Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 4. juuli 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Malta eesistumisperioodi ülevaade (arutelu)
 3.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (arutelu)
 4.Simone Veili mälestamine
 5.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 6.Hääletused
  6.1.Euroopa Komisjoni liikme nimetamine (hääletus)
  6.2.ELi ja Kosovo vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (hääletus)
  6.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (A8-0248/2017 - Monika Vana) (hääletus)
  6.4.Euroopa standardid 21. sajandil (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (hääletus)
  6.5.Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (hääletus)
  6.6.Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (A8-0221/2017 - Renata Briano) (hääletus)
  6.7.Liiklusõnnetuste aegumistähtajad (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  6.8.Tsiviilkohtumenetluse ühised miinimumnõuded (A8-0210/2017 - Emil Radev) (hääletus)
  6.9.Makromajanduslik finantsabi Moldovale (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (hääletus)
  6.10.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hääletus)
  6.11.Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (hääletus)
  6.12.Paranduseelarve projekt nr 2/2017: 2016. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (A8-0229/2017 - Jens Geier) (hääletus)
  6.13.Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (hääletus)
  6.14.Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
  6.15.Eraturvafirmad (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (hääletus)
  6.16.Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Euroopa standardid 21. sajandil (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Makromajanduslik finantsabi Moldovale (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Eraturvafirmad (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)
 12.ELi kaitsekava ja Euroopa tulevik (temaatiline arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 14.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 15.Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik aastaks 2025“ (arutelu)
 16.2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)
 17.Saudi Araabia valimine ÜRO naiste staatuse komisjoni liikmeks (arutelu)
 18.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) - ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (arutelu)
 19.ELi strateegia rahvusvaheliste kutuurisuhete valdkonnas (arutelu)
 20.Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (arutelu)
 21.Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1201 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5486 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika