão social.

No meu país, Portugal, em 2015, um ano após o fim do programa de assistência económica e financeira, 536 mil crianças, quase 30 %, corriam esse risco. Estas crianças que crescem na pobreza e em condições de exclusão social são crianças amputadas nos seus direitos. Têm menos probabilidade de ter sucesso escolar, de gozar de boas condições de saúde ou de conseguir um posto trabalho em adultas, perpetuando, assim, um ciclo de exclusão social através de gerações e tornando a pobreza um problema estrutural.

Se a Estratégia Europa 2020 visa retirar pelo menos 20 milhões de pessoas da situação de pobreza de risco, a luta contra a pobreza infantil deve ser a prioridade número 1 de todas as políticas sociais europeias. Ontem celebrámos nesta Casa os 30 anos do sucesso da geração...

(A Presidente retira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, povertà ed esclusione sociale sono due parole che vanno pronunciate insieme. La prolungata recessione ha ampliato il numero delle famiglie che versano in condizioni di povertà ed ha aumentato la forbice delle diseguaglianze nella nostra società. A soffrire delle condizioni di povertà sono soprattutto i bambini.

Nel 2015 in più di 400 deputati abbiamo firmato la dichiarazione scritta "Investing in Children" nella quale, tra le altre cose, chiedevamo l'inclusione di un indicatore specifico e vincolante sul numero di bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale e sottolineavamo l'esigenza di investire a livello europeo sull'infanzia e non solo in termini economici, ma anche attraverso l'accesso alle cure e la partecipazione alla vita sociale e l'educazione, per offrire a tutti i minori, in tutti i paesi, le stesse opportunità.

Ora più che mai serve una dimensione sociale dell'Europa. Dal nuovo pilastro sociale, signor Commissario, ci attendiamo molto per superare le diseguaglianze e per assicurare condizioni di vita dignitose a tutti i bambini.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). – Frau Präsidentin! Kinderarmut ist Elternarmut. Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Doch während die Rente vergesellschaftet wurde, werden die Kosten der Kindererziehung weitgehend nur von den Eltern getragen. Dadurch entstehen den Eltern Nachteile von der Zeit der Kindererziehung bis in das Rentenalter, vor allen Dingen Müttern. Kindererziehung und Kinderbetreuung, das ist Familienarbeit – Arbeit, die der Arbeit im Berufsleben gleichzusetzen ist. Zahlung eines steuer- und sozialversicherungspflichtigen Erziehungsgehalts ist die Lösung.

Wir brauchen nicht nur eine Rentenkasse, wir brauchen auch eine Familienkasse, wo das Geld prozentual auf das Gehalt belastet wird. Die Höhe des Erziehungsgehalts richtete sich in 28 Ländern an Gehältern für Krippe und Kindergarten und Kinderheimen als Empfehlung. Dadurch hätten wir mehr Kinder, Frauen und Alleinerziehende sind finanziell abgesichert, kein Kind in Armut, Sozialsysteme bleiben finanzierbar, und wir hätten keine Abtreibung aus sozialen Gründen.

Malta, ich wünsche nochmal einen Sprung nach vorne gegen Elternarmut.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señora presidenta, los niños y las niñas tienen derecho a la protección contra la pobreza infantil, según el pilar social europeo. Un derecho fundamental, cuando uno de cada cuatro niños europeos y uno de cada tres niños españoles viven por debajo del umbral de la pobreza.

La pobreza infantil se debe a los insuficientes ingresos de los padres, a la precariedad, el desempleo y la falta de cobertura de la protección social. Por tanto, luchar contra la pobreza infantil es luchar contra la desigualdad social.

La Carta Social Europea nos indica qué estándares sociales mínimos son necesarios. Un SMI al 60 % del salario mediano y una renta garantizada al 60 % del ingreso mediano para niños y adultos con rentas inferiores. Asuntos que deben desarrollarse mediante instrumentos legislativos como una directiva marco. No bastan recomendaciones hipócritas en instrumentos como el Semestre Europeo, pues es incompatible fortalecer la protección social y exigir, al mismo tiempo, recortes en el gasto público.

Hagan una apuesta bastante más ambiciosa que la que han hecho hasta el momento.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με έκθεση της UNICEF, μέχρι το 2030, 167 εκατομμύρια παιδιά θα ζουν στη φτώχεια. Δυστυχώς, αυτή η απαράδεκτη κατάσταση ισχύει και για τα παιδιά της Ελλάδος, η οποία έχει καταστραφεί οικονομικά από τα μνημόνια που της έχουν επιβληθεί. Το 25% του εργατικού δυναμικού της χώρας είναι άνεργο, με αποτέλεσμα 686.000 παιδιά να υποσιτίζονται και να αντιμετωπίζουν ακόμη και τον θάνατο από ασιτία. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απαράδεκτο. Ευτυχώς, οι δεσμοί της οικογενείας στην Ελλάδα είναι ακόμη ισχυροί και έτσι αντιμετωπίζεται μερικώς αυτή κατάσταση με την πενιχρή σύνταξη του παππού και της γιαγιάς. Όμως, οι ανάλγητοι δανειστές, μεταξύ των οποίων είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλουν μείωση και αυτών των χαμηλών συντάξεων. Έτσι, μία γενιά νέων παιδιών στην Ελλάδα απειλείται με γενοκτονία. Ο ηγετικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει πάραυτα να σταματήσει αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση και να πάψει να χύνει υποκριτικά δάκρυα για τη φτώχεια των παιδιών ανά τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, djeca su jedna od onih ranjivih skupina o kojima zrelo društvo mora posebno brinuti. Prema podacima Eurostata iz prosinca 2016. svako je četvrto dijete izloženo riziku od siromaštva ili društvene marginalizacije. Istraživanje dječjeg siromaštva i strategija nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj pokazuje da je stopa relativnog siromaštva djece u našoj zemlji za oko 7 % veća od prosjeka Europske unije.

Podaci su alarmantni, ali ne smijemo dozvoliti da nas upute tek na donošenje novih skupih socijalnih politika, već se primarno moramo pobrinuti za to da stvorimo preduvjete za zapošljavanje i otvaranje dobro plaćenih radnih mjesta, kako bismo ostvarili veću zaposlenost roditelja i rast njihovih plaća. To je nemoguće uz veliki porezni pritisak koji je potreban da bi se financirale skupe socijalne politike i zato moramo paziti da ne upadnemo u tu klopku. Djeca mogu dostojanstveno živjeti samo ako roditelji ostvaruju pristojne prihode od svoga rada.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – Revščina nasploh je v današnji razviti Evropi nesprejemljiva, seveda pa je še toliko manj sprejemljiva revščina otrok.

Čeprav se gospodarske razmere izboljšujejo, je pa očitno, da naša prizadevanja za zmanjšanje revščine ne dajejo rezultatov oziroma jih dajejo zelo počasi. Zato bi se morali vprašati, kaj vendarle delamo narobe.

Prav gotovo so socialni transferji, ki jih dajemo na ravni Evrope ali pa vsaka posamezna država članica, pomembni, vendar denar ni vse. Izobraževanje pa je zanesljivo eden izmed tistih dejavnikov, ki daje zelo dobro osnovo za to, da se otroci, ki izhajajo iz revnih družin, izvijejo iz tega primeža revščine.

Zato se mi zdi zelo pomembno, da več pozornosti namenimo temu, da imajo vsi otroci enako možnost obiskovati šole in na ta način povečati svoje možnosti za boljše ekonomsko in bolj neodvisno življenje.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, milioni di bambini nel mondo sono privati della propria infanzia e del loro diritto di crescere, imparare e giocare. Secondo un recente rapporto di Save the Children, più di 16 000 minori sotto i cinque anni muoiono ogni giorno per malattie facilmente curabili, 156 milioni di bambini soffrono di problemi legati alla crescita a causa della malnutrizione, 168 milioni sono coinvolti nel lavoro minorile e 28 milioni fuggono da guerre e persecuzioni. Sono dati ingiustificabili.

Anche in Europa sono ancora tantissimi i bambini a rischio povertà o esclusione sociale. La percentuale di minori che non può permettersi di mangiare carne o pesce per due giorni consecutivi è drammaticamente raddoppiata dal 2008. L'Europa e gli Stati membri devono impegnarsi concretamente per contrastare la povertà infantile, aumentando l'efficacia del sostegno sociale. I bambini di oggi sono gli uomini di domani. Einstein, che di progresso se ne intendeva, diceva: non c'è, a questo mondo, grande scoperta o progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, the European Union is all about peace and prosperity, and we have thankfully had peace on the continent for 60 years now. Prosperity has come in fits and starts: the recession obviously meant that an awful lot of people went below the poverty threshold. It is very sad for that to happen, especially in relation to young people.

As has been pointed out, the consequences of child poverty is that a child does not get the opportunity to reach their potential. All of us here have had the opportunity to reach our potential; many, many children in Europe, and indeed across the world, do not have that opportunity. So it is incumbent on us – and it is good that we are debating this tonight – to ensure that we can do whatever we can to give them that opportunity. Maybe, in 30 years’ time, when we have another display out here on Erasmus, many of the children who are in poverty now might be lifted out of it and benefit from the Erasmus programme as well.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Nejvíce ohrožení chudobou jsou bohužel ti, kteří své postavení mohou nejméně ovlivnit – děti a mladiství. Pokud se dítě narodí do prostředí, kde mnohdy nemá ani základní podmínky k žití, natož k učení, bude mít mnohem těžší dosahovat lepších výsledků ve škole, pokračovat ve studiu a snad získat i lépe placené zaměstnání.

Právě vzdělání rodičů a jejich situace na trhu práce přitom patří mezi hlavní příčiny dětské chudoby. Výsledkem je začarovaný kruh, kde se chudoba bohužel dědí a je velmi těžké se z ní vymanit. Neměli bychom proto přijímat jen opatření na omezení chudoby dětí, ale zaměřit se i na situaci jejich rodičů. Je velmi důležité podporovat vzdělání dětí, stejně důležité je ale podporovat i zaměstnávání jejich rodičů, dodávám, za důstojné mzdy.

Existuje mnoho rodin, kdy pád do chudoby může způsobit jenom jeden nečekaný větší rodinný výdaj. Zlepšení životních podmínek celých rodin tak může počet dětí ohrožených chudobou snížit.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, comme je l’ai dit dans mon intervention initiale, la pauvreté des enfants est un phénomène qui a des causes multiples que la Commission et les États membres s’efforcent de traiter.

Nous avons, je le crois, les instruments et les outils financiers adéquats au niveau européen et notre responsabilité, c’est d’agir ensemble aux niveaux local, régional, national et, bien sûr, européen.

J’ai évoqué, tout à l’heure, le socle des droits sociaux européens. Il y a une ambition qui prouve que cette Commission met l’avenir des enfants au cœur de ses priorités. J’ai entendu vos préoccupations. J’ai aussi entendu une sensibilité partagée sur tous les rangs de cette assemblée, et je peux vous assurer que nous prenons tout ce qui a été dit ici au sérieux. J’ai dit que nous souhaitions nous préoccuper de l’avenir des enfants, et c’est pour une raison simple: c’est parce que les enfants sont, par définition, l’avenir de l’Europe et que nous ne pouvons pas, aujourd’hui moins que jamais, créer des discriminations ou laisser cela de côté.

Nous n’avons aucun droit à l’indifférence. Nous avons tous les devoirs de la mobilisation.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, President-in-Office of the Council. – Madam President, let me just recall the conclusions adopted by the Council in March: reducing child poverty and breaking the cycle of poverty and social exclusion across generations require integrated strategies that combine prevention and support. These strategies should aim at supporting parents’ access to the labour market and enhancing preventive approaches through early intervention and increased support to families.

Thank you once more for this debate; it has shown again the multifaceted and persistent nature of this problem. Further efforts are evidently needed from all sides involved.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – Num tempo em que o desenvolvimento científico e tecnológico atinge níveis nunca vistos, a pobreza infantil é uma das mais revoltantes expressões da incapacidade de a formação económica e social dominante à escala global – o capitalismo – satisfazer as mais básicas necessidades humanas, apesar dos meios ao seu dispor.

Um recente estudo da UNICEF afirmava que as desigualdades sociais aprofundaram-se com a crise e afetaram particularmente as crianças, concluindo da absoluta necessidade de proteger rendimentos familiares através de políticas sociais.

Em 2015, na UE28, 25,3 milhões de crianças e jovens viviam na pobreza. As políticas da UE impuseram aos Estados-Membros cortes nos apoios e prestações sociais a famílias e crianças e nas prestações substitutivas de rendimentos de trabalho, quando estes mais eram necessários. Cortes na saúde, na educação, e noutros serviços públicos. Cortes nos salários, desemprego, degradação das relações laborais, aumentando as desigualdades e a pobreza. O resultado: fome nas escolas, necessidades básicas, como vestuário, habitação e cuidados de saúde, por suprir, crianças vítimas do abandono e insucesso escolar, trabalho infantil, mendicidade, prostituição juvenil.

São necessárias respostas que implicam uma rutura com as políticas da UE. Combate à precariedade, aumento de salários, redistribuição da riqueza, reforço das funções sociais do Estado, serviços públicos gratuitos e de qualidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – Elnök Úr! 2006 elején a tavaszi Európai Tanács kötelezettséget vállalt arra, hogy „megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermekszegénység gyors és jelentős csökkentése érdekében, esélyegyenlőséget biztosítva valamennyi gyermek számára, tekintet nélkül szociális hátterükre.” Ennek ellenére mind a mai napig minden negyedik gyereket fenyegeti a szegénység az EU-ban. Ezzel a problémával komolyan foglalkozni kell, megoldását csak konkrét programoktól remélhetjük. Legyen szó társadalmi összefogásból származó helyi kezdeményezésekről, mint a „Minden gyerek lakjon jól!” vagy állami programokról. Úgy gondolom, hogy Magyarország élen jár ezen a téren. Az iskolai étkeztetés már nem csak a tanév során elérhető, hanem mind a négy iskolai szünetben, így a nyári szünetben is meleg ételhez juthatnak a hátrányos helyzetű családok gyermekei. 2015 óta országszerte 208 000 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesül napi egyszeri ingyenes meleg ételben. Fontosnak tartom, hogy ezekről a fontos, példaértékű programokról is essen szó itt az Európai Parlamentben.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Magyarország a családok támogatásában és megerősítésében érdekelt. Magyarország a saját útját járva folyamatosan egyre többet fordított (2018-ban már a GDP több mint 4,5%-át) családtámogatásra, ami az OECD-átlag közel kétszerese. Az EUROSTAT módszertanán alapuló felmérések szerint a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya 2012 óta egyre javuló tendenciát mutat hazánkban. Ez a javulás legnagyobb arányban épp a 18 év alatti korosztályt érintette, több mint 40 000 gyermeket. A gyermekszegénység elleni küzdelemben Magyarországon nemcsak a leghátrányosabb helyzetű, hanem valamennyi hátrányos helyzetű gyermek fontos, és ők a gyerekesély programok révén jutnak támogatáshoz. A Biztos Kezdet Gyerekházak száma – ahol a gyermekek és szülők együtt kapnak szolgáltatásokat hátrányosabb településeken – már bőven meghaladja a százat országszerte (2012 óta több mint kétszeresére nőtt a számuk).

Magyarország a kötelező óvodába járás terén is az élen jár, hiszen a gyermekek 3 éves koruktól kezdve az EU-átlag majdnem kétszeresét meghaladó arányban járnak óvodába. A magyar állam 2010 óta 250%-kal többet fordít gyermekétkeztetésre, és már az iskolai (évközi) szünetekben is biztosítanak napi egy meleg ételt a hátrányos helyzetű gyermekek részére. Külön célzott uniós forrásból pedig három megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén) egy mintaprogram keretében a háromévesnél fiatalabb korosztály is kap ételcsomagot, amely kb. 12 ezer hátrányos helyzetű gyermeken segít.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), na piśmie. – Z zadowoleniem przyjęłam fakt, że Komisja Europejska oraz Rada UE podjęły tematykę ubóstwa wśród dzieci. Choć przyczyny ubóstwa najmłodszych są różnorakie – wynikają nie tylko z problemów finansowych rodziny, ale i poziomu wykształcenia, warunków życia czy przeszłości migracyjnej – wyzwania w tej dziedzinie są wspólne dla wszystkich państw członkowskich i powinny zostać podjęte nie tylko na poziomie krajowym, ale także europejskim.

Najnowsze dane Eurostatu z 2015 roku są alarmujące – wskazują, że niemal we wszystkich krajach Unii ubóstwo w większym stopniu dotyka dzieci niż ogółu populacji. Szacuje się, że problem ten dotyczy około 27% najmłodszych w porównaniu do 25% dorosłych i 17% osób w podeszłym wieku. Należy pamiętać, że ubóstwo gospodarstw domowych w sposób szczególny uderza w wychowujące się w nich dzieci, ponieważ zagraża ich zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi i socjalizacji, utrudnia zdobycie wykształcenia, co w oczywisty sposób przekłada się na późniejsze trudności na rynku pracy i w wyjściu z ubóstwa w dorosłym życiu. Dlatego też niekorzystna sytuacja dzieci w Europie powinna znaleźć odbicie we wzmożonych działaniach na ich rzecz. Problem wymaga podejścia wielotorowego, konieczne są inwestycje w rynek pracy, który nie jest na tyle wydajny, aby w pełni chronić rodziny przed ubóstwem, w system edukacji, aby ułatwiał dostęp do wykształcenia dzieciom z ubogich rodzin, oraz system opieki społecznej, aby bardziej efektywnie wspierał rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

 
  
MPphoto
 
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE), por escrito. – Uno de cada cinco de los europeos afectados por la pobreza y exclusión social es un niño. 25 millones. Cifra que amenaza el modelo de solidaridad y convergencia económica y social en la que se basa la UE. Es importante que la UE muestre un apoyo sincero y apoye acciones locales y nacionales para acabar con la pobreza infantil, contando con el apoyo y consejo de ONG especializadas y de las propias organizaciones de personas que viven en situación de pobreza. Por ello, considero importante actuar con una estrategia basada en un doble enfoque:

- a corto plazo, mediante medidas de inclusión social y laboral y de mitigación de la pobreza existente, por ejemplo a través del FSE, del FEAD dando respuesta a necesidades de privación material.

- a largo plazo y para luchar contra ese componente intergeneracional y su consiguiente círculo vicioso, tenemos que acabar con los estereotipos existentes hacia las comunidades más desfavorecidas, garantizar unos servicios públicos asequibles y de calidad y sobre todo a través de la educación y de la formación, evitando el abandono escolar prematuro, ya que sin formación es difícil encontrar un empleo de calidad y por lo tanto de salir de la pobreza.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – Jednym z celów unijnej strategii „Europa 2020” jest zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem o co najmniej 20 mln do roku 2020. Rzadko jednak w tym kontekście mówi się o konkretnych grupach ludzi, nad którymi trzeba się pochylić w sposób szczególny. Ubóstwo dotykające dzieci stanowi nie tylko doraźny problem społeczny, ale czynnik rzutujący na całe ich życie oraz przyszłość ich rodzin. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku dzieci z gospodarstw domowych o niskiej intensywności pracy prawdopodobieństwo zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest o 56,7% wyższe. Niemniej jednak zagrożenie ubóstwem dzieci utrzymuje się również w rodzinach o wysokiej intensywności pracy, m.in. w krajach takich jak Rumunia, Litwa, Portugalia, Hiszpania czy Grecja. Ponadto kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem niż mężczyźni, a zwalczanie ubóstwa wśród kobiet ma również zasadnicze znaczenie w wysiłkach na rzecz ograniczenia ubóstwa wśród dzieci. Coraz więcej jest dzieci cierpiących z powodu niedożywienia, co prowadzi do coraz częstszego pojawiania się chorób, które zostały w znacznym stopniu wyeliminowanie w UE, takich jak chociażby krzywica. W niektórych krajach rośnie odsetek dzieci, których nie stać na spożywanie zalecanych ilości określonych produktów spożywczych.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. – A gyermekszegénység problémájának kezelése a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának kulcskérdése. A szociális kirekesztettségben, súlyos nélkülözések mellett felnövő gyermekek körében sokkal nagyobb az iskolaelhagyás jelensége, általános értelemben is jelentősen rosszabb iskolai teljesítményre képesek, így a munkaerőpiacon is nehezebb az elhelyezkedésük és a kör bezárul. A kelet-közép-európai államok roma közösségeiben a legsúlyosabb gond a gyermekszegénység, amelynek leküzdése nélkül a felzárkóztató programok is sokkal kisebb eséllyel próbálnak változtatni a mai elkeserítő helyzeten. Elsősorban a gyermekszegénység kísérőjelenségeit, az iskolaelhagyást, a családon belüli erőszakot, a lakhatási gondokat kell pontosabban látnunk ahhoz, hogy azonosítani tudjuk a hatékony beavatkozási területeken és módszereket. A terepen sokkal nehezebb önfenntartó programokat elindítani és működtetni, mint a tervezőasztal mellett, ezért fontos lenne a működő jó gyakorlatok cseréje és természetesen bátorság a tagállamok és a helyi önkormányzatok részéről, hiszen a beavatkozási lehetőség elsősorban az ő kezükben van.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), in writing. – Every child in Europe deserves to live free from poverty. Nevertheless, one in four children in the EU is at risk of poverty or social exclusion. As a member of the Socialists and Democrats Group in the European Parliament, I strongly support creating a European Child Guarantee that protects every child in the EU. Fighting the root causes of child poverty should become a top priority for the European institutions. In the EU, only five EU Member States, including Romania, have seen a slight reduction in the number of children at risk of poverty and social exclusion. I am proud to see my country on the right track, but a lot needs to be done still. The only way to ensure stable societies and prosperous economies is by investing in education and reducing inequality. If we do not act as soon as possible so that every child can have access to free healthcare, free education, free childcare, decent housing and adequate nutrition, we run the risk of losing a whole generation of children in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. – La Unión Europea vive en una contradicción permanente. Por un lado, se ha instituido como principio combatir la exclusión social y la pobreza, al mismo tiempo que promueve medidas en el marco del Semestre Europeo que van encaminadas a la reducción del gasto público como vía para la recuperación económica. Recuperación económica imposible si se desposee a las administraciones públicas de recursos para implementar correctas políticas públicas que den a la población educación pública de calidad, o sanidad accesible para todas y todos. Recordemos por último que el tiempo se acaba y el indicador de reducción de la pobreza, en especial la infantil, marcado dentro de los objetivos Europa 2020, no sólo no se reduce lo que se quisiera, sino que aumenta, alcanzando los 25,3 millones de menores pobres. En definitiva, sin un cambio drástico en las políticas económicas y financieras cualquier declaración de la Comisión Europea o del Consejo es absolutamente innecesaria y vacía.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου