Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 3 юли 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 6.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Искане за защита на имунитет: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Тълкувания на Правилника за дейността: вж. протокола
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 13.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 17.Ред на работа
 18.Макрофинансова помощ за Република Молдова (разискване)
 19.Европейски стандарти за 21-ви век (разискване)
 20.Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (разискване)
 21.По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (кратко представяне)
 22.Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (кратко представяне)
 23.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 24.Частни охранителни дружества (кратко представяне)
 25.Условия на труд и несигурна заетост (кратко представяне)
 26.Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (кратко представяне)
 27.Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (кратко представяне)
 28.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 29.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 30.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (540 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2855 kb)
Правна информация - Политика за поверителност