Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 5486k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg Revidované vydanie
1. Otvorenie rokovania
 2. Bilancia maltského predsedníctva Rady (rozprava)
 3. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (rozprava)
 4. Pocta Simone Veilovej
 5. Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 6. Hlasovanie
  6.1. Vymenovanie členky Európskej komisie (hlasovanie)
  6.2. Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (hlasovanie)
  6.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/001 ES/Castilla y León – ťažba (A8-0248/2017 - Monika Vana) (hlasovanie)
  6.4. Európske normy pre 21. storočie (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (hlasovanie)
  6.5. Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (hlasovanie)
  6.6. Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (A8-0221/2017 - Renata Briano) (hlasovanie)
  6.7. Premlčacie lehoty pri dopravných nehodách (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  6.8. Spoločné minimálne normy týkajúce sa civilných konaní (A8-0210/2017 - Emil Radev) (hlasovanie)
  6.9. Makrofinančná pomoc Moldavsku (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (hlasovanie)
  6.10. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hlasovanie)
  6.11. Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
  6.12. Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  6.13. Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (hlasovanie)
  6.14. Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  6.15. Súkromné bezpečnostné spoločnosti (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (hlasovanie)
  6.16. Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (hlasovanie)
 7. Vysvetlenia hlasovania
  7.1. Európske normy pre 21. storočie (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2. Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3. Makrofinančná pomoc Moldavsku (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5. Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6. Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7. Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8. Súkromné bezpečnostné spoločnosti (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9. Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 11. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (rozprava)
 12. Plán obrany EÚ a budúcnosť Európy (tematická rozprava)
 13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14. Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 15. Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ do roku 2025 (rozprava)
 16. Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg
 17. Zvolenie Saudskej Arábie za člena Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)
 18. Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) - Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (rozprava)
 19. Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (rozprava)
 20. Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (rozprava)
 21. Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (rozprava)
 22. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23. Skončenie rokovania


  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(La seduta è aperta alle 9.05)

 

2. Bilancia maltského predsedníctva Rady (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul bilancio della Presidenza maltese (2017/2658(RSP)).

Prima di dare la parola a Joseph Muscat, voglio ringraziare questa Presidenza per il lavoro svolto in un momento particolarmente complicato, dove l'emergenza immigrazione ogni giorno si fa più preoccupante, migliaia e migliaia di persone si spostano dalla Libia verso l'Europa e per il nostro continente non è facile affrontare questo problema.

Voglio altresì ringraziare la Commissione europea, che si sta fortemente impegnando, come il Parlamento, per trovare delle soluzioni. Mi auguro che anche gli Stati membri facciano altrettanto.

Ringrazio ancora per questo difficile lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Muscat, President fil-Kariga tal-Kunsill. – Grazzi Sur President, grazzi Membri ta’ din il-Kamra, li għat-tielet darba fl-aħħar sitt xhur qed nerġa’ nindirizzakom. Nistqarr li kull esperjenza kienet waħda li mhux se ninsa iżda wkoll id-djalogu li minnha tgħallimna ħafna.

Fi tmiem din il-Presidenza xtaqt nitkellem ftit dwar dak illi ksibna flimkien iżda xtaqt li l-enfażi tiegħi ma tieqafx fuq dak li għaddejna minnu bħala Presidenza, li tajjeb infakkar li kienet l-ewwel waħda fl-istorja tagħna. Imma kif għidt meta ltqajna l-ewwel darba fil-bidu ta’ din l-esperjenza xtaqt li l-kontribut tagħna jmur lil hinn minn sempliċiment perjodu qasir fl-istorja kbira ta’ din l-Unjoni. Xewqa tiegħi tibqa’ li ħarsitna bħala politiċi Ewropej konvinti tibqa’ fuq kif se ntejbu ħajjet iċ-ċittadini tagħna u kif għada se nkunu aktar rilevanti mil-lum, kif se nagħtu aktar drittijiet u ugwaljanza sħiħa lil kull ċittadin, kif se nagħmlu aktar faċli biex in-negozji jissaħħu, jinħoloq aktar xogħol biex aktar żgħażagħ jaħdmu għax huwa l-ġid li joħloq ix-xogħol u x-xogħol inaqqas il-faqar. Ma rridux nilludu ruħna, għadna lura sew biex in-nies iħossuhom aħjar kif jistħoqqilhom. Kif se nispjega aktar tard, is-solidarjetà għadna narawha materja ta’ flus. Is-solidarjetà veru iżda hija kwistjoni ta’ umanità.

Għalhekk nixtieq li din id-diskussjoni magħkom tkun iktar dwar il-futur tal-Ewropa u mhux biss sempliċiment dwar kliem, dwar dak illi għamilna. U dak li nixtieq inħallu warajna, reazzjoni katina li tkompli għaddejja bħala mod ta’ ħsieb anke lill-ħbieb tagħna tal-Estonja li persważ li ħa jkunu suċċess f’dak illi se jagħmlu. Tkun idea ġdida ta’ kif nidħlu biex inwettqu l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea.

Mr President, I am here today to close a small chapter in Europe’s history but one which for us Maltese, the smallest Member State, means a lot. Even though holding the Presidency of the European Council might not have a direct effect on citizens, the Maltese people feel a sense of pride, and every time we closed a dossier and we were praised or criticised we felt part of something larger than the small island we live in.

Let me start by transmitting a sense of the positivity that the EU Presidency has brought to our country. During the past six months we achieved a lot in terms of making a difference in people’s lives. We closed important dossiers – ending roaming charges and introducing cross-border portability, which affects apps we use in everyday life, and moving ahead with the WiFi4EU initiative. Other important dossiers which we closed were the Anti-Tax-Avoidance Directive, the double-taxation dispute resolution mechanism, better protection for workers from cancer-causing substances, and rules on business-to-consumer contracts for the supply of digital content.

The EU joined the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women. We have also seen serious advancement on gas security of supply, paved the way for 5G, and reached an agreement on the Malta Declaration charting the EU’s way forward.

These are important issues and initiatives which, if communicated effectively, can show citizens – even the most sceptical millennials – that the EU matters for them, on issues like the use of Spotify through the available free wifi connection, to women’s rights, to enhanced worker’s rights, to facilitating future technologies.

I must stress that these are all positive achievements which we should be talking to citizens about in our daily interactions on the media and when we meet our citizens face-to-face.

The Presidency, however, was also a stark reminder that there are issues which we are still at loggerheads about. Migration, Mr President, is one of them. For all the good intentions which we all declare, including through signed declarations, when it boils down to real, effective solidarity, we, as Member States, should all be ashamed of our record. Countries like ours are now home to thousands of migrants and have been for the past decade or so; countries like Italy have seen hundreds of thousands of children, women and men reach their shores; and now we look at Europe, at politicians, and think ‘Well, on this issue this Europe is a failure’.

So, do we blame any citizen in any country who feels short-changed because of the geographical reality they live in? How are we making a difference in these peoples’ lives? Are we just blaming them for turning to extremist parties? It is in this context that Malta supports the agreement reached between Italy, France and Germany in the presence of Commissioner Avramopoulos.

We agree with the need for more financial transparency for NGOs, more specifically who is funding them and why: not to engage in some sort of war of words with these organisations, but to make sure that we all play by the same rules. We agree also that there need to be clear rules of engagement, that we should not engage in Libyan territorial waters, and that there is a need for more coordination between the coastguards involved.

I must remind you that our small island, the smallest Member State, devotes 100% of its military assets to cooperating with all the relevant authorities to save lives at sea. However, to be very clear, this cannot go on forever. In the absence of real solidarity by all Member States, no one should blame the Member States affected for then trying to protect their national interest. But this is a road we do not want to go down. I think that we are still in time to have not only effective solidarity and effective border protection but also a way of managing this phenomenon together, rather than reacting once again, as we have been doing, in crisis mode. It has felt like the tail wagging the dog, rather than a situation in which we grasp control, we have an effective discussion and we move ahead, while making very clear what European values are and how they can be implemented.

It is the time for choices for everyone. European Union membership is not something whereby you choose which values you adhere to and which values you do not adhere to. European Union membership is one set of values for each and every one of us.

Our Presidency also had to deal with Brexit – this disastrous creature which all of us should have seen coming but none of us acted to stop. We have worked on this with some of the best people in the field, and here let me praise once again Michel Barnier’s contribution and the excellent collaboration between Council, Commission, Parliament and the Presidency of the Council of Ministers.

But then again, what are we praising here? The terms of a painful divorce which millions of citizens will have to go through? What are we doing, and what are we not doing, in order to make sure that such an experience does not present itself again in the future?

I believe that this self-critical analysis of our work should stand. This is not self-flagellation but a reflection of what people in our cities, towns and villages are telling us.

There is another dimension which we should not disregard. Europe does not stop with its borders. Our role in the world is as crucial and central as any other continent, and has become even more so in the past few months. We are at the forefront on certain issues which cut through oceans and forests, such as climate change. In this context, we must keep on defending the agreement on climate change that was born in Paris – that was born in Europe – and spread it from north to south and make sure that it gets implemented.

Europe must not close its eyes to what is happening just 60 km off our coast in Libya, because Europe is Libya’s neighbour and Libya is Europe’s neighbour. Our seas should be a force to unite the world. Our vision for the world must be to build bridges and not walls. But first we must understand that solidarity begins at home and should be shown with the smaller Members of our family and those going through a crisis.

Together we have overcome so many challenges, and if we heed our people we will once again rise to the occasion and bounce back on the crucial issues that affect citizens in the workplace, in our kids’ classrooms, in our hospitals and in our homes when families sit around the table to discuss their daily successes and failures.

Finally, a word of thanks to Council President Donald Tusk, to my dear friend Jean Claude and all his team and to yourself, Mr President, and your predecessor. Your constant support was the guiding light of our Presidency. Who would have thought that a small island of Malta’s proportions – just half a million in population, the size of a medium-sized city in Europe – would have managed to chair hundreds of meetings and conclude important measures affecting the lives of so many millions of Europeans? That, I believe, is the beauty of Europe.

I will sign off by wishing all the best to our Estonian colleagues and by recalling what was, I think, one of the fantastic moments of our Presidency where we were together in Rome and were hosted by President Mattarella. He gave a definition of Europe to which I subscribe. He said that Europe is made up of ‘small States and those that have not yet come to realise that they are small’. I believe that really is our Europe.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Signor Primo ministro, le Sue preoccupazioni sul tema della solidarietà sono le nostre. Il Parlamento europeo ha fatto ascoltare la sua voce chiedendo a tutti gli Stati membri di farsi carico del ricollocamento dei rifugiati proprio in nome della solidarietà.

Ringrazio anche la Commissione europea per aver ascoltato la voce del Parlamento ed essere tempestivamente intervenuta sul tema del ricollocamento dei rifugiati.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Président de la Commission. – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Parlement européen est ridicule, très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine de se déplacer ici, mais le fait qu’une trentaine de députés seulement assiste à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n’est pas sérieux, et je voulais le dire aujourd’hui.

Si M. Muscat était Mme Merkel – difficilement imaginable – ou M. Macron – plus imaginable ...

We would have a full House. The Parliament is totally ridiculous.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. – La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti di questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 

   Monsieur le Président, je vous en prie, vous pouvez critiquer le Parlement, mais ce n’est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement. C’est le Parlement qui doit contrôler la Commission.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – There are only a few Members in the plenary to control the Commission. You are ridiculous! I wanted to pay tribute to the Maltese Presidency ...

(The President interrupted the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Le Président. – Monsieur le Président, je vous en prie, veuillez utiliser un langage différent. Nous ne sommes pas ridicules. Je vous en prie!

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – I will never again attend a meeting of this kind. The Commission is under the control of the Parliament, but the Parliament has to respect even the presidencies of smaller countries, which Parliament is not doing.

I wanted to pay tribute to the Maltese Government and to the Prime Minister. I want to pay tribute to what the Prime Minister of Malta did. He did excellent work, as did all the Maltese ministers and the senior civil servants and other civil servants of Malta. An excellent job.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, f’isem il-grupp PPE. – Sur President, Onorevoli Prim Ministru, iva dalgħodu qegħdin naraw kif il-ħaddiema taċ-ċivil Maltin illi akkwistaw livell għoli ta’ għarfien fejn jidħlu affarijiet tal-Unjoni Ewropea matul il-kors ta’ ħafna snin, ħaqqhom kull tifħir għax-xogħol illi għamlu tul dawn l-aħħar sitt xhur.

Kellna diversi fajls illi ġew magħluqa taħt din il-Presidenza, fosthom it-tmien tat-tariffi tar-roaming, il-portabilità tal-kontenut online, l-aġenda tas-sigurtà interna, is-cybersecurity, il-Ftehim fuq il-Konvenzjoni ta’ Istanbul kontra l-Vjolenza tas-Sessi, kif ukoll it-twaqqif tal-Aġenzija tal-Ażil.

Naturalment rigward l-impjiegi u n-nuqqas ta’ ftehim fuq l-ippustjar tal-ħaddiema, huwa punt ta’ dispjaċir għaliex jiena, bħala koordinatur tal-EMPL, nispera naturalment illi fix-xhur li ġejjin ikollna suċċess u jsir progress. Filwaqt li ntlaħaq ftehim sabiex jiġi mwaqqaf l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, huwa ħasra li għal ċerti raġunijiet il-Gvern Malti mhux se jkun qiegħed jifforma parti minn din l-inizjattiva.

Mill-banda l-oħra ma nistgħux ninsew ukoll kwistjonijiet nazzjonali li ma tarux mar-riħ, fosthom il-korruzzjoni li għandna f’pajjiżna. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-valur tas-sewwa u l-valuri oħra li ma jistgħux jiġu magħżula, qal. Jiena nsemmi l-valur tal-ġustizzja: dalgħodu stess il-Kummissjoni titlob spjegazzjoni mingħandek, Sur Prim Ministru, mingħand il-Gvern tiegħek, għaliex ġew imneħħija nies li politikament ma jaqblux miegħek f’dak li għandu x’jaqsam il-Valletta 18. Hawn għandek prova, Sur Prim Ministru; għandek ċans biex turi li verament temmen fl-għaqda, issa li għaddiet l-elezzjoni, u tkompli taħdem biex il-Maltin jingħaqdu u mhux jinfirdu. Aħna lesti li ngħinuk f’dan. Nispera li ma tkomplix tħalli lil min jifred lil pajjiżna u tara li tgħaqqad lil pajjiżna.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the following is a statement of fact, not an indulgence in national feel good: under the Maltese Presidency some very good work has been done, and that has been acknowledged a number of times already. There was painstaking preparation for it and an all-out commitment to get the job done. Unfortunately, meanwhile, efforts were made – including in this Parliament, as we have just heard – to denigrate the Maltese Government with claims that the rule of law was not being respected in Malta. These clumsy allegations did not succeed in derailing the work of the Presidency.

Some indications regarding future prospects can be taken from the Maltese Presidency and the experience of it. First, on immigration, the Union still lacks cohesion, as Prime Minister Muscat has just said, but can this emerge through the normal deliberations that go on under different presidencies, six months at a time, under the present process? We need a special effort.

Secondly, Brexit talks have got off to a slow and ambiguous start. The danger here is that, instead of reaching for an outcome that is politically fair and strategically smart, both sides get stuck in detail. Thirdly, issues relating to tax policies and financial services are increasingly being subjected to opaque, many—sided calculations at the level of the Council and also this Parliament.

Still, the Maltese Presidency has passed over to its successor a state of play which, in most sectors, offers much hope of further progress soon.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Ondanks dat Malta de kleinste EU-lidstaat is, slaagde het Maltees voorzitterschap erin enkele stappen vooruit te zetten op domeinen waar onze burgers wakker van liggen. Wat asiel, migratie en veiligheid betreft heeft Malta sterk ingezet op het beperken van de illegale migratiestromen uit Afrika naar Europa. Zo pleitte Malta ervoor om de Libische kustwacht te trainen, zodat zij de migranten konden tegenhouden. Dit alles om te voorkomen dat gelukzoekers uit Afrika via Libië illegaal de Middellandse Zee oversteken naar Europa.

Daarnaast lukte het Malta om het aantal personen dat vrijwillig terugkeert sterk te verhogen. Dat een krachtdadige en volgehouden aanpak van de migratiecrisis nodig blijft, bewijzen de cijfers. Afgelopen week maakten maar liefst tienduizend economische migranten de oversteek vanuit Libië naar Italië, in slechts twee dagen tijd! Ik hoop dan ook dat Estland, voortbouwend op het werk van Malta, de migratiecrisis prioritair verder zal aanpakken.

Het is eigenlijk redelijk schokkend te moeten vaststellen dat bijna twee jaar na het uitbreken van de migratiecrisis onze buitengrenzen nog steeds wagenwijd openstaan en dat we afhankelijk blijven van de niet-EU-landen voor de bewaking van onze grenzen.

Malta slaagde er ook in om alle 27 lidstaten op één lijn te krijgen over ETIAS. Dit is een systeem om naar Amerikaans voorbeeld alle niet-EU-reizigers die visumvrij naar de EU mogen reizen vooraf te screenen. De bedoeling is om criminelen buiten te houden.

Kortom, een klein land dat erin slaagde een stempel te drukken op het Europese toneel.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente. Bienvenido, señor Muscat, usted ha demostrado que una pequeña isla no tiene miedo a una gran responsabilidad.

Malta ha gestionado el acuerdo general de veinte Estados apoyando la creación de la Fiscalía Europea, que su Gobierno, sin embargo no defiende, y eso es muy estimable. Ha gestionado también el acuerdo en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, aunque el texto tampoco era muy ambicioso.

Pero Italia amenaza estos días con cerrar sus puertos a la llegada de miles y miles de personas desde Libia y Austria amenaza con poner soldados en sus fronteras con Italia mientras la mayoría de los Estados miembros se pone de perfil y, sí, los parlamentarios seguramente también, en algunas ocasiones, nos ponemos de perfil, señor Juncker.

Francia y Alemania han prometido a Italia y a Grecia que aumentarán la reubicación, pero esto suena cada vez más a palabras para ganar tiempo. Se está pudriendo la crisis migratoria y humanitaria, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, y no es un fracaso de Malta. No es Malta. Somos todos nosotros los que cerramos las fronteras con Grecia o Italia, como si no tuviéramos una responsabilidad común.

Malta es uno de los pocos países que acoge a los menores no acompañados que han llegado huyendo de la guerra, porque la mayoría no quiere saber nada de los menores. En los discursos sí, pero, en la realidad, acoger y trabajar con menores requiere asumir responsabilidades, coordinar y trabajar más y mejor. No acoger a los menores, a los refugiados menores de edad, es un síntoma de la enfermedad de Europa, porque esos jóvenes pueden convertirse en adultos extraordinarios y los arrojamos a la delincuencia.

Según pasan los semestres de este mandato, vemos que se va agrandando la brecha entre las políticas de seguridad y las de acogida. En las de seguridad hay rapidez y compromiso por parte de los Estados —y yo me congratulo de que seamos rápidos en esto—, pero en las otras hay lentitud y apatía con los más desvalidos, y eso agranda nuestra vergüenza.

Los semestres esconden, cada vez más, la palabra «asilo» o «refugiado», como si de esa manera desaparecieran estas personas vulnerables a las que no estamos atendiendo, porque no tenemos valentía para sacar la virtud del esfuerzo colectivo que supone apoyar a otros y apoyarnos realmente a nosotros. No es inocuo: la lógica del egoísmo nacional imposibilita también nuestras posibilidades de progreso en este mundo global.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, πριν έξι μήνες, επί ανάληψης της μαλτέζικης προεδρίας, είχα πει εκ μέρους της GUE/NGL ότι η νέα προεδρία πρέπει να κάνει σαφή βήματα για αλλαγή πλεύσης από τις καταστροφικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή. Πρέπει επίσης να σταματήσει η ενίσχυση της Ευρώπης-φρουρίου και να αναπτυχθεί μια ανθρωπιστική προσέγγιση και έμπρακτη αλληλεγγύη για τη στήριξη των προσφύγων.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της μαλτέζικης προεδρίας στα θέματα μετανάστευσης και προσφύγων και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία στη Μεσόγειο, δυστυχώς οι κυρίαρχες πολιτικές της Ένωσης παραμένουν αδιέξοδες· οδηγούν τους αριθμούς των προσφύγων που πνίγονται στη Μεσόγειο σε νέα επίπεδα ρεκόρ, οδηγούν την Ευρώπη σε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση και αφαιρούν από τον κοινωνικό πυλώνα κάθε περιεχόμενο.

Εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, επαναλαμβάνω τη θέση μας ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα νέο κοινό σύστημα ασύλου, νόμιμες και ασφαλείς οδοί διέλευσης των προσφύγων και ένα δίκαιο σύστημα μετεγκατάστασης των προσφύγων. Χρειαζόμαστε έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη· χρειαζόμαστε κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές προς όφελος των λαών και όχι των πολυεθνικών.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je commencerai par une motion d’ordre, si vous me le permettez.

Monsieur le Président de la Commission, je viens moi-même d’un petit État, et je comprends tout à fait votre indignation: vous avez raison de souligner que le chef du gouvernement d’un petit État a droit à autant de respect de la part de cette assemblée qu’un chef d’État ou de gouvernement d’un grand État. Néanmoins, je crois qu’il était de votre responsabilité de livrer votre discours comme vous aviez prévu de le faire et donc de ne pas répondre à un manque de respect par un autre manque de respect.

Ceci dit, j’en viens à ce que je voulais dire. Monsieur Muscat, je commencerai par la définition du socialisme: «théorie visant à transformer l’organisation sociale dans un but de justice entre les humains sur le plan du travail, de la rétribution, de l’éducation, du logement, etc.».

Je ne vous apprendrai rien, Monsieur Muscat, en disant qu’une fiscalité juste est un levier absolument crucial pour atteindre cet objectif de justice sociale. Or, qu’avons-nous pu voir de la présidence maltaise à ce sujet? D’abord, un grand silence. Dans les priorités annoncées, les mots «taxation» ou «fiscalité» brillaient par leur absence. Mais fallait-il s’en étonner puisque, avec un taux effectif de fiscalité pour les multinationales de 5 %, Malte fait partie, comme la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, du club des paradis fiscaux européens, en tout cas pour les multinationales? Puis, les Panama papers et même une agence gouvernementale maltaise ont mis en lumière l’implication d’importantes personnalités politiques du pays dans la fraude, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Alors, que la présidence maltaise ne pousse pas les feux dans la lutte pour la justice fiscale, s’accommode de l’opacité des trusts, qui sont un des véhicules absolument essentiels dans ce phénomène, ou veuille mettre les hauts responsables politiques européens à l’abri d’une attention rigoureuse des banques, tout cela n’a donc rien de surprenant.

En fait, à la justice fiscale, votre gouvernement préfère la certitude fiscale. C’est, en effet, le thème de la seule initiative prise par votre ministre des finances sur le plan fiscal. Comprenons-nous bien. Il s’agit de donner aux multinationales et, par conséquent, à leurs dirigeants et à leurs actionnaires, de la visibilité sur les impôts qu’ils devront payer. Une visibilité, nous dit-on, remise en cause par le flux de nouvelles règles en cours, mises en chantier à la suite des multiples scandales que nous avons vécus ces dernières années. Autrement dit, plutôt que de répondre à la colère de ceux qui sont les victimes de l’injustice fiscale, vous pensez plus important de rassurer les détenteurs de capitaux.

Cher Monsieur Muscat, qui donc pourrait deviner, face à ce bilan, que vous êtes socialiste?

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu. – Pirmasis Maltos pirmininkavimas buvo ne tik iššūkis šiai mažai ir jaunai Europos Sąjungos valstybei, bet, pirmiausia, iššūkis visai Europos Sąjungai. Kiek ji bus solidari ir kaip ji padės bei prisidės prie didžiulių iššūkių ir ambicingų tikslų įgyvendinimo. Tai buvo galima padaryti tik esant akivaizdžiai visų, o pirmiausia, didžiųjų Europos Sąjungos valstybių paramai ir siekiui iš tiesų demokratizuoti Europą. Ne demonizuoti, bet demokratizuoti, kaip pirmininkavimo pradžioje ir sakė Maltos Premjeras J. Muscatas. Cituoju: „Nekaltinkim žmonių dėl to, kaip jie balsuoja, bet sutelkime dėmesį į tai, dėl ko jie nerimauja.“ Vienas pagrindinių Maltos pirmininkavimo uždavinių – kompromiso paieškos diskutuojant dėl naujos Europos prieglobsčio sistemos taip ir liko neįgyvendintas ir ne dėl Maltos kaltės. Europos Sąjunga iš esmės turi keisti savo politiką dėl imigrantų ir terorizmo užkardymo. Kol to nebus padaryta, mes ir toliau džiaugsimės tik popieriniais pasiekimais įvairiose ataskaitose.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Malte a présidé l’Union européenne au cours des six derniers mois. Son bilan est très décevant. Certes, Malte a réussi à faire adopter la fin des frais d’itinérance. Grâce à cette mesure, les appels téléphoniques ne sont plus surtaxés quand ils sont passés depuis un autre État membre de l’Union. Mais Malte a échoué sur deux dossiers majeurs.

D’abord, sur la maîtrise de l’immigration, qui était pourtant sa priorité. 130 officiers des garde-côtes libyens ont certes été formés, mais on n’en voit guère les résultats. La submersion migratoire n’a pas cessé; bien au contraire, elle reprend de plus belle en Italie, où 6 000 migrants arrivent actuellement chaque jour.

Malte a, d’autre part, échoué à améliorer la lutte contre le blanchiment d’argent, mais ce n’est pas surprenant, car treize médias européens viennent de prouver que Malte est un paradis fiscal comparable au Panama. Il ne fallait donc pas attendre d’un pyromane qu’il éteigne le feu du blanchiment.

Malte aura été, au bout du compte, le révélateur de ce qu’est l’Union européenne: une organisation ploutocratique au service des affairistes et non des peuples. Les insultes que M. Juncker vient d’adresser aux députés de ce Parlement me confortent pleinement dans cette analyse.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Asszony, az unió máltai elnöksége alatt nem sikerült működőképes migránspolitikát alkotni, a bevándorlás folytatódik. A Tanács fő feladatának a befogadási kvóta kikényszerítését tekinti. Az illegális migrációt pedig a legálissá tétellel akarnák mérsékelni. A beruházások terén a Juncker-terv kudarcot vallott. Nem sikerül a 15 milliárd eurós uniós forrás megsokszorozása 315 milliárddá – a pénzszaporítás csodája elmarad. A centrum és a periféria országai között a különbségek nem csökkentek. A munkabérek között szakadék van, a munkaerő egészségtelen mértékben áramlik keletről nyugatra, mindkét oldalon társadalmi feszültséget okozva. Ezt felismerve indította el a Jobbik Magyarországért Mozgalom európai polgári kezdeményezését a munkabérek felzárkóztatásáért. És ehhez partnerre talált hét országban és az Európai Bizottságban is. Reméljük, meglesz az eredménye!

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señora presidenta, me sumo a los elogios del balance de la Presidencia maltesa. Asumieron ellos el compromiso de la Presidencia en un momento realmente difícil de la Unión, donde había un auge de las fuerzas antieuropeístas. Es verdad que las elecciones en el País Vasco y Holanda han demostrado que el populismo y el nacionalismo no son la solución y han dado aire a la Unión en un momento en que el brexit se hacía realidad, y también con el desafío de la inmigración, que era uno de los principales retos; el reto de la inmigración y el desafío de la integración. Evidentemente, también con problemas económicos, terrorismo, seguridad y demás.

Es verdad que hay logros y que se tiene que poner sobre la mesa la finalización del roaming, que ha sido un hito histórico; la firma del Convenio de Estambul, en la lucha contra la violencia de las mujeres; el Tratado de Marrakech, que vamos a aprobar este jueves, para el acceso a las obras publicadas de las personas con discapacidad visual; y también la Directiva contra el blanqueo de capitales, para ponérselo muy difícil a todos aquellos que pretenden la evasión fiscal.

Pero es verdad que los retos que tenemos sobre la mesa son muchos: uno de ellos es la inmigración, lo han dicho muchos compañeros. Seguimos sin resolver de manera digna y eficiente la mayor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. La capacidad de acogida es hoy de solo un 11 % de los Estados miembros, cuando puede ser mucho más, y harán falta muchos esfuerzos de coordinación a la próxima Presidencia para afrontar este reto.

Evidentemente, no ha sido responsabilidad de Malta. Ha sido y es responsabilidad de todos los aquí presentes y de todas las instituciones europeas. Qué duda cabe de que el futuro de la Unión pasa por la clave social. Con la clave social tendremos una Europa segura y protegida, una Europa próspera, sostenible y fuerte en el ámbito internacional.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani premier, vem, da ste dali vse od sebe, v okoliščinah, ko med evropskimi vladami ni veliko ali skoraj nič posluha za razmere z begunci, ste dosegli napredek. Napredek ste dosegli pri ukrepih, ki naj bi zagotavljali varnost Evropejcev, manj prepustne meje, a žal niste dosegli napredka, ki bi zagotavljal tudi varne in pravne poti za ljudi, ki bežijo pred vojno, ki bi obraz Evrope ohranil človeški. Na tisoče ljudi danes beži iz Libije.

Ne krivim vas, vaš gostoljubni otok, krivim vse tiste odgovorne, ki se danes najbolj pritožujejo, češ da evropske politike ne delujejo, a obenem najmanj prispevajo k iskanju skupnih rešitev. Prav ti so tisti, ki najbolj spodkopavajo enotnost Evrope.

Razmere v Italiji so zelo resne. Sprejemanje delujoče evropske migracijske politike mora iti z roko v roki z določenimi ukrepi za gospodarsko rast in delovna mesta Evropejcev. A brez solidarnosti in odgovornosti vseh vlad za upravljanje z migracijami, brez temeljite prenove azilnega sistema, bomo zapravili tudi tisto dobro, kar je Evropa zgradila.

Spoštovani premier, naši rezultati štejejo, ko ljudje živijo bolje: na Malti, v Sloveniji ali pa v Turčiji, Siriji in Libiji. Rekli ste, da je prišel čas odločitev za vse, da se vse države članice odločimo, ali spoštujemo evropske vrednote. Strinjam se z vami, delajmo skupaj za to, da bo vsak mlad človek na naši celini s ponosom rekel, da je Evropejec.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Starbatty (ECR). – Frau Präsidentin! Die Ratspräsidentschaft von Malta hat mich auf die Idee gebracht, einmal das Verhältnis von kleinen und großen Staaten zu überprüfen. Hier haben wir letzten Samstag Helmut Kohl als großen Europäer gefeiert. Helmut Kohl hat gesagt, wir müssen die kleinen Staaten immer mit Anstand und Würde behandeln. Wie ist es nun jetzt?

Die letzten Ratspräsidentschaften waren Litauen, Estland kommt, Slowakei, Malta – also kleine Staaten steuern jetzt Europa. Schauen wir an: Jedes Land hat einen Kommissar. Und es ist nicht so, dass die großen Länder die großen Kommissare haben. Nein! Es ist anders. Herr Juncker hat sich Vizepräsidenten aus einem kleinen Staat ausgesucht. Nicht aus einem großen Staat. An der EZB sind alle Länder, so klein sie auch sind, mit einer Stimme beteiligt. Auch Deutschland – ein in der Welt sensationelles Verfahren, wie man Geldpolitik betreibt. Schauen wir uns an – Herr Juncker, Sie schauen mich gerade an –, das Land Luxemburg hat drei Präsidenten gestellt: Sie, Gaston Thorn und Pierre Werner, Deutschland nur einen: Hallstein. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir uns bei dem Verhältnis der großen und der kleinen Staaten wieder an Helmut Kohl erinnern, der jetzt vielleicht sagen würde: Liebe Länder, liebe Mitglieder der Europäischen Union, vergesst auch die Interessen der großen Staaten nicht.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). – Frau Präsidentin! Es ist gerade gesagt worden: kleine Staaten, große Staaten. Es ist ganz oft betont worden, dass Malta der kleinste Staat ist – vollkommen richtig. Aber ich finde, dass die Europäische Union sich gerade dadurch auszeichnet, dass alle ihren Beitrag leisten, die kleinen wie die großen Staaten. Und ich finde aus meiner persönlichen Arbeitssicht heraus, dass Malta dort sehr gute Arbeit geleistet hat.

Ich möchte jetzt aus drei Gründen der maltesischen Ratspräsidentschaft ausdrücklich danken – drei Gründen, die noch nicht angesprochen worden sind: Das Eine ist – alles Dinge, die ich selber erlebt habe – eine interministerielle Konferenz auf Malta, auf Einladung Ihres Kommissars Karmenu Vella, zu blauem Wachstum und gleichzeitig eben auch zu einer Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft im Mittelmeerraum und zum maritimen Tourismus. Es war sehr erfolgreich, in sehr guter Atmosphäre und mit guten Beschlüssen.

Ein anderer Punkt, wo ich Ihnen auch sehr danken möchte: Das ist etwas, wo sich Ihre Präsidentin Coleiro Preca sehr einsetzt, das auch wieder zu Migrationspolitik und zu Flüchtlingsströmen passt. Sie hat eine Konferenz auf Malta gemacht, hinterher eine Erklärung abgegeben und dann ein Seminar hier im Parlament in Brüssel abgehalten, das ich auch als Gastgeberin mit hosten durfte, zum Thema von Müttergesundheit, insbesondere bei Flüchtlingsfrauen. Das heißt, da habe ich gesehen: Es ist ein kleines Land, es kann nicht alles bewegen, es schafft es natürlich nicht ohne Weiteres aus dem Stand, die Solidarität, die wir dringend brauchen, in Europa einzufordern oder auch den Verteilungsschlüssel zu schaffen, aber Sie machen ganz konkret etwas, um diesen Minderheiten zu helfen, und Müttergesundheit gerade von schwangeren Flüchtlingsfrauen ist ein enorm wichtiges Thema.

Ein dritter Punkt: Sie haben verschiedene Punkte erfolgreich abgehandelt, verschiedene Gesetze im maritimen Bereich, für maritime Sicherheit – dafür kann ich Ihnen auch im Namen meiner Kollegen von der ALDE-Fraktion danken. Und ich persönlich habe etwas mit Ihnen sehr erfolgreich verhandelt, was besonders für Malta ist, denn da ging es um die Qualifizierung in der Binnenschifffahrt. Sie haben gar keine Binnenschifffahrt, aber ich muss sagen, Ihr Verhandlungsteam hat sich sehr erfolgreich mit mir gemeinsam eingesetzt, dass es gegen den Widerstand von einigen größeren Mitgliedstaaten, die sagten, sie wollen dies gesetzlich mitmachen, gelungen ist, die Arbeitnehmermobilität in diesem Sektor zu verbessern und dort eben auch etwas Gutes zu schaffen.

Also vielen Dank noch mal von meiner Stelle. Ich freue mich schon darauf: Im Oktober machen Sie in Malta, auf Malta die Folgekonferenz der großen UN-Konferenz zum Ozean, die jetzt im Juni in New York war, wiederum mit Karmenu Vella zusammen, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite. Ich finde, er ist ein sehr guter Kommissar, der sich leidenschaftlich für saubere Ozeane einsetzt, die dann der Menschheit dienen können. Nochmals von meiner Seite vielen Dank.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). – Frau Präsidentin, Herren Präsidenten! Ich beteilige mich nicht an der Diskussion „Groß oder Klein“. Aus Sicht der Handelspolitik können wir mit Maltas Präsidentschaft nicht zufrieden sein. Auch Sie konnten dem Parlament nicht die wichtigen Mandate der laufenden Verhandlungen über Freihandelsabkommen zustellen. Was verhandeln Sie mit Japan? Was besagt das neue Mandat für die Gespräche mit Marokko nach dem Gerichtsurteil zugunsten Westsaharas und der Polisario? An Sie und an die estnische Ratspräsidentschaft und an Herrn Tusk gerichtet: Der Rat muss unverzüglich handeln!

Dann die Handelsschutzinstrumente. Warum waren Sie im Trilog so wenig kompromissfähig? Die WTO-Klage Chinas hat zu Recht begonnen, und wir stehen mit leeren Händen da. Die Ukraine war Ihnen wichtig. Die Einfuhrquoten für Agrargüter sollten weiter erhöht werden. Das hilft nicht dem Land, sondern wenigen Großeigentümern in diesem Land.

Dennoch ein Lob: Gemeinsam haben wir die von der Kommission vorgeschlagenen Quoten gesenkt und mit strikten Auflagen verknüpft. Sozial- und beschäftigungspolitische Fortschritte der Regierung in Kiew sind nun Bedingung. Erstmals wird die Kommission über die sozialen Auswirkungen der Maßnahmen in der Ukraine und in der Union berichten müssen.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, Präsidenten! In aller Kürze. Zunächst mal muss ich sagen, ich finde es schändlich, wenn der maltesischen Ratspräsidentschaft vorgehalten wird, dass sie die Migrationsprobleme nicht lösen kann. Das stellt doch die tatsächlichen Verhältnisse völlig auf den Kopf! Es sind andere Mitgliedstaaten, die sich seit Jahren weigern, sowohl bei den Fluchtursachen als auch bei der solidarischen Verteilung der Flüchtlinge zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und das kann man wohl kaum der maltesischen Ratspräsidentschaft vorwerfen, sondern diejenigen, die hier mit scharfen Worten vorgegangen sind, sind eigentlich die Ursachen für die Unfähigkeit zu europäischer Migrations- und Fluchtpolitik.

Leider haben wir in der maltesischen Ratspräsidentschaft das Scheitern der Geldwäscherichtlinienreform gehabt. Und wiederum muss ich sagen: Es ist nicht Ihre Schuld in der maltesischen Ratspräsidentschaft, dass das gescheitert ist. Viele Mitgliedstaaten sind, wenn es um Finanzkriminalität geht, weich gegenüber Kriminalität, sie schützen die Intransparenz ihrer Trusts, Deutschland hat kein Kataster. Das sind alles Dinge, da muss Europa zusammenarbeiten, und nicht jeder national dreckiges Geld schützen.

Und Herr Premier: Sie sind mir noch eine Antwort schuldig, nämlich auf die Frage: Was ist eigentlich passiert mit den drei Untersuchungsberichten Ihrer Geldwäschebehörde? Warum sind da keine Ermittlungen der Polizei eingeleitet worden? Ich rede nicht von den gegen Sie persönlich, sondern von den drei anderen. Das haben Sie bei unserer letzten Aussprache nicht beantwortet. Bitte kommen Sie hier mit der Antwort nach.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel (ENF). – Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, Herr Ministerpräsident! Ja, es war Ihr erster Ratsvorsitz, und ich würde sagen: ein ziemlich erfolgreicher. Für kleine Mitgliedsländer ist es ganz besonders wichtig zu performen – europäisch und möglicherweise auch global. Ich komme selber aus einem kleinen Mitgliedstaat – aus Österreich –, ich weiß, wie wichtig das ist. Und Sie haben insbesondere in Angelegenheiten des Meeres und der Fischerei performt – blue growth wurde heute schon angesprochen. Es ist aber nicht angesprochen worden, dass Sie eine weitreichende Vereinbarung über die Fischerei abgeschlossen haben, die seit über einer Dekade anhängig war und die für die Europäische Union besonders wichtig ist.

Sie haben beim Start der Brexit-Verhandlungen performt, wo Sie als Vermittler dafür tätig waren, dass die Europäische Union Einheit bewahrt. Sie haben in einigen Themen des Industrieausschusses performt, nämlich bei der Energieeffizienzkennzeichnung, der Harmonisierung des 470-bis-790-MHz-Bandes, der Portabilität, der WiFi-Initiative und – ganz besonders wichtig – beim Ende der Roaming-Gebühren.

Sie haben aber auch einige Themen der nächsten Präsidentschaft überlassen, nämlich die Digitalisierung – die ist sicher bei den Esten in guten Händen – und im Bereich der Finanzdienstleistungen die beiden Mehrwertsteuerdossiers und die Änderungsanträge zur vierten Anti-Geldwäsche-Richtlinie. Das mag vielleicht einen schlechten Beigeschmack haben – es wurde auch schon angesprochen – und wird in der nächsten Präsidentschaft hoffentlich umgesetzt werden. Und natürlich das offene Thema der Flüchtlings- und Migrationspolitik: Hier haben Sie die ETIAS-Verhandlungen auf den Weg gebracht, aber viele Probleme wie z. B. die Dotierung des Afrika-Fonds sind nach wie vor offen.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (NI). – Madam President, thank you. Prime Minister Muscat, several times in your remarks this morning you spoke of the small size of Malta. You even praised the President of Estonia’s phrase that Europe is made up of small nations and states that have not yet realised they are small. Those remarks send out a message that being small is something that cannot stand up in the rest of the world. May I remind you that, in the top 40 countries of the world, Singapore, Hong Kong, Israel and Switzerland are countries that are small but have larger GDPs than most of the nations represented in this House?

The United Kingdom, my country, has the fifth largest in the world.

On your flag is the George Cross, something your nation won for standing up against the aggression of a larger entity. Your remarks are a shame on those people who believe that size does not matter, that only with the bravery, the spirit, the heart and the goodwill of people in staying strong and true to proper values, can they stand forward and move on in the world. You should not think that being small makes you insignificant, as you suggest.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Gospođo predsjednice, zahvaljujem gospodinu Junckeru što je otvorio temu malih i velikih i, nažalost, odustajem od svog inicijalnog govora jer i ja dolazim iz jedne male države, Hrvatske, i zaista se ne želim osjećati malom. I zato gospodine Muscat čestitam na ovome što ste napravili. I znate li zašto jutros ovdje imam speaking time? Zato što sam htjela sutra imati speaking time o estonskom predsjedavanju, ali su mi rekli tamo će dobiti speaking time velike delegacije. Dakle, ovdje vlada klima velikih i malih. Molim sve kolege koji su ovdje da se riješimo toga „veliki i mali” i da pokušamo biti važni. Znači, za mene je moja mala Hrvatska najveća na svijetu.

Što se tiče vašeg predsjedavanja, nije pošteno očekivati od vas da riješite politiku migracije ni politiku azila jer to jednostavno nije bilo realno ni moguće kad se mi već toliko godina borimo da to riješimo. Ali, zato ste riješili očuvanje ribljeg fonda u Sredozemlju pa i u mom Jadranu, i zato sam vrlo ponosna na tu direktivu koju ste donijeli. A za sve ostalo, bit će još vremena i nadam se da će i ostala predsjedavanja, i 2020. kad će Hrvatska predsjedavati, da ćemo rješavati i velike probleme i velikih nacija.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente, ho apprezzato anch'io le Sue parole molto sincere e direi chiare, con le quali Lei ha detto: dobbiamo dare concretezza ai principi dell'Unione, dare risposte concrete. E al riguardo cito due esempi: il roaming, più volte richiamato, ma anche PRIMA. Io penso che questo sia stato un grande successo per la determinazione con cui l'avete perseguito. Pochi si sono forse accorti, qua dentro, di cosa significa creare una piattaforma di cooperazione tra paesi europei e paesi africani della sponda mediterranea per la gestione di una risorsa come l'acqua, con tutte le implicazioni per l'energia, per il cibo, eccetera. È quindi un buon successo, del quale mi sento parte come membro della commissione ITRE.

Ma c'è un punto, però, non addebitabile alla Sua Presidenza, ma che da Presidenza a Presidenza viene consegnato all'interno del Consiglio in una catena senza fine e senza soluzione, ed è quello dei flussi migratori. Io ribadisco quello che ho detto ieri in quest'Aula: il mio paese si è fatto carico di un tema europeo, e oggi non ce la fa più, molto semplicemente. Le altre parole auliche si sono esaurite. Questo è il dato di fatto. Lo sa bene il Presidente Juncker, che è un grande alleato, che cerca di fare il massimo, ma il Consiglio deve assolutamente trovare delle soluzioni concrete e precise.

Noi abbiamo scelto, come Italia, di salvare, di accogliere. Vogliamo salvare la bandiera della civiltà dell'Europa, ma da soli non ce la facciamo più. C'è un problema di credibilità dell'Europa, che gioca su questa carta, credo, la sua essenza, il suo futuro.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panie Przewodniczący Komisji! Pani Premierze! Plus prezydencji maltańskiej to na pewno deklaracja w sprawie zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej Unii Europejskiej, a więc uznanie, że trzeba przede wszystkim działać tak, aby tych migrantów z zewnątrz było mniej. Plus to również – nie ma co ukrywać – odniesienia do pełnego wykorzystywania potencjału jednolitego rynku, a więc taki sceptycyzm wobec produkcjonizmu. Plus to również – gratulacje – kwestia roamingu. Wiele krajów pracowało nad tym, także my tu w Euroarlamencie, ale to wyście jako prezydencja zakończyli. Minus, na pewno duży minus, to propozycje w sprawie dyrektywy odnoście do delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. To rzeczywiście jest pewne preferowanie krajów bogatych kosztem krajów biednych. I tutaj zgody na to być nie może.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Stimate coleg, și eu sunt mulțumită de rezultatele Maltei. Dumneavoastră ați evidențiat câteva. Vreau să vă întreb: dumneavoastră credeți că Malta, nu pentru că este un stat mic, ci țara care deține președinția șase luni, poate să facă ceva dacă celelalte instituții europene: Comisie, Parlament, Consiliu nu merg în același sens? Pentru că Malta a promis, sigur, de exemplu, intrarea în Schengen a țărilor Bulgaria și România, numai că Olanda se opune.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. –Dziękuję Pani bardzo za to ważne pytanie. Dotyczy ono pewnej filozofii działania Unii Europejskiej, a niekoniecznie prezydencji maltańskiej. Dobrze, że państwa członkowskie, mimo ustanowienia przewodniczącego Rady, mają prezydencję i wywierają pewien nacisk w właściwym kierunku. Ja mogę tylko powiedzieć, że Pani kraj Rumunia, a także Bułgaria powinny być członkami strefy Schengen, Mam nadzieję, że prezydencja estońska będzie w tym kierunku zmierzać.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhora Presidente, a presidência de Malta da União Europeia decorreu num tempo em que se verificou uma significativa mudança no discurso dominante sobre o futuro da Europa. Terminou o ciclo das falsas reformas estruturais e está a começar agora um novo ciclo de renovação do projeto europeu e a presidência de Malta promoveu avanços significativos em dossiês que reforçam a ligação dos cidadãos ao projeto europeu e tornam mais forte e transparente o funcionamento da União. É o caso dos passos dados no domínio da transparência financeira e do bom financeiro funcionamento do mercado interno e nos pacotes de energia limpa e da economia circular. A medida emblemática do fim do Roaming e as novas regras de garantia da portabilidade dos conteúdos e serviços online são marcas de água da presidência maltesa.

O vosso empenho no acordo tripartido para viabilizar a iniciativa do WIFI4EU para a promoção do acesso universal e gratuito à Internet de elevada qualidade nos espaços públicos - iniciativa de que sou o relator - merece ser realçado. Há muitos caminhos para percorrer. Malta transmitiu, no entanto, um testemunho de esperança e exigência para o futuro.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Elnök Úr, Málta egy olyan időben vette át az Európai Unió elnökségét, amikor az uniónak egy sor kihívással kellett szembenéznie. És Önök is hallották, mindannyian azt állapítottuk meg, hogy Málta mesterien oldotta meg ezt a feladatot, kitűnő bizonyítványt állított ki magáról. De nem azért, miniszterelnök úr, mert Málta egy kis ország, hanem azért, mert nagyon innovatív módon közelítettek a problémákhoz. És jól példázza mindezt az Európai Menekültügyi Ügynökség ügyében az intézményközi tárgyalásokon elért széles körű politikai konszenzus.

Jól tudjuk, hogy a Menekültügyi Ügynökség a közös európai menekültügyi politika talán legfontosabb intézménye. Ugyanakkor még mindig vannak tagállamok, amelyek nem értették meg, hogy a menekültügy európai probléma, és nem lehet tagállami szinten megoldani. Sőt, azt sem értették meg sokan, hogy a tagállamok közötti szolidaritás az Európai Unió politikai egységének az egyik előfeltétele. Éppen ezért örülök annak, hogy mindennek végén sikerült olyan megállapodást elérni – és ez részben a máltai kormánynak köszönhető – amely előreviszi a közös európai menekültügyi politikát.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που εξέλαβα εγώ όσον αφορά τη Μάλτα είναι ότι παρόλο που είναι ένα μικρό κράτος μέλος, αποδεικνύει ότι μπορεί να καταφέρει μεγάλα πράγματα, άρα «size does not matter», that’s my understanding («το μέγεθος δεν μετράει», εγώ αυτό καταλαβαίνω). Όμως, θα σας μιλήσω για ένα άλλο μικρό κράτος μέλος, που αυτή τη στιγμή δίνει έναν αγώνα εξ ονόματος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών που λέμε όλοι ότι πιστεύουμε.

Φανταστείτε το κράτος μέλος σας να είναι μικρό, ένα νησί περίπου στο μέγεθος της Μάλτας, με το ένα τρίτο του υπό ξένη κατοχή από μια τρίτη χώρα. Όλοι μας να μιλάμε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά να μένει στα λόγια. Γνωρίζετε φυσικά για ποιο κράτος μιλώ· μιλώ για την Κύπρο, η οποία παραμένει αφοσιωμένη στις ευρωπαϊκές αξίες και προσδοκά ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει στην πράξη την αλληλεγγύη της απέναντι όχι σ’ ένα αδύνατο και μικρό κράτος μέλος, αλλά απέναντι στην επιθετική Τουρκία του Ερντογάν. Αυτό πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι.

(χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το σημαντικότερο θέμα που θα έπρεπε να έχει αντιμετωπίσει η προεδρία της Μάλτας είναι το προσφυγικό και στο ζήτημα αυτό θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά απέτυχε, διότι η προεδρία μπορεί να κάνει προσπάθειες, αλλά όταν υπάρχουν αντιστάσεις από τα κράτη μέλη τα προβλήματα μεγαλώνουν· και θυμόσαστε ότι υπάρχει μια υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα γίνουν 66.400 μετεγκαταστάσεις προσφύγων, από την Ελλάδα. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο 12.700, δηλαδή περίπου το 15-20%, και τελειώνει ο χρόνος οργάνωσης και εκτέλεσης του προγράμματος της μετεγκατάστασης. Άρα, ένα σοβαρό θέμα εδώ είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα αλληλεγγύης. Δεν αντέχουν άλλο τα νησιά του Αιγαίου, δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες και πρέπει η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφραστεί πρακτικά στο θέμα αυτό, όπως επίσης θα έπρεπε να έχει εκφραστεί και προς την Κύπρο, διότι είναι η μοναδική χώρα στην οποία υπάρχει κατοχή από ξένη δύναμη. Τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής παραμένουν επί του κυπριακού εδάφους κι αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να εκφραστεί η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον κυπριακό λαό.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Mr President, I have a question for Mr Juncker. My understanding was that, during the Maltese Presidency, over the last couple of months there was an important paradigm shift in the whole migration and refugee issue – a shift from just allowing millions and millions of migrants coming to Europe towards treating the root causes, and treating the whole issue locally. Did I misunderstand something? Is this not what is actually happening? What is the policy of the European Union, following the Maltese Presidency? This kind of paradigm shift is what my country, Hungary, has been fighting for for a long time, and we shall never give up. I look forward to your answer.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I am interested in all the talk about ‘small’ because I come from a small country. We have held the presidency a number of times in our involvement in the European Union since 1973, and I think our last presidency was deemed very successful. It does prove that small countries can have very successful presidencies if they take it seriously, put in the resources and utilise the back-up that is available.

I think Malta did that very effectively and they are to be complimented on their dedication and on their practicality. One thing that happened during their presidency – they cannot claim full credit for it but it will always be recorded as happening during their presidency – was the end of roaming charges. They got it over the line, made sure it happened, and it is for the benefit of all Europeans.

It just shows that, whether a country is small or big, once we put our resources together and work together we can be successful for all Europeans. Malta is a perfect example and well done to them.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). – Sur President, nixtieq ngħid prosit lill-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u lill-Maltin kollha li ħadmu fi Brussell u f’Malta għall-ħidma kbira, l-impenn u d-determinazzjoni tagħhom biex għamlu Presidenza storja ta’ suċċess.

Li jkollok Presidenza tal-Unjoni Ewropea għall-ewwel darba dejjem hija sfida għall-pajjiż żgħir bħal Malta. Iżda li jkollok il-Presidenza waqt żminijiet turbolenti fl-Ewropa, bħan-negozjati ta’ Brexit u kriżijiet ta’ immigrazzjoni u l-qgħad jagħmluha sfida akbar. Minkejja dawn l-ostakoli, Malta wriet il-kapaċità tiffaċċja u tilħaq il-miri fl-interess tal-Ewropa, taċ-ċittadini tagħha.

Il-Presidenza Maltija ħadmet fuq inizjattivi differenti u għamlet passi konkreti f’bosta oqsma importanti u nnegozjat ftehim biex iddaħħal leġiżlazzjoni f’għexieren ta’ setturi, fosthom fuq is-suq uniku diġitali, l-ekonomija u l-qgħad. Bħala membru fit-tim ta’ negozjaturi tal-ġestazzjoni tar-roaming, ninsab partikolarment kburija li l-fajl li bbenefika miljuni taċ-ċittadini ngħalaq waqt il-Presidenza. Mhix sorpriża li Malta ġiet imfaħħra tant xogħol eċċellenti u impressjonanti. Malta hija pajjiż żgħir imma wriet li d-daqs ta’ pajjiż mhux importanti daqs serjetà, determinazzjoni u kapaċità ta’ niesha. Prosit Prim Ministru, prosit Malta.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). – Herr Präsident, werter Herr Präsident Muscat! Malta ist auch global zu einem besonderen Ort geworden. 79 AKP-Staaten treffen sich einmal im Jahr in einem der Länder – in Afrika, in der Karibik oder im Pazifik. Aber die AKP-Delegation trifft sich auch einmal im Jahr in dem Land, das in den europäischen Mitgliedstaaten die Ratspräsidentschaft innehat. Herr Präsident, nach einigen Jahren haben wir uns dieses Jahr eben nicht in Straßburg getroffen, sondern in Malta. Malta schaut nicht nur auf die Flüchtlinge vor Ort, sondern sieht auch die internationale Verantwortung. Das sollten wir als Europa viel mehr tun: Europa weg von jedem Exit, sondern Verantwortung übernehmend. Dafür müssen wir auch als Parlamentarier nicht nur sichtbar Verantwortung zeigen.

Herr Präsident Muscat! Weiterhin viel Erfolg für Ihr Land Malta als Zeichen für die Verantwortung, dass man auch als kleines Land viel erreichen kann!

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, όπως ήταν αναμενόμενο, η προεδρία της Μάλτας σημείωσε επιτυχίες, αλλά είχε και διάφορα θέματα τα οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό είναι ότι, αν και μικρή χώρα, η Μάλτα κατόρθωσε να χειριστεί τα θέματα που της ανατέθηκαν χωρίς προβλήματα. Δίχως ωστόσο να ευθύνεται η Μάλτα, δεν σημειώθηκε καμία επιτυχία για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επικεντρώνω το ενδιαφέρον στην έλλειψη αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, ο λαός της οποίας υποφέρει για όγδοο συνεχές έτος εξαιτίας των μνημονίων που έχουν επιβληθεί, και στην έλλειψη αλληλεγγύης προς την Κύπρο, ένα τμήμα της οποίας κατέχεται παράνομα από την Τουρκία.

Επίσης, δεν σημειώθηκε καμία επιτυχία στο θέμα της παρεμποδίσεως των παρανόμως εισερχομένων στην Ευρώπη, οι οποίοι συνεχίζουν να έρχονται, και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο πρωθυπουργό γιατί στο σημείο αυτό της ομιλίας του δεν ανέφερε την Ελλάδα. Την ξέχασε ή μήπως αισθάνεται και ο ίδιος ντροπή διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλλει στην Ελλάδα τη μετατροπή της σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκεντρώσεως παρανόμως εισερχομένων στην Ευρώπη;

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, in total the Maltese Presidency successfully signed off a record of 20 laws in the so—called Coreper 1 Policy Grouping, and that is despite the fact that Malta was in election mode for a month and had no ministers for a week while Prime Minister Joseph Muscat formed a new government. I would like in particular to warmly thank the Presidency for the excellent cooperation on the report on the European Fund for Sustainable Development, for which I was a co-rapporteur for the Committee on Development, to promote sustainable investment in Africa and in the EU neighbourhood and tackle the root causes of migration, which is hopefully going to be adopted on Thursday.

The Maltese Presidency achieved clear and tangible results on the legislative proposals regarding the setting up of the European Public Prosecutor’s Office and the revision of Eurojust. Last but not least, allow me to thank and congratulate also our colleagues from Malta, the MEPs who were so active during the Maltese Presidency.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente Muscat, non è in discussione la volontà politica che avete cercato di mettere in campo nel vostro turno di Presidenza. Tuttavia, devo dire che il discorso fatto da Lei, che descrive la realtà per ciò che è, ci mette forse al riparo dal punto di vista dell'onestà intellettuale, ma non risolve i problemi. E devo dire che la questione migratoria, che è il termometro politico e sociale in Europa, è purtroppo il segno dell'impotenza, dell'incapacità e della vigliaccheria con la quale molti paesi europei stanno affrontando questo tema, o meglio, non lo stanno affrontando.

Allora, ciò che pone un paese come l'Italia è un tema giusto, che non ha solo una valenza nazionale. Credo che si sia stanchi delle pacche sulle spalle e della solidarietà a parole. È necessario passare a dei fatti. E io credo e mi auguro che anche nelle Sue conclusioni possa dire qualcosa di più al riguardo, rispetto alle difficoltà che ci sono e alle responsabilità che vanno assolutamente richiamate.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). – President, Prim Ministru, onestament il-mod kif id-dibattitu beda jiżvolġi u anki kif beda jieħu ċerta direzzjoni fil-bidu lili ngħid irritani, kważi kważi offendieni, għaliex din mhijiex kwistjoni ta’ pajjiżi żgħar versus il-pajjiżi l-kbar. Din hija s-solidarjetà li jiena, there again, stennejt mill-Unjoni Ewropea imma, b’mod partikulari, minn dan il-Parlament, għaliex mhijiex kwistjoni taċ-ċokon jew il-kobor tal-pajjiż imma hija kwistjoni tal-qawwa tal-ideat, hija kwistjoni tal-enerġija u d-determinazzjoni ta’ pajjiż u tan-nies tiegħu li verament iridu jagħmlu differenza; li jifhmu l-ħtiġijiet tan-nies u jmexxu ’l quddiem dawk il-liġijiet li huma jemmnu jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies.

U iva, naqbel ma’ ċerti kollegi tiegħi u naqbel mal-Prim Ministru nnifsu, li semma’ l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Pajjiż żgħir bħal Malta - u jiena ġejja minn pajjiż żgħir bħal Malta - jifhem il-ħtieġa li verament nuru s-solidarjetà mhux bil-kliem biss imma verament bil-fatti.

Nifhmu li rridu nieħdu azzjoni u azzjoni malajr. Spiċċa l-ħin għad-diskors fieragħ imma verament irrdu nagħmlu l-almu tagħna biex kull wieħed u waħda minna - irrelevanti jekk hux żgħar jew kbar - niġbru l-isforzi tagħna kollha flimkien biex din l-Unjoni Ewropea verament issir relevanti u tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Président de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, on m’interroge sur la politique européenne en matière d’immigration. Sur cette question, je voulais dire à quel point nous sommes reconnaissants à la présidence maltaise d’avoir fait bouger les choses, et de les avoir fait bouger dans la bonne direction.

Sous la présidence maltaise, à plusieurs reprises, nous avons su prendre des décisions en matière de politique migratoire qui font honneur à la présidence et qui témoignent de la volonté – j’espère de l’ardente volonté – de l’Union européenne dans son ensemble de progresser en la matière. La Commission délibérera, aujourd’hui même et dans cette ville, de la politique migratoire, et nous allons montrer par des faits que nous allons annoncer que nous voulons rester solidaires, notamment de l’Italie, qui, en matière de politique migratoire, fait preuve d’une attitude à vrai dire héroïque.

Nous l’avons dit, le premier ministre maltais et moi-même, depuis le début de la crise, la solidarité est de mise, la solidarité est une voie à double sens. Nous n’avons pas le droit de nous perdre dans des égoïsmes nationaux et nous allons le démontrer aujourd’hui. La Commission a beaucoup fait, mais elle n’a pas pu faire tout ce qu’elle aurait dû faire, parce que nos moyens techniques et financiers sont des plus limités. Mais nous allons poursuivre l’action de solidarité avec l’Italie. Viva Italia!

 
  
MPphoto
 

  Joseph Muscat, President-in-Office of the Council. – Mr President, I would like to thank Members of this House for the very constructive debate we have had today. I would love to take the blame for the migration problem, because that would be simple and would mean that whoever comes next would be able to solve the problem. Unfortunately, we all know that is not the case.

I must also shoulder the blame, as representative of the Council, for this fiasco for the simple reason that it is not the fault of the Commission. The Commission’s ideas are very clear and, as a Member State, we totally agree with those ideas. We cannot blame Parliament. Your position as Parliament has been more or less the same since the first time I was here 12 years ago and, really and truly, there is nothing more to say about these two institutions. The problem is within the Council, and it boils down to values once again.

I am afraid that it has nothing to do with politics because, if it had to do with politics, for every political problem there is a political solution. Now we have to be very honest: it boils down to what we believe in. And that is why I urge my colleagues in the Council to have an honest debate, without making excuses about why we should do something or why we should not do something, but about what kind of Europe we believe. And, rather than just Europe, what values we believe in. This is a Council problem and we have to come up with a solution.

I must say that, as a Presidency, we have inched forward and made some progress. What we saw in our strategy was a constant search for what could unite us. When it comes to migration, what really unites us in the Council is the external dimension of the phenomenon.

I think we have achieved a great deal in saying that we need to address this issue from both a humanitarian and a security perspective. It is not just a humanitarian problem, but it is not just a security problem either. For some this was something that couldn’t be said, but I think we managed to put forward a sensible approach when it comes to the external dimension, and we have achieved progress.

I will give you a couple of examples where sterling work is being done by the Commission – things that are not said and that maybe some of you will not agree with, because they are philosophically opposed to the perspective of some – but these are things that are being done.

With our missions in Libya this year we, as the European Union, have so far managed to convince about 5 000 people –double the number from last year – to go back voluntarily to their countries of origin and not to engage in crossing the sea.

What is 5 000 when compared to the numbers arriving on our shores daily? It is nothing. But I must stress that, for every person who is convinced, a huge input and a huge effort is being made by all of us as the European Union, and we aim to get that number up to 10 000 by the end of the year. Will that make a difference? It is a drop in the ocean, but at least it is a drop because, until now, nothing significant was being done.

I must also commend the huge efforts that are being made in Mali and at the southern Libyan border. For the first time, we are seeing the European Union engage with tribal communities at the southern border; tribal communities that earn a living from smuggling people. And, when we engage with them, they tell us quite clearly, in a very realpolitik fashion, that they are not doing the right thing in collaborating with criminals and ask us to give them an alternative. They ask how they will pay for their tribe to get food and shelter. For the first time, money from the European Union is going directly to those communities at the border to show them that there is an alternative way in which they can finance their own activities.

This is only a start, but it is an important start. I must also say that we have managed, through the good offices of a number of Member States, notably Italy and the Netherlands, to train the first batch of Libyan coast guard members. Most importantly, once they had been trained, they went back to their country and did not escape because there were previous cases of training programmes where we, as Europe, trained people who ended up with militias, fighting against what we trained them to do. So this is a significant step forward, which cannot just be brushed aside as insignificant.

May I just touch on the issue of smallness or greatness? When we say that we are a small country, we are just saying things as they are. We have limited resources, and I am very proud of what we have managed to achieve: a five—minute meeting on Brexit where we put forward a united European position in what many thought would have been a protracted discussion for hours on end with divisions. No; it was a five-minute meeting that ended in unity concerning the Istanbul Convention. This was a great achievement, which I think is an achievement by the whole European Union.

To my colleague from Greece, I apologise for not mentioning Greece. I will say that Greece is always on our mind. After Germany, we are the country which contributes the highest percentage towards the Greek bail-out, so Greece is definitely on our mind. We did this without blinking an eye because we believe in solidarity. For us solidarity is not something that we advocate when migrants are coming to us and we want others to help us, but solidarity is something we practise when another Member State needs our help. That is part of the way we think.

On the issue raised by Mr Giegold – whom I thank for his very proactive approach today – I know that there are many misgivings about the issue of fiscal policy within this institution. This is something that we need to engage with even more, not just as a Member States, but in a number of Member States where we need to understand each other better. We have to draw very clear lines on what we disagree about.

Fiscal policy stands fairly and squarely within the remit of Member States to decide, but there need to be clear rules. I agree with that, and I must stress that, in the case of Malta, our tax system is OECD-compliant. It is the same tax system which the Commission approved before our membership of the European Union and it has not changed since then.

So my point is that, if it was not a problem 13 years ago, why is it a problem now? Let’s discuss that. Once again I want to stress that this is an issue that lies fairly and squarely within the remit of Member States. On the issue, mentioned by Mr Giegold, of investigations: investigations are ongoing. They are independent and something which we will always respect. There is rule of law in our country, and I look forward to further debate on this issue, which I am sure we will have in the coming months.

Finally, I was amused by Mr Lamberts’ speech, a Green politician defining socialism to me. I loved it. I will not engage in definitions, but will just tell you what I stand for and what my government stands for. We stand for free healthcare, we stand for free university education, we stand for free childcare, we stand for increasing the minimum wage, we stand for increasing pensions, we stand for full employment, and we stand for equal marriage, on which we will be voting in our Parliament tomorrow. So I will leave it up to you to define whether that is socialism or not.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Signor Primo ministro, la ringrazio per le Sue risposte e per il lavoro che ha svolto in questo turno di Presidenza della nostra Unione.

La discussione è chiusa.

 

3. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Hugues Bayet and Evelyn Regner, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Legal Affairs, on the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (COM(2016)0198 – C8—0146/2016 – 2016/0107(COD)) (A8—0227/2017).

 
  
MPphoto
 

  Hugues Bayet, rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le dossier qui va nous être soumis au vote ce midi est un dossier crucial, car nous sommes vraiment à la croisée de la construction fiscale européenne.

La question est la suivante: quelle Europe voulons-nous? Une Europe de justice fiscale ou une Europe de la dérégulation? Une Europe qui traite selon les mêmes règles ses citoyens et ses entreprises ou une Europe qui pousse à l’agressivité fiscale entre ses multinationales, ses PME et ses start-up au détriment de ses citoyens?

La déclaration pays par pays est directement liée à la transparence fiscale. Je pense que c’est vraiment un outil supplémentaire pour lutter contre tous les scandales que nous avons connus.

Je tiens, tout d’abord, à remercier la Commission, qui a pris la question de la lutte contre l’évasion fiscale à bras-le-corps. Depuis le début de la législature et, notamment sous l’impulsion du commissaire Moscovici, un ensemble de propositions a été mis sur la table et des mesures concrètes ont été adoptées dans ce domaine. Je pense, notamment, à la directive sur l’échange automatique obligatoire d’informations sur les rescrits fiscaux, à la directive sur les règles de lutte contre l’évasion fiscale ou encore à celle sur le blanchiment d’argent. Parallèlement, le Parlement n’est pas demeuré en reste puisque, que ce soit au travers des rapports TAXE 1 et 2 ou, bientôt, des futures recommandations de la commission d’enquête sur les Panama papers, preuve supplémentaire de la nécessité de légiférer dans ce domaine, nous avons également travaillé sur ce dossier.

Monsieur le Commissaire, vous nous avez proposé un texte que nous avons amendé. Je voudrais souligner cinq éléments clés dans ce rapport.

Le premier, c’est le seuil des entreprises, qui est fixé à 750 millions par an. Nous aurions souhaité un seuil à 40 millions, voire pas de seuil du tout, pour que toutes les multinationales puissent être mises sur un pied d’égalité. Mais nous sommes parvenus à un accord sur ce seuil, ainsi que sur la nécessité pour la Commission de procéder à une analyse d’impact au bout de quatre ans afin d’évaluer s’il faut diminuer ce seuil et si la liste des critères est suffisante par rapport à l’objectif recherché.

Le second élément, qui était fortement demandé par la société civile, concerne les données: elles seront publiées dans un registre commun accessible gratuitement à tous.

Le troisième élément, c’est la liste des critères, comme le nom de l’entreprise, le nombre d’employés à temps plein ou encore la valeur des actifs, qui sera publiée. Cela permettra aux autorités compétentes de détecter d’éventuelles erreurs ou fraudes.

Le quatrième élément porte sur les sanctions. Chaque État membre pourra décider d’imposer des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas la directive, et donc qui ne publient pas leur données.

Enfin, le dernier élément porte sur la désagrégation complète des données, comme le prévoit déjà l’action 13 du projet BEPS de l’OCDE. C’est-à-dire que les données devront être ventilées par pays, par secteur et par année. C’est un élément essentiel. Une clause de sauvegarde a été ajoutée afin, notamment, de protéger les données commerciales sensibles, car nous tous, ici, au Parlement, comprenons qu’il faille également protéger nos multinationales. Mais, sur ce point, nous avons malheureusement une divergence de vues quant à la définition de la clause de sauvegarde, parce que, pour nous, socialistes, les entreprises concernées peuvent demander à un État membre une dérogation pour ne pas publier des données qui seraient commercialement sensibles, mais à quatre conditions. La première, c’est que cette dérogation doit être redemandée chaque année. La deuxième, c’est que sa pertinence doit être évaluée et examinée par la Commission européenne pour éviter les problèmes de SwissLeaks, par exemple. Si cette dernière estime que la demande de dérogation est non fondée, l’entreprise doit publier les données. En ce qui concerne le troisième critère, nous pensons que, lorsque cette dérogation prend fin, l’entreprise concernée doit publier rétroactivement les données qui en avaient fait l’objet. Enfin, nous pensons qu’il est important qu’il y ait une limite dans le temps aux dérogations. Pour nous, cette limite devrait être la prescription fiscale dans chaque État membre pour ne pas donner un bonus «amnistie» aux éventuels tricheurs.

Je pense qu’il est vraiment essentiel, en vue d’une meilleure justice fiscale, que nous puissions savoir où les plus grandes entreprises réalisent leurs profits et combien d’impôts elles paient dans chacun des États où elles sont actives. Sans ces informations, l’équité fiscale ne deviendra jamais une réalité.

Tout euro d’impôt qui n’est pas payé par les multinationales est un euro de trop payé par les ménages. Or, nous devons restaurer la confiance et la justice fiscale en Europe.

Il me reste à remercier ma collègue, Evelyn Regner, rapporteure avec moi, ainsi que l’ensemble des rapporteurs fictifs, mais, Madame la Présidente, j’y reviendrai dans le cadre de mes conclusions.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, Berichterstatterin. – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Dombrovskis! Danke, Hugues, für die Vorstellung unserer Eckpunkte dieses Berichts. Mit dieser Position, die Hugues Bayet jetzt vorgestellt hat, wollen wir nach den Abstimmungen in die Verhandlungen mit dem Rat treten. Public CBCR ist super. Die weltweite Berichterstattung über Gewinne und Steuern der großen Konzerne ist genau das, was wir in Europa brauchen. Diese Richtlinie ist eine der wichtigsten Initiativen der Kommission nach den Steuerskandalen. Sie zieht die Multis, indirekt aber auch die Regierungen in Rechenschaft. Alle Steuerzahler müssen berechtigt sein zu wissen, welche Gewinne die globalen Konzerne wie Starbucks, McDonalds, Monsanto & Co. machen, wo sie verbuchen, wo sie ihre Steuern dafür zahlen.

Wir in diesem Haus vertreten die Bürger, wir vertreten die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in allen unseren Mitgliedstaaten. Wir müssen beweisen, dass wir es ernst meinen, und für unsere Wähler eine Transparenz schaffen, die unbegrenzte Geheimnisse einzelner Unternehmen in Absprache mit Regierungen verhindert. Deshalb appelliere ich an alle Kollegen, an alle progressiven Abgeordneten in diesem Haus, an die Liberalen, an die Konservativen, an all jene, die sich im TAXE- und im Panama-Ausschuss besonders eingebracht haben: Korrigiert mit der Annahme der Änderungsanträge 84, 85 und 86 jene Regelung, die in den Ausschussabstimmungen geschaffen wurde. Ich habe bereits etliche Zeichen bekommen, dass die von uns als Ko-Berichterstatter vorgeschlagene Klausel tragbar ist. Zeigt uns in der Abstimmung, dass auch Ihr gegen grenzenlose, unbegrenzte Intransparenz seid, und stimmt mit uns!

Diese weltweite Veröffentlichung der Unternehmenssteuern, die wir einführen wollen, ist aus vielen Gründen richtig und wichtig. Hervorzuheben ist, dass das Europäische Parlament sich mit Unterstützung fast aller Fraktionen für die Veröffentlichung weltweit ausspricht. Wir wollen, dass die Veröffentlichung weltweit greift und die Zahlen künftig Land für Land veröffentlicht werden. Wir wollen keine Einschränkung auf die Staaten der EU und die Staaten der Steuersümpfe. Will Starbucks im EU-Binnenmarkt Gewinne machen, muss es künftig auch Gewinne in Dubai, Schanghai oder Panama veröffentlichen.

Unsere Vorstellung der Richtlinie trifft nur die ganz Großen, also jene mit 750 Mio. EUR Umsatz pro Jahr. Zu veröffentlichen sind nur die Daten, die schon vorhanden sind, und das dafür aber weltweit, Land für Land. Mit dieser Richtlinie bringen wir deshalb Licht in globale Gewinnverschiebungsstrukturen, wir machen diese undurchsichtigen Konstrukte sichtbarer, wir machen den Wettbewerb vor allem für KMU, aber durchaus auch große Unternehmen in Europa fairer, und wir schaffen Fairness für das Kaffeehaus an der Ecke, das beispielsweise Starbucks weichen musste und der Konkurrenz nicht standhalten konnte.

Die weltweite öffentliche länderweise Berichterstattung ist ein Schlüssel zur Transparenz. Sie hat einen enormen entwicklungspolitischen Mehrwert, und sie schafft Fairness für all jene, die brav ihre Steuern zahlen. Mit der Veröffentlichung der Anzahl der Arbeitnehmer kann jeder sehen, in welchem Land Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen angemeldet sind, wo die Multis ihre Briefkastenfirmen unterhalten und in welchem Land sie nur ihre Gewinne verbuchen. Die Transparenz ist ein Mehrwert für alle Stakeholder – für Kunden, für Beschäftigte, für Investoren und natürlich für die SteuerzahlerInnen.

Die Transparenz wird auch nicht wettbewerbsschädigend sein. Im Gegenteil: Sie wird Investoren anziehen, jene Investoren, die nachhaltige Unternehmen wollen und die nachhaltig investieren wollen. Das heißt: Wir wollen nachhaltige Unternehmen, die ihren Beitrag für die Steuersysteme und für den Wohlfahrtsstaat leisten. In dem Sinn möchte ich all jenen Dank aussprechen, die sich konstruktiv eingebracht haben. Aber wir haben noch Einiges vor uns.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, the Commission has made fair taxation one of its priorities. And, naturally, since recent disclosures have once again underlined the magnitude of the problem, calls for action have gained force. We have put forward a raft of measures to tackle tax abuse and to make sure that companies pay their fair share of taxes in the countries where their actual economic activity is taking place.

In addition to measures addressing directly companies’ tax affairs and the work of tax authorities we are convinced that corporate transparency is part of the equation. Parliament has been vocal and pivotal in calling for a valid answer to the widespread public discontent. The Commission responded timely in a constructive way.

The public country-by-country reporting, which we are examining today mainly aims to address two issues. First, a growing public distrust in the fairness of the tax system, and second, the accountability of multinational companies towards our citizens.

The proposed corporate transparency measure is an ambitious and unprecedented move, a move that requires striking a delicate balance between, on the one hand, the public’s legitimate demands for information, and, on the other, legitimate calls for our businesses not to weaken their world-wide competitiveness.

The Commission also paid attention to complement, but not undermine, the existing system of exchange of a country-by-country reporting by tax authorities. This system is gaining remarkable traction globally under the aegis of the OECD and G20 and with the full support the European Union.

It is easy to see the importance of the issue. Due to corporate tax avoidance, our governments miss out an estimated EUR 50 to 70 billion a year. In view of the fiscal efforts they are making and the investment demanded by the economies, these amounts are unacceptably high. So, honourable Members, we trust in your support to get this proposal agreed as quickly as possible.

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein, relatrice per parere della commissione per lo sviluppo. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi relatori per l'ottimo e prezioso lavoro su questo dossier fondamentale. La rendicontazione Stato per Stato è una misura fondamentale per la trasparenza e contro l'evasione e l'elusione fiscale a livello globale ed europeo.

Rispetto alla proposta iniziale, il Parlamento ha esteso tale obbligo per le multinazionali in tutti i paesi in cui operano, anche fuori dall'UE. Questo permetterà anche ai paesi in via di sviluppo di ottenere informazioni preziose sulle multinazionali che operano entro i loro confini. I paesi più poveri, infatti, sono quelli che pagano il prezzo più alto per queste pratiche, perdendo ogni anno centinaia di miliardi di dollari, risorse fondamentali per lo sviluppo. La lotta alla povertà e alle disuguaglianze passa anche da qui.

Purtroppo oggi c'è chi predica bene e razzola male, in quest'Aula, volendo una clausola di salvaguardia che consentirebbe alle multinazionali di evitare di pubblicare informazioni ritenute sensibili. Senza che vi sia almeno la pubblicazione retroattiva di queste informazioni, questa diventa una scappatoia pericolosissima per continuare a nascondere i profitti. Quindi mi appello ai colleghi popolari e liberali, ricordando che le soluzioni parziali non bastano davanti a un fenomeno globale. Possiamo approvare una misura storica, e quando passa la storia è bene non farsi trovare altrove.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati, on behalf of the PPE Group. – Madam President, the draft directive on public country—by—country reporting requires multinationals to publicly disclose all tax information. The idea behind this initiative is to increase tax transparency and to put multinationals under pressure from public opinion, to make sure that large companies pay their fair share of taxes in countries where they create value.

This is yet another piece of European legislation aimed at eliminating the harmful practices of tax avoidance and tax evasion in Europe. The PPE Group has supported the Commission’s proposal from the very beginning. We are in favour of more transparency in corporate taxation, but we also want the EU legislation to be consistent with international standards for tax information exchange established by the OECD under the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project, and adopted by almost 100 countries all over the world.

With those considerations in mind, we have worked hard to find a compromise that would be supported by all major political groups in Parliament. We have made important concessions. We agreed on the disaggregation information, we agreed on an extension of the list of information required, and we finally agreed on the review clause for the threshold. However, we have not come to a common position on the safeguard clause.

The left side of this House insisted on much more radical proposals that would go far beyond the Commission’s draft and would undermine the OECD BEPS Agreement. Accepting these proposals would establish an uneven playing field, with EU companies subject to more demanding requirements for public disclosure than their competitors from third countries. We do not want to discriminate against EU companies and that is why we oppose some of the rapporteur’s amendments that simply put EU companies at a competitive disadvantage vis—à—vis their third country competitors, and which would also make the business climate in the European Union less friendly for investors.

Our objective is to strike a balance between the legitimate demand for more transparency, on the one hand, and the need to protect EU companies in order to guarantee more jobs and growth in Europe.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D), blue-card question. – Mr Rosati, do you not feel ashamed to invoke competitive disadvantage for multinationals when our citizens are demanding fairness in taxation, and when we see that there has not been any fairness and, indeed, that multinationals have been abusing our inability to deliver that fairness?

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE), blue-card answer. – Frankly, I don’t understand your point. I think the whole thing here is about public disclosure of tax information, not about avoiding taxes or tax avoidance. This tax avoidance is a task of tax authorities, and we have to have trust in the national tax authorities that they do their job properly. What we are talking about here is disclosure – public disclosure of information. This has nothing to do with tax evasion.

This is one thing. The other thing is that we have to take into account the uneven playing field. If you put this requirement on EU companies and other companies, American, Canadians, Japanese don’t have the same obligation – that would be harmful for our businesses.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers rapporteurs, le Parlement européen a joué ici son rôle à la suite des initiatives qu’il avait prises dans le domaine bancaire et sur l’initiative de Sergio Cofferati.

De quoi s’agit-il? Il s’agit de permettre de vérifier où les entreprises font des profits et, en fonction de cela, où elles doivent payer leurs impôts. Trop souvent, il y a derrière l’optimisation fiscale ou l’évasion fiscale un manque à gagner pour les budgets des États membres et, donc, un manque de fonds pour le financement des politiques, que ce soit dans le domaine de l’éducation, de la santé ou de la culture, car, au bout du compte, c’est de cela dont il s’agit.

À travers ces mécanismes d’optimisation fiscale, qui sont dissimulés dans des opérations agrégées, les multinationales sont passées d’une fiscalité de 35 % en 1995 à 22,8 % en 2015. Il y a là quelque chose d’inacceptable pour des citoyens qui subissent de plus en plus les effets de la crise.

La volonté du groupe socialiste a été d’aller au-delà, avec nos corapporteurs, de la proposition de la Commission, que je remercie d’ailleurs pour la bienveillance avec laquelle elle a observé les travaux de ce Parlement. Nous devons aller plus loin parce que ce que nous avons obtenu pour les banques, il n’y a pas de raison de ne pas l’obtenir pour les multinationales. Nous aurons un rendez-vous et nous attendons des initiatives de la Commission pour aller au-delà de la proposition actuelle.

Il y a aussi la fameuse question des données agrégées pour les pays tiers. M. Rosati invoque la compétitivité mondiale et les éléments du BEPS, mais le rôle de l’Union européenne dans ce domaine – le travail que nous avons engagé dans les commissions PANA ou TAXE – est d’aller au-delà de l’accord du BEPS et de permettre que des entreprises puissent, bien sûr, développer des stratégies d’investissement à travers cette clause de sauvegarde, mais que, derrière cette clause de sauvegarde, il n’y ait pas un blanc-seing pour le secret éternel et que cette stratégie d’investissement s’inscrive dans ce qui est le cadre du rescrit fiscal au-delà duquel il doit y avoir une pleine transparence sur les profits des entreprises, quel que soit l’État dans lequel ils sont réalisés.

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin Berès, wir sind uns einig, dass wir die Transparenz erhöhen wollen. Wir haben gemeinsam im TAXE- und im Panama-Ausschuss gegen Geldwäsche und gegen Steuervermeidung gekämpft. Jetzt haben wir in dem Zusammenhang allerdings diese Diskussion um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, und die Unternehmen – auch in Frankreich, auch in Deutschland – haben große Angst. Sind Sie nicht mit mir der Meinung, dass die Kommission diese Frage der Wettbewerbsfähigkeit verbindlich beantworten sollte? Denn wir wollen natürlich ein level playing field erreichen.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D), réponse "carton bleu". – Monsieur Theurer, au nom de la compétitivité, je pense que l’excellence pour les entreprises européennes, c’est d’avoir la possibilité de dire ce qu’elles font en dehors de l’Union européenne, que ce soit dans les pays en voie de développement ou ailleurs.

C’est cela l’excellence, et c’est ainsi que l’Union européenne accroîtra sa vraie compétitivité et pourra mener la lutte contre l’évasion fiscale et contre l’optimisation fiscale. C’est notre mission. C’est ce que nous avons engagé avec le commissaire Dombrovskis et le commissaire Moscovici et ce que nous devons poursuivre. C’est d’ailleurs le sens des conclusions du rapport dont vous étiez l’auteur au sein de la commission TAXE.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR), vastaus sinisen kortin kysymykseen. – On hienoa, että julkinen maakohtainen vero- ja talousraportointi etenee. Vielä kymmenen vuotta sitten se olisi ollut täysin utopistinen. Henkilökohtaisesti pidän valitettavana, ettei 750 miljoonan euron liikevaihtorajaa saatu laskettua 40 miljoonaan parlamentin esityksessä. Tämä tulee asettamaan suuryritykset keskenään eriarvoiseen asemaan ja jättämään paljon yhteiskunnallisesti merkityksellistä tietoa pimentoon.

Pidin parlamentin kannan valmistelussa esillä muun muassa sitä, että argumentit liikesalaisuuksien vuotamisesta olivat heikolla pohjalla. Suuryritysten kilpailijat pystyvät jo nyt teettämään analyysejä kilpailijoidensa liiketoimintamalleista keskeisissä EU-maissa. Tähän vaadittavat tilinpäätöstiedot ovat ostettavissa suurimmasta osasta merkittäviä liiketoiminta-alueita. Maakohtaisen raportoinnin keskeinen tarkoitus on tästä poiketen tuoda läpinäkyvyyttä veroparatiisien rahoitus- ja verojärjestelyihin.

Joistakin puutteista huolimatta esitys on selvä edistysaskel kohti suuryritysten laajempaa tilivelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tätä tarvitaan paitsi veronmaksun turvaamiseksi valtioihin, joissa todellinen liiketoiminta tapahtuu, myös erilaisten riskien tunnistamiseen.

Toivottavasti tämän direktiivin, luonnonvara-alan raportoinnin ja pankkialan raportoinnin pohjalta saatuja kokemuksia voidaan käyttää mahdollisimman pian hyödyksi ja laajentaa julkisen raportoinnin kattavuutta tulevaisuudessa kaikkiin suuryrityksiin.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, today is an important day for this Parliament. For many years, many of us have fought to achieve more transparency and accountability from multinational companies. This is a request our voters have been demanding of us for a long time.

Today, we are voting on a good text. It would affect 90% of multinationals with a turnover higher than EUR 750 million a year world-wide. This would be an amazing achievement that will enhance transparency, limit wrongdoings and increase the confidence of our citizens on globalisation. The more transparent our multinationals become, the easier it will be to defend their big and undeniable importance for our economies.

In the Committee on Economic and Monetary Affairs our groups reached an agreement on 95% of the report. We should not abandon it because of a small disagreement on just one issue, and weaken the broad consensus we have in this Chamber just before the Council negotiations start.

We all know that some Member States will do their best to weaken this legislation. I hope that no group in the European Parliament will make their task easier. If our voters could ask us to do just three things in this Parliament, one of them would be to make more transparent the dealings of our multinationals. Having more transparent multinationals is also – and foremost – about building a healthier and more accountable democracy.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, a transparência representa hoje a melhor arma no combate à fraude e à evasão fiscal. Neste sentido, este relatório país por país deveria constituir um passo fundamental permitindo o escrutínio popular sobre o comportamento das empresas multinacionais nesta matéria. Sucede que, mais uma vez, a montanha pariu um rato. Manteve-se um limite absurdo de 750 milhões de euros de faturação que deixa de fora a grande maioria das empresas multinacionais. Podia-se ter ido mais longe na informação a incluir no relatório, mas mais grave do que isto foi incluída à última da hora uma cláusula de exceção que, na prática, vai neutralizar completamente a diretiva. Com o falso pretexto de proteger informação comercialmente sensível, introduz-se uma derrogação que permite às empresas multinacionais esconder informação relevante, podendo esta isenção ser renovada ad eternum.

Pela nossa parte não podemos tomar parte nesta farsa. O consenso não pode ser realizado à custa do abandono de princípios fundamentais pelos quais fomos eleitos. Os povos, os trabalhadores, os eternos sacrificados pelas políticas de austeridade merecem mais e melhor.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta. Hoy damos un paso importante para avanzar en la justicia fiscal: vamos a avanzar en una norma que va a obligar a las multinacionales a publicar, país por país, cuántos impuestos pagan con relación a cuántos beneficios tienen y con relación a otros datos que determinan su actividad, y es muy importante.

Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento al ponente Hugues Bayet por la labor que ha desarrollado y la buena colaboración que ha habido. Esta legislación va a permitir evitar que muchas multinacionales desarrollen estrategias fiscales agresivas. Quiero decir que hemos mejorado el texto de la Comisión: los datos se van a desagregar, país por país, fuera de la Unión Europea; se va a tener que explicar qué tipo de regímenes fiscales preferenciales para patentes tienen estas multinacionales —eso también es muy importante—.

Y, evidentemente, con respecto a algunos puntos, tengo que decir que a nuestro Grupo le hubiera gustado ir mucho más allá. Por ejemplo, el límite de 750 millones de euros de beneficios a partir del cual se aplica la norma es excesivo y hubiéramos preferido que se mantuviera en 40 millones.

Lo que, en cualquier caso, no compartimos son las maniobras de la derecha de esta Cámara para intentar diluir la legislación, con el argumento de la competitividad, como si esto dañara la competitividad. Quiero decir y quiero recordarle al PPE que, hoy en día, los bancos europeos ya están obligados a hacer esto, y eso no ha dañado su competitividad.

Y eso de que vamos más allá de los estándares globales... Pues mire, ¿acaso la Unión Europea no tiene que tener la ambición de establecer estándares globales en el marco de la globalización?

Por ello quiero decir —y con esto termino— que la cláusula de salvaguarda que algunos están intentando introducir es una vergüenza. No debe permitirse, porque sería un agujero para que toda la legislación ...

(El Presidente retira la palabra al orador)

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, finalmente discutiamo questa importante proposta sulla rendicontazione paese per paese, tema che peraltro è molto importante per noi del Movimento 5 Stelle, che consideriamo la trasparenza un valore fondamentale per la salute delle imprese e delle istituzioni.

Come sappiamo, questa proposta è arrivata dopo gli scandali "LuxLeaks" e "Panama Papers", che hanno evidenziato come la lotta all'elusione fiscale debba ancora fare molta strada. E l'Unione europea non può perdere altro tempo, deve dare una risposta immediata, pena la perdita di una credibilità che già oggigiorno è piuttosto traballante.

Questi scandali ci hanno fatto anche capire con chiarezza che questo fenomeno va combattuto adottando delle norme che valgano anche su scala globale, anche al di fuori dell'Unione europea. Per questo siamo molto delusi dal fatto che il testo proposto in commissione giuridica, inizialmente apprezzabile e ambizioso, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione al di fuori dell'Unione europea, sia stato poi oltremodo depotenziato con l'introduzione della clausola di salvaguardia, fino a porre quindi dei seri dubbi sull'efficacia reale delle norme proposte.

Spero allora vivamente che questi errori possano essere corretti attraverso gli emendamenti proposti al testo finale anche dal nostro gruppo, e che riguardano in particolare l'abbassamento della soglia per le grandi imprese dell'obbligo di rendicontazione (quindi passare dai 750 milioni ai 40 milioni di fatturato annuo), l'obbligo di rendicontare i fondi ricevuti dallo Stato e i finanziamenti fatti ad organi o a personaggi politici, il fondamentale obbligo per le multinazionali di rendere pubbliche, in modo disaggregato e senza eccezioni, le informazioni sulle tasse pagate in tutti i paesi del mondo, inclusi i paradisi fiscali.

Senza questi fondamentali aggiustamenti sarà davvero difficile per il nostro gruppo poter appoggiare questa proposta e sostenere una posizione del Parlamento che potenzialmente potrebbe essere ancora peggiore rispetto a quella presentata dalla Commissione.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, Monsieur le vice-président, la transparence fiscale est une priorité pour les États, car les schémas d’optimisation abusive des grands groupes pour éviter l’impôt sur les sociétés causent de lourds préjudices à nos finances publiques.

Au passage, nous devons tous remercier les lanceurs d’alerte, qui ont permis de révéler à l’opinion publique ces scandales fiscaux, tels que le dumping fiscal européen pratiqué par le Luxembourg sous le gouvernement de M. Juncker. Ces pratiques déloyales doivent être sanctionnées et les États victimes dédommagés financièrement.

L’initiative de la Commission de rendre obligatoire la publication par les grands groupes de leurs informations financières sensibles, ventilées pays par pays, est une bonne chose. Toutefois, dans la guerre économique mondiale, cette transparence européenne pose un vrai problème d’asymétrie de l’information pour nos entreprises face à leurs concurrents internationaux.

En effet, une société américaine ou chinoise qui n’a pas de succursale ou de filiale en Europe mais qui exporte vers l’Union européenne ou souhaite s’y implanter disposera d’un grand nombre d’informations sur l’activité économique, pays par pays, de ses concurrentes. Dès lors, il est impératif de combiner, dans le cadre de cette mesure de déclaration pays par pays, transparence et confidentialité des informations économiques sensibles.

Dans ces conditions, nous estimons que la publicité de ces informations doit être limitée exclusivement aux administrations fiscales des États membres pour éviter tout risque d’espionnage économique extra-européen.

Ainsi, avec ce principe de précaution, l’objectif fiscal des États sera atteint, mais les intérêts de nos grands groupes européens seront préservés de la concurrence mondialiste.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, το φορολογικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στα κράτη της Ευρώπης και ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη και στην προσπάθεια εξόδου από την οικονομική κρίση. Δυστυχώς, τα περισσότερα φορολογικά συστήματα στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν δομηθεί έτσι ώστε να ευνοούν τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και εναποθέτουν το μεγαλύτερο μέρος των βαρών στους αδύναμους πολίτες και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, κάποιες χώρες της Ένωσης λειτουργούν σαν φορολογικοί παράδεισοι, με αποτέλεσμα η φοροαποφυγή να καθίσταται ακόμη πιο εύκολη και νόμιμη για όσους διαθέτουν τα μέσα και απολαμβάνουν παράλληλα και τα οφέλη της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων και αγαθών στην Ένωση. Εύκολα, λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει αρχικά να θεσπιστούν δίκαια φορολογικά συστήματα και ο φόρος να είναι ανάλογος του εισοδήματος. Δεν είναι δυνατόν να ζητούμε σήμερα στην Ελλάδα από μικρές επιχειρήσεις να πληρώνουν συνολικές επιβαρύνσεις που ανέρχονται μέχρι και στο 70% του συνολικού εισοδήματος. Επιπλέον, πρέπει να επανεξετάσουμε την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών, διότι προφανώς δεν λειτουργεί χωρίς ενιαίο φορολογικό σύστημα σε όλη την Ένωση, όμως κάτι τέτοιο μας βρίσκει αντίθετους για λόγους εθνικής κυριαρχίας.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señora presidenta, aprobamos hoy una apuesta por la transparencia y es una de las normas sobre las que la Comisión ha hecho un informe que nosotros apoyamos totalmente. Todas aquellas compañías que tengan un nivel de ingresos global que supere los 750 millones de euros al año deberán elaborar y publicar informes anuales, país por país, en aras de esa transparencia. Es verdad que, como dice esa Directiva, se podrá revisar pasados cuatro años ese umbral, que es necesario acotar para ir en línea con la OCDE.

La cláusula de salvaguardia es una buena cláusula, porque practica un equilibrio imprescindible entre la competitividad y la necesaria transparencia, y ha sido fruto de múltiples compromisos hasta llegar a un punto equilibrado. La información pública sobre aquellos datos de las empresas que se consideran pertinentes, sobre todo a efectos fiscales, es muy importante para evitar la evasión fiscal.

Pero no solamente es importante por eso la transparencia. Es importante porque va a reforzar, sin duda, la responsabilidad social de las empresas y también la gobernanza empresarial. Supone, sin duda, un beneficio para todos: para los ciudadanos, para los trabajadores, para los accionistas, para las propias administraciones, para los inversores. Es verdad que se refuerzan la confianza, los derechos de los trabajadores, porque consolida el diálogo y fomenta la confianza mutua, dado que aporta datos objetivos y fiables sobre la situación real de la empresa.

Es importante, por lo tanto, trabajar la confianza. Uno de los objetivos de esta iniciativa es trabajar la confianza, trabajar el compromiso social y el buen gobierno.

La transparencia siempre es un valor competitivo, sin ninguna duda. Es una inversión estratégica, con beneficios a medio y largo plazo; pero también tiene que ser sensata, y por eso es necesaria la cláusula de salvaguarda.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 16, apartado 8, del Reglamento)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő Asszony! Ön fölsorolta, hogy ki mindenki érdekében születik ez a mostani jogszabály. Bár nekem az ügyben vannak kétségeim, hogy az európai polgárok lennének-e itt az elsődleges nyertesek. Én azt kérdezném Öntől leginkább, hogy Ön szerint mi az a mechanizmus, amelynek révén a nagy nemzetközi vállalatok az európai intézményrendszeren belül ilyen példásan tudják saját érdekeiket képviselni?

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), respuesta de «tarjeta azul». – Sí. Gracias, señor Tibor, por la pregunta.

Cuando se dan datos fiables y cuando se aportan datos objetivos sobre cómo opera una empresa, sobre la situación empresarial, se sensibiliza especialmente a los trabajadores. Y eso fortalece la confianza, pero también a los propios ciudadanos, porque sabrán con fiabilidad dónde operan las empresas.

Por lo tanto, la cultura de la transparencia debe crearse en todos los sectores, no solamente por parte de las empresas, también por parte de la sociedad empresarial. Y es muy importante que el sector empresarial asuma este compromiso.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vizepräsident Dombrovskis hat die Zahl vorhin erneut genannt: Den europäischen Staatshaushalten und damit uns allen gehen jedes Jahr 50 bis 70 Milliarden Euro durch Steuervermeidung verloren. Was für eine unglaubliche Summe! Was könnte man mit diesem Geld nicht alles finanzieren, etwa für gute Bildung, gute Arbeit oder für zukunftsfähige öffentliche Investitionen! Die Affären und Enthüllungen rund um LuxLeaks oder die Panama-Papers haben uns allen doch wieder einmal vor Augen geführt, dass einige Unternehmen quasi Weltmarktführer bei sogenannten innovativen Steuersparmodellen sind und offensichtlich keinerlei soziales Gewissen haben. Damit muss ein für alle Mal Schluss sein!

Die großen Unternehmen müssen offenlegen, wo sie wie viel Gewinn machen und wie viele Ertragsteuern sie in welchem Land dafür zu zahlen haben. Das ist doch so einfach zu verstehen wie das Einmaleins. Der Kampf gegen die Steuervermeidung fängt mit Transparenz an, deshalb brauchen wir die öffentliche länderspezifische Berichterstattung. Sie ist ein kosteneffektives Mittel, um auch Steuerbehörden, Journalisten oder Bürgern Mittel an die Hand zu geben, um multinationale Unternehmen, die geheime Steuerdeals schmieden, zur Rechenschaft zu ziehen.

Abschließend noch ein Wort zur Frage der Schutzklausel zur Befreiung von der Berichterstattung auf unbegrenzte Zeit. Ich frage mich, wie man das gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern rechtfertigen will, weil genau damit die beschriebenen Praktiken der Steuervermeidung befördert werden. Wir sind hier für eine zeitliche Begrenzung, und deshalb wäre es sehr wichtig, dass die Änderungsanträge 84 und 85 heute angenommen werden.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Ożóg (ECR). – Pani Przewodnicząca! Skuteczna kontrola publiczna nad wielonarodowymi przedsiębiorstwami, które unikają płacenia podatku dochodowego, wymaga rozwiązań na poziomie ponadkrajowym, zwłaszcza że problem ten wiąże się z konkretnymi stratami dla budżetów wielu państw nie tylko członkowskich. Uważam, że zwiększenie przejrzystości wymogów w zakresie sprawozdawczości jest niezbędne, ażeby ten cel osiągnąć. Cieszy mnie, że w pracach nad sprawozdaniem udało się zrównoważyć wiele kontrowersyjnych kwestii, szczególnie oczywiście chodzi o klauzule ochronne. Polska delegacja będzie głosować przeciwko poprawkom, które ten kompromis podważają. Moją obawę budzi jednak tempo prac legislacyjnych. Może wiązać się z niedostateczną analizą – a co za tym idzie – ze zbyt mało precyzyjnymi zapisami w tym projekcie.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). – Senhora Presidente, tal como as pessoas físicas, as empresas enquanto pessoas coletivas possuem dimensões das suas vidas, das suas atividades, que devem ser preservadas da devassa pública.

Num mundo, num mercado onde a concorrência é cada vez mais intensa, ninguém ousará pôr em causa esse direito à reserva ou ao segredo. Porém, isso não pode ser usado para ocultar o incumprimento das obrigações perante a sociedade e o Estado, nomeadamente as de natureza fiscal.

O direito à reserva só deverá ser garantido quando devidamente articulado com o dever de transparência, ou seja com a obrigação de demonstração pública do efetivo cumprimento dos deveres fiscais e sociais.

Um delito é sempre um facto do domínio público e como tal não pode ser ocultado do escrutínio do Estado e da sociedade. Este equilíbrio entre o direito à reserva e o dever da transparência é um dos pressupostos para um salutar desenvolvimento económico e social.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). – Paní předsedající, již v roce 2013 a jen několik dní před zveřejněním daňových úniků přes britské Panenské ostrovy se na Světovém sociálním fóru v Tunisu jednalo o tom, že daňová spravedlnost je jedním z nejdůležitějších kroků k demokratizaci a boji s chudobou. Řada skandálů s daňovými úniky z nedávné doby donutila jednat i Evropskou komisi, nakonec. Ta sice vyhlásila, že boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánovaní je její prioritou, nicméně návrh, o kterém budeme dnes hlasovat, považuji za čistě kosmetický.

Povinnost zveřejňovat určité informace se totiž bude týkat pouze asi 10, maximálně 15 % nadnárodních podniků, a to ještě s celou řadou výjimek. Jde tak o promarněnou příležitost. Co dnes skutečně potřebujeme, jsou efektivní nástroje pro boj s daňovými úniky, praním špinavých peněz a korupčních peněz, netransparentností finančních toků a v neposlední řadě efektivní občanská kontrola nad veřejnými rozpočty. Co nám dnes pravice v Evropském parlamentu předkládá, je pouhé placebo.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il y a des réalités qu’il ne faudrait pas cacher dans une assemblée transparente comme la nôtre.

Il est insupportable d’entendre la droite et maintenant l’extrême droite, avec une grande partie des libéraux, nous expliquer qu’ils défendent la transparence en Europe, la transparence fiscale, qu’ils défendent au quotidien les PME et les petites entreprises et, en même temps, de voir les mêmes qui font en sorte de fausser la concurrence dans l’Union européenne entre les grandes multinationales, dont il a été démontré que, parfois, elles payent moins de 1 % d’impôts sur les bénéfices qu’elles réalisent. Je dis bien moins de 1 % d’impôts, quand les PME, les artisans et les professions libérales sont obligés, parfois, de payer jusqu’à 35 %.

Il faut dénoncer cette iniquité. Il y a au sein de cette assemblée des parlementaires qui sont là pour défendre les intérêts des grandes multinationales et non ceux de l’économie européenne. 85 % des emplois en Europe sont le fait des PME. Il faut une égalité fiscale. Il faut mettre un terme au fait que des grandes entreprises s’exonèrent de la participation à l’équilibre de la société.

C’est le lien social qui est en danger: ce sont des hôpitaux qu’on ne peut financer, ce sont des structures communes qui ne sont pas finançables parce que les multinationales ne payent pas l’impôt. Cela doit changer. Il faut faire en sorte que la transparence soit mise en œuvre au sein de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD). – Madam President, the title of this debate and the Commission’s proposals sound quite innocuous – Disclosure of income tax information by certain undertakings – and is aimed at multinational companies with a high turnover. But it raises more questions than it answers. What, for example, does it tell us about the Commission’s future intentions?

We know the Commission wants big companies to supply it with information on their EU and non-EU operations for publication in an EU register. The list is modest in length, although no doubt it will cost companies a great deal of time and money to prepare the figures and also to have them audited, as the proposal requires. But it is a list that betrays a much wider ambition.

When the Commission asks companies not just about tax they pay in different Member States, but also to disclose the nature of activities in third countries – the number of employees in each location, the related net turnover and accumulated earnings – we can deduce that the EU aims to not only harmonise corporation taxes, but also to introduce taxes based on wealth, capital and turnover, rather than profits, and to challenge existing tax residency and transfer pricing rules.

When multinational corporations realise this, some of them will ask themselves why they should bother investing time, effort, and capital in the EU rather than somewhere else. Some will rightly conclude that markets are growing much faster elsewhere in the world and that bigger profits can be made without endangering themselves to the avarice of an EU Commission running out of other people’s money, which is shortly about to have a budget crisis when its second largest net contributor, the United Kingdom, leaves. There are only so many eggs you can get out of a golden Google!

 
  
MPphoto
 

  Laurenţiu Rebega (ENF). – Domnule președinte, stimați colegi, ideea în sine de a solicita marilor societăți multinaționale să facă un raport distinct pe fiecare țară în care realizează venituri este binevenită. O asemenea măsură ar reprezenta o dovadă a suveranității financiare a statelor membre. Sunt, totuși, două aspecte despre care nu sunt convins că ar fi în interesul protejării intereselor financiare ale statelor membre:

- primul aspect ar fi derogările propuse. Să nu uităm că scopul acestora este de a sprijini companiile pentru a avea o activitate sănătoasă și benefică în tot spațiul pieței unice. Odată acordate, aceste derogări reprezintă o portiță care, foarte probabil, va fi folosită în mod abuziv, așa cum recenta istorie a arătat-o. Cum vor putea preveni statele membre aceste abuzuri? Există prevederi în acest sens?

- iar al doilea aspect ar fi limita de raportare a veniturilor agregate. 750 de milioane euro reprezintă o sumă suficient de mare chiar și pentru multinaționale, iar majoritatea nu vor fi supuse acestei raportări. Nu sunt, astfel, de acord ca în urma tuturor acestor eforturi pe care le facem în favoarea unui mediu economic sănătos și transparent să ne alegem la final cu o legislație aplicabilă numai pentru 15 % dintre aceste entități.

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). – Madam President, everyone wants the corporates to pay more tax and be more transparent in their activities. In Ireland’s case the total take from corporation tax has doubled in the past three years, now representing 15% of the total tax take, as against the OECD average of 10%. The international tax agenda under the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) process is working, and actions taken by the EU have reduced the opportunities for aggressive tax planning by large corporates.

Ireland supports country-by-country tax reporting by multinationals. Since 2015 there is an objective for companies to report to Irish Revenue their tax profit and turnover figures on a country-by-country basis, although this information is not out in the public. I believe the public have a right to know: a right to know what business activity a company is involved with, its number of employees, its turnover, and its profits before and after tax.

It is good that this information is to be publicly disclosed, but it needs to be done in a sensible way. We must not give other regions of the world an advantage over the European Union. This is a globalised economy that does not play by the same rules. Our response must not be to make our businesses – businesses that employ millions and millions of Europeans – more disadvantaged. That is not transparency.

There is much agreement across this Parliament on the measures to be taken. There is still some disagreement on the question of the safety clause. I believe that the outcome from the Committee on Economic and Monetary Affairs in agreeing to a safety clause that requires national and Commission agreement and oversight is a better starting point, and I would encourage all Members of this House to support and back that.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Madam President, I would like to thank the rapporteur for the excellent work on this very important file on the disclosure of corporate income tax. I must say, as we debate this topic today, that I am a little bit surprised by some of my colleagues from the PPE and ALDE Groups who have worked in TAXE 1 and TAXE 2 and PANA and know how important disclosure is if you want to fight tax dodging by big multinational companies. I am surprised that they are safeguarding the narrow interests of big multinational corporations at the expense of small and medium—sized enterprises in Europe.

As the Commissioner said, and stated several times, small and medium—sized enterprises have a tax burden 30% higher than multinational corporations. Why would you protect multinational corporations and not protect the small and medium—sized enterprises? Also, the citizens in Europe demand disclosure, transparency. You cannot compromise on transparency. You can compromise on a lot of things, but transparency is fundamental. Then we can discuss tax levels and so on.

I think what we are seeing today, if the safeguard clause is adopted, is a big major loophole that will be created, and I do not understand why the EPP and ALDE Groups are supporting this.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones (ECR). – Multinationals moeten in elk land bekendmaken hoeveel winst ze maken, wat hun omzet is, hoeveel belastingen ze betalen, hoeveel mensen er werken. We hebben dat internationaal zo afgesproken. We hebben dat ingevoerd, die informatie moet aan de fiscus worden bezorgd.

Nu wil de Europese Unie die informatie ook publiek maken. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we tegen belastingontduiking zijn. Natuurlijk mogen multinationals niet méér voorrechten of voordelen hebben dan onze eigen kmo's. En natuurlijk is er meer transparantie nodig. Meer informatie moet publiek worden gemaakt.

Tegelijk wil ik ook pleiten voor realisme en tegen naïviteit. Want in alle eerlijkheid: het is toch altijd zo'n beetje hetzelfde liedje. Internationaal spreken we iets af over het sluiten van achterpoortjes en dan telkens opnieuw wil de Europese Unie toch net weer dat stapje verder gaan. Dat bezorgt onze ondernemingen hier in Europa een nadeel. Zij moeten iets doen en buitenlandse ondernemingen niet. Als wij bij ons banen willen creëren, moeten we daar toch bijzonder mee oppassen.

 
  
MPphoto
 

  Fabio De Masi (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Konzerne sollten wie bei Banken und im Rohstoffsektor Land für Land öffentlich über Gewinne und bezahlte Steuern berichten. Bei Apple waren es 2014 0,005 % – 50 Euro für jede Million Gewinn. Daher geht es hier nicht um einen Wettbewerbsnachteil, es geht darum, endlich für faire Bedingungen für den Mittelstand oder die Menschen dort oben, die hart arbeiten für jeden Euro und Cent, zu sorgen.

Der Schwellenwert von 750 Millionen Euro Umsatz nimmt laut OECD jedoch 85 % der Konzerne aus. Die Ausnahme für kommerziell sensible Informationen ist dehnbar wie Kaugummi, ist zeitlich unbefristet, und auch eine rückwirkende Offenlegung bei Verlagerung des Unternehmenssitzes ist nicht mehr vorgesehen.

Wir müssen die weltweite Offenlegung beibehalten, weil wir sonst hinter Länder wie Vietnam zurückfallen.

Meine Fraktion wird sich daher nicht daran beteiligen, einem Entwurf die Zustimmung zu erteilen, der den Kniefall vor Apple, Google & Co. macht und mit dieser Ausnahmeregelung neue Steuertricks ermöglicht.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Jak sądzę, ba, jestem pewien, nie ma na tej sali osoby, która byłaby przeciwko przejrzystości podatkowej. Ale musimy do tego podejść w sposób logiczny, a my tutaj mówimy o rzeczach, które są ze sobą wewnętrznie sprzeczne. To sprawozdanie dotyczy sprawozdawczości podatkowej dla poszczególnych krajów, a nie polityki podatkowej. Unia Europejska nie ma kompetencji w tworzeniu polityki podatkowej, bowiem jest to w kompetencji poszczególnych krajów członkowskich. Kolejna sprzeczność wewnętrzna jest taka, że mówimy, iż ustanowienie bariery finansowej spowoduje, że tylko połowa firm będzie objęta koniecznością takiej sprawozdawczości. Ale proszę Państwa przecież, my mówimy tylko o firmach, które są europejskimi bądź działają na terenie Unii Europejskiej. To jest mniej niż połowa firm na świecie. Ta reszta nie będzie miała takiego obowiązku. Do czego to doprowadzi? – Do oczywistego spowodowania, że konkurencyjności pomiędzy naszymi firmami, naszymi europejskimi, a tymi spoza Europy będzie zakłócona. I wreszcie kolejna kwestia, ujawnianie jest absolutnie niezbędne, ale instytucjom, które są do tego powołane. Publiczne ujawnianie dziennikarzom czy obywatelom, którzy nawet nie będą rozumieli, co jest ujawniane, to nie jest pomaganie, to jest tylko szkodzenie europejskiej gospodarce, ponieważ dajemy informacje naszej konkurencji, która to bezwzględnie wykorzysta.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – Pani Przewodnicząca! W ostatnich latach znacznie wzrosły wyzwania związane z faktem unikania opodatkowania osób prawnych, co budzi ogromne obawy w Unii Europejskiej i na świecie. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej uchylanie się od opodatkowania przez globalne firmy kosztuje państwa członkowskie Unii Europejskiej od 50 do 70 miliardów euro rocznie. Nowy projekt przepisów, którego celem jest zwiększenie przejrzystości poprzez informowanie opinii publicznej o wysokości podatków płaconych przez korporacje międzynarodowe wraz z miejscem ich płacenia, ma temu zapobiec.

Powyższy wniosek koncentruje się tylko na przedsiębiorstwach, których skonsolidowany globalny obrót netto wynosi ponad 750 mln EUR. Nie przewidziano w nim nałożenia żadnych obowiązków na małe i średnie przedsiębiorstwa, z których większość nie prowadzi agresywnego planowania podatkowego. Sprawia to, że nie są one konkurencyjne względem przedsiębiorstw, które takie działania podejmują. Podsumowując, wprowadzenie proponowanej kontroli publicznej przyczyni się – mam nadzieję – do wzmocnienia zaufania publicznego oraz do zagwarantowania, że zyski wygenerowane przez globalne firmy w danym kraju członkowskim zostaną tam opodatkowane, co zwiększy społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). – Madam President, public country—by—country reporting is the single most important action that we can take to lift the veil on profit shifting by multinationals which results, as we know, in EUR 500 billion in tax being lost each year. So we need to get it right. Limiting the proposal to companies with a turnover of more than EUR 750 million excludes 85% of multinationals; it should apply to those making more than EUR 40 million. We need to demand that companies report the full breakdown of their figures in each country – not only in EU states and countries on a future EU tax blacklist, which we know will be a very limited list. It is appalling, I have to say, that conservative groups in this House have introduced a so—called ‘safeguard clause’ on this global breakdown. This is a loophole you could drive a truck through. And make no mistake, its purpose is to continue to allow profit shifting to tax havens to go unhindered. The only people with anything to fear from tax transparency are tax cheats and their cheerleaders, so why – the question needs to be asked – are you helping them?

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich glaube, das, was im OECD-Aktionsplan gegen die Verminderung steuerlicher Bemessungsgrundlagen und das grenzüberschreitende Verschieben von Gewinnen vereinbart wurde, ist eine gute Grundlage, um einen fairen Steuerwettbewerb nicht nur in der Europäischen Union, sondern weit darüber hinaus zu gewährleisten. Im Aktionspunkt 13 dieses OECD-Aktionsplans sind Bestimmungen über country-by-country reporting vorgeschrieben: Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Mio. EUR sollen den Steuerverwaltungen einen Überblick über die globale Aufteilung der Erträge und Steuern übermitteln. Die Steuerbehörden sind dann zum Austausch dieser Informationen verpflichtet, und diese Verpflichtung haben wir bereits im EU-Recht umgesetzt.

Also hier zu erzählen, wir müssten da endlich was tun – wir haben OECD umgesetzt! Jetzt geht es darum, darüber hinauszugehen. Eine verpflichtende Veröffentlichung von länderspezifischen Steuerinformationen war niemals die Grundlage auf OECD-Ebene. Wir müssen uns klar sein, dass es hier auch um sensible Geschäftsinformationen geht, und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Europäische Union auf internationaler Ebene geschwächt sein wird, wenn wir immer über alles hinausgehen, was wir international verabreden. Wir sollten mit den internationalen Gremien zu weiteren Lösungen kommen und nicht vorneweg gehen.

Deswegen sage ich ganz deutlich: Wer heute die Hand reicht, da mehr zu machen, schadet unserer eigenen Wirtschaft, schadet unseren Unternehmen und trägt nicht dazu bei, dass mehr Steuergerechtigkeit kommt.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D). – Frau Präsidentin! Heute Morgen im Haus ist es ja ziemlich interessant: Auf der einen Seite haben wir hier Kollegen wie den Kollegen Ferber, der sagt, wir müssen aus Gründen des Wettbewerbsschutzes hier aufpassen, dass wir die Unternehmen nicht zu zu viel verpflichten. Wir haben den Kollegen De Masi, der sagt, all die Ausnahmen, die wir jetzt reingeschrieben haben zur Vermeidung von einem öffentlichen country-by-country reporting, dienen eigentlich nur der Augenwischerei und helfen multinationalen Unternehmen, weiterhin ihre Steuertricks zu pflegen.

Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die Wahrheit liegt darin, dass es natürlich durchaus legitime Interessen geben kann, die geschützt werden müssen und die vielleicht eine komplette Öffentlichkeit verhindern, will man Industrie in Europa schützen. Aber das kann doch nicht allein den Unternehmen und den Mitgliedstaaten selbst überlassen werden, hier auf Ewigkeit festzulegen, was der Öffentlichkeit vorenthalten wird. Denn machen wir uns doch bewusst, was wir in den LuxLeaks herausgefunden haben, was wir in den Panama Papers gesehen haben: Es sind häufig genug genau die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dazu beitragen, dass staatlich organisiertes Steuerdumping Geschäftsmodell von Staaten wird! Wollen wir es wieder ermöglichen, dass die altbewährten Partner – multinationale Unternehmen und diese Mitgliedstaaten auf der anderen Seite zusammenspielen – unbeschränkt? Das kann nicht sein!

Ich appelliere an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen: Lassen Sie sich ein auf eine Linie, die sagt: Jawohl, wir werden im Einzelfall solchen speziellen Anforderungen an Wettbewerbsschutz gerecht werden, aber nicht unbefristet, auf Ewigkeit. Es muss einen Punkt geben, wo die Öffentlichkeit informiert wird und Europäische Kommission wie Öffentlichkeit wie auch wir alle nachprüfen können, ob es hier tatsächlich Wettbewerbsgründe gab oder ob wir hier ein Zusammenspiel zwischen unfair handelnden Partnern haben, wie wir das in der Vergangenheit erlebt haben.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). – Frau Präsidentin, verehrter Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit Jahren setzen wir uns im Europäischen Parlament für mehr Steuergerechtigkeit bei der Unternehmensbesteuerung ein, wohl wissend, dass Steuergesetzgebung Sache der Mitgliedstaaten ist. Aber es ist klar: Mittlere, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen zahlen in den Ländern ihre Steuern, in denen die Wertschöpfung stattfindet, während eben die großen multinationalen Unternehmen europaweit lustig und munter ihre Steuern optimieren können. Wir haben den TAXE-Ausschuss, den Panama-Papers-Ausschuss eingesetzt, und wir haben durch die Arbeit der Kollegen in diesen beiden Ausschüssen festgestellt, wie Steuervermeidung funktioniert. Wer Steuervermeidung verhindern will, muss reagieren. Insofern glaube ich, dass der Vorschlag, den die Kommission vorgelegt hat, ein sinnvoller Vorschlag ist.

Gleichzeitig aber – und viele Kollegen haben darauf hingewiesen – gibt es natürlich auch internationale Spielregeln, den BEPS-Aktionsplan, den wir bereits auch hier im Parlament umgesetzt haben. Ich denke, es ist wirklich auch in Zeiten wie diesen, in denen der Wettbewerb scharf ist, international wichtig, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit auch für unsere Unternehmen im Auge behalten. Das heißt: Transparenz ja, aber alles bitte mit Augenmaß. Deshalb bitte ich also die Kollegen, auch bei der Abstimmung heute Mittag doch für den Schwellenwert von 750 Millionen Euro zu stimmen, nicht darüber hinauszugehen. Und ich glaube auch, dass diese Schutzklausel, die vorgesehen ist, die eingereicht ist, eine sinnvolle Regelung ist. Also auch da bitte ich entsprechend um Unterstützung.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Rozière (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, notre mandat, depuis 2014, a été émaillé par une longue liste de scandales portant sur l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales. Bref, autant d’éléments qui montrent qu’il est urgent d’agir et que nous avons besoin d’une action énergique et concrète dans la lutte contre l’évasion fiscale.

Nous avons pris position régulièrement, grâce aux travaux des commissions TAXE 1, TAXE 2 ou PANA, pour dire qu’il nous fallait des mesures concrètes, dont cette déclaration comptable pays par pays, et tout cela dans une belle unanimité avec nos collègues des libéraux et de la droite. Et maintenant que, enfin entendus par la Commission, nous avons une proposition concrète sur la table, les voilà peut-être effrayés par l’idée de transformer les paroles en actes, les voilà pressés d’établir des passe-droits, des conditions discrétionnaires pour permettre aux multinationales d’échapper à leurs obligations. Cela, sans limite de durée et avec des critères totalement opaques, c’est cette fameuse exemption.

Demain, lors du vote, j’espère que nous serons suffisamment fermes pour limiter concrètement ces passe-droits et faire en sorte d’adopter une vraie mesure de transparence fiscale au bénéfice des citoyens, parce que, mes chers collègues, n’oubliez pas qui nous a élus et qui nous représentons dans cet hémicycle.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Madam President, this is very important subject. It is part of our effort to achieve a better and fairer way to collect taxes and to protect people from the consequences if we fail to do so. But it would be good to look at this proposal from a broader perspective.

The first aspect is international. We are not the only ones tackling this global problem. The more global the effort is, the more successful we are. The OECD has released its method, and country-by-country reporting is a very important part of this initiative. But this initiative was never intended to be public. It was never designed to be public and we should be aware of that.

The second aspect is, I think, European. We took many measures to improve the situation and I believe we achieved certain improvements. This is only one of them. I believe that exchange of country-by-country reporting data among the tax authorities is the key improvement, and public access to this data is the thing that should ensure public tax authorities are doing their job properly. We should also take into account the concerns of our non-EU partners and the legitimate interests of companies.

It was the intention of the Commission to right the balance here, and I guess it should also be also our aim to achieve not the most extensive result but the most efficient one. I hope we will do that.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D). – Democrația nu înseamnă în niciun caz doar putere financiară. Democrația înseamnă solidaritate. Democrația înseamnă egalitatea în fața legii. Democrația înseamnă să îți achiți contribuțiile așa cum își achită absolut toți ceilalți.

Avem în acest moment foarte multe acorduri secrete între companii foarte mari și guverne. Aceste acorduri secrete au afectat democrația europeană, au afectat construcția europeană și au afectat piața unică europeană. Dacă trebuie să construim o Uniune Europeană puternică, o democrație stabilă și o economie care să se dezvolte și care să fie competitivă, atunci trebuie să punem lumină acolo unde acum este secret, unde este foarte multă obscuritate.

Astăzi sau mai degrabă mâine, când votăm, facem un pas foarte mare înainte, dar există un regret: că nu am reușit să ducem acel prag de la 750 de milioane la 40 de milioane, cum era necesar, ca să avem și mai multă transparență.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Madam President, this debate is not about whether we are to fight tax fraud and tax evasion or not. With country-by-country reporting, public authorities will have all the opportunities to fight tax fraud and tax evasion. When some here say that the discussion is about the idea that some are defending tax fraud, that is not true. That is political fraud and reality evasion. Because in reality what is happening is that we are supporting international agreements in the framework of OECD and the proposal of the Commission.

But our socialist friends are undermining these international agreements. Come on, tell us: why are you undermining the international cooperation that is needed in order to fight tax fraud? And how will it look in the future when the European Union is not sticking to the international agreements and when other partners are saying it is not ideal to have agreements with you. That is political fraud – to undermine the international cooperation for fighting tax fraud – and you should be ashamed, or vote for us tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Há muito que o Parlamento Europeu pede legislação que faça grupos multinacionais divulgarem informações sobre lucros, volumes de negócios, impostos, empregados e outras informações relevantes, discriminados por país.

O objetivo é permitir o escrutínio público sobre as estratégias para evitar impostos, lançar luz sobre técnicas de transferência de lucros e dissuadir multinacionais de praticarem esquemas agressivos de planeamento fiscal. Além das perdas astronómicas na evasão e fraude fiscal para os orçamentos nacionais e para o orçamento europeu, lembro que a Comissão concluiu que as PME pagam mais 30 % de impostos, em média, do que as grandes empresas multinacionais que recorrem a planeamento fiscal agressivo. É, por isso, absolutamente lamentável que o PPE, ECR e liberais se tenham rendido aos interesses inconfessáveis das multinacionais.

Venham aqui invocar a OCDE e o BEPS quando sabem perfeitamente que nada dessa área é vinculativo. Têm a oportunidade de aplicar e de aprovar aqui legislação vinculativa e traem os interesses da transparência, traem os interesses dos cidadãos, porque a verdade é que assim, ao permitirem uma cláusula de salvaguarda, estão a servir os interesses das multinacionais contra a transparência, contra e equidade, quanto à justiça fiscal que os cidadãos exigem.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). – Doamnă președintă, salut această propunere de directivă cu privire la comunicarea de către anumite întreprinderi a informațiilor cu privire la impozitul pe profit. Este într-adevăr un pas important pentru mai multă transparență și prevenirea planificării fiscale agresive. Domnule prim-vicepreședinte, regret că în țara mea, în România, această directivă nu va putea fi aplicată deoarece guvernul instalat săptămâna trecută și-a propus în programul de guvernare să înlocuiască impozitul pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri. Vă rog să intrați în dialog cu acest guvern nou deoarece nu discutăm argumentele pentru care guvernul vrea să facă această înlocuire, ci de faptul că înlocuirea impozitului pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri contravine reglementărilor europene cu privire la impozitele pe circulația produselor și serviciilor.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – Podjetniško okolje je seveda zelo zahtevno, konkurenca je neizprosna in preživijo samo tisti, ki so najboljši. Da bi bili boljši od konkurence, pa podjetja uporabljajo različne metode, ki so lahko tudi legalne, vendar ne nujno tudi moralne. In zakonodajalec, to se pravi v tem primeru mi, smo tisti, ki postavljajo jasna pravila, in odgovorni, da so ta pravila pravična.

Upam, da bo obveznost poročanja, ki jo uvajamo, zagotovila večjo preglednost in da bo pripomogla k temu, da se bodo davki dejansko plačevali tam, kjer se morajo. Hkrati pa moramo jasno paziti tudi na to, da bodo obveznosti podjetij, ki delujejo v Evropski uniji, primerljive z obveznostmi podjetij iz ostalega sveta.

To, kar imamo danes na mizi, je seveda kompromis, s katerim smo naredili korak naprej, vendar po moji oceni smo še daleč od davčne pravičnosti.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, sigur, propunerea Comisiei pentru un asemenea raport este binevenită, toți vrem transparență, toți cetățenii doresc să cunoască dacă fiecare se achită de obligațiile fiscale. Vreau să felicit pe cei doi raportori care s-au preocupat să îmbunătățească propunerea Comisiei. Sincer, nu înțeleg de ce Comisia a propus un prag de 750 de milioane și nu înțeleg de ce partea dreaptă din Parlamentul acesta susține în discursul public că vrem echitate și etică. În același timp, când e vorba să votăm un raport care într-adevăr să aducă transparență etică în operarea în piața unică, iată, nu se întâmplă acest lucru. Este un prim pas, nu sunt mulțumită de ambiția cu care a ieșit acest raport și nu e vina noastră, a S&D-ului, care am dorit, clar, nu numai o parte, 10-15% la sută din societăți să raporteze, ci toată lumea trebuie să raporteze pentru că pragul este imens și vor ieși din raportare majoritatea celor care acum fac evaziune. De aceea, doresc să fie doar un prim pas și să continuăm.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι στην ημερήσια διάταξη σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διάφορες πολυεθνικές αξιοποιούν τις τριγωνικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να γλιτώνουν δισεκατομμύρια ευρώ, και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια φάση τεράστιας φτώχειας και ανεργίας στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε γίνει μάρτυρες των περίφημων «tax rulings» σε διάφορες χώρες, στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, ουσιαστικά αθέμιτων πρακτικών οι οποίες πραγματικά δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχουμε πλέον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ρυθμίσουμε έτσι τα πράγματα ούτως ώστε οι πολυεθνικές να πληρώνουν φόρους εκεί όπου πραγματικά βγάζουν τα κέρδη τους και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε όλους τους δρόμους για να μην μπορούν να φοροαποφεύγουν, καθώς τα περίφημα πρότυπα του ΟΟΣΑ αφήνουν πάρα πολλά κενά, όπως επίσης και το όριο των 750 εκατομμυρίων ευρώ.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, le multinazionali devono pagare le tasse. Io sfido chiunque in quest'Aula ad andare in un dibattito pubblico a sostenere il contrario.

Purtroppo, però, cosa è successo? È successo che in una discussione anche abbastanza semplice, come questa, dove chiediamo la pubblicazione e la rendicontazione, quindi la trasparenza, alle multinazionali sui profitti, sulle tasse pagate, su delle informazioni che è d'obbligo rendere pubbliche, soprattutto quando sei una realtà multinazionale che quindi sposta degli interessi fortissimi... Ecco, la cosa da denunciare è che nelle commissioni competenti, quindi quella giuridica e quella economica, nella votazione che riguardava la trasparenza su queste informazioni, sia passato un emendamento proposto dai liberali – quindi l'ALDE, il PPE, con i voti anche dell'ECR – che ha portato a depauperare la proposta e a far sì che una multinazionale con una sede al di fuori dell'Unione europea non sia obbligata a rendere trasparenti le informazioni.

Questa è una vergogna. Speriamo che il voto venga ribaltato, ma in ogni caso vanno denunciate quelle persone che sono in conflitto di interesse nel momento in cui sostengono delle posizioni sbagliate.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, η διαφάνεια και η ίση φορολογική μεταχείριση αποτελούν ουσιώδεις παρονομαστές καταπολέμησης των ανισοτήτων και εύρυθμης λειτουργίας για τους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου. Όμως, για τους ευρωπαίους πολίτες, η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, αποτελούν συνέχεια και κακέκτυπο της διαφθοράς των πολιτικών.

Ως πολιτικοί ζητούμε εταιρική δικαιοδοσία, ενώ οι πολίτες των χωρών μας απαιτούν πολιτική λογοδοσία και απόδοση ευθυνών. Ειδικά για τους Έλληνες που, χτυπημένοι από τα μνημόνια, έχουν χάσει άνω του 50% των εισοδημάτων τους και υφίστανται απάνθρωπα φορολογικά μέτρα, κάθε έννοια ρυθμιστικής παρέμβασης της Ένωσης στην ελληνική φορολογική πολιτική αποτελεί πλέον casus belli. Είναι τόσο ωμή η παρέμβαση στη δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδος, με τη συγκατάθεση βέβαια των ελληνικών κυβερνήσεων, που δείχνει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα μου σε προτεκτοράτο. Η Ένωση επιβάλλει μνημόνια και ενεργεί ασύδοτα. Είναι πλέον καιρός οι πολίτες της Ένωσης να δράσουν δυναμικά και να διεκδικήσουν την εθνική τους κυριαρχία.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Frau Präsidentin! Noch immer werden Gewinne in Ländern erzielt, wo kein einziger Beschäftigter arbeiten darf. Das muss abgestellt werden. Das country-by-country reporting ist ein Weg dazu. Wir benötigen Transparenz, wir benötigen Öffentlichkeit. Die länderspezifische Berichtspflicht löst das Problem der Steuerschlupflöcher zwar nicht, aber durch die Offenlegungspflicht wird Druck erzeugt. Wir unterstützen daher die Intentionen dieses Berichtes der weltweiten Offenlegung der Gewinne und der weltweiten Offenlegung, wie viele Beschäftigte in den Ländern, wo die Gewinne erzielt werden, tätig sind, und wie viel Steuer dafür bezahlt wird.

Wir müssen den Druck erhöhen, die Mitgliedstaaten sind noch nicht so weit, und die Offenlegungspflicht bei den Banken hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, sie auch auf die Unternehmen zu erweitern.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señora presidenta, yo creo que estamos dando un paso muy importante en una materia también muy importante para los ciudadanos, pero creo que tenemos que reconocer que el paso no es suficiente. Yo creo que hay demasiadas excepciones en la cláusula de la salvaguardia y que es excesiva la cuantía, ya sea en la facturación, ya sea en el número de trabajadores, etcétera; de manera que el paso es muy importante para la transparencia, el paso es muy importante para la justicia fiscal, pero no es suficiente.

Yo, en ese sentido, quiero recordar que el Grupo socialista viene reclamando que se apoyen unas enmiendas que harían una Directiva más justa y más eficaz. Quiero también recordar la importancia de que la Comisión Europea tenga un papel en la coordinación de los servicios fiscales de los Estados miembros. Si no hay una atribución de responsabilidad a la Comisión Europea, no va a haber eficiencia en estas medidas. Y creo que también es importante reclamar una legislación unitaria en toda la materia fiscal.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, nagy előrelépésnek tartom, hogy az Európai Unió átláthatóvá kívánja tenni az európai országokban működő multinacionális cégek fontosabb adatait, bevételét, azt, hogy mennyit adóznak. De kérdezem a Bizottság jelenlévő képviselőjének a véleményét, illetve az előadó véleményét arról, hogy nem lehetne-e továbblépni, és átláthatóvá tenni azokat a kedvezményeket, támogatásokat, mentességeket, amelyeket a multinacionális cégek, illetve nagy külföldi cégek kapnak egyes országokban. Úgymond pl. munkahely létrehozására, és amelyet ugyanakkor nem kapnak meg a helyi kis- és középvállalkozók. És egyetértenének-e azzal, hogy ezt egyszerűen súlyos diszkriminációnak kellene minősíteni? És ha munkahelyteremtésről beszélünk, akkor a tagállamoknak abba az irányba kellene menni, hogy igenis a kis- és középvállalkozásaikat kellene támogatniuk.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, the principle that everybody should pay their fair share of tax is undeniable and applies to individuals as well as big corporations. But we have seen in the past that big corporations will use every loophole to avoid paying tax so it is up to us, as legislators, to close those loopholes and that has been done at OECD level and within the European Union.

This is a global problem and, speaking as a member of the PANA Committee, we can see that it needs a global response. One area we have to be careful about is having legislation that would disadvantage companies with headquarters within the European Union as opposed to those outside the European Union. I think that is something we have to be careful about. Country—by—country reporting is important – as Mr Karas and others have said – but I think that we have to look at the bigger picture as well. The only way to tackle this is a bit like with climate change: a global agreement with the same rules applying across the globe.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice—President of the Commission. – Madam President, I would like to thank everyone for this debate and also to take the opportunity to thank the rapporteurs, Ms Evelyn Regner and Mr Hugues Bayet, for their dedicated work, and all the Members of this House who continue to bring corporate tax transparency closer to reality. We must continue to work together as the EU to achieve public tax transparency and, at the same time, we must be mindful not to jeopardise our competitiveness. We believe that our proposal strikes the right balance and hope that we will get this proposal agreed as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  Hugues Bayet, rapporteur. – Madame la Présidente, en tant que rapporteur, je voudrais remercier toutes et tous mes collègues pour leurs interventions. Comme je l’ai dit lors de la présentation de ce rapport, nous sommes vraiment à la croisée de la construction fiscale européenne. Notre débat le démontre, et je me réjouis qu’on puisse voter ce texte cet après-midi. J’espère qu’il recueillera la majorité la plus large possible.

Je voudrais juste faire un rappel technique, parce qu’il est clair que chaque homme politique peut défendre ses idéaux, mais je pense que cela devient problématique quand on dit l’inverse de ce qui est réellement écrit dans les textes. C’est peut-être un problème de compréhension, mais en ce qui concerne la concurrence, je voudrais demander à tous ceux qui doutent de relire avant le vote l’article 48 ter, paragraphe 3, qui prévoit que toute société non européenne qui a une filiale en Europe est soumise aux mêmes conditions de publicité. Cela veut donc dire qu’une entreprise multinationale américaine ou asiatique qui a une filiale en Europe devra publier exactement les mêmes informations que les entreprises européennes. Il n’y aura donc pas de distorsion de la concurrence et je ne connais aucune, absolument aucune multinationale qui a un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros, qui n’a pas de filiale en Europe ou qui pourrait se priver d’un marché de plus de 500 millions de consommateurs. Par conséquent, je pense que, là, manifestement, il y a une mauvaise compréhension de cet article.

Enfin, j’espère vraiment, en toute humilité, avoir pu vous convaincre de la nécessité de voter la clause de sauvegarde, qui est la plus transparente, parce que je voudrais vraiment qu’on ne puisse plus jamais reprocher au monde politique de futurs scandales fiscaux.

J’en terminerai en remerciant tous les rapporteurs fictifs qui ont travaillé avec Evelyn et moi-même, pour leur travail, leur persévérance ainsi que la compréhension et le respect qu’ils ont témoignés pendant tous ces travaux relatifs à ce dossier, qui est – vous l’avez tous compris – difficile, techniquement et politiquement.

Enfin, Madame la Présidente, chers collègues, un merci tout particulier à ma collègue Evelyn, avec laquelle ce fut un plaisir de travailler.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, Berichterstatterin. – Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Dombrovskis, Sie sehen, es bleibt hitzig bis zum Schluss. Unsere Debatte löst also emotional wirklich sehr viel aus. Ich möchte auch ganz herzlichen Dank allen gegenüber aussprechen, vor allem gegenüber Hugues für diese intensive Zusammenarbeit, für den Enthusiasmus, den wir diesem Thema widmen.

Sie haben selbst gesagt, Herr Dombrovskis: Es geht um das Vertrauen. Es geht um das Vertrauen der Bürger und der Bürgerinnen in diese Steuersysteme, das wiederhergestellt werden soll. Und natürlich geht es um reporting, es geht um Offenlegungspflichten. Aber mit dieser Transparenz, mit diesen Offenlegungspflichten können wir schon einiges anstellen.

Daher noch ein Wort zu dieser berühmten Schutzklausel. Diese muss ordentlich abgefasst sein. Wenn sie zu exzessiv ist, wenn sie zu weit geht, dann ist hier ein weiteres Loch im Emmentaler. Und wir wollen keinen Schweizer Käse produzieren, sondern wir wollen Nägel mit Köpfen machen. Wir sind in der Gesetzgebung. Und wenn auch alle immer im Panama- und im TAXE-Ausschuss wettern: „Gehen wir dieses Thema an“, dann lassen Sie es uns auch wirklich angehen – national, global, aber jetzt und hier europäisch. Und wir wollen uns dieser Verantwortung stellen und hoffen, dass wir ein starkes Mandat bekommen. Denn die wirklich harten Verhandlungen sind natürlich in erster Linie gegenüber dem Rat zu führen, der ja oftmals viel mehr auf der Bremse steht als dieses Europäische Parlament.

Also geben Sie uns eine weitestmögliche Unterstützung, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist noch ein langer Weg vor uns.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. –La société civile est en demande d'une transparence publique s'étendant à toutes les filiales des multinationales dans tous les pays. Actuellement, les multinationales profitent toujours du système fiscal international pour organiser leur immunisation presque intégrale de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le FMI chiffre la perte de recettes fiscales dues à ces manœuvres d'optimisation fiscale des multinationales à 600 milliards de dollars par an et à 200 milliards de dollars par an uniquement pour les pays en voie de développement. Aux États-Unis, le président Trump et les Républicains ont réussi à abroger toute forme de transparence fiscale des multinationales. Ne nous inscrivons pas dans leur sillage.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. – W związku z rosnącą mobilnością oraz światową i ogólnoeuropejską działalnością gospodarczą konieczne jest podjęcie działań mających na celu uporządkowanie ładu korporacyjnego oraz wsparcie walki z unikaniem opodatkowania na skalę międzynarodową. Kluczowym elementem tego procesu jest określenie jasnych reguł sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie danych istotnych z punktu widzenia opodatkowania. Podejmując działania w tym obszarze, musimy jednak zadbać o to, aby przedsiębiorstwa Unii Europejskiej nie znalazły się w pozycji mniej korzystnej w porównaniu ze swoimi konkurentami z krajów trzecich, na przykład ze względu na dysproporcjonalne obowiązki w zakresie sprawozdawczości, którymi nie są objęte przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej. Trzeba również pamiętać, iż walka z uchylaniem się od opodatkowania może być skuteczna jedynie, jeśli podjęte zostaną wspólne działania na szczeblu międzynarodowym. Działania jednostronne, nawet bardzo ambitne, nie mają rzeczywistych szans powodzenia. W moim przekonaniu dokument przyjęty przez Parlament Europejski w odpowiedni sposób z jednej strony wspiera przejrzystość podatkową, z drugiej zaś chroni konkurencyjność europejskich firm oraz klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. Jednocześnie oczekuję, iż Wspólnota – pozostając globalnym liderem w walce o przejrzystość podatkową – będzie w większym stopniu koordynować swoje działania z działaniami podmiotów międzynarodowych, np. w ramach OECD.

 
  
  

(The sitting was suspended for a few moments)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 

4. Pocta Simone Veilovej
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Le Président. – Nous allons commencer la cérémonie de l’hommage solennel du Parlement européen à Simone Veil.

Monsieur le Président de la Commission européenne, je vous remercie d’être présent. Chers collègues, au nom du Parlement européen et des peuples d’Europe ici représentés, je rends hommage aujourd’hui à Simone Veil, première Présidente de ce Parlement directement élu, une Française, une Européenne, une ministre d’État, une académicienne, une déportée d’Auschwitz, une grande figure de notre temps, une femme politique, une femme. Dans sa vie extraordinaire, elle a été tout cela et bien davantage. L’histoire de sa vie est l’histoire de notre continent, celle d’un continent déchiré, perdu, qui a connu les pires atrocités dont l’humanité est capable, mais qui a réussi, comme elle l’a fait, à retrouver la force de remonter la pente, de se reconstruire et de renaître.

Il y soixante-dix ans, tout était perdu, pour Simone Veil comme pour l’Europe. 78651, c’est le numéro que l’infamie de l’homme a imprimé sur sa peau alors qu’elle n’avait que 16 ans. Ce numéro qu’elle a voulu graver sur son épée de l’Académie française en guise d’avertissement pour les générations futures a marqué bien plus que son bras. Il doit rester à jamais imprimé dans notre conscience collective et nous rappeler constamment les raisons ultimes pour lesquelles nous avons décidé un jour, sur les cendres de la guerre, de mettre notre destin en commun.

Ne l’oublions jamais et répétons-le sans cesse aux jeunes générations, pour lesquelles le souvenir collectif de cette catastrophe risque de s’estomper, à tel point que la paix est considérée désormais comme une chose banale et acquise. Simone Veil a toujours été consciente de la fragilité de la paix en Europe depuis 1945. À ses yeux, cette paix constitue un bien exceptionnel. C’est avec l’énergie d’une survivante qui connaît le prix de la paix qu’elle s’est battue dans d’innombrables combats en France et au Parlement européen, des combats qui ont fait progresser les droits de tous les citoyens.

Simone Veil appartient à cette génération de grands esprits, dont Helmut Kohl faisait également partie, qui a succédé à celle des pères fondateurs de l’Europe. Ils ont pris la relève de la construction européenne dans une période très difficile et ont continué ce que leurs prédécesseurs avaient entamé. La contribution de Simone Veil y a été fondamentale. Exemple de détermination, son engagement pour l’Europe l’a conduite à devenir la première Présidente du Parlement européen élu au suffrage universel.

Je veux exprimer ici toute notre admiration et la plus profonde reconnaissance pour le rôle essentiel qu’elle a joué en tant que Présidente de cette Assemblée. Dans son discours d’investiture, le 17 juillet 1979, elle mesure parfaitement le poids de la responsabilité qui était la sienne. Voici ses mots: «Pour la première fois en effet dans l’histoire, dans une histoire qui les a vus si souvent divisés, opposés, acharnés à se détruire, les Européens ont élu, ensemble, leurs délégués à une Assemblée commune. Ces élections constituent, à n’en pas douter, un événement capital dans la construction de l’Europe depuis la signature des traités.» Il s’agit d’un discours de vingt-trois minutes dans lequel elle trace clairement, avec une lucidité et une vision hors du commun, les lignes d’évolution du Parlement pour les quarante ans à venir.

Je vous invite à relire ce discours qui me paraît d’une actualité surprenante. Vous y trouvez l’enthousiasme, les espoirs, les attentes, les intentions de toute une génération d’hommes et de femmes qui ont siégé sur ces bancs bien avant nous. Il nous inspire et nous oblige.

Au lendemain des premières élections européennes, personne ne savait ce que cette Assemblée nouvellement élue allait devenir. Personne, sauf Simone Veil! Aujourd’hui, personne ne sait ce que ce Parlement aurait pu devenir sans elle. Si nous sommes ce que nous sommes, si ce Parlement a pu agrandir ses compétences, devenir ce qu’il est aujourd’hui, c’est surtout grâce à elle. Consciente de la tâche historique dont elle était investie, elle a accompagné le jeune Parlement dans ses premiers pas, l’a orienté dans la bonne direction et a jeté les bases de son évolution future. Notre dette envers cette grande femme demeure donc immense. À ses yeux, le Parlement, fort de sa légitimité tirée des élections, devait désormais jouer pleinement son rôle de contrôle démocratique, qui, selon son expression, est la fonction primordiale de toute assemblée élue. Il devait également exercer, avec sagesse et conscience, son nouveau pouvoir budgétaire, qu’elle considérait fondamental parmi les pouvoirs d’un parlement.

De plus, Simone Veil était persuadée que le devoir du nouveau Parlement devait être celui de donner constamment son impulsion à la construction européenne. Elle croyait fermement qu’il était nécessaire de faire un plein usage des pouvoirs, encore limités, dont le Parlement était alors titulaire. Elle pensait également que cela n’était pas suffisant et qu’il fallait faire plus. «Le Parlement, dit-elle dans son discours, doit également être un organe de contrôle de politique générale au sein de la Communauté. Ne croyons pas en effet que les limitations proprement institutionnelles de ses compétences peuvent empêcher un Parlement tel que le nôtre, de faire entendre à tout moment, et quel que soit le domaine de l’action communautaire, la voix que lui confère l’autorité politique issue de son élection.» Autrement dit, Simone Veil voulait un Parlement politique.

Grand destin que celui de Simone Veil. Condamnée à mourir à 16 ans, elle vient de rentrer aujourd’hui dans l’immortalité de l’histoire après une vie longue et intense, au cours de laquelle elle a œuvré sans relâche pour défendre les idées et les valeurs qui étaient les siennes, et qui sont devenues les nôtres. La fusée de son épée d’académicienne est formée de deux mains qui se serrent, symbole de la réconciliation entre les peuples. Sa vie exemplaire a été l’image de cette réconciliation, qui a nécessité un courage extraordinaire et l’amour le plus grand. Sa vie a été la preuve qu’il est possible de résister à la tentation de la haine. Sa vie a été et restera un témoignage formidable pour nous tous et pour les générations futures, car Simone Veil a eu le courage de continuer à croire malgré tout à la bonté de l’homme.

Au nom de nous tous, je rends hommage aujourd’hui à cette grande dame. J’exprime la plus grande admiration pour son courage, son intelligence et sa profonde humanité. J’affirme notre gratitude pour l’amour et la passion dont elle a fait preuve dans tout ce qu’elle a entrepris. Je déclare haut et fort notre fierté de l’avoir eue comme première Présidente de cette Assemblée. Lors de son investiture en tant que Présidente en 1979, elle déclara: «Notre Parlement aura pleinement satisfait les espoirs qu’il a fait naître si, loin d’être le lieu de résonance des divisions internes de l’Europe, il parvient à exprimer et à faire percevoir par la Communauté l’élan de solidarité si nécessaire aujourd’hui.»

Merci, Madame la Présidente, merci Simone, pour ces mots, si actuels, et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour ceux qui viendront après nous.

* * *

(Diffusion dans l'hemycicle d'une vidéo retraçant le parcours de Mme Simone Veil)

* * *

(L’Assemblée, debout, applaudit)

 
  
MPphoto
 

   Ieri tutti i gruppi politici hanno ricordato Simone Veil, che è stata anche presidente del gruppo liberale. Per questo motivo ho chiesto a Guy Verhofstadt, presidente del gruppo liberale, di ricordare il lavoro svolto da Simone Veil in questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, chers collègues, le Président Tajani m’a fait l’honneur de me donner la parole lors de cette cérémonie d’hommage, car Simone Veil était une grande dame de la famille libérale et démocrate. Elle appartenait à cette génération qui a, en effet, précédé la mienne et a guidé mon engagement, cette génération que l’Europe a marquée par le pire de son histoire, mais qui aura su tirer le meilleur d’un destin brisé par la guerre et la déportation.

Simone Veil, née Jacob, une vieille famille française juive, avait 16 ans quand elle a été déportée à Auschwitz avec tous les siens. Nous n’étions qu’à un an de la défaite du nazisme, mais les camps de la mort tournaient toujours à plein régime. Seules Simone et sa sœur survivront à cet enfer, où elles verront disparaître leur père, leur mère et leur frère. Elle vivra toute sa vie avec le matricule 78651 tatoué sur le bras. La Shoah, ses horreurs et sa mémoire forgeront – je crois – la personnalité forte et entière de Simone Veil.

Jeune mariée, elle fait des études de droit, à une époque où la femme était au foyer, et devient une magistrate rapidement réputée. Lorsqu’elle est nommée ministre de la santé, en 1974, par Valéry Giscard d’Estaing, personne en fait n’aurait parié un ancien franc français sur cette haute fonctionnaire chargée de faire voter la promesse phare du président, c’est-à-dire la dépénalisation de l’avortement.

(Applaudissements)

Pourtant, face à une Assemblée presque exclusivement constituée d’hommes, comme elle le soulignera elle-même, Simone Veil a bravé tous les dangers politiques pour se constituer une majorité au centre sous les huées de la vieille droite traditionnelle et, parfois, antisémite.

Ce combat féministe, ce combat progressiste propulse Simone Veil en politique par la grande porte. Ce n’est toutefois pas vers la France que se portent ses ambitions, mais vers l’Europe. Comme on l’a déjà répété, en 1979, en effet, les députés au Parlement européen sont, pour la première fois, élus au suffrage universel, donnant à ce scrutin une valeur de test de l’attachement des populations à la construction européenne. C’est la rescapée d’Auschwitz, qui ne nourrit aucune haine ni rancœur à l’encontre de l’Allemagne, qui a été élue. Bien au contraire, elle plaide la réconciliation autour des valeurs partagées de la démocratie libérale et de l’état de droit, et c’est sur ce discours que sa liste arrive largement en tête en France. Elle rallie le groupe libéral, dont elle sera la candidate victorieuse pour devenir la première Présidente de notre Assemblée.

C’est le début, Monsieur le Président, chers collègues, d’une longue carrière parlementaire jusqu’à son retour au gouvernement français dans les années 1990. Il serait trop long d’énumérer toutes les réalisations et tous les succès de Simone Veil, qui va présider le groupe libéral de 1984 à 1989. Le Parlement avait alors peu de compétences, mais elle déploya toute son énergie pour accompagner les grands chantiers de l’époque: l’Acte unique européen, l’adhésion de l’Espagne et du Portugal, qui entraient ainsi dans notre famille européenne, et aussi les réformes qui allaient sortir ou faire sortir l’Europe de sa torpeur, qu’on appelait à ce moment l’«eurosclérose».

En réalité, Simone Veil ne quitta jamais vraiment la vie publique jusqu’à sa mort, et, après l’avoir rendue éternelle en en faisant une académicienne, la France s’interroge aujourd’hui sur son élévation au Panthéon. Mais il est juste que, dans cette enceinte, également, Monsieur le Président, ici à Strasbourg, lieu si symbolique de ce double destin français et européen, hommage soit rendu à ce personnage vraiment d’exception, incarnation de notre histoire partagée et aussi incarnation de notre avenir commun.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Si conclude così la cerimonia per rendere omaggio a Simone Veil, primo Presidente donna del Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini.

 
  
  

VORSITZ: EVELYNE GEBHARDT
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Madame la Présidente, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 4, et l’article 6 de notre règlement.

Comme vous le savez, Madame la Présidente, des élections législatives ont eu lieu en France, à l’issue desquelles un certain nombre de nos collègues ont été élus au Parlement français. Je les en félicite. Ils appartiennent à diverses nuances politiques. Ces collègues siègent en ce moment au Parlement français. Par conséquent, leur siège est vacant, mais les autorités françaises se refusent à communiquer le nom de leurs successeurs, au motif que des recours ont été introduits par divers citoyens contre leur élection.

Il me semble que ce procédé est inéquitable, car ces collègues siègent, dès à présent, au Parlement français, quelle que soit l’issue du recours les concernant. Il me semble, par conséquent, que le parallélisme des formes devrait conduire les autorités françaises à vous communiquer le nom de leurs successeurs pour qu’ils puissent siéger de la même façon au Parlement européen, dans l’attente évidemment de l’issue de ces recours.

C’est la raison pour laquelle, me fondant sur l’article 4 de notre règlement, qui dispose que le Président peut s’adresser aux autorités nationales pour leur demander de communiquer le nom des successeurs pour les sièges vacants, je pense que cette démarche devrait être faite par notre Président, avec l’appui, je l’espère, du président et des membres de la commission des affaires juridiques, compétente en matière de vérification des pouvoirs.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Herr Gollnisch! Ich kann Sie auf jeden Fall informieren, dass wir zunächst einmal abwarten, bis wir die offizielle Mitteilung der Behörden der französischen Regierung haben, und danach werden wir das normale Prozedere haben. Das bedeutet, dass eben die Namen dem Rechtsausschuss weitergegeben werden und die Prüfung dann auch durchgeführt wird, wie es in unserem Parlament üblich ist. Es gibt keinen Grund, das anders zu machen als sonst.

 

5. Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

6. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll.)

 

6.1. Vymenovanie členky Európskej komisie (hlasovanie)

6.2. Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (hlasovanie)

6.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/001 ES/Castilla y León – ťažba (A8-0248/2017 - Monika Vana) (hlasovanie)

6.4. Európske normy pre 21. storočie (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (hlasovanie)

6.5. Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (hlasovanie)

6.6. Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (A8-0221/2017 - Renata Briano) (hlasovanie)

6.7. Premlčacie lehoty pri dopravných nehodách (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, zpravodaj. – Paní předsedající, k této věci neproběhla rozprava. Návrh, o kterém budeme hlasovat, hmatatelně zjednodušuje život evropských občanů.

Konkrétně jde o ochranu slabší strany, o oběti dopravních nehod s přeshraničním prvkem. Jde o minimální harmonizaci promlčecích lhůt, začátku, konce a délky.

Ve výboru JURI byl tento návrh přijat velkou většinou bez potíží, a proto Vás žádám, vážení kolegové, abyste i tady v plénu tento návrh podpořili.

 

6.8. Spoločné minimálne normy týkajúce sa civilných konaní (A8-0210/2017 - Emil Radev) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев, докладчик. – Г-жо Председател, уважаеми колеги, щастлив съм днес да представя пред Вас доклада относно създаване на общи минимални стандарти в гражданското производство. Безспорно е, че този проект е от общоевропейски интерес. Дискусиите за хармонизиране на гражданския процес в Европейския съюз стартираха още преди две десетилетия с представянето на т. нар. доклад Storm. Като резултат от това Европейският съюз прие мерки с цел сближаване на правилата в гражданското производство на държавите членки, които обаче не са достатъчни.

Призовавам Европейската комисия да предложи директива с конкретни препоръки за създаване на общи минимални стандарти в гражданското производство на ниво Европейски съюз. На гражданите трябва да се предостави правомощието да се позовават на основното право на справедлив процес и ефективно средство за защита  където и да се намират в Съюза, както и да могат да отстояват тези права и да сезират съдилищата в другите държави членки толкова лесно, колкото и в своята държава членка.

Това предложение трябва да се разгледа като първа стъпка в процеса на по-нататъшната хармонизация и сближаване на системите на гражданското правосъдие на държавите членки и на създаване в по-дългосрочен план на Европейски гражданскопроцесуален кодекс.

 

6.9. Makrofinančná pomoc Moldavsku (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (hlasovanie)

6.10. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hlasovanie)
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, rapporteur. – Madam President, we have a long way behind us but a long way before us. We would like to go back to the committee in order to enter into interinstitutional negotiations.

 
  
 

(Das Parlament nimmt den Antrag an.)

 

6.11. Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa, rapporteur. – Madam President, I am very grateful that we have reached the conclusions of this trialogue in such a timely fashion, because Ukraine is counting on our support. You have to remember that, while conducting profound reforms, the Government of Ukraine needs to deal with the consequences of the illegal annexation of Crimea and, at the same time, has to tackle the military conflict provoked by Russia. Moreover, the Russian authorities have imposed further restrictions on the Ukrainian economy, including the embargo on agri—food imports and the banning of transit of goods to Central Asia. This is the price the Ukrainians have to have to pay for their Euro—Atlantic aspirations.

At the same time, it was necessary for us to address the concerns of EU producers and farmers, as well as the issues which are still problematic in our relations with Ukraine: corruption. We have done all that. By granting new concessions, we want to back the ongoing reforms, strengthen small and medium enterprises and provide the necessary boost for increasing trade flows. I hope this will prove to be both economically and politically advantageous for the people of Ukraine.

I would like to thank all my shadow rapporteurs and Parliament’s Administration for all their efforts in order to proceed swiftly with this file. I would like to stress that I am very committed to continuing my work as the standing rapporteur in the International Trade Committee for Ukraine, and I am looking forward to working and helping Ukraine even more.

(Applause)

 

6.12. Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)

6.13. Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (hlasovanie)

6.14. Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)

6.15. Súkromné bezpečnostné spoločnosti (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung über Ziffer 4:

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, rapporteur. – As agreed with the shadows on this report, I want as rapporteur to introduce an oral amendment on paragraph four – after ‘except for self—defence’, we want to introduce the following: ‘and under no circumstances should private security companies be allowed to take part in or conduct interrogations’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

6.16. Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (hlasovanie)
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení

7.1. Európske normy pre 21. storočie (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Pani Przewodnicząca! Żyjemy w świecie postępu i rozwoju. Wykorzystywanie nowych technik i technologii z jednej strony oraz integrowanie się gospodarek nie tylko państw członkowskich Unii Europejskiej, ale całego świata z drugiej strony wymaga ujednolicania standardów. Normalizacja w tym procesie jest więc kluczowa. Powinna jednak być prowadzona w ścisłym partnerstwie i współpracy pomiędzy przemysłem, organami publicznymi, organami normalizacyjnymi i pozostałymi. Wydaje mi się, że zasadniczą rolę w dzisiejszych czasach powinna odgrywać normalizacja w transformacji cyfrowej. Priorytetowo więc powinny być traktowane normy w zakresie 5G, chmury obliczeniowej, internetu rzeczy, bezpieczeństwa danych oraz cyberbezpieczeństwa. Dlatego uważam to dossier za ważne i potrzebne.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Madam President, the glory of European civilisation has always been found in its diversity, its variety and its pluralism. Unusually among the great civilisations of the world, this continent never became centralised as a single empire, but remained rather a diverse plurality of competing states.

Let me make a little reference to something said by the great liberal German economist Wilhelm Röpke in 1952 as he saw the European project get underway. He said ‘in antiquity, Strabo spoke of the “many shapes” of Europe; [...] Montesquieu was to speak of Europe as a “nation de nations”; [...] decentralisation is of the essence of the spirit of Europe; [...] to attempt to weld Europe into one block is a betrayal of Europe and the European patrimony, and a betrayal made all the worse for being carried out in Europe’s name.’

 

7.2. Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (A8-0221/2017 - Renata Briano)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, per la sua vocazione turistica e per i suoi quasi 7 500 chilometri di coste, l'Italia è un paese che, più di altri, si presta a sfruttare appieno le potenzialità del suo mare. Le caratteristiche climatiche e una pesca per lo più artigianale e stagionale rendono la nostra nazione uno dei principali target della relazione di iniziativa votata oggi.

Regioni costiere e isole sono vittime di un grave declino economico a causa delle carenze di risorse ittiche o di politiche eccessivamente restrittive o addirittura sbagliate. In questi ultimi anni, la cosiddetta "pescaturismo" ha contribuito a creare nuovi posti di lavoro, ma non è la soluzione. La relazione, pertanto, è complessivamente positiva, ma presenta delle criticità. Bisogna sfruttare al meglio i fondi disponibili, tutti, non solo il FEAMP, e bisogna però far sì che la pescaturismo e altre alternative non siano la soluzione.

Queste proposte non devono essere una pezza per coprire i buchi fatti negli anni da politiche sbagliate e inadatte al nostro mare, ma soltanto rappresentare delle forme di integrazione economica necessaria in determinati periodi dell'anno ed in circostanze ben definite.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, le zone costiere sono in grande sofferenza. L'aumentare dei vincoli imposti dalla politica comune della pesca, la scarsità di risorse, la concorrenza dei prodotti che arrivano dall'estero hanno messo in ginocchio l'attività produttiva classica di queste zone, che è la pesca.

Allora come permettere alle comunità costiere di sopravvivere, di mantenere le proprie tradizioni, di rispettare la propria vocazione e di avere un reddito dignitoso? Le zone costiere sono naturalmente un'attrazione per il turismo. È necessario quindi creare spazi per i pescatori nell'ambito dei servizi offerti ai turisti. Le escursioni in barca o le battute di pesca offerte a turisti per caso e lasciate a libere – e a volte disorganizzate – iniziative non sono certamente sufficienti.

Con le giuste politiche di incentivo e una strategia organica di sviluppo, il turismo può diventare anche per i pescatori una fonte di reddito stabile. Serve investire nelle strutture, nel superamento del turismo stagionale, nei collegamenti. Serve un raccordo con gli imprenditori, i tour operator, i ristoratori. Serve fare squadra e politica tutti insieme.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση γιατί προσπαθεί με επιτυχία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς. Σε μια φάση όπου υπάρχει κρίση και μείωση του εισοδήματος των αλιέων, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να στηρίξουν αυτόν τον κλάδο και θεωρώ ότι ο αλιευτικός τουρισμός πραγματικά μπορεί να συμβάλει, ούτως ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των αλιέων.

Ταυτόχρονα, ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μια ευκαιρία για προσέλκυση τουριστών κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως σε περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες και νησιωτικές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ψάρεμα με καλάμι όπως αναφέρει και η έκθεση προσφέρει διάφορα κοινωνικά οφέλη και είναι σημαντικό για την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία. Ταυτόχρονα, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τον τουρισμό θα γίνουν εμφανή κυρίως κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και αυτό επίσης το θεωρώ θετικό.

Νομίζω όμως ότι πρέπει να διαμορφωθεί μία νομική βάση για τον αλιευτικό τουρισμό, να στηριχθεί η γαλάζια ανάπτυξη και να στηριχθεί βεβαίως η βιώσιμη και αλληλέγγυα οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, the fishing community is one that has faced growing pressures from a multitude of factors in recent years, including pollution, climate change and overfishing, which make it increasingly difficult for fishermen to earn a reliable income. Due to the diversification of the fishing industry to include other activities, such as fisheries—related tourism, communities that rely on their fishing industry will hopefully be revitalised and incomes will be stabilised.

Coming from a country like Ireland, where fisheries have always played a vital role in coastal communities – and indeed the wider economy – I am pleased to support this proposal, which will re-energise the fishing industry at a Europe-wide level and, hopefully, create jobs. In view of the decision at the weekend by the United Kingdom Government to withdraw from the London Fisheries Convention and, inter alia, the common fisheries policy, the fishing industry certainly needs new markets and new measures.

 

7.3. Makrofinančná pomoc Moldavsku (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Madam President, during the Maidan Revolution the people of Ukraine made their European ambitions very clear. The price they had to pay for that wish to get closer to the EU has been enormous. Russia has occupied Crimea, causing combative war in eastern Ukraine, and imposed numerous trade sanctions. Ukraine faces economic hardship, and the effects of the fragile economic recovery have not yet reached its population.

This is why the EU needs to show unanimous support. The proposed autonomous trade measures will increase trade flows and give its economy the necessary support it deeply needs. It will also send a strong signal to the Ukrainian Government that its ambitious reform agenda is widely embraced by the EU. The people of Ukraine now want to see their future in Europe, and we have to help them get there. This is why I am proud that we voted for this report.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Am aprobat astăzi 100 de milioane de euro către Republica Moldova, însă acești bani se vor duce condiționat.

Unu: proiectul de lege din Parlament privind schimbarea sistemului electoral trebuie retras. A spus și Comisia de la Veneția, sistemul mixt de alegeri nu face decât să ajute partidele bogate și politicieni bogați.

În al doilea rând, banii trebuie să sprijine și să susțină partidele și mai mici, și mijlocii, cât mai multe partide pentru că asta este democrația. Nu să-i înșurubeze la putere în Republica Moldova pe Plahotniuc și Dodon pe vecie.

Și în ultimul rând, dacă veți retrage acest proiect de lege din Parlament, dacă veți lupta eficient cu corupția, evaziunea fiscală și frauda, dacă veți face o justiție independentă, atunci da, prima tranșă din cele 100 de milioane de euro vor veni în Banca Națională a Moldovei.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já jsem podpořil tento návrh, který obsahuje finanční podporu Moldávie. Vnímám jako nesmírně důležité geopoliticky podporovat bývalé země Sovětského svazu, kde se Rusko snaží stále udržovat mocenský vliv, a podporovat je, aby partnerem pro ně byla více Evropská unie než samotné Rusko. To si myslím, že je strašně důležité.

Na druhou stranu je nutné dát jasné podmínky pro využití těchto peněz tak, aby tyto peníze nebyly předmětem korupce a neskončily pouze v kapsách oligarchů, ale byly opravdu použity pro moldavský lid a pro rozvoj moldavské infrastruktury.

Myslím si tedy, že je dobře, že jsme návrh nakonec odhlasovali, je dobře, že Moldávie má uzavřenou asociační dohodu s Evropskou unií. Je jasné, že těmto zemím bychom měli ukázat, že Evropská unie je pro ně partnerem a že do budoucna, pokud budoucí vývoj nastolí cestu demokracie, svobody a ekonomické prosperity, mohou jednou očekávat i plné členství.

 

7.4. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Doamnă președintă, impozitarea fiscală a companiilor multinaționale trebuie să aibă loc în țara în care ele operează. Altfel, lupta cu evaziunea fiscală rămâne la nivel de vorbe goale. Dacă nu facem asta și dacă ele nu sunt impozitate în țara în care operează, nu facem decât să ducem banii în paradisuri fiscale și să menținem paradisurile fiscale.

În al doilea rând, acțiunile la purtător sunt foarte importante. Ele trebuie eliminate din toate statele membre, inclusiv din țara mea, România, pentru că acțiunile la purtător sunt anonime, sunt secrete, sunt confidențiale, nu lasă urme, orice se întâmplă cu ele și, când își schimbă mâinile – o hârtie trece dintr-o mână în alta –, atunci se schimbă și, eventual, controlul unei companii.

Dacă vrem să ne luptăm eficient cu evaziunea fiscală, care se transformă în spălare de bani, ca să scoată banii curați, ceea ce înseamnă trei bilioane de euro pe an pierduți, atunci trebuie să facem aceste lucruri.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, já bych chtěla vysvětlit, že podporuji návrh směrnice Evropské unie o zveřejňování informací o dani z příjmů ze strany velkých podniků, to znamená těch, které mají více než 750 milionů EUR obratu.

Zneužívání daňových rájů, daňových úniků je výzvou jak na úrovni celoevropské, tak na globální. Dokladem je také nedávné zveřejnění příkladu skandálu s Panama Papers. Daňové úniky některých společností jsou velmi negativně vnímány občany, kteří ztrácejí důvěru v daňové systémy a přestávají věřit ve spravedlnost a rovnost před zákonem.

Domnívám se, že pro účinnost boje proti daňovým únikům je nezbytné postupovat společně na evropské úrovni. V závěru jsem tedy podpořila legislativní usnesení, protože nebyly přijaty pozměňovací návrhy, které by rozšířily okruh firem, které by nechránily hospodářskou soutěž a citlivé obchodní informace. Tedy ten návrh se stal přijatelným.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Madam President, the Greens have long been pushing for public country-by-country reporting and we are really pleased to see it making headway with this Commission proposal for public disclosure, supported and strengthened today by Parliament. I am pleased that the Committee on Economic and Monetary Affairs supported disaggregated financial information from all countries inside and outside the EU, making tax transparency a truly useful tool, but I am sorry that certain parties in this House have sought to introduce loopholes allowing for no public disclosure in cases where information is considered commercially sensitive, something that it is impossible to define accurately.

We also need a much lower threshold than the current EUR 750 million turnover, which will mean that only 6 000 of the biggest companies need to report their information. I am sorry to say that while my colleagues on the right may claim to be parties of business, by undermining tax transparency in this way they are really ensuring that small businesses cannot compete fairly with the largest global corporations.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Paní předsedající, já osobně jsem mohl toto usnesení podpořit, protože obsahuje z mého pohledu řadu dobrých myšlenek a je poměrně vyvážené. Veřejné podávání zpráv o údajích podniků, které se týká toho, že je to základní boj proti mezinárodnímu vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, považuji za velmi důležité a už řadu let na toto téma poměrně razantně v Evropském parlamentu upozorňuji.

S rostoucí mobilitou a především s globálním a celoevropským hospodářským způsobem činnosti je transparentnost z hlediska zveřejňování nezbytnou podmínkou silné správy a nástrojem ke zlepšení sociální odpovědnosti podniků. Proto má tento návrh, toto usnesení mou plnou podporu.

 

7.5. Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io non sono la relatrice, ci deve essere stato un errore. Però faccio la mia dichiarazione di voto, una dichiarazione di voto convintamente contraria, perché penso che sull'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina si stia giocando una partita politica vergognosa, si tratta di un sostegno politico e commerciale al regime parafascista di Porošenko, che continua a reprimere e a opprimere la popolazione civile in Donbas, a non rispettare gli accordi di Minsk. Si tratta di un accordo che, oltre a sostenere il regime parafascista di Porošenko, crea misure dannose per le nostre produzioni, per le produzioni agricole europee quali il miele, l'uva, il frumento, l'orzo e altri cereali.

Insomma, qua vogliamo descrivere Porošenko come filo-Unione europea, rimuovendo, in realtà, le presenze dell'ultradestra nel suo regime e rimuovendo quello che lui sta facendo contro le popolazioni del Donbas. Mi sembrano ragioni sufficienti, insieme al danno per gli agricoltori europei, per votare contro.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Madam President, I made a mistake about the place for this explanation, but I will now give it in its proper place.

The people of Ukraine, during the Maidan revolution, made their European ambitions very clear. The price they have had to pay for the wish to get closer to the EU has been enormous. Russia has occupied Crimea, engaged in war in eastern Ukraine and imposed numerous trade sanctions. Ukraine faces economic hardship and the effects of its fragile economic recovery have not yet reached its population. This is why the EU needs to show unanimous support.

The proposed autonomous trade measures will increase trade flows between the EU and Ukraine and give its economy the necessary support. They will also send the strong signal to the Ukrainian Government that its ambitious reform agenda is widely embraced by the EU. The people of Ukraine want to see their future in Europe and we have to help them arrive there. This is why I am proud that we voted for this report.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). – Madam President, first of all, I want to react to Ms Forenza’s absolutely unacceptable language about Ukraine: Ukraine is under aggression from the Russian Federation, which came to the eastern part of Ukraine and supported so—called separatists who are in favour of killing their former countrymen. Russia – not any country – came to Crimea and occupied and annexed that part of Ukraine. The EU is not coming to Ukraine with weapons, but is extending a hand of cooperation and trade. This is the best track: to improve the economic situation in Ukraine, to help people to raise up economic developments and to look to Ukraine as a future partner. I will never be aligned with statements like this – calling Ukraine a fascist country. That is completely wrong.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση γιατί η εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία βλάπτει την εθνική οικονομία ορισμένων χωρών που βρίσκονται σε οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα. Εν προκειμένω, οι ευρωπαίοι αγρότες και κυρίως οι έλληνες αγρότες θα αντιμετωπίσουν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό και στα θέματα των σιτηρών και στα ζητήματα που έχουν σχέση με την αμπελουργία. Ακόμη και μέλι, πάμφθηνο αλλά αμφιβόλου ποιότητας, εισάγεται στην Ελλάδα από την Ουκρανία.

Επιπλέον, η συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ουκρανίας θα διαλύσει και τον κτηνοτροφικό τομέα στην Ελλάδα. Θα έχουμε αθρόα εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων -αμφιβόλου πάντα ποιότητας- και κρέατος, και έτσι οι έλληνες κτηνοτρόφοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα, λόγω της φτωχοποίησης που έχει επέλθει με το μνημόνιο, θα βρεθούν σε ακόμη δυσμενέστερη θέση. Γι’ αυτό καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Madam President, the stated aim of this legislative proposal is to increase existing trade flows and to foster bilateral trade and economic cooperation between Ukraine and the European Union, but in the same document it states that the European Union will see a loss of customs revenue corresponding to less than EUR 50 million annually, with very limited impact on EU own resources.

‘Limited impact’ means that in reality this proposal is empty. It is the lowest possible result. Nevertheless, the Committee on International Trade suggested additional cuts for certain product groups such as wheat, maize and processed tomatoes. We can compare this to a situation where somebody presents a gift to a friend in a big beautiful box, but inside there is only a very small candy at the bottom. Such a gift can be perceived only as a mockery.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já vím, že se to nesluší, abych v této své minutě reagoval na kolegyni, nicméně mi to nedá. To, co řekla paní Forenza, je neakceptovatelné, je to urážející vůči Ukrajině a jsem překvapen, že takováto slova mohou v tomto sále zaznít. Budiž.

Pro mě je ta dohoda, respektive ta opatření, která mají podpořit Ukrajinu, samozřejmě nedostatečná. Ale přesto jsem se rozhodl je podpořit, protože myslím, že je naší povinností podpořit národ, který je ve velmi těžké zkoušce.

Neumím si představit, že bychom po roce 1994, kdy jsme dali určité záruky – velmoci západní, USA a Velká Británie – vůči ukrajinské svrchovanosti, že bychom je v tomto konfliktu nepodpořili. Byl bych rád, abychom podpořili i ty regiony, které samozřejmě na této dohodě tratí, jsou to určitě části Řecka, jsou to části zemědělského sektoru, ale není možné podle mého názoru Ukrajinu v tuto chvíli opustit. Já jsem hlasoval pro.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, скъпи колеги, сътрудничеството със страни, които са съседи на Европейския съюз, е важно. Силно вярвам обаче, че съдействието и помощта, които им се оказват, не трябва да бъдат в ущърб на европейските производители. Пчелари, производители на масла и други продукти от моята страна – България, отправиха няколкократно апели към преразглеждане на вноса от Украйна, защото чувстват силен натиск от ниските вносни цени.

Тарифните квоти са механизъм, който гарантира защитата от нелоялни търговски практики и според мен трябва да бъдат отпускани само след оценка на риска от всички държави членки. Изпращането на положителни политически сигнали на трети страни е важно, но не трябва да става под формата на икономически натиск за европейските производители. Аз не дадох подкрепата си за увеличаване на безмитния внос от Украйна, защото смятам, че тази мярка е лоша новина и механизъм за производителите от страни като моята – България.

 

7.6. Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). – Madam President, for too long consumers buying a fridge or a hoover or a washing machine have been faced with the fact that the goods are just not made to last the way that they used to be, and when they break they are easier to replace with a new product than to repair. If we want to address climate change and be more sustainable as a society, we need to tackle this use-and-dispose culture which runs counter to our commitments to the environment.

Today’s vote on product life cycles go some way to highlighting the problem and suggesting solutions such as ambitious design models, creating durable goods, finding easier ways to repair rather than replace, and supporting fair-usage-based sales models. If we can achieve a more sustainable base system for the sale of consumer goods across the EU we can start to realise the circular economy, creating new business models and supporting EU innovation and start-ups whilst protecting our environment. This must surely be a win-win for consumers and the environment.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Pani Przewodnicząca! Zapisy sprawozdania, o którym mówimy, mają przynieść korzyści konsumentom, środowisku, ale także przedsiębiorcom. Jego celem jest to, aby kupowane przez nas urządzenia, maszyny, samochody, sprzęt AGD, elektronika, komputery, telefony itd. działały i służyły nam jak najdłużej, ale jeśli się zepsują, to żeby można było łatwo i niedrogo je naprawić. Zatem idea jest bardzo ważna i słuszna. Zapisy sprawozdania tę ideę, jak sądzę, oddają. Odnoszą się więc do kwestii rękojmi i gwarancji, a także prawa dokonywania napraw przy użyciu zamienników, a nie tylko części oryginalnych. Koniec końców trzeba jednak pamiętać, że właściwą równowagę między jakością a ceną powinien jednak zapewniać rynek, a nie tylko i wyłącznie paragrafy.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I voted in favour of this proposal, which will support consumer rights through the improvement of product lifespan and by increasing the reparability of products through guarantees and increasing the accessibility of spare parts. Consumers must be protected from the growing trend of planned obsolescence, something that has become particularly prevalent in the software industry, and they should be assured of a reasonable product lifespan. By establishing minimum resistance criteria, this proposal will lead to longer-lasting products and will benefit both consumers and companies. In voting for this proposal, we are protecting the rights of the consumer and supporting the development of a functioning economy. Our message is: repair rather than replace, old is often better than new, and save rather than lose.

Well done to you on your chairing of today’s session, and have a good time in the future.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Vážená pani predsedajúca, poznáme to všetci. Tesne po záruke sa nám zrazu pokazí televízor, notebook či telefón. Oprava v servise už nie je možná, pretože výrobca už nepodporuje staršie modely alebo jednoducho chýbajú náhradné diely. Výrobky sa kazia príliš rýchlo a spotrebitelia musia neustále nakupovať nové, hoci nechcú. Nejde pritom len o elektroniku, ide aj o hračky, športové potreby, oblečenie alebo bielu techniku, a bez tej sa nezaobídeme. Dlhšia trvácnosť a lepšia možnosť opraviteľnosti výrobku je preto nielen prvkom férovejšieho prístupu k zákazníkom, ale aj čiastočným kľúčom k zmierneniu dopadu klimatických zmien. No tak isto ku zvýšeniu zamestnanosti drobných podnikateľov. Ja si viem predstaviť, že na opravy sa dajú tisíce šikovných remeselníkov, a to si buďme istí, že v každom mestečku budú potrební. Tak isto si viem predstaviť, že sa zvýši výroba a dodávka náhradných dielov, takže vidím tu veľké plusy. K tomu môže pomôcť jednotné označovanie trvácnosti produktov, napríklad uvedením garantovanej trvácnosti výrobku priamo na obale, či garancia opraviteľnosti výrobku. Preto som hlasoval za.

 
  
MPphoto
 

  Lucy Anderson (S&D). – Madam President, I welcome this report. It is particularly important that it aims to strengthen consumer protection, especially in relation to those products which are reasonably expected to last for a significant period of time. This is particularly important in the context of ongoing discussions on contract-law rights for consumers. It is important that we pursue greater value for money for reliable and durable products and that we benefit companies and the wider society by reducing waste.

It is also positive that this report reflects the need for minimum criteria on issues such as reparability and the ability to upgrade easily, especially when it comes to software. I was pleased to see that the amendments I put forward regarding battery technology issues and improving battery technology were included, and that the report calls for consumer safety to be protected, arguably in relation not only to general issues but also to spare parts.

 

7.7. Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Fru talman! På Srebrenica minnesplats finns 149 Selimovic. 149. Jag vet inte vilka de var, jag vet inte vad de jobbade med, jag vet inte om de var fattiga eller hade mjäll i håret, och det visste inte heller de som avrättade dem. Det är hela poängen med folkmordet. Inte döda en och sedan en och sedan en till. Utan alla. Varenda en.

Frågan som jag länge ställt mig är naturligtvis varför dessa 149 Selimovic och inte denna? Det är en ångestfull fråga men jag lovar er, man vänjer sig. Jag har levt med den frågan i 22 år.

Nästa vecka den 11 juli kommer vi att fira årsdagen av folkmordet. Vi kommer att minnas för att inte glömma bort det lidande människor har upplevt. Att inte göra det är att kränka dem igen.

För sin egen skull, för sin framtids skull och för respekten mot offren måste därför Serbien och Republika Srpska erkänna det folkmordet. Det här betänkandet nämner inte det men jag röstar för det i hoppet att det ska hjälpa till på den vägen.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Doamnă președintă, ignoranța ajută întotdeauna agresorul, și nu victima. Știm bine care sunt cele două mari puteri financiare care finanțează grupările teroriste care au interese în zonă și care pot opri agresiunile, genocidul, moartea, dar nu o fac. Curtea Penală Internațională face anchete acum în nouă țări, majoritatea africane. Ar trebui incluse pe lista acestor țări și Siria și Irakul.

Să nu uităm că, dincolo de politică și de vorbe, sunt oameni – oameni care sunt torturați, care sunt violați, copii care sunt făcuți soldați, oameni care sunt supuși la convertiri religioase forțate și așa mai departe. Pentru ei trebuie să facem politică și pentru ei trebuie să nu uităm. Încă o dată: să nu fim ignoranți, că nu suntem ignoranți, să spunem adevărul, ca să ajutăm victimele, adică oamenii.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Paní předsedající, hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože jsem osobně přesvědčen, že je nutné, aby mezinárodní společenství v čele s Evropskou unií věnovalo více úsilí sledování a řešení veškerých konfliktů, které by mohly vést ke zločinům, a především zločinům proti lidskosti. Rád bych v této souvislosti vyzval Evropskou unii, Evropskou komisi, Evropskou radu, aby se více zasadily o včasné řešení krizových a konfliktních situací, které mohou vest k páchání krutých zločinů.

Rád bych také poukázal zejména na význam a účinnost výměny informací a koordinaci při vyšetřování nebo při preventivních opatřeních mezi institucemi. To si myslím, že je velice nezbytné.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, i já jsem tuto zprávu podpořil. Podle mého názoru Mezinárodní trestní tribunál a podpora obecně Římskému statutu jsou ve vlastním bytostném zájmu Evropské unie. Pokud chceme, aby mezinárodní právo opravdu platilo i pro všechny agresory, kteří páchají válečné zločiny včetně genocidy, je nepochybně nutné, aby Mezinárodní trestní tribunál dostal svoji kompetenci do absolutní většiny zemí. Dneska tomu tak není a je v zájmu Evropské unie, aby tuto podporu samozřejmě maximálně dostal.

Já si cením na té zprávě, která bohužel nebyla diskutována na plénu, tedy kromě velmi krátkého přednesení, to, že posiluje prvek prevence a spolupráce v rámci mezinárodního společenství. To si myslím, že je zcela klíčové právě i pro předcházení této trestné činnosti, která nesmí být promlčitelná. Myslím si, že je důležité zopakovat, že lidé, kteří páchají tyto zločiny, nesmí kdykoliv v životě kamkoliv uniknout spravedlnosti a skrýt se před touto spravedlností a před svojí zodpovědností.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Pani przewodnicząca! Panie i Panowie Posłowie! Wykorzystywanie tragedii wojennych do propagowania prenatalnego dzieciobójstwa to akt kompletnego cynizmu, szczególnie w sytuacji, w której wprowadziliśmy zakaz stosowania kary śmierci dla sprawców gwałtów na wojnie, nawet gwałtów kończących się morderstwem. To podejście dokumentuje kompletną chorobę naszej cywilizacji: mnożenie praw ochraniających zło i systematyczny demontaż ochrony dóbr, za które odpowiada każde cywilizowane państwo. Tylko powrót do etyki Dekalogu i Ewangelii, tylko wysłuchanie się w głęboki wewnętrzny głos naszej cywilizacji może ją uratować. Trzeba to powtarzać tym bardziej, im bardziej nasza cywilizacja zagrożona jest w swoim istnieniu.

 

7.8. Súkromné bezpečnostné spoločnosti (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Od lat zajmuję się problematyką bezpieczeństwa i obrony i z pewną satysfakcją odnotowałem zainteresowanie Parlamentu Europejskiego kondycją firm ochroniarskich. To jest rynek rejestrujący obroty rzędu 35 mld rocznie i zatrudniający 1,5 mln osób. Przypomnę, że ponad 40 tys. podmiotów ochrania nie tylko zakłady oczyszczania wody, ale także na przykład elektrownie. Bardzo istotne jest, że w tym dokumencie nie dokonano przeregulowania sposobu funkcjonowania tych firm, bo funkcjonują one w różnych warunkach ekonomicznych. Ważne jest natomiast, że pojawi się wymiana informacji o kryminalnej działalności co niektórych członków grup ochroniarskich oraz że powstanie lista firm, które mogą być rekomendowane do zadań wymagających nadzwyczajnej jakości. Chcę podkreślić, że praca inicjatora tego przedsięwzięcia przebiegała bardzo dobrze. Z tego też powodu mogłem poprzeć to sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, u této zprávy já se přiznám, že jsem váhal, zda ji podpořit, a musím říci, že nebýt vystoupení paní zpravodajky Vautmans dnes v plénu a předložení ústního pozměňovacího návrhu, tak bych tuto zprávu nepodpořil.

Já samozřejmě uznávám to, že je důležité spolupracovat v zajištění bezpečnosti i se soukromými agenturami, ale při včerejší minidebatě, protože k tomuto bodu bohužel opět nebyla žádná debata, myslím si, vyhřezla na povrch právě ta důležitá okolnost, že soukromé bezpečnostní služby, které se podílejí na zajištění bezpečnosti, nesmí mít žádnou úlohu při vyšetřování. Nesmí mít v zásadě více práv než ta, která jsou dána v předpisech národních členských států, než běžné soukromé osoby. To je důležité a toto ujištění, které bylo dáno tím ústním pozměňovacím návrhem, ve mě vzbudilo právě i to očekávání pozitivní. To znamená, nakonec jsem tuto zprávu podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já jsem stejně jako můj kolega předřečník váhal, zda zprávu podpořit, a nakonec díky přijatému ústnímu pozměňovacímu návrhu jsem zprávu podpořil. I pro mě je důležité, aby zkrátka soukromé bezpečnostní agentury měly jasné regule a aby nepřejímaly pravomoci orgánů veřejné moci, orgánů státu, ať už v podobě vojsk, to znamená vojenských jednotek, pro které platí mezinárodní právo vojenské, tak v podobě řekněme jiných ozbrojených sborů, které jsou regulovány státní mocí, veřejným právem atd. To je myslím třeba pokaždé rozlišit a jasně říci, kde je ta hranice mezi veřejnou mocí a mezi soukromými agenturami, které mají soukromoprávní charakter. Já nezpochybňuji jejich význam, jako pomocné orgány při řešení konfliktů, při odstraňování následků konfliktů určitě mají svůj význam, a proto proti nim nějak nevystupuji. Na druhou stranu, jak už jsem řekl, nezapomeňme, že to jsou soukromé subjekty, a to je důležité pořád zdůrazňovat.

 

7.9. Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Curzio Maltese (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Europa e nel mondo, siamo immersi da decenni in un processo di svalutazione del lavoro che è la prima causa di crisi dei sistemi democratici. Una società che non riconosce il diritto a un lavoro dignitoso è una società che distrugge le fondamenta della cittadinanza. Noi abbiamo oggi tutti gli strumenti per invertire questa marcia verso il nulla, a partire dalle conquiste della tecnologia, che sono una conquista di tutta l'umanità, che oggi sono messe al servizio di pochi super ricchi, invece di essere utilizzate per liberare le masse di lavoratori dalla schiavitù di un lavoro noioso, ripetitivo.

Voglio dunque ringraziare l'autore della relazione, l'on. Sylikiotis, per aver inquadrato con precisione e coraggio i termini di questo vero dramma sociale e per aver offerto una serie di suggerimenti molto buoni. Ma è necessario avviare da subito un'azione concreta, prima che sia tardi.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante i messaggi confortanti relativi alla ripresa dell'occupazione, il lavoro a tempo pieno a livello di Unione è ancora a livelli inferiori a quelli del 2008. L'ottimismo sui tassi di occupazione è imputabile, in molti casi, a un incremento di contratti a zero ore, ma anche a un ventaglio di formule atipiche che intaccano diritti e dignità dei lavoratori.

La precarietà ha subito un'impennata soprattutto negli ultimi dieci-quindici anni, specie nell'edilizia, nell'agricoltura, nell'aviazione e nel settore alberghiero. C'è poi il fenomeno del caporalato, parecchio diffuso in Italia, ma noto anche in altri paesi europei, e che è assimilabile alla schiavitù. È una forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera, specialmente agricola ed edile, attraverso intermediari – i caporali – che assumono, per conto dell'imprenditore, operai giornalieri al di fuori dei normali canali di collocamento, senza alcun rispetto dei contratti previsti, impossessandosi di gran parte del loro salario e spesso segregandoli.

Da questo punto di vista c'è ancora molto da fare, ma le azioni contro il lavoro precario e sommerso, previste dalla proposta, vanno nella giusta direzione. Per questo il nostro voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός, εκτός από την κινεζοποίηση των μισθών, έχουν προκαλέσει πλέον και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε πλέον πάρα πολλές μορφές άτυπης εργασίας. Επίσης, η εξαρτημένη εργασία όλο και περιορίζεται, με αποτέλεσμα να έχουμε μορφές δήθεν αυτοαπασχόλησης. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνική συνοχή. Η αδήλωτη εργασία είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα, ιδίως σε μια φάση που έχουμε εκατομμύρια φτωχούς και, φυσικά, στρατιές ανέργων.

Επιπλέον, οι γυναίκες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 46% του εργατικού δυναμικού, είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, θα έλεγε κανείς, στην αγορά εργασίας, διότι αυτές υφίστανται πιέσεις και έχουν αποδοχές κατά τουλάχιστον 16% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών. Επομένως, απαιτούνται μέτρα για τα ζητήματα της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Pani Przewodnicząca! Świat się zmienia, razem z tymi zmianami zmienia się gospodarka, a także rynek pracy. Do tej pory główną formą zatrudnienia, standardową formą, była umowa na czas nieokreślony i na pełny etat. W ostatnich 15 latach jednak obserwujemy wzrost liczby niestandardowych umów o pracę. Można do nich zaliczyć m.in. umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, umowy o pracę tymczasową, umowy o pracę z domu, czy też telepracę, umowy zerogodzinowe czy umowy cywilnoprawne. W tej sytuacji obowiązkiem Unii, ale także państw członkowskich, jest dopilnowanie o to, aby pracownicy – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia – mieli zagwarantowane minimum: minimum socjalne, zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. Należy jednak zadbać o to, by stosunek pracy mógł być maksymalnie elastyczny i pozbawiony nadmiernej biurokracji, w przeciwnym razie bowiem nie będzie służył ani pracownikom, ani pracodawcy, ani rynkowi pracy.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, навлизането на новите технологии и дигитализацията откриват големи възможности за нови работни места. В същото време обаче този процес носи редица предизвикателства както пред работодателите, така и за работниците. Договорите за „нулево“ работно време и несигурността на работното място са само част от тази проблематика.

Смятам, че при тези условия е крайно належащо Европейският парламент да заеме твърда позиция по отношение на несигурната заетост и условията на труд. Необходима е нова регулаторна рамка, която да гарантира достойни условия на труд за новите видове заетост, които тепърва ще бъдат създадени в резултат на цифровизацията.

Дадох подкрепата си за доклада на г-н Силикиотис, защото смятам, че Еврокомисията и държавите членки трябва да гарантират максимална защита на работниците в Европейския съюз. Специално внимание трябва да се обърне на младите и възрастните работници, както и на хората с увреждания, които са най-уязвими.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie, nad którym debatujemy, wyraźnie skupia się na negatywnych tendencjach na rynku pracy, w tym przede wszystkim na nadużywaniu elastycznych form zatrudnienia. Nie możemy ich jednak stygmatyzować. Bardzo często dają jedyną szansę na pracę osobom młodym, bez doświadczenia, kobietom wychowującym dzieci czy też osobom ceniącym sobie niezależność. Wydaje mi się, że warunkiem brzegowym, którego przekroczenie prowadzi do licznych nieprawidłowości i patologii, jest wymuszanie na pracownikach przyjmowania elastycznej podstawy pracy wtedy, gdy chcemy zwiększyć tylko produktywność i konkurencyjność kosztem praw pracowniczych. O ile więc nie powinniśmy zwalczać elastycznych form zatrudnienia, to jednak muszą być wypracowane skuteczne mechanizmy przeciwdziałające ich nadużywaniu kosztem praw pracowniczych. Koniecznym rozwiązaniem jest zagwarantowanie, aby wszystkie rodzaje pracy zapewniały odpowiednie zabezpieczenie społeczne, na przykład zgodnie z programem godnej pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Niestety sprawozdanie odnosi się także do rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Ten tak politycznie wrażliwy temat, nad którym pracujemy, powinien znaleźć się w tym sprawozdaniu. Dlatego też wstrzymałam się podczas końcowego głosowania.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Damit sind die Erklärungen zur Abstimmung geschlossen.

 

8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
 

(Die Sitzung wird um 14.00 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: BOGUSŁAW LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

 

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

10. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

11. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest oświadczenie Komisji w sprawie przygotowania programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, today’s debate launches our joint reflection on the priorities for the coming year. Over the past few days, we have made real progress towards better coordinating our efforts between Parliament, Member States and the Commission. We need to maintain this positive dynamic. Only together can we achieve tangible results in the key areas where our citizens and businesses expect the Union to provide an effective part of the solution.

The structured dialogue between Parliament and the Commission is working well, and together we have designed a focused and prioritised agenda. We have read the summary report from the Conference of Committee Chairs and I look forward to hearing your further input in our discussions today.

Halfway through its term of office, this Commission is effectively delivering on the 10 political priorities established at the outset, and on the basis of which this House approved our appointment. We have kept the focus on the big things, where effective European action can make a concrete difference in addressing the challenges facing Europe. Some of these challenges were predictable. Our digital agenda, for example, addresses the need to adapt to – and lead – the fourth industrial revolution that is underway. Others, such as the migration crisis, have evolved at a rate, and on a scale, that requires us all to be innovative and quick on our feet in finding ways to manage the situation effectively. Today we see what is happening in Italy, and we have just been discussing in the College of Commissioners today the series of immediate measures that can be taken by the EU Member States, the Commission, the EU agencies and Italy itself to accelerate our response to the pressing and dire situation in the central Mediterranean.

The implementation of the 2017 Work Programme is well under way. We have many important proposals on the table and we will redouble our engagement with you and the Council in the coming months to ensure real progress on measures such as the European Pillar of Social Rights, where I look forward to the interinstitutional proclamation to be signed by Parliament, the Council and the Commission before the end of this year.

The string of brutal terrorist attacks on European cities again shows that we must deliver on the European security agenda by reaching timely agreement on tackling money laundering and on the European Travel Information and Authorisation System. With rising security threats and instability in our neighbourhood, we need to make good progress on the European Defence Fund, and I see a lot of political momentum on this subject.

In the autumn we will present further measures, including on tackling tax fraud and tax evasion and on EU company law. We will deliver on our circular economy strategy with important proposals on plastics. Commission President Juncker will deliver a State of the Union speech here in this House on 13 September. As usual, our letter of intent will be sent to you in parallel. On that basis, I look forward to further exchanges between us all. I hope that we will also have productive discussions with the Council in the latter part of this year so that we can adopt our Work Programme for 2018 on 24 October 2017.

Our work next year will remain focused on delivering on the remaining actions provided for under our 10 priorities and the strategies for implementing them. We will pay particular attention, in terms of implementation, to the adoption of pending proposals. We will maintain a focus on regulatory fitness. The opinions of the REFIT Platform will feed into the discussions on the Commission Work Programme so that we continue to deliver on our shared policy ambitions without any unnecessary complexity. We want rules that will actually be implemented and thus bring real results on the ground, with a special focus on small and medium—sized enterprises.

Indeed, above all, 2018 will be a key year for delivery. When this House rises for elections in 2019, citizens will judge for themselves whether Europe has done what they expected. The Commission will continue to be your loyal partner in helping to find compromises and reaching agreement on key legislative measures. The joint declaration on the EU’s legislative priorities, signed by the Presidents of our three institutions in December 2016, has proved very valuable. After six months, we have been able to complete work on terrorist offences and firearms and on boosting the Capital Markets Union.

The day after tomorrow – on Thursday – you will vote on better access for blind and partially sighted people to copyright works, as well as on the European Fund for Sustainable Development to address the poor living standards and lack of work opportunities which push people to migrate. But more effort is now needed on legislative proposals that have not really progressed so far, including on the European Deposit Insurance Scheme and the Common European Asylum System.

This joint declaration process is not a matter of fast-tracking or undermining the quality of scrutiny and decision-making by the co-legislators. That would be counterproductive as it could only lead to poor results that do not address the challenges we face. But our cooperation does help to ensure that, where problems or delays arise, everyone is focused on finding solutions. We have shown with the European Border and Coast Guard and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) that, when we all work hard on a shared priority, we can achieve the right results at the right time. I hope that agreement on EFSI 2.0 is close in sight.

So I look forward to the three Presidents’ agreeing later this year on a new joint declaration to shape our work for next year. All this programming and planning is not a bureaucratic process or a means in itself. Our dialogue about priorities is deeply political because it is about the sort of Europe we want to create. The Commission has launched a broad debate on the future of Europe with you and with national parliaments, with local and regional authorities, and with civil society at large. I count on your support in spurring an active, inclusive debate around where we want to be as the EU in the future, not just next year but also in the years to come.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I will start where the Vice-President of the Commission stopped. Europe is still facing a crisis that we have not overcome yet, and that means much closer attention is required. We cannot just act like in normal peace times, so the exercise of determining the next year’s legislation is a very important debate. It is also a good way of mapping out how the various political parties here in Parliament are thinking about that.

On behalf of the PPE I would like to say we still believe that a competitive social market economy is the cornerstone of the European society. We also have to be very careful and pay attention to citizens and their needs. In this framework I would like to say clearly that we have asked the Commission to make efforts to further improve the work-life balance. We have also asked the Commission to determine their key priority actions to strengthen industrial competitiveness, enable companies to compete in domestic and global markets and reinforce the capacity of the Union and its Member States to support the development of businesses, with special attention to small and medium-sized enterprises.

We also would like, in the context of completion of the digital single market, to see special attention paid to cyber security, interoperability and the digitalisation of the transport sector, including road safety.

In the area of migration, which is the big challenge ahead of the European Union, we consider it of the utmost importance to tackle the root causes of migration by upgrading the Union’s development and cooperation policy in Africa as well as its role in the resolution of conflict in its neighbouring countries.

The other area which citizens are demanding us to pay special attention to – and we are doing that by forwarding the demand to the Commission – is security, which, in both its internal and its external aspects, should be a priority, with commitments to the neighbourhood and to ensuring the stability and implementation of the European Defence Action Plan.

In the financial area, we are expecting the Multiannual Financial Framework post-2020 and the proposal on own resources to be tabled by June 2018. This is very important if they are to correspond with the Commission’s and Parliament’s political cycles. Simplification of cohesion policy and the future of the common agricultural policy should be key elements.

The PPE Group wants to insist on implementation. The Commission is taking the right course in that, instead of addressing the many areas where there is a demand from the left in this House for regulation, it is concentrating on how we implement the existing legislation. The Commission has its role to play, together with the Member States, because we need to use all the available tools before creating new laws or legislation.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues, on behalf of the S&D Group. – Mr President, we know that now is a very important time to prepare the Commission work programme and set the right course for the European Union. This year is particularly important because we are also discussing the future of Europe, and Parliament should be involved in these discussions taking place everywhere.

We are in a new situation. This is a kind of moment of truth, of clarification, because the right-wing political parties have decided to table their own resolution – a very conservative one, as we see it.

Let me be precise. What is really needed in the European Union today? Progressive forces, and I believe the majority of citizens, are sure that we need to have a new growth and jobs strategy driven by sustainable development goals. This is very clear. Progressive forces and the majority of citizens know that we need a stronger social pillar, making sure that everybody – in whatever kind of job, including in the digital-economy transformation – has a decent labour contract and full access to social protection. We also need to make sure that we have the means to invest in people, particularly in children with the ‘Child Guarantee’.

Well, I must say I find it regrettable that the motion tabled by the conservative forces in this Parliament does not agree with any of this. They do not include these requirements – which are so clear – in their motion.

We also know that in order to really respect the Paris climate deal we need to translate our commitments into a real investment policy supported by the Union budget, and we know that in order to cope with the current refugee crisis the real solution is a European asylum system, which requires full reform of the Dublin regime. This is so clear. Nevertheless, it is not recognised by the right-wing coalition which is now organising the European Parliament.

Finally, we know that, in order to cope with these external challenges, we need to strengthen internal cohesion among Europeans, and this means tackling the divergence in the eurozone, with the Banking Union and fiscal capacity being introduced. It also means having a forward-looking Community budget, counting on our own resources, based on corporate taxation, and based on energy emissions. We need to turn Europe to the future and not to the past.

I believe that Parliament must be involved in the discussion which is coming in the European Council and everywhere. This is the purpose of our motion and we believe we can get substantial support.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the European Union will only thrive if we take reform seriously. We face many social and environmental difficulties, as has been outlined by Commissioner Timmermans, but I want to focus on the enormous economic challenges we face: competitiveness, the loss of jobs to overseas employers, low growth rates, eurozone stagnation. These have led to unemployment levels in parts of Europe that are far too high and poor wage growth that has led to stagnant household incomes for far too long.

So as the Commission designs its work programme for 2018, the foremost objective must be to address Europe’s economic weaknesses by pursuing measures that unleash and encourage the creative capacities of our entrepreneurs and businesses, especially SMEs. This will deliver benefits for the whole community. If we can get that right, so many of our other political, social and environmental problems will be easier to overcome. If we are economically weak, we will be dominated by others who may not share our democratic traditions or political principles, but if we are economically strong, we will be in a position to defend our values and promote our common interests in what will be a very difficult century ahead.

To help set an agenda of renewal, we have been pleased to work with the EPP and ALDE Groups on a joint motion. Of course, our Groups have very different political visions for Europe – there are many areas where we do not agree. But what we have in common is a desire to address Europe’s shared problems in a practical way, with a programme of constructive reform. So we have come together on the specific issue of the 2018 work programme to help set a strong and positive agenda for reform on key issues which would deliver tangible benefits to all our citizens, and I commend it to you.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in ‘t Veld, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, we note the absence of the Council, which is not innocent. This morning I heard – I was not present myself – that President Juncker was very upset at the low turnout of MEPs in this room and called us ridiculous.

Well, I would like to say that the absence of the Council is fairly ridiculous because we are three EU institutions, the Council representing the Member States and the Member States are responsible for a very important part of the implementation of the things that we are talking about today.

We need the Council on board and yet the Council doesn’t seem to think that they need Europe or the Commission or Parliament. It is very symbolic that the Council is absent because we all know that there is a big problem in the implementation and the enforcement of European policies.

Despite our occasional differences, the Commission and Parliament are usually singing from the same hymn sheet. We do our homework, we adopt policies and then the problems start because the Member States fail to implement. If I may give you one blatant example it is of course the famous EU Passenger Name Record Directive which had to be adopted in a big rush. So where are we now with the implementation? Absolutely nowhere. And this is typical for most of the files.

When it comes to implementation and enforcement I would also like to look at the Commission because – yes – we are talking about important topics today that we would like the Commission to take initiatives on, but we would also like the Commission to be a bit more assertive when it comes to enforcing EU law against the Member States. We have been talking here a lot about issues relating to fundamental rights and the rule of law, but I am also thinking about something like Dieselgate.

Why does it have to be the Americans who take action, who find out? Why isn’t it our own authorities? If we agree that it is the national authorities that implement EU policies we have to be absolutely sure that that is what they are doing: implementing, applying, enforcing the policies. Because if they fail to do that then they should not have that power; then it should be at EU level.

Another request to the Commission: we note that when it comes to files relating to, for example, fighting terrorism, there is a systematic absence of impact assessments. Can we please make sure that from now on, every proposal relating to the fight against terrorism and crime will be accompanied by an impact assessment?

Finally to my colleague Ms Rodrigues, who referred to us as conservative right-wing forces. I think that is very funny because when it is about other topics I am usually accused of being left-wing, so whatever. I am probably in the middle. I would say, you know, conservative forces are right-wing and left-wing these days. On your topic of a social Europe, the Liberals are very much for a free Europe but also for a fair Europe. And that means fair opportunities for everybody, and confusion is often in social Europe equates a socialist Europe, well we see it differently.

We believe in opportunities, in opening our borders and giving young people access to the labour market, rather than replacing outdated social security systems at national level with one at the European level. Let’s finally give young people an opportunity. People have been excluded from the labour market – yes, dear colleague – excluded from the labour market. Let’s finally give them the same chances as those who are already in a job. I hope that we can do this together with the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Timmermans, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή χρειάζεται να αλλάξουν πολλά, στην πράξη και όχι στα λόγια, για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί τα τελευταία χρόνια αυξάνονται επικίνδυνα οι ανισότητες, η ανεργία, η φτώχεια, οι κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, και από αυτό χάνει η ιδέα μιας ενωμένης δημοκρατικής Ευρώπης και κερδίζει η άκρα δεξιά που θέλει να διαλύσει την Ευρώπη.

Αλλά οι πολίτες δεν θέλουν πια λόγια· ζητούν θετικά, συγκεκριμένα βήματα που θα τα δουν να καθρεφτίζονται στη ζωή τους, στην οικονομία, την κοινωνία, την ποιότητα της δημοκρατίας, την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ζητούν έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνα με περιεχόμενο, και όχι ένα άδειο κουτί, για να αντιμετωπιστούν οι εντεινόμενες ανισότητες και το κοινωνικό ντάμπινγκ, μια Ευρωπαϊκή κοινωνική Χάρτα που θα καθιερώνει με νομική δεσμευτικότητα ένα κοινό υποχρεωτικό πλαίσιο δικαιωμάτων για τους φτωχούς και τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη και ένα νέο σύμφωνο απασχόλησης και ανάπτυξης που θα βάζει τέλος στο δόγμα της αιώνιας λιτότητας και θα ενισχύει τις πολιτικές συνοχής. Ζητούν φορολογική εναρμόνιση -επιτέλους- στην Ευρώπη, για να σταματήσουν οι συνεπείς φορολογούμενοι, είτε είναι εργαζόμενοι είτε συνταξιούχοι είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να πληρώνουν το κόστος μιας γιγαντιαίας φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών, και επίσης ζητούν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μακριά από την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, και ευρωπαϊκές λύσεις αλληλεγγύης στο προσφυγικό, ώστε να μη σηκώνουν μόνον οι Ιταλοί και οι Έλληνες το βάρος αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ριζικές αλλαγές που να ενισχύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει τάσεις διάλυσης, ένταση των ανισοτήτων και τον κίνδυνο μιας άκρας δεξιάς που θέλει να μας γυρίσει ογδόντα χρόνια πίσω.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur Timmermans, selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque année, entre 20 000 et 30 000 Européens meurent à cause de l’amiante, une substance que l’on sait cancérigène depuis le début des années 1960. Or, il a fallu attendre 1997 pour qu’elle soit interdite en Europe. Entre-temps, des centaines de milliers de vies ont été ruinées ou perdues. Vous allez me dire: «Quel lien avec le programme de travail de la Commission?» Tout simplement celui-ci: quand je vous vois à l’œuvre, je constate chez vous encore et toujours la même obsession, celle de déréguler. Vous allez me dire: «Non, pas du tout». Mais les faits sont là.

Malgré une opposition grandissante de nos concitoyens, vous vous obstinez à vouloir conclure des accords de libre-échange taillés sur mesure pour les multinationales, comme, cette semaine encore, avec le Japon. Dix ans après le début de la crise financière mondiale, que voyons-nous? La Commission propose plutôt d’enclencher la marche arrière sur la régulation financière en s’opposant à toute augmentation des fonds propres des banques, au moment même où, en Italie, les contribuables sont à nouveau appelés à mettre la main au portefeuille pour sauver ces mêmes banques.

Vous vous obstinez à vouloir faire avaler de gré ou de force le glyphosate à nos concitoyens et, à vous écouter, on ne pourra interdire les perturbateurs endocriniens que quand ils auront fait la preuve de leur nocivité, c’est-à-dire, comme dans le cas du tabac ou dans celui de l’amiante, quand on aura constaté le désastre sanitaire. Quant à vos recommandations sur le travail, elles tiennent à un totem: flexibiliser, flexibiliser et flexibiliser.

Monsieur Timmermans, lorsque vous parlez de mieux légiférer, à qui pensez-vous? À nos concitoyens ou aux détenteurs de capitaux? Lorsque vous parlez d’analyse d’impact, vous parlez d’impact sur la vie ou d’impact sur les profits?

Ces règles que vous appelez si facilement des «obstacles non tarifaires au commerce», nous préférons les nommer pour ce qu’elles sont, à savoir des protections qui devraient assurer la possibilité d’une vie digne pour tous nos concitoyens.

Monsieur Timmermans, nous étions, vous et moi, gamins en 1968. Ce que je veux dire par là, c’est que ni vous ni moi ne sommes tenus par ce slogan un peu fou de mai, selon lequel il serait «interdit d’interdire». Lorsque l’on a la certitude ou une présomption étayée que des produits financiers, chimiques, agricoles, alimentaires ou encore d’usage général sont toxiques, la seule attitude responsable, c’est de les interdire.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ammettiamolo: oggi l'Italia rappresenta per tutti voi qui riuniti lo Stato scemo dell'Unione europea. Non prendiamoci in giro. Fa male ammetterlo, ma è così.

Di chi è la colpa, signori? Della Germania e della Francia, che alzano i muri e ci voltano le spalle in un momento di emergenza? O di tutti i passati governi italiani, che si sono piegati al compromesso per briciole di notorietà? È una vergogna! È una vergogna scoprire che l'Italia, con Renzi, dopo l'operazione "Mare Nostrum" ha firmato l'accordo "Triton", che voi avete proposto come soluzione ad ogni male: imbarcazioni europee in cambio di migranti. È una vergogna che il sistema bancario italiano stia crollando nel nome delle regole dell'austerità che voi avete imposto e che i governi italiani hanno accettato. È una vergogna che l'Unione europea, nata per creare un percorso di solidarietà fra Stati, sia oggi il simbolo di un disegno fallimentare.

Noi, signori, a differenza di quello che viene riportato dalla stampa, ci crediamo nel sogno di un'Europa unita e solidale, e ci crediamo davvero. Ma oggi resta solo un sogno. Perché a parole siete tutti bravi a fare promesse. Volete recuperare un po' di credibilità? Allora sbrigatevi! Numero uno: togliamo subito il cappio dell'austerità dal collo dei più deboli; numero due: stracciamo subito il regolamento di Dublino che ha trasformato l'Italia nel campo profughi di tutta l'Europa. Voi siete disposti a farlo?

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi sono più delusa e più incazzata del solito. Incazzata con voi, buonisti di mezza Europa, perché dopo anni di colpevole silenzio vi svegliate improvvisamente e ci dite che in Italia arrivano troppi clandestini. Ma come? Io ve lo dico da almeno cinque anni e voi, tutti voi, mi avete sempre accusata di essere razzista.

La verità è che io non sono razzista, noi non siamo razzisti, noi siamo soltanto realisti. In Italia continuano a sbarcare migliaia di clandestini: 85 000 negli ultimi sei mesi, portati da navi battenti bandiere di mezzo mondo. Perché tutti in Italia? Perché gli altri paesi chiudono le frontiere e l'Italia non può farlo?

Alla Commissione europea e al governo italiano dico una sola cosa: vergognatevi! Oggi avete annunciato un nuovo piano d'azione per ridurre i flussi migratori. La solita aria fritta. Siete come il governo italiano: solo chiacchere e distintivo! Siete come il governo "Renziloni", che minaccia di chiudere i porti ma non ha il coraggio di farlo. Perché tutti voi siete complici di questa immigrazione selvaggia.

Adesso però la nostra pazienza è finita. Fi-ni-ta! E noi della Lega, assieme a migliaia di cittadini italiani stanchi di ascoltare le vostre bugie, chiuderemo fisicamente i porti e non faremo scendere i clandestini da quelle navi. Tolleranza zero e frontiere blindate. Ci difenderemo da soli da questa invasione.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). – Panie Przewodniczący! Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 jest początkiem budowy tego planu i tak to zostało przedstawione przez pana wiceprzewodniczącego. Nasza debata toczy się oczywiście w określonych warunkach. Po pierwsze przedstawiono nam białą księgę z pięcioma wariantami przyszłości Unii. Poza tym jest debata o budżecie po roku 2021, też pięciowariantowa, i faktyczny początek negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które ostatecznie mają zakończyć się gdzieś pod koniec roku 2018. To będzie oczywiście w dużej mierze determinowało nasze prace w Parlamencie. Rozpoczął się również i ciągle trwa średniookresowy przegląd budżetowy, z którego wypłyną określone wnioski. Jesteśmy też w trakcie podejmowania bardzo ważnych decyzji w sprawie funkcjonowania unii energetycznej, proponowania rozwiązań, które dotyczą Unii efektywnie korzystającej z zasobów, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym, a przed nami jest jeszcze faktyczna decyzja w sprawie unii obronnej i wyzwań z tego zakresu, w szczególności jeśli chodzi o zwalczanie terroryzmu i nasze bezpieczeństwo zewnętrzne. Tutaj też należy uwzględnić politykę wobec naszych sąsiadów w Europie i sąsiadów Europy.

Konieczna jest też realizacja i finalizacja założeń strategii jednolitego rynku oraz jednolitego rynku cyfrowego, przede wszystkim zaś europejskiej gospodarki opartej na danych. Szczególnie więc cieszy mnie deklaracja, że rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce zostanie uwidoczniona, bo to jest gwarancja stabilnych, dobrych miejsc pracy w Europie.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). – Herr der Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission! Diese Tage sind die Tage der großen Namen im Europäischen Parlament. Wir haben Simon Veils heute gedacht, am Samstag hier Helmut Kohls. Wir könnten genauso der Lebensleistung eines Helmut Schmidt, eines Willy Brandt, eine Giscard d‘Estaing, die sich allesamt unisono um Europa verdient gemacht haben, ebenso gedenken. Ich frage mich, was die Botschaft dieser Namensnennungen in diesen Tagen ist. Unter den Herausforderungen des Brexit, der internationalen Globalisierung, des Klimawandels – was wäre ihre Botschaft? Ich höre insbesondere einen Satz aus diesen Lebenswerken, einen ganz knappen: Habt Courage, habt Mut, lebt auf der Höhe der Zeit, nicht im Gestern, wenn ihr Europa verteidigen wollt! Und sagt den Menschen, dass es nur Europa ist, das sie beschützen kann und auf dem Weg in eine bessere Zukunft führen kann.

Aber dann frage ich mich, liebe Kolleginnen und Kollegen: Warum ist das so schwer? Warum können wir nicht ein gemeinsames Papier verabschieden, wo jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin ein Recht auf angemessene Arbeit, auf Schutz, auf sozialen Schutz innerhalb der Beschäftigung, aber auch im privaten Leben gewährt wird? Warum können wir den Kindern Europas nicht sagen, ihr müsst nicht in Armut aufwachsen? Und das, Frau Kollegin in 't Veld, ist der Unterschied: Wir sind mit Ihnen der Auffassung, dass die Menschen ihre Freiheit leben wollen, dass sie ihr eigenes Leben gestalten wollen. Aber wir glauben auch, dass sie das umso besser können, wenn sie keine Angst um das Tägliche haben müssen, keine Angst vor den Widrigkeiten des Alltages haben müssen.

Also warum können wir nicht ein gemeinsames Papier produzieren, indem wir der Kommission eine Leitlinie dafür bieten? Das ist mein Appell! Ich verstehe es nicht, ich würde gerne haben, dass auch die anderen Fraktionen auf der Höhe der Zeit sind und uns helfen, das durchzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Herr Präsident, schönen guten Tag, Herr Timmermans! Meine Bekannte hier im Europäischen Parlament hat neulich geklagt, dass sie jetzt viel weniger Arbeit hat – sie ist Übersetzerin –, und das ist eine direkte Folge dessen, dass die Kommission jetzt viel weniger Legislativvorschläge einreicht. Das finde ich sehr lobenswert.

Das ist auch deswegen gut, weil die Kommission jetzt Zeit hat, sich dem größten Problem der Europäischen Union zu widmen – das sind die Migranten. Zuerst kamen die über Ungarn, dann über den Westbalkan, dann über die Türkei, jetzt kommen sie über Libyen. In der Zwischenzeit sind die Rettungsorganisationen die größten Schlepper, weil sie die Migranten 20 Kilometer vor der libyschen Küste aufgreifen und alle nach Italien transportieren. Das ist Ihnen wohl bekannt.

Es wäre wohl an der Zeit, Teile des Genfer Abkommens zu überdenken, damit das Individualasylrecht nicht missbraucht werden kann für Massenmigration. Dafür war das nie gedacht. Auf jeden Fall ist die Lösung nicht, die Migranten über Europa zu verteilen, sondern sie zu stoppen.

Und was ich nicht verstehe, ist: Frankreich wird für eine Defizitüberschreitung nicht bestraft, Ungarn und Polen werden bestraft.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhor Presidente, dívida, euro, banca, três eixos fundamentais de ação e rutura necessária com os constrangimentos da União Europeia. A resposta à dívida exige o início e apoia os processos de renegociação da dívida pública, nos seus prazos, montantes e juros, a par do anulamento da sua componente ilegítima garantindo que o serviço da dívida seja compatível com o desenvolvimento social e económico de cada país.

Romper com o garrote que é o euro, instrumento político de concentração e controlo económico, que impôs uma brutal dinâmica de divergência na zona euro, exige a criação de programas de apoio àqueles países que considerem que a sua permanência no euro se tornou insustentável e insuportável prevendo a adequada compensação pelas perdas provocadas no quadro de uma saída negociada da moeda única.

Rejeitar a união bancária significa libertar os países da estratégia de concentração, centralização e alienação da banca nacional para o estrangeiro como caminho necessário para retomar o controlo público e democrático do sistema bancário. Nenhum povo está condenado a ficar amarrado a estes ou outros constrangimentos da União Europeia contrários aos seus interesses e soberania e será da vontade dos povos e da sua luta que se construirá a alternativa ao futuro de empobrecimento e exploração que se adivinha em qualquer um dos vossos cenários. Será essa luta a abrir caminho a uma outra Europa de paz e de cooperação, de progresso e de justiça social, de Estados livres e soberanos e iguais em direitos.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). – Herr talman! Man brukar säga att man ska lösa orsakerna till ett problem, inte bara behandla symptomen. Jag vill påstå att det finns enklare lösningar på migrationskrisen, vilket är den kris vi borde tala om hela tiden i denna kammare.

Den kris som skapas av en alltför generös invandringspolitik i framför allt länder som Sverige, med en i och för sig välmenande tanke, men som i praktiken är katastrofalt kontraproduktiv för en demokratisk stats välbefinnande.

Dessutom orsakas krisen av den enorma befolkningsökning som sker utanför Europa samt dessa områdens och länders dysfunktionella karaktär som resulterar i stor arbetslöshet och mycket dystra framtidsutsikter.

I Italien strömmar det in företrädesvis ekonomiska migranter just nu. Vissa dagar kommer det tusentals. Lösningen är inte att ordna en tvingande omfördelning från Italien till resten av Europa. Det är som att ösa vatten ur båten men inte täppa igen hålet i båten, om jag tillåts använda en sådan liknelse i dessa sammanhang.

Kommissionen och några inrikesministrar presenterade en lösning härom dagen där man bland annat ska hjälpa Libyens kustbevakning att bättre patrullera sin kust. Vi vill även hjälpa Libyen att säkra deras enormt långa södra gräns. Vilka som ska göra detta sägs inte.

Det låter som om man ska bygga en ny statsapparat i Libyen, vilket blir en stor utmaning. Jag har en enklare lösning. Ge tillbaka asyllagstiftningen till varje land. Ge Italien rätt att sätta tak på antalet som söker asyl. Besluta om en paus i asylansökningarna, eller varför inte rätten att säga nej till de båtar från olika organisationer som just nu i princip transporterar migranter nästan hela vägen från Libyens kust till Italien.

Jag är medveten om invändningar mot asylrätt och annan folkrätt, men detta måste gå att ordna.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, komisāra kungs! Es šodien runāšu par industriju un par darba vietām. Mēs zinām, ka Eiropā mums ir mērķis —palielināt industrijas īpatsvaru IKP līdz divdesmit procentiem. Skan skaisti! Runa ir par darba vietām. Bet jāuzdod jautājums, kāpēc Eiropā mums industrijā nav tik daudz to darbvietu, kāpēc mēs neattīstāmies?

Un te jāatceras, ka Eiropas industrija konkurē pasaules tirgū, konkurē ar Ameriku, ar Ķīnu, ar Japānu, ar citām ekonomikām. Un visai industrijai, visai rūpniecībai, lai tā būtu konkurētspējīga, ir svarīgas izejvielu cenas. Cenas! Īpaši enerģijas, īpaši elektrības. Jo zemākas elektrības cenas, jo konkurētspējīgāka ir Eiropas industrija.

Timmermana kungs, es jūs kā Komisijas pārstāvi aicinu īpaši pievērst uzmanību astoņpadsmitajā gadā tam, ka šī tā saucamā ziemas enerģijas pakotne, kas faktiski veicinātu to caur likumu, lai attīstītu elektrības tirgu, patiesi iet uz priekšu gan caur Parlamentu, gan caur Padomi, lai mēs varētu nonākt pie jauna likuma Eiropā, kas veicinās konkurenci elektrības tirgū, kas pazeminās cenas, kas padarīs mūsu industriju konkurētspējīgāku, lai mēs varētu sasniegt šo divdesmit procentu mērķi.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani, danes govorimo o tem, kako bi Komisija delovala bolj učinkovito. Da, kakovostna socialna agenda, ki gre iz roke v roko s premišljenimi gospodarskimi ukrepi, je predpogoj za zmanjšanje brezposelnosti. Da, trajnostni razvoj bomo dosegli le, če bomo skupaj odgovorili na izzive klimatskih sprememb in globalizacije, in da, Unija bo vodilna globalna sila, če bomo govorili z enim glasom.

A vendar Komisija ne bo dosegla absolutno ničesar brez doslednega spoštovanja vrednot. In slovenski državljani so na dobri poti, da zgubijo zaupanje v Komisijo. Potem ko je ta Komisija botrovala dogovoru o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško in sodelovala pri odločitvi, da je to del hrvaškega pristopnega paketa, je sedaj neodločna.

Zakaj se, spoštovani Timmermans, ne zavzamete glasno, da gre preprosto za spoštovanje mednarodnega in evropskega prava? Za spoštovanje uglednih mednarodnih sodnikov, o meji med državama, ki je bila sprejeta pred nekaj dnevi. In tega nas je lahko pravzaprav najbolj strah, državljanov, ko bodo začutili, da Komisija namesto v interesu vseh državljanov Evropske unije dela zgolj v interesu nekaterih držav ali posameznikov ali skupin. Takrat bo prepozno za kakršen koli delovni program in pa kakovostne politike. Hvala lepa.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). – Sur President, iva, l-ikbar sfida għalina fis-snin li ġejjin, jiġifieri l-abbiltà li nsibu bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u sostenibbli - u allura qed nistaqsu kif se nindirizzaw dan?

Hu essenzjali li l-ħaddiema jkunu kapaċi jaddattaw irwieħhom u jsibu impjieg li jkun paragunabbli mal-kwalifiċi tagħhom u jkunu kapaċi jittrasferixxu l-ħiliet tagħhom bejn negozju u ieħor, u bejn industrija u oħra. It-taħriġ u t-tagħlim huwa neċessarju sabiex nassiguraw li t-tkabbir fl-impjiegi jkun imqabbel mal-provvista tax-xogħol, u dan jgħodd mhux biss għal dawk il-ħaddiema ta’ età avvanzata iżda wkoll għal dawk li jkunu daħlu fid-dinja tax-xogħol għall-ewwel darba.

Irridu ninvestu fil-ħaddiema sabiex inkunu nistgħu nħaddmu potenzjal sħiħ tas-suq diġitali u forom ġodda ta’ xogħol. Il-pajjiżi Membri għandhom jiġu inkoraġġuti sabiex jinvestu fi programmi ta’ tagħlim ta’ matul il-ħajja għall-ħaddiema kollha f’kull qasam. Irridu wkoll nanalizzaw is-swieq tax-xogħol sabiex insibu l-bilanċ ġust bejn it-taħriġ vokazzjonali u dak universitarju, sabiex b’hekk nissodaw il-ħolqa bejn id-domanda u l-provvista tas-suq tax-xogħol.

It-trawwim u l-istimular tal-intraprenditorija huwa kruċjali, ukoll f’termini nassiguraw it-tkabbir u s-salvagwardjar fi ħdan swieq tax-xogħol diversi. It-tieni ħaġa hija li l-intreprenditorija ma tgħoddx biss għal dawk li jkunu qegħdin ifittxu l-impjieg, imma għal dawk li jkunu qegħdin joħolquhom ukoll.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Hr. formand! Hr. førstenæstformand Timmermans! Kommissionens arbejdsprogram skal sætte ind der, hvor Europas borgere kæmper med virkelige problemer og bekymringer i dagligdagen. I 2018 skal EU sætte en fælles bund under selskabsskatten, stoppe og straffe skattely og international skatteunddragelse, skabe nye job og værne om de job, der allerede findes: Vi skal kort sagt have en solidaritetspagt i Europa. Fra 2001 til 2016 er selskabsskatten i EU-medlemslandene faldet fra 30 % til 22 % i snit. Det er et ræs mod bunden mellem Europas lande, ikke på at skabe vækst, men på at stjæle væksten fra hinanden. Det er dybt godnat! Det er ikke et Europa, der arbejder sammen, men et Europa, der snyder sig selv for milliarder af skattekroner. Det skal stoppes nu! Derfor har vi brug for en fælles bund under selskabsskatten og en fælles konsolideret selskabsskattebase. Men ikke nok med det: For de selskaber, der tjener mest, koster skattefusk hver borger i EU 15 000 kroner i tabt velfærd hvert år på grund af skattely, skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning. Derfor skal vi have en fælles europæisk sortliste over skattely med hårde, automatiske og kontante sanktioner for både skattelylande og de virksomheder og rige privatborgere, der benytter sig af dem. Endelig bør EU’s opgaveliste for 2018 skabe nye job og beskytte eksisterende. Vi socialdemokrater vil aldrig acceptere et fællesmarked, hvor arbejdere tvinges til at underbyde hinanden på dårlige arbejdsvilkår og på lønvilkår, man ikke kan leve af. Derfor har vi brug for en solidaritetspagt, og det bør vi arbejde på i 2018.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). – Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte das Thema Gesundheit ansprechen. Es ist ein Thema, das nach Maßgabe der Verträge – zumindest in bestimmten Bereichen – von der Europäischen Union bearbeitet werden soll, und trotzdem haben wir seit Amtsantritt der Kommission Juncker-Timmermanns keinen einzigen Gesetzgebungsvorschlag bekommen, an dem wir hier im Plenum arbeiten. Es gibt Vorschläge, die noch von der alten Kommission kommen, aber nichts Neues. Es ist ja nicht so, als ob wir keine Aufgaben hätten. Wir werden dringend von Patientenverbänden, von der Industrie gebeten, dass man im Bereich der Technologiefolgenabschätzung im Gesundheitswesen etwas tun muss.

Wir brauchen Anreize, und zwar sehr konkret – nicht nur in einem Aktionsplan, sondern in Gesetzgebung –, um die Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen, um neue innovative Medikamente auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das Parlament hat in den letzten Jahren immer wieder Vorschläge gemacht, auch in der jetzt vorliegenden Entschließung der EVP mit anderen Fraktionen. Ich bitte die Kommission, das wirklich aufzugreifen und nicht immer nur Pläne zu machen, sondern auch konkrete Gesetzgebungsvorschläge zu machen. Wir wollen nicht alles regeln, aber in bestimmten Bereichen ist es eben notwendig.

Wenn man die Bürgerinnen und Bürger am Geburtstag oder zum Neujahr fragt: Was wünschst du dir am meisten? Dann kommt nicht: stabile Institutionen, Wirtschaftswachstum oder Ähnliches, sondern dann kommt Gesundheit. Deswegen müssen wir auch unseren Teil der Verantwortung in diesem Bereich tragen.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). – Zoals al wel vaker, weer eens met mijn collega aan de overkant, Peter Liese. En daarom dat wij vanuit deze fracties ontgoocheld zijn dat er geen brede gemeenschappelijke progressief vooruitstrevende visie ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld over de opwarming van het klimaat en de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs. Daar zou u het toch allemaal over eens moeten zijn? Het zou toch een centrale plaats moeten innemen in onze actie en de actie van de Commissie?

Dat vereist in eerste instantie, mijnheer de vicevoorzitter van de Commissie, dat er een tandje wordt bijgestoken. Want de initiatieven die de Commissie genomen heeft en die verdienstelijk zijn, op het vlak van schone energie bijvoorbeeld, zijn genomen vóór de tenuitvoerlegging en de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs. Dat betekent dat we ambitieuzer moeten zijn dan die voorstellen en dat we de Overeenkomst van Parijs ook echt moeten omzetten in wat we hier doen, bijvoorbeeld door sneller te komen met initiatieven rond de CO2-uitstoot van auto's, en dat we dat ook zeer ambitieus moeten doen.

Daaraan gekoppeld zou ik ook aandacht willen vragen voor de conclusies van onze onderzoekscommissie EMIS, die heel ambitieuze doelstellingen en nieuwe initiatieven naar voren heeft geschoven met betrekking tot de Euro 7-norm. Want een andere problematiek, mijnheer Liese, is de gezondheid en de kwaliteit van onze lucht: we hebben de sjoemelsoftware gehad, en nu merken we dat consumenten in de hele Europese Unie filters uit hun auto halen waardoor een moderne Euro 6-auto vandaag de dag méér uitstoot dan een Euro 3 of Euro 4! Dus ik zou heel graag willen dat het werkprogramma van de Commissie dat soort initiatieven – klimaat, duurzaamheid, schone lucht – bovenaan de politieke agenda zet.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). – Panie Komisarzu! Z perspektywy Komisji Rozwoju DEVE chcielibyśmy jako grupa EPL wskazać na potrzebę podkreślenia w nowym programie prac Komisji tematyki związanej z rozwiązywaniem głównych przyczyn migracji poprzez wzmocnienie polityki rozwojowej i wielopoziomowej współpracy z Afryką. Europejski Konsensus na rzecz Rozwoju oraz monitorowanie zmian instytucjonalnych i politycznych są niezbędnymi narzędziami skutecznego wdrożenia Agendy 2030 i globalnych celów rozwojowych ONZ. Współpraca z sektorem prywatnym to istotny element realizacji tych celów, a mobilizowanie prywatnych funduszy ma zasadnicze znaczenie przy rozwiązywaniu głównych przyczyn nielegalnej migracji. Aby jednak monitorować wdrażanie instrumentów takich jak Fundusz Powierniczy na rzecz Afryki czy nowy Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i regularnie oceniać ich skuteczność, niezbędny jest konkretny mechanizm sprawozdawczości oraz odpowiedni nadzór parlamentarny.

Promowanie demokracji, dobrych rządów i poszanowanie praw człowieka jest kluczowe dla budowania bezpieczeństwa w krajach partnerskich. Dlatego też przy działaniach na rzecz pokoju i stabilności należy brać pod uwagę zaktualizowane kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej w tym zakresie. Nowe ramy współpracy z krajami AKP, których negocjacje mają rozpocząć się w 2018 r., powinny kłaść nacisk na dialog polityczny, współpracę na rzecz rozwoju i wymianę handlową. Należy także wzmocnić regionalizację i dostosować model współpracy do danego obszaru.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Herr Präsident! Die Europäische Union befindet sich allen Unkenrufen zum Trotz in einer Phase, die Anlass zu vorsichtigem Optimismus geben könnte. In einer solchen Situation wäre es wichtig, dass die proeuropäischen Kräfte mit einer richtungweisenden klaren und einheitlichen Botschaft auftreten. Diese Chance haben wir verpasst, leider gibt es keine gemeinsame Entschließung. Schuldzuweisungen dafür bringen uns auch nicht weiter.

Aus Sicht der Sozialdemokraten müsste das Arbeitsprogramm der Kommission vor allem auf die Probleme der sozial Benachteiligten und der Zukurzgekommenen eingehen. Europa wird nur dann die Menschen begeistern, wenn auch die breite Masse Vorteile sieht und nicht das berechtigte Gefühl vorherrscht, dass die Ungleichheit kontinuierlich zunimmt. Wir brauchen also die viel beschworene soziale Säule. Ohne sie wird das europäische Haus irgendwann zusammenkrachen. Man kann nicht ein bisschen sozial sein. Das muss ein Versprechen für alle sein – innerhalb der Mitgliedstaaten genauso wie zwischen den Mitgliedstaaten.

Viele Menschen sind heute verunsichert. Sicherheit zu geben, ist Aufgabe verantwortungsvoller Politik. Sicherheit gibt es aber nur, wenn soziale Sicherheit damit einhergeht, und die gibt es nur, wenn wir bereit sind, gewisse Dinge zu regeln und nicht nur dem Markt zu überlassen. Soziale Sicherheit und Wohlfahrt setzen aber auch voraus, dass alle ihren Verpflichtungen nachkommen. Dazu gehören Steuergerechtigkeit und die Eindämmung der Steuervermeidung. Diese Klarheiten brauchen wir, und unsere Änderungsanträge versuchen, diese herzustellen.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Es ist völlig klar, dass das nächste Jahr ein ganz entscheidendes sein wird, und da kommt es eben darauf an, das Wichtige besser zu machen und das vielleicht Unwichtigere sein zu lassen. Wenn man den Katalog des Wichtigen anguckt, da gehört natürlich die gerechte Gestaltung der Globalisierung dazu. Und Sie haben – wie ich finde – ein ganz gutes Papier dazu vorgelegt, aber das muss man dann auch umsetzen. Ich glaube, fünf Elemente gehören da entscheidend dazu. Menschen wollen z. B. wissen, wo ihre Textilien, die sie tragen, herkommen und dass damit kein Sozial- und Umweltdumping verbunden ist.

Also muss eine verbindliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen auf den Tisch. Wir wollen auch sicherstellen, dass Arbeitnehmerrechte eingeklagt werden können, wenn sie missachtet werden. Deswegen brauchen wir einen Vorschlag für eine verbindliche Regelung von Arbeitnehmerrechten in internationalen Verträgen. Wir wollen sicherstellen, dass das internationale Governancesystem erhalten bleibt, dass wir aktiv wirklich international regelbasiert vorangehen können. Wir müssen sicherstellen, dass wir viel mehr Transparenz in unseren internationalen Verhandlungen bekommen, damit die Menschen wieder mehr Zutrauen in die Leistungsfähigkeit der Europäischen Union bekommen. Wir müssen auch sicherstellen – und das ist in Ihrem Papier ja auch angedeutet –, dass zwischen der externen und der internen Dimension der Globalisierung ein Zusammenhang hergestellt wird.

Es darf nicht sein, dass nur einige von der Globalisierung profitieren. Wir müssen sicherstellen, dass alle davon profitieren, dass die interne Gleichheit und Gerechtigkeit genauso hergestellt wird.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, il vous reste deux ans pour cette Commission de la dernière chance. Aussi, écoutez ce que le groupe socialiste a à vous dire.

Je ne sais pas si notre résolution sera adoptée. Je l’espère, mais, quel que soit son sort, les messages que nous vous faisons passer aujourd’hui dans ce débat constituent la feuille de route essentielle. En effet, si nous n’écoutons que les conservateurs, vous ne retrouverez pas la confiance des Français, parce que vous ne lutterez pas comme vous le devez, en engageant la Commission, avec toutes les institutions européennes derrière votre pouvoir d’initiative, pour lutter contre les inégalités à l’intérieur des États membres et entre les États membres.

Vous ne rétablirez pas la réalité de la démocratie, ce qui signifie que l’Union économique et monétaire ne pourra pas se développer sur la base d’un budget qui ne concernerait que les conciliabules entre des gouvernements. Nous avons besoin aussi – comme ma collègue Kathleen Van Brempt l’a dit – d’utiliser l’énergie, la dynamique, le vecteur et le moteur que représente le résultat de la conférence de Paris pour modifier, changer et transformer le modèle économique de la zone euro et de l’Union européenne. C’est cela qui nous permettra de réconcilier les citoyens avec l’Europe, avec la Commission européenne et son programme de travail.

À vous de jouer, vous avez toutes les cartes en main!

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). – Señor presidente, una Europa valiente que no se esconde, que apuesta por la dimensión social, por los derechos de la clase trabajadora y no permite salarios que abocan a la pobreza; una Europa solidaria, que se enfrenta al reto de la inmigración y los refugiados, con políticas comunes que no entierran la dignidad de las personas; una Europa abierta, igualitaria entre hombres y mujeres, sostenible, y que emprende y es capaz de afrontar los retos de la globalización. Esa es nuestra apuesta, la de los socialistas europeos, que no renunciamos a un proyecto político diferente que devuelva la confianza a las personas.

Lamentablemente, la derecha de este Parlamento considera que podemos permitirnos que todo siga igual, que podemos dar la espalda a los problemas de los ciudadanos. Estamos a tiempo. No dejemos que sea demasiado tarde. No convirtamos a Europa en un problema. Hagamos de Europa una solución.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente, il dibattito è un po' confuso, perché in realtà l'anno prossimo sarà l'anno del dibattito e, speriamo, delle realizzazioni sul futuro dell'Europa, su cui avete presentato molti documenti.

Noi rimpiangiamo di non essere riusciti come Parlamento ad avere una risoluzione comune su questo pacchetto sul futuro dell'Europa, ma vogliamo ricordarle che abbiamo approvato tre relazioni che affrontano l'insieme delle grandi questioni che voi, nei vostri documenti, avete iniziato a trasformare in proposte.

Vorrei ricordarle che quelli restano i nostri pilastri, ma vorrei anche ricordarle che, per il futuro, siamo di fronte a un problema importante, ossia che in molte materie sulle quali fate proposte importanti – una per tutte, la difesa comune – il ruolo del Parlamento è molto limitato negli attuali trattati. È chiaro che, in termini di modifica dei trattati, si potrà intervenire, ma è chiaro anche che sarebbe opportuno proporre dei sistemi interistituzionali per affrontare questa questione. Lo ricordo anche per quanto riguarda il futuro dell'Unione monetaria.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, jak slyšíte, tak Evropský parlament má velké ambice pro rok 2018. Myslím, že všichni voláme po jasných prioritách. Já osobně bych opravdu očekávala důraz na zvládání migrační krize, a to jak uvnitř Evropské unie, tak vně Evropské unie, to znamená v ohniscích, kde tato krize vzniká, ať už je to Blízký východ, Afrika. To je myslím priorita pro konec roku 2017 a celý rok 2018.

Tento rok bude vyhlášen také evropským rokem kulturního dědictví. Já věřím, že to bude úspěšný rok z tohoto pohledu a připomeneme občanům, na jakých společných základech byla Evropská unie postavena. Myslím, že v době, kdy budou právě probíhat tvrdá jednání o brexitu, bude tato připomínka velmi potřebná. Chtěla bych ještě upozornit na dvě iniciativy.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, riponiamo molta fiducia nel 2018. Innanzitutto la dimensione sociale dell'integrazione europea non può essere ridotta alla libera circolazione. Una seria riforma deve puntare a migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la povertà e le disuguaglianze sociali, accelerare la convergenza delle prestazioni economiche e dei livelli di reddito tra i paesi e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Dobbiamo essere più ambiziosi nel settore ambientale e della sanità, innanzitutto in materia di interferenti endocrini e resistenza agli antibiotici. In agricoltura non è più rinviabile una proposta quadro legislativa per contrastare le pratiche commerciali scorrette nella catena alimentare e prevedere misure di sostegno per gli agricoltori nei casi di concorrenza sleale. Occorre che siano garantiti modi sicuri e legali per entrare in Europa per coloro che cercano protezione internazionale e per i richiedenti asilo. Occorre intensificare l'impegno per una riforma del sistema di Dublino, che stabilisca e attui una reale politica comune europea in materia di asilo.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, jedna od glavnih zadaća Komisije u narednom razdoblju trebala bi biti stvaranje preduvjeta za maksimaliziranje koristi od jedinstvenog tržišta za sve države članice.

Zato nimalo ne pomaže ni najava francuskog predsjednika Macrona o „Europi koja štiti”. I to je put u pogrešnom smjeru i moglo bi nas koštati milijarde eura stranih investicija i donijeti novu nepotrebnu regulaciju na jedinstveno tržište koja će otežati poslovanje gospodarskim subjektima iz manjih i slabije razvijenih članica.

Za Macrona kažu da je zadužio Europsku uniju svojom pobjedom nad populizmom. No, to mu ne daje pravo da i sam bude ekonomski populist i da kontaminira europsko jedinstveno tržište protekcionizmom koji je ostavština nekih bivših vremena.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι, δυστυχώς, τα εκατομμύρια των ανέργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εκατομμύρια όσων έχουν επισφαλή εργασία, αν μας ακούν –γιατί αμφιβάλλω– όσοι μας ακούν, είτε μας ακούν με θυμηδία είτε τουλάχιστον κοιτάζουν προς την πλευρά μας με έναν τρόπο που δείχνει ότι δεν μας κατανοούν και δεν μας πιστεύουν. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στο περιβάλλον και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει μια καθαρότατη θέση, μια ενοποιημένη θέση, απέναντι στη νέα πολιτική που θέλει να επιβάλει ο κύριος Trump.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας, που έπρεπε να αποτελεί σημείο συζήτησης, γιατί πιστεύω ότι χωρίς πραγματική υποχώρηση σ’ αυτό το θέμα δεν μπορεί η χώρα να εξέλθει από τον φαύλο κύκλο των μνημονίων, και στο γεγονός ότι ο λαός αυτός υποφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οκτώ ίσως στη σειρά μέχρι σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Madam President, Members of the Commission do not usually give us any answers, but I would like to ask Vice-President Timmermans to kindly make an exception.

Vice-President Timmermans, speaking about the preparation of the Commission’s Work Programme in 2018, don’t you think that it would be high time to address the issue of the major wage and income gap between Central and Eastern European – that is to say ‘new’ Member States and old Member States in the west – that causes enormous internal migration from our Central and Eastern European countries to western countries?

As you very well know, we have a lack of a medical doctors, nurses and even waiters and tourist personnel. We are in trouble. What is the attitude of the Commission towards this? I am glad that you accepted the initiative of eight Central and Eastern European countries towards the so—called wage union, but what is going to happen next?

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Rok 2018 będzie niezwykle ważny dla prac nad nowym budżetem unijnym po 2020 roku. Z całą pewnością będzie to jeden z dominujących tematów. Zgodnie z zapowiedzią Komisji przedstawienia założeń nowej perspektywy budżetowej możemy spodziewać się w połowie przyszłego roku. Już teraz wszyscy wiemy, że głównie z powodu Brexitu nowy budżet będzie mniejszy od obecnego. Negocjacje nie będą więc należały do łatwych. Z jednej strony budżet musi brać pod uwagę pojawiające się nowe wyzwania, chociażby w obszarze bezpieczeństwa, z drugiej jednak powinien on pozostać przede wszystkim budżetem inwestycyjnym. Polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Unii, o udowodnionych rezultatach i znaczącej wartości dodanej, dlatego też jej udział w nowym budżecie po 2020 roku powinien pozostać na takim samym jak obecnie poziomie. Ponadto ważne jest, aby prace rozpoczęły się terminowo i aby nowy budżet, a co za tym później idzie, konkretne polityki zostały przyjęte bez opóźnień.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Rozière (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j’ai bien écouté votre discours. Dans votre introduction, vous parlez, entre autres choses, de votre volonté d’œuvrer pour les petites et moyennes entreprises européennes. Or, ce Parlement, depuis maintenant bientôt deux ans, vous demande une mesure simple, au bénéfice des PME européennes justement. Cette mesure, c’est l’extension des indications géographiques pour les produits non agricoles. C’est la garantie de maintenir l’emploi dans les territoires fragiles, de maintenir des savoir-faire, et c’est la garantie de mieux protéger les consommateurs, avec une véritable traçabilité sur les produits artisanaux fabriqués dans nos campagnes, partout en Europe.

Ce n’est pas une préoccupation locale. Nous avons vu des entreprises qui viennent d’Espagne, du Royaume-Uni et de République tchèque qui nous demandent cette protection. C’est une mesure simple qui montre que l’Union européenne peut agir au bénéfice des citoyens et des PME européennes.

Cela fait bientôt deux ans que ce Parlement vous a demandé une proposition législative pour garantir cette protection. Je vous demande donc de ne plus attendre et de mettre cette proposition sur la table le plus rapidement possible.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Timmermans, θα επικεντρωθώ στο προσφυγικό, διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Ευρώπη, κυρίως την Ελλάδα, την Ιταλία και απ’ ό,τι βλέπω και την Ισπανία και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τη διαδικασία μετεγκατάστασης, διότι από την Ελλάδα έπρεπε να έχουν γίνει 66.400 μετεγκαταστάσεις και έχουν γίνει μόνο 12.700, δηλαδή το πρόγραμμα έχει εκτελεστεί περίπου στο 15%. Ταυτόχρονα όμως, στα τέλη Σεπτεμβρίου τελειώνει η διαδικασία μετεγκατάστασης. Τι θα γίνει; Θα επεκταθεί το πρόγραμμα; Θα έχουμε μια διαδικασία πραγματικής αλληλεγγύης απέναντι στην Ελλάδα και την Ιταλία, που υποφέρουν αυτήν τη στιγμή από τις τεράστιες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές;

Πρέπει να πάρουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, διότι αυτήν τη στιγμή η κατάσταση και στα νησιά του Αιγαίου είναι αφόρητη. Δεν αντέχουν άλλο τα νησιά του Αιγαίου πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Θέλω μια τοποθέτηση στο θέμα αυτό κύριε Αντιπρόεδρε.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). – Jako przewodniczący komisji mam dwa pytania. Pierwsze: kiedy Komisja zamierza przedstawić wniosek legislacyjny dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych? Komisarz Hogan ogłosił, że zamierza przeprowadzić ocenę wpływu w odniesieniu do tej kwestii. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że w 2017 r. nie zostanie przyjęty wniosek legislacyjny. W takim przypadku, kiedy w 2018 r. taki wniosek mógłby być ostatecznie przyjęty? Jakie byłyby ramy czasowe procedury legislacyjnej?

Od pierwszego stycznia 2021 roku powinna wejść w życie nowa reforma WPR. Jednak wiele ostatnich wydarzeń wskazuje na to, że przyjęcie wniosków legislacyjnych w sprawie reformy WPR (płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku, rozwój obszarów wiejskich, przepisy horyzontalne) może zostać znacznie opóźnione, szczególnie ze względu na występujące zazwyczaj opóźnienia w przedstawianiu wniosków dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych. Opóźnione wnioski legislacyjne dotyczące WPR zostaną zapewne przedstawione w 2018 r., czyli trudniej będzie przewidzieć ukończenie procedury legislacyjnej przed końcem kadencji Parlamentu w 2019 r.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Asszony, a mai vita során hallott szolidaritás szó a közös európai politikai cselekvés fő irányelve. Rámutatnék azonban ennek egy, fenntartható jövőt tekintve meghatározó elemére. A vidéki, a falusi lakossággal való szolidaritásra. Nem tartható tovább, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában a falusi lakosság életkörülmények, esélyek, a korszerű infrastruktúrához való hozzájutás tekintetében tartós diszkrimináció tárgya legyen. Ezzel szoros összefüggésben az sem tartható, hogy – bár képes rá – Európa nem élelmezi megfelelően valamennyi polgárát. Csak az Eurostat adatai szerint Európa lakosságának egyötöde alultáplált. Az előremutató elképzelések, projekttervek rendelkezésre állnak, a közös agrárpolitika, a költségvetés és más érintett közösségi politikák tekintetében – pl. ilyen az „okos falvak” projekt. Most a Bizottság hatékony, proaktív cselekvése a kulcs a továbblépéshez.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Madam President, yes at some point in this debate I had the impression this was turning into Commissioners’ question time rather than the debate on preparing the Commission work programme. But I have to say that my role in this debate is to listen very carefully to you and take note, and that what you have said is then duly reflected in the preparation of our work programme when we come back.

I hope for some understanding of the fact that I am not going to go into individual questions which, by the way, sometimes have nothing to do with the Commission work programme.

What I see in the contributions of your Members, Madam President, is a great ambition to tackle the huge problems Europe is facing. Migration: very clearly, we are tackling today what is an unacceptable situation in Italy, and European solidarity is warranted. And urgently warranted, because the Italian people have shown an incredible level of humanitarian outreach to people in need, but they cannot be left alone in solving this problem. And that is when Europe needs to act. The same applies to the situation on the Greek islands. It is a lot better than a year or a year and a half ago, but still far from being solved, and we need European approaches to solve those problems.

Many Members mentioned the issue of inequalities in Europe. At every level, the crises we have faced over the past couple of years have increased inequalities. And, if I understood this House correctly, fighting these inequalities is something Members see, broadly across this Chamber, as one of the priorities for next year.

We are talking not just about inequalities within the Member States and between social groups and because so many people were left behind in the crisis, but also about inequalities between Member States. The whole idea of European integration and the structural funds and all the influence we have is to create convergence between Member States.

Ms Morvai, you draw attention to big wage differences between Member States which have a disruptive effect. If you can create economic convergence, wage divergences will decrease. And we need to use the opportunity in the coming years to use the instruments we have already put in place: the digital single market; the energy union – extremely important – perfecting the internal market – still a lot to do – creating a fairer tax system, helping Member States to do that and also making sure that multinationals pay taxes – these are all steps that we need to take in the next couple of years.

I fully understand the depth of the challenge, but where I would like to caution you a bit is not to be too gloomy about where we are. Unemployment is decreasing, and sometimes even quite rapidly. There are more jobs in Europe than ever before. Youth unemployment remains too high, but there are also elements of hope. Economic growth is increasing in every single Member State.

A year ago, a prominent politician in the country I know best said there would be a patriotic spring in Europe this year. He said this because he thought there would be a wave of ultra-nationalism breaking up our European cooperation and the European Union. What have we seen? Indeed, a patriotic spring!

A European patriotic spring, because after the election in the United States the rest of the world is looking to Europe to make sure the Paris Agreement will stand, and to take the lead in making sure the Paris Agreement will stand. After the election in the United States, other parts of the world are looking to Europe to create free and, above all, fair trade agreements so that we maintain the values and economic growth that we stand for.

Europeans have come together. European leaders have met in Bratislava and in Rome to say that they want to chart the future of Europe together and not be left alone or think that they can find solutions individually.

This is the background against which we will formulate next year’s programme. Yes, the challenges are daunting. Yes, we still have a lot of problems, but things are looking better than a year ago, better than two years ago. We have things to build on, we have opportunities to create a dynamic at the European level that will make Europe the global leader in many of the main issues the world is facing today and tomorrow. I hope we can reflect this in the Commission’s work programme for next year.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Hét állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám, melyet az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2017. július 5-én, szerdán kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. – Zwracam uwagę na dwie istotne kwestie, które powinny być uwzględnione w programie prac Komisji na 2018 rok. Po pierwsze, konieczność wzmocnienia dofinasowania programu Erasmus+. Potrzebujemy co najmniej podwojenia budżetu na ten program, aby zapewnić jego efektywne funkcjonowanie oraz utrzymać jego atrakcyjność. W pełni popieram w tym kontekście propozycję niektórych państw członkowskich, aby zwiększyć nawet dziesięciokrotnie finansowanie programu, w celu ułatwienia udziału w nim społecznie i ekonomicznie defaworyzowanych studentów, kadr i studentów o specjalnych potrzebach oraz osób z regionów oddalonych. Druga kwestia to prawa obywateli. Jako sprawozdawca opinii Komisji Kultury i Edukacji w sprawie wzmocnienia praw obywateli apeluję do Komisji o kontynowanie działań, które przyczyniają się do promowania wśród obywateli UE wiedzy o przysługujących im prawach oraz do zapewnienia, by prawa te były jednolicie przestrzegane w całej UE. Zwracam także uwagę na znaczenie wysokiej jakości kształcenia włączającego w celu zagwarantowania równych praw obywateli, zachęcania ich do aktywnego obywatelstwa oraz udziału w życiu demokratycznym UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Европа постепенно се възстановява от икономическата криза. Въпреки това, европейските граждани все още не усещат осезаемо подобрение на стандарта на живот. Сякаш политиците остават глухи за техните притеснения. Очаквам Европейската комисия, в своята работна програма за 2018 г., да предложи конкретни действия в няколко ключови области.

Първо, адекватен отговор на високата безработица, и особено младежката такава, която продължава да бъде висока в редица държави членки, в това число и в България. Призовавам Комисията да осигури стабилно финансиране за Инициативата за младежка заетост до 2020 г. Второ, нужна е работеща стратегия за цифровизацията, която да взема предвид не само нуждите на бизнеса, но и тези на гражданите. В ЕС 40% от работниците не разполагат с умения в областта на цифровите технологии. В България само 31% притежават основни дигитални умения.

Ще очаквам от новия комисар Мария Габриел да предложи конкретни мерки за развитие на дигиталните умения, за да могат всички европейски граждани да се възползват максимално от предимствата на единния цифров пазар. Трето, силен европейски стълб на социалните права. Време е Комисията да предложи законодателство, което да гарантира достойни условия на труд за всички. Достъп до социална закрила трябва да се осигури и за новите форми на заетост, свързани с цифровизацията.

 

12. Plán obrany EÚ a budúcnosť Európy (tematická rozprava)
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 153a. cikke): „Az EU védelmi terve és Európa jövője” (2017/2752(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, Verfasserin, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor etwa einem Jahr wurde die EU-Globalstrategie angenommen. Sie ist Auftakt für einen bislang beispiellosen Ausbau der europäischen Militärstrukturen. Wichtige Interessen sind darin ein offenes und faires Wirtschaftssystem und der Zugang zu Ressourcen.

Um hierfür künftig buchstäblich gerüstet zu sein, fordert die EU-Globalstrategie gleichzeitig den Aufbau militärischer Spitzenfähigkeiten, und genau damit wird nun massiv begonnen. Auch wenn permanent das Gegenteil behauptet wird – die große Mehrheit der Bevölkerung möchte diese Militarisierung nicht. Was die Menschen wollen, ist eine friedliche, demokratische und soziale Europäische Union – heute mehr denn je. Und was tun Sie? Genau das Gegenteil! Einige Beispiele: Im Rahmen der sogenannten Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit sollen wichtige Teile der EU-Außen- und Sicherheitspolitik in die Hände einiger weniger Staaten gelegt werden. Wie mag das wirken auf die in vielen Ländern schon jetzt vorhandene EU-Skepsis? Als ein Ziel des Friedensprojekts EU soll kein Land je wieder die Vorherrschaft in Europa haben. Ja, wie sehr will man eigentlich die Realität noch verleugnen? Mehr und mehr sagen die großen und reicheren Länder – allen voran Deutschland – den anderen, wo es wirtschaftlich und militärisch langgehen soll. Das ist schlimm, das ist gefährlich.

Nächstes Beispiel: Seit Juni existiert das neue EU-Hauptquartier. Es soll erklärtermaßen künftig Militäreinsätze vereinfachen, beschleunigen. Das ist aber nicht, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. In Deutschland etwa wollen über 80 % der Bevölkerung weniger, nicht mehr Militäreinsätze.

Ja, für viele sind all die westlichen Militärinterventionen der letzten Jahre ein Teil des Problems und nicht der Lösung.

Auch Sie, Frau Mogherini, sagen immer: Die Menschen wollen Sicherheit, sie wollen Sicherheit von der EU. Na klar, wer will denn keine Sicherheit? Aber mehr Waffen und mehr Militär bringen nicht mehr Sicherheit. Hier geht es doch hauptsächlich um den Zugang zu Rohstoffen. Und ganz nebenbei: Sicherheit bedeutet für die Mehrheit der Menschen eben auch soziale Sicherheit, und da hat die EU leider nicht viel zu bieten, schon gar nicht für die Menschen in Südeuropa. Deshalb wollen die meisten angesichts der sozialen Schieflagen auch nicht mehr Geld für Rüstung ausgeben – Geld, das woanders viel dringender gebraucht wird.

Doch nein, es wird zielsicher in die andere Richtung gegangen. Erstmals soll nun im nächsten EU-Haushalt ein Rüstungshaushalt – Verteidigungsfonds genannt – mit insgesamt 38,5 Mrd. EUR eingerichtet werden, obwohl die EU-Verträge es verbieten, Ausgaben für die Militärpolitik dem EU-Haushalt zu entnehmen. Es steht im Absatz zur GSVP. Doch nach der Devise „Was nicht passt, wird passend gemacht“ soll das Verbot umgangen werden, wird einfach ein anderes Kapitel für die Rüstungsgelder genommen – nicht mehr im Kapitel zur GSVP, sondern flugs mal umplatziert in die Wettbewerbsförderung. Also da kann einem wirklich der Glaube an das Recht verloren gehen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, noch einmal: Die Bürgerinnen und Bürger wollen ein demokratisches, friedliches und soziales Europa. Handeln Sie endlich danach! Handeln wir endlich danach und verlassen den Kriegspfad, auf dem sich die EU derzeit befindet!

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, as the rapporteur rightly pointed out, work to strengthen the European Union in the security and defence field started with the presentation of the global strategy in the Council exactly one year ago. By the way, this is why, for the first time in two and a half years, I am sitting on this side of the Hemicycle because it is clear in our Treaties and in the work that we have done that the work on EU security and defence lies in the hands of the Council competences.

Last year we started on strong, unanimous – still at 28 – and sustained work to respond to the need for security of our citizens. Let me say first of all that security and a European approach to security is a priority for all European citizens. No matter in which country – east, west, north, south – and no matter what kind of political background our citizens have, European defence and security is mentioned as a top priority in all the Eurobarometer surveys that have been conducted in the last year or so.

Second, we realise that we have to make full use of the instruments that the Lisbon Treaty gives to the European Union. This is an issue on which Parliament has always been very strong, demanding the full use of all the instruments we have – I remember very well that in the hearing I had in the Committee on Foreign Affairs at the beginning of my mandate, this was a point that was very strongly made – so it is not something that was started as a reaction to some external factors, or semi—external factors like the British referendum, but there were some accelerating elements or, I would say, factors that intensified the political will to make security and defence in the European Union one of the fields where the Council wants to relaunch the European Union integration process.

This is why in Rome, during the celebrations for the 60th anniversary of our Treaty, this field was clearly indicated as one of the priority fields for the relaunch of the European Union.

Clearly not the only one, and here comes the picture in which we do our work on security and defence, because I want to clarify, first, that our work is not leading to a militarisation of the European Union. This is not leading to a European Union army. If there is anyone in the world that knows the power of soft power, the need to combine different instruments, the need to have an integrated approach in responding to crises and conflicts, in using all different tools from the diplomatic to the humanitarian, development, economic and cultural, it is the European Union.

There is a genuine European way to security and defence. It is made of civilian and military means together, hard and soft power together, cooperation with our partners, and also strategic autonomy. Let me say that, in particular in times such as these, if we want to be able and free to do security in our own European way, we need to strengthen our own capabilities and capacity to act also as a security provider for our citizens, and also for our partners in the world.

The European Union not only is, but will stay, the most relevant donor of humanitarian and development aid. That is going to remain. We are going to stay the main pillar of the multilateral system based on the UN agencies and UN values and principles, as well as on the approach that preventing a conflict is always better than dealing with it militarily.

We know very well that there is no single crisis or threat in the world that can be dealt with through a purely military approach. This is the European way to security and I want there to be no doubt about the fact that this approach is not changing. But, at the same time, we can – and we must – do better and more efficiently on defence and security in the narrow sense of the word. I often say that security for us is also development cooperation, climate change action, investment in peacekeeping, and so on.

Having said that, we also have a responsibility to use the instruments we have when it comes to security and defence in the narrow sense. As I said, this work has been taken forward in the follow-up to the EU global strategy since last summer. It includes the work done by the Commission – on which Jyrki Katainen and Elżbieta Bieńkowska will share more details with you – and includes work that has been taken forward in full cooperation with NATO in line with the joint declaration signed at the NATO Warsaw Summit last July.

I also want to be very clear on this: the work we are doing to strengthen European defence is also a matter of strengthening NATO and is beneficial for both. Last week I reported with Jens Stoltenberg on the 42 joint actions that the European Union and NATO have taken together as organisations different in nature but both contributing to European security.

Let me also recall that the decision on defence budgets – spending more on defence – is not a matter for the European Union institutions but for national governments and national parliaments. So a debate about how much we should spend is not for here. This is a national competence. The whole two—percent debate is for Member States that are also allied in NATO. It is not for the European Union to tackle this. But, regardless of how much Member States decide to spend, what the European Union can – and must – do is help them spend better and more efficiently, which means spending together.

I always quote two numbers: Europeans invest in defence 50% of what Americans do, but the output of European investments in defence is 15%. So there is an investment gap. This is not for us to tackle. It is a national sovereign choice, but the output gap – how efficient the investment is in output – is something the European Union can help with. So it is not about militarising, but about rationalising. It is about the efficiency of the investments, namely how we can use our resources with economies of scale – that is the point – and also how we can use the instruments for acting together as a Union in the world.

I will mention a few concrete steps that either have already been taken or are ongoing with decisions already taken in the Council – either the Foreign Affairs Council or the European Council recently – with the support of the EEAS and the European Defence Agency. You often think that I have two hats, but I actually have three hats because I also have the European Defence Agency and, in this case, the Agency is proving its added value.

First, we will enhance the coordination of national defence plans through the new coordinated annual review on defence. A trial run of the review will already be carried out this autumn.

Second, we will launch an inclusive and ambitious permanent structure cooperation (PESCO). This is based on more binding commitments between Member States to jointly develop and deploy military capabilities. A few weeks ago the European Council agreed that a common list of criteria and binding commitments will be drawn up within three months. This should pave the way for notifications to the Council to start the formal process of establishing a permanent structure cooperation and I am confident that this process can be done before the December European Council if Member States are coherent with their commitment to proceed in this way.

Third, the Commission – and here I will not enter into the work that has been done with Jyrki Katainen and Elżbieta Bieńkowska – has set up proposals for a European Defence Fund with, by the way, excellent interinstitutional cooperation and coordination that I think is also exemplary for other fields of action. I think that will continue in the months to come. The ideal would be to have PESCO projects financed by the European Defence Fund.

Fourth, work has been launched to make the Battlegroups – launched and established exactly ten years ago – fully deployed. We have never deployed them and this will be addressed during the review of the Athena mechanism in the second half of this year.

Fifth, we have established the first ever command centre in Brussels for the operational planning and conduct of military training and advisory missions. This capability is already providing support and guidance to our training missions in Mali, Somalia and the Central African Republic and is working closely with our civilian command centre to strengthen the synergies between our missions.

Sixth, and finally, we are also working to improve our civilian crisis management to make it more responsive and make sure it has all the capabilities it needs. All six of these measures have either already been taken or are underway with a speed that is quite remarkable – a few months of work – and a unity – all these decisions were taken unanimously at 28 in the Council – and with a great sense of unity and responsibility.

Let me add that the work on the future of European defence should not make us underestimate the current work of European defence. We have today men and women in EU uniforms serving under the EU flag, already contributing to the security of our citizens and our own region. Just last month, a Portuguese surgeon who served in our training mission in Mali was killed in the terrorist attack in Bamako.

We should honour the men and women that are serving peace under the EU flag. Our EU men and women are supporting our African partners in their work for peace and security in extremely challenging environments. Our training missions are supporting the local security forces as they fight against terrorism or against criminal networks. This is the European way.

We are a cooperative power and a multilateral power, always believing in an integrated approach, always believing in prevention. We are a force for peace and human development. This is how and what we are, and this is how and what we will continue to be, with more instruments to serve this way of working on security. We are – even more so – a security provider for our citizens and for our partners and this is how we use our military: in the service of peace, in the service of the UN Charter, and in the service of multilateralism.

Developing EU strategic autonomy to do so is even more important today than it was in all the previous decades. A stronger European Union in the field of security and defence is good for Europeans and good for the rest of the world.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Madam President, it is a pleasure to be here to discuss the future of European defence and security. We have had excellent team work in the Commission and with the High Representative/Vice-President, so the Member States and the Commission have worked together in order to identify possible tools to deploy for defending our values.

This discussion here in the European Parliament is as important, because we have to identify the strong political will, in which direction, and how deep we want to go in order to protect our values. Actually the rapporteur said rightly that a peaceful, democratic EU is our peoples’ core value. These are not only core values here in Europe, but they are the same values that we represent outside Europe, and that is why we need the capability to defend our core values both inside Europe and outside Europe. And this is the reason we are talking about the future of security and defence today.

The High Representative/Vice President already mentioned a few concrete political issues, like finding solutions to pad up group financing. This would be a significant improvement in our capability to defend our values. Also, a NATO-EU declaration is not only a political declaration, but also a very concrete action plan on how the two organisations can work together in order to get better output, as the High Representative/Vice-President mentioned.

I encourage Member States and the European Parliament to be active in developing deeper security and defence cooperation. PESCO offers an excellent opportunity for this, and, generally speaking, our Treaties allow the Member States to do basically whatever they want. One important and necessary opportunity would be to create a European cyber and hybrid defence capability, but everything depends on the political will – the political will of this House, and the political will of the Member States.

Let us be clear: it is not the Commission’s power trap. It is a matter of timing and the level of ambition on the Member States’ side. Equally important, NATO will remain a provider of security in Europe that a stronger Europe will reinforce. Our proposals are complementary to NATO. Two weeks ago, the Commission adopted its reflection paper on the future of European defence, a communication on the European Defence Fund and a proposal for a European defence industrial development programme.

With the reflection paper, we have launched a debate on what role the EU will have in the future in this very important area. We have proposed three scenarios, which range from a security and defence cooperation scenario, under which Member States would still decide on the need for security and defence cooperation on a voluntary and case-by-case basis, to a much more ambitious common defence and security scenario, which foresees the progressive framing of a common union defence policy, leading to common defence. While the three scenarios differ in the level of ambition, they all present a step in the same direction: strengthening European defence.

Now we need an honest debate on the kind of future we see for Europe in defence policy. Therefore, the debate today in the European Parliament is very welcome. When looking at the economic side of defence cooperation, we do everything 28 times – or, in the future, 27 times – so the problem is that we duplicate everything so many times that the application problem with NATO is not a relevant problem, because nobody wants to do it. Duplication also has a price tag. The lack of cooperation in defence and security between Member States is estimated to cost annually between EUR 25 billion to EUR 100 billion. This is not an efficient way to use our resources. How should such a large amount of money be used? We must do it efficiently to ensure the best security the taxpayers deserve. For this reason, we have created the European defence fund, which has three different angles.

The first angle is defence research funding. Research organisations can apply together for the funding of collaborative research projects from the EU budget. We want to change the way defence research is done in Europe, pulling together both human and material resources. We have allocated this year EUR 25 million, and with your support we will allocate next year EUR 40 million and EUR 25 million in 2019 – altogether EUR 90 million in three years.

The second angle is support for joint development of capabilities, using the EU budget to incentivise joint development of prototypes. To qualify for support under the European defence industrial development programme, there must be at least three companies from a minimum of two countries which can apply to build joint prototypes, for example in drone or satellite projects. For 2019-2020 we have re-allocated resources from the EU budget worth EUR 500 million for these purposes. Our proposal is that for the next Multiannual financial framework (MFF) period the EU budget funding will be EUR one billion per year. With the support of Member States co—financing the programme, we could generate a total investment of EUR five billion per year. This will be a game changer in terms of strengthening defence research and industrial capabilities, and it makes our public spending more effective. Importantly, the fund is not only for big countries and big projects, but also for small countries and for smaller companies in the defence value chain. We want to make sure that everybody can participate.

Finally, the defence fund is meant to help Member States to do joint acquisitions of capabilities. Instead of buying capability separately, Member States could do it jointly using different types of financial models, and these can range from pooling to debt financing and can help overcome challenges of different budget cycles and reduce the cost for individual Member States. Honourable Members, this is one of the biggest challenges for our future. We have to make sure that we can protect our values inside Europe, but also externally.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Die EVP-Fraktion begrüßt ausdrücklich das neue Verteidigungspaket, und ich möchte mich bei dem Vizepräsident Katainen, bei Kommissarin Bieńkowska und bei Frau Mogherini – mit ihren mindestens drei verschiedenen Hüten, die sie in dem Zusammenhang trägt – herzlich bedanken. Wir unterstützen dieses Paket, weil es die richtigen Anreize liefert, die Verteidigungsanstrengungen der Mitgliedstaaten mit den Verfahren, die wir in der EU kennen, und mit EU-Haushaltsmitteln zu unterstützen. Es geht in der Tat nicht darum, hier eine europäische Armee auf dem Reißbrett zu entwerfen, sondern es geht darum, unter anderem die Effizienz unserer Ausgaben wesentlich zu steigern und natürlich auch im Ergebnis unsere Soldaten mit dem innovativsten und besten Material auszustatten, damit sie zum Erfolg der gemeinsam beschlossenen oder zu beschließenden GSVP-Missionen beitragen können.

Deswegen sind die Stichworte, die wir heute in dieser Debatte hören, die Stichworte, die wir im Parlament schon seit Jahren immer wieder eingefordert haben, spätestens seit Beginn dieser Wahlperiode, aber auch schon mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages. Ich bedanke mich ausdrücklich für den Verteidigungsaktionsplan, für das Reflektionspapier, für den Verteidigungsfonds und auch das europäische Verteidigungsindustrie-Unterstützungsprogramm, das hier Erwähnung gefunden hat. Das sind die Maßnahmen, die, wenn wir es richtig anlegen, dazu führen, dass wir bei diesem Thema endlich vorankommen und damit auch für unsere amerikanischen Partner attraktivere Partner in Sachen Verteidigung sind.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu, on behalf of the S&D Group. – Madam President, our Group also welcomes the defence package and its recently adopted measures, which have to negotiate very carefully the fine line between national responsibility and EU common action. As the EU will act as initiator, facilitator and reinforcer of cooperation and collaboration between the Member States, the latter will remain in control.

But as we begin this journey together, I would like to warn against the possible temptation in the future of imposing certain measures, particularly if considered in line with some other measures representing EU reform in general. To my mind, the highest probability for that to happen is in relation to the single defence market, a major component of the future European defence union. Although eliminating the current fragmentation and duplication in the European defence industry – a product of historical evolution – is desirable, politically this should be done better through integration rather than through buying-out, even if accompanied by compensation, as some suggest.

Moreover, a strict buy-European in defence would be politically justified only in the event that the EU increases its corresponding share in the territorial defence of the Member States. Otherwise, as long as NATO, with the US in the lead, remains the main security provider for the EU NATO Member States, the appeal to buy European, leaving aside the important questions relating to availability, price and location of production, would be likely to remain minimal, particularly in the east.

In general, my feeling is that the eastern-flank Member States would favour the development of cooperation between the EU and NATO along the current lines, with each organisation doing what they are best at, rather than, as some suggest, attempting to create and consolidate an EU pillar within NATO. However, let us remember that working to align the strategic cultures of the Member States would alleviate many of these potential barriers.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, on behalf of the ECR Group. – Madam President, listening to Ms Mogherini and Mr Katainen you would imagine we are starting from scratch on defence. We have very fine, capable armed forces right across Europe. We have a well-tried defence alliance, NATO, which binds the United States to European security and in which, with two very minor exceptions, all the EU Member States are fully involved as members.

So why does the European Union want to create autonomous defence structures? We all know it is about European political integration. That is what it is about. Listening to Ms Mogherini you would imagine that an EU army has already been created, although everyone denies that they want an EU army. So you need to make up your minds, Commissioners. Do you want it or don’t you want it?

What is the latest justification? Well, we used to hear a lot about the comprehensive approach. Interestingly, in this reflection paper on European defence, the words ‘comprehensive approach’ are not mentioned once. Instead we get a new justification and it is all about figures. It is all about the numbers of tanks and aircraft and things being produced across Europe, and invidiously comparing these with the capability of the United States. For example, it says the United States has just one type of main battle tank while the European Union has 17. This, of course, is complete nonsense. Realistically, there are two main battle tanks in Europe – the German Leopard II and the British Challenger II. The same with fighter aircraft: the US has six main types in service, and, according to this, the European Union countries have 20. This is complete nonsense. Basically there are two main fighter aircraft in service in the main European Air Forces – Tornado and Euro Fighter. Some also have the American F-16, of course, and the French went their own way with Rafael and the Mirage 2000 series.

These arguments just do not stand up to scrutiny, and why are you doing this, Commissioners? We all know you should come clean: it is all about political integration.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie. – Wij van de ALDE-Fractie staan ook achter dit pakket maatregelen dat hier vandaag voorligt. En als we Europa toekomstbestendig willen maken, als we de burgers willen overtuigen van ons Europese project, dan weten we dat we moeten inzetten op de aanpak van asiel en migratie, op de strijd tegen terreur, maar vooral ook op Europese defensie.

Meer dan twee derde van onze Europese burgers vraagt terecht dat Europa meer inzet op een Europese defensie! Dus ik ben blij met de voorstellen die u hier vandaag doet. Ik denk eerlijk gezegd dat we de afgelopen twee jaar meer vooruitgang hebben geboekt dan de afgelopen zestig jaar. Defensie was een belangrijk punt bij de oprichting van de Europese Unie, maar we hebben veel te lang gesteund op de Amerikanen om onze veiligheid te waarborgen. Voor ons liberalen is het heel erg duidelijk: het meest ambitieuze scenario is het enige scenario dat ons zal helpen.

De Commissie legt drie scenario's voor. Voor ons liberalen een echte Europese defensie-unie, en wat mij persoonlijk betreft: ik zou heel graag in de richting van een echt Europees leger willen gaan. Dat is misschien voor velen een stap te ver, maar ik geloof dat dat – als we de veiligheid van onze burgers willen waarborgen – de meest noodzakelijke stap is. Mevrouw Mogherini heeft terecht de cijfers aangehaald: 50 % van het Amerikaanse defensiebudget, een output van 15 %. Er zijn studies die zeggen dat we tussen de 26 en 100 miljard euro per jaar verspillen door niet samen te werken! Dus alsjeblieft, laten we het nu doen.

Ook het argument van de NAVO, met de verklaringen van Trump, met de brexit die eraan komt. Als we nu die stappen niet zetten, dan is Europa ten dode opgeschreven. Dus alsjeblieft, voor mij en de ALDE-Fractie: heel erg snel die Europese defensie-unie, mét een hoofdkwartier, mét operaties en wat mij betreft mét dat Europese leger. Laten we dan onze burgers verzekeren dat wij hun veiligheid kunnen waarborgen.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το νέο αμυντικό σχέδιο εξαγγέλλει την απαρχή της διαδικασίας για την πλήρη στρατιωτικοποίηση της Ένωσης. Αυτό είναι το μέλλον που θέλετε για την Ευρώπη; Δεν αρκούν οι μέχρι σήμερα πόλεμοι, οι εξωτερικές επεμβάσεις, το αιματοκύλισμα των λαών και τα κύματα προσφύγων; Ζητάτε να γίνουν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, να ενισχυθεί η στρατιωτική βιομηχανία και να αναπτυχθούν οι στρατιωτικές ικανότητες της Ένωσης, ώστε να αποτελέσει ισχυρότερο εταίρο στον στρατιωτικό τομέα. Προτείνετε δημιουργία μόνιμων στρατιωτικών δομών και ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την άμυνα, με προϋπολογισμό 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για χρηματοδότηση πολεμικών συστημάτων.

Αλήθεια, ποιος είναι ο εχθρός από τον οποίον πρέπει να αμυνθούμε; Ιδιαίτερα όταν, αντί να καταγγέλλονται οι πόλεμοι και οι επεμβατικές πολιτικές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, εξαγγέλλεται περαιτέρω συνεργασία και πλήρης συμπόρευση με τις πολιτικές τους. Οι προτάσεις αυτές όχι μόνο δεν θα ωφελήσουν την Ένωση, αλλά θα έχουν καταστροφικές συνέπειες. Θα καταδικάσουν τους λαούς στη φτώχεια, την προσφυγιά, την εξαθλίωση και την ανασφάλεια. Αντί να επενδύσετε σε έναν νέο πυλώνα στρατιωτικοποίησης και να προτείνετε μια ακόμα λιγότερο κοινωνική Ευρώπη, αξιοποιήστε τα κονδύλια της Ένωσης για την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η Ένωση έχει καθήκον να λάβει πρωτοβουλίες για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, για επικράτηση της ειρήνης και για προώθηση της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό που χρειάζονται οι λαοί είναι αναπτυξιακές πολιτικές για ώθηση της πραγματικής οικονομίας, για καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας – όχι κονδύλια για τον πόλεμο. Μόνον έτσι θα πετύχουμε πραγματική ασφάλεια για τους λαούς της Ευρώπης.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Härom veckan lanserade kommissionen inte mindre än tre förslag om ökade ambitioner på försvarsområdet, och det går inte att debattera försvarsunionen utan att prata om alla tre delarna i paketet och de är ju i sin tur också ett led i en länge pågående trend att flytta fokus från civila insatser till mer militära, inte minst vad gäller budgeten.

Så vi bör alltså diskutera både diskussionsunderlaget kring EU:s framtida försvar, den nya fonden för försvarsstöd till medlemsländerna och ett program för investeringsstöd till vapenindustrin. I de scenarier som kommissionen målar upp i diskussionsunderlaget ligger bland annat ett förslag om att gradvis förvandla EU till en militärallians.

Men istället för att förvandla EU till ett Nato 2.0 så vill vi gröna att vi ökar samarbetet kring de civila uppgifter som Lissabonfördraget redan slår fast att EU ska syssla med, som t.ex. krisberedskap, konfliktförebyggande, medling och fredsinsatser.

De 28 EU-länderna har ju sammanlagt 178 olika vapensystem. USA har 30. Vi har 17 olika tanks, USA har en. Vi har 29 olika fartygsmodeller, USA har 4. Vi har 20 olika stridsflygplan, USA har 6, samtidigt som USA har en dubbelt så hög budget.

Kommissionen tar ju upp det här problemet med överkapacitet, fragmentering och ineffektivitet i sina dokument, och vi kan inte mer än hålla med om det. Om länderna samarbetar och samordnar sin produktion bättre så är alla vinnare.

Men för att lösa problemet så föreslår kommissionen att medlemsländer som samarbetar ska få smörjmedel från EU – medel för att få till det här samarbetet som varit på tapeten redan i flera år, men som inte sker på grund av bristande vilja i medlemsstaterna.

EU spenderar ju redan varje år över 200 miljarder euro på försvar – mest i hela världen efter USA. Problemet är inte att det saknas pengar, utan vad vi får för operativ förmåga för dem, och vi tycker att det är helt fel väg att gå med en militarisering av EU-budgeten eftersom pengarna tenderar att tas från civila utgiftsområden som bistånd eller humanitära fredsinsatser. Det kommer också i det här fallet att handla om minskade budgetar för Europeiska investeringsbanken, fonden för strategiska investeringar, program för små och medelstora företag, regional utveckling, Erasmus+, Kopernikus m.m.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Au moment où je prends mon siège dans cette tribune, je me permets de vous rappeler que nous sommes dans un débat d’actualité et que, selon le règlement, celui-ci ne comporte ni intervention à la demande ni carton bleu. Voilà, je me permets de le rappeler à un certain nombre de collègues qui me font signe pour des cartons bleus.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, I think that after this I am going to have to report to the doctor because I think I am having a hallucination. I must be having a fantasy because I am sure I saw Ms Mogherini saying that there was going to be EU defence spending and EU armed forces and battle groups.

Now, during the referendum campaign in the UK the Remain side told us this was fantasy. No such thing! It couldn’t possibly be true. They couldn’t have been lying, so I must be dreaming you Ms Mogherini. It is quite a bizarre dream I am having.

The reality is: this money that is being squandered on this crazy political project, which will make no difference to anybody except losing money from the taxpayers, should be within the nation states, and they should be spending it on the one thing that actually does keep our nation safe – that is NATO. I suggest that each and every one of these nation states gets up to their 2% minimum spending, or maybe a bit more to make up for all the money that they have not put in over the years, and we will have a really serious defence plan through NATO, rather than this political fantasy.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo ENF. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, formidabili questi europeisti: stamattina hanno elogiato e ci hanno commossi con le parole in ricordo di Simone Veil, una formidabile pacifista. Passano poche ore e sono diventati tutti guerrafondai: vogliono l'esercito europeo, ci danno delle giustificazioni che con molta educazione definisco risibili, parlano di un grande risparmio affidando all'Europa il controllo delle spese europee sulla difesa. Be', pensiamo a come l'Europa ha gestito l'economia, la moneta, l'euro… e allora viene veramente da pensare che si stia scherzando.

Ci sono molti problemi rimasti aperti, per esempio il ruolo dei paesi membri con la NATO, il ruolo stesso degli eserciti nazionali, che saranno assoggettati a un doppio comando. Non si dice niente di chiaro al riguardo e chiaramente si vogliono nascondere le vere motivazioni, perché non possiamo pensare che non ci siano delle motivazioni. Forse avete paura della rinascita dei patriottismi? Forse avete paura che i singoli paesi riprendano o sperino, cerchino di riprendere le leve della propria sovranità, che è così importante, che appartiene alla nostra tradizione.

Essere europeisti – e io penso di essere europeista – non significa negare, mettere in cantina il senso di appartenenza nazionale, l'orgoglio di appartenere a una propria patria. Certo, esiste anche una più grande patria europea, ma noi non possiamo consentire queste prese in giro della nostra gente. Dite che tutti gli europei, nei vostri sondaggi, vogliono questa difesa europea. Ma come mai nessun parlamento lo ha chiesto? I parlamenti nazionali non hanno mai chiesto niente di questo genere, lo sapete benissimo. È l'ennesima truffa.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Asszony, itt most az európai jövő kapcsán a közös uniós hadsereg felállításáról beszélünk. Holott előbb, a brexit tükrében egy sokkal fontosabb kérdést kellene tisztázni: merre tovább, Európai Unió? A mind szorosabb együttműködés, a szuperállam irányába, vagy pedig a szuverenitást tiszteletben tartó, lazább együttműködés irányába? Itt azok vannak többségben, akik az első változatot támogatják, és magukat Európa-pártiaknak tekintik, és minket, akik lazább együttműködést szeretnénk, Európa-elleneseknek.

De nézzük meg, hogy a közvélemény hogy nyilatkozik erről. A mind szorosabb európai együttműködést Németországban csak 26% támogatja, és 43% a tagállamnak adna vissza hatáskört Brüsszelből. Magyarországon 17% és 40% ez az arány, Lengyelországban csak 9% támogatja a mind szorosabb együttműködést.

Megkérdezem: akkor ebben a Parlamentben, amelyik büszke arra, hogy a népet képviseli, kinek van igaza? Ki áll a nép pártján? Ki képviseli azt, amit a többség akar?

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean (PPE). – Madame la Présidente, on ne peut que se féliciter que les institutions européennes, Commission comprise, soient enfin en phase avec le souhait de nos concitoyens européens de consacrer un effort important à la sécurité et à la défense. En effet, contrairement à ce que disent certains collègues, toutes les enquêtes d’opinion depuis dix ans montrent, dans tous les pays, y compris les plus eurosceptiques, qu’au premier rang des préoccupations de nos concitoyens, des domaines où ils attendent que l’Union européenne fasse mieux et fasse plus, il y a la sécurité, la défense et la diplomatie.

Merci, Madame la haute représentante, de votre persévérance. On ne peut que se réjouir des annonces qui ont été faites et des efforts qui sont entrepris. Je voudrais simplement mettre en garde contre deux aspects, l’un pour la Commission et l’autre pour le Conseil.

Pour la Commission, bien sûr, veiller à la compétitivité et éviter les duplications, c’est important. La dimension économique de l’effort de défense est quelque chose de primordial, mais nous ne parlons pas d’un marché comme les autres. Tout ne se mesure pas à l’aune de la compétitivité. Nous parlons de stratégie, nous parlons d’autonomie stratégique, nous parlons de capacité critique et nous parlons d’opérations. Par conséquent, nous devons avoir des matériels qui sont, certes, compétitifs, mais nous devons avoir des matériels qui sont efficaces pour protéger nos forces et pour protéger nos concitoyens.

Puis, à l’adresse du Conseil, et de la Commission aussi, d’ailleurs, je vois bien que les annonces qui sont faites sont très concentrées sur le volet capacitaire. C’est tout à fait louable, utile et important. Je voudrais toutefois que l’on n’oublie pas le volet opérationnel. Il est très important de savoir que, comme vous l’avez rappelé, Madame la haute représentante, nombre de nos forces servent sous le drapeau européen dans des missions qui ont besoin d’aide, d’aide financière également, et je vous serais très reconnaissant de pousser les États membres à enfin réformer le mécanisme Athena pour mieux partager le fardeau et exprimer la vraie solidarité européenne.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). – Apărarea europeană este probabil unul dintre cele mai importante proiecte în care trebuie să investim în perioada următoare, dar este unul dintre cei mai importanți factori de consolidare politică a Uniunii Europene dacă este cu atenție gestionat și răspunde într-adevăr nevoilor directe și cotidiene ale cetățenilor europeni. În ciuda câtorva ezitări în această sală, majoritatea dintre noi putem cădea de acord asupra primilor pași pe care trebuie să-i facem: utilizarea potențialului deplin al Uniunii, a capacităților civile și militare, utilizarea tuturor instrumentelor pe care le avem la dispoziție, crearea Fondului european pentru apărare, în primul rând pentru cercetare și dezvoltare, dezvoltarea și consolidarea cooperării structurate permanente PESCO, ambițioasă și deschisă tuturor statelor membre cu finanțare europeană. Nu în ultimul rând, și insist asupra acestui lucru, garantarea și consolidarea cooperării și complementarității, nu a competiției cu NATO. Dacă ne uităm la regiunile noastre, Estul, Orientul Mijlociu sunt regiuni de mare insecuritate și instabilitate și Europa trebuie să tragă singură concluzia între soft power și hard power. Singura șansă ca Uniunea să fie global relevantă este să-și consolideze propria capacitate de apărare.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). – Madam President, within the Common Security and Defence Policy (CSDP) the majority of competences still belong to the Council, and therefore I would like to mention and emphasise the importance of the common perception of threats while discussing CSDP, and this common perception is still lacking within the EU. Do we honestly foresee the deployment of real CSDP missions in our eastern neighbourhood, thus challenging the ambitions of the Russian Federation in this area? Do we assess, for example, the energy security situation that deteriorates the position of these countries? There are many aspects of security, and we have to take these into account as well.

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet (ALDE). – Madam President, we are in a unique situation today where we have the support of the people and of governments to do more on the defence and security of the European Union. We need to take advantage of this and make things happen. The latest steps taken by the Commission and the Council in launching the Defence Fund and establishing a command centre in Brussels are good and encouraging, and we need to continue.

Let me just remind you that the European Parliament adopted a report on the European Defence Union last November and there are still many things, 20 to be precise, on the list in the report that need to be ticked off in order to reach the goal of a truly functional defence policy. We need better coordination of investments in the areas of security and defence, full use of fiscal and crisis-management capacities, to name but a few. I am glad to see that the EU is moving from ideological discussions about the Union’s defence to real, concrete action.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (GUE/NGL). – Fru talman! Det finns många medborgare som är besvikna på EU för att det är en alltför stor marknadsplats för storföretagen, för att man inte lyckas upprätthålla rättsstatens principer, för att man tillåtit social dumping, men jag har inte träffat en enda väljare som ber om att EU behöver mer militär kapacitet. Inte en enda.

Så var kommer denna urusla idé ifrån att man ska militarisera EU? Det är omdömeslöst. Jag tror att mycket av idéerna kommer från säkerhets- och militärindustrin, naturligtvis. Men varför öppnar ni dörren för dem? Varför öppnar ni dörren för dem?

Jag tror att ni när en idé om att EU måste vara sin egen herre och ska man, MAN vara det, då måste man ha egna kanoner och puffror. Det är patriarkalt och det är endimensionellt.

Det rör sig om mycket pengar, pengar som under 10 år skulle kunna finansiera alla kvinnors preventivsmedelsbehov i världen. Så skäms på er, att vi får lägga dem på kanoner och puffror som medborgarna inte har bett om.

Om EU ska vara ett fredsprojekt så ska man bidra till nedrustning, inte upprustning. Man ska se till att minska den europeiska vapenexporten, inte öka den och man ska lägga all sin utrikespolitiska energi på diplomati, mänskliga rättigheter, demokratiutveckling och hållbar utveckling.

Medborgarna vill ha vård, skola, omsorg, välfärd, demokratiutveckling och en planet att leva på. De vill inte ha mer kanoner.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Meszerics (Verts/ALE). – Madam President, there is much to be supported in this defence package. I am not going to go through all the details but we are able to support many elements of the three different scenarios worked out in the package. I would just like to highlight one missing element and the crucial question around it: the missing element is the capability requirement in the different scenarios. That is important, because that will define four structures. Somebody should do the planning for four structures, and it would be better if those who do this planning were answerable to somebody, possibly a parliamentary body, at the same time.

Put simply, we should not let R&D and procurement be driven by the needs of the defence industry. They should be driven by the strategic needs of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, difesa comune europea: cui prodest? Se fosse solo per tagliare sprechi, colmare lacune tecnologiche, sfruttare economie di scala e avere un mercato della difesa più trasparente, direi senz'altro ai cittadini europei. E noi ci siederemmo al tavolo con vivo interesse. Ma, visti i precedenti, più di un sospetto aleggia nell'aria.

Mi e vi chiedo: quando nel documento di riflessione si sottolinea la centralità dell'assistenza reciproca e della solidarietà, di quale solidarietà si parla? Quella del sedicente paladino europeista Macron, che nega l'accesso ai porti francesi e riporta i migranti a Ventimiglia? Quella di Juncker, che si limita a una pacca sulla spalla del mio paese, definendolo eroico? O forse la solidarietà della Germania di Angela Merkel che, forte del suo pauroso avanzo commerciale, in barba alle regole, schiaccia le economie degli altri Stati membri, grazie a una moneta, l'euro, disegnata su misura per le sue esigenze?

L'occasione appare ghiotta per Berlino, ed è militare, geopolitica e industriale. L'instabilità alle frontiere e l'imprevedibilità degli USA targati Trump sono l'alibi perfetto per giustificare un massiccio riarmo di un paese che se spendesse davvero il 2 % del PIL in difesa, in pochi anni diventerebbe la terza potenza militare al mondo. Chiediamo cautela e anche chiarezza, perché non vorrei che come al solito, al posto di avere una Germania europea, finissimo per ritrovarci, anche nella difesa, un'Europa tedesca.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, quelle occasion manquée! L’Europe de la sécurité et de la défense aurait un sens si nous mettions nos intérêts communs au service de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité et du développement.

Je prends pour exemple le G5 Sahel du 2 juillet: un véritable plan de sécurité, sans le volet développement, est estimé à 500 millions. L’Europe s’engage à hauteur de 50 millions et sans calendrier; le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso sont bien incapables de combler ce manque. Cela veut dire, pour l’Europe, plus de trafic d’immigrés lié au grand banditisme et à la route de la drogue.

L’Europe de la défense est un leurre. Pour les uns – les pays baltes et la Pologne –, il s’agit de lutter contre la Russie, qui est pourtant un partenaire pour la paix et la lutte contre le terrorisme. Pour d’autres, il s’agit de payer pour la servitude à l’OTAN et aux États-Unis, comme autrefois pour le Pacte de Varsovie. Pour d’autres encore, c’est la rationalisation sur étagères pour détruire toute notre base industrielle européenne ou plutôt le peu qu’il nous en reste.

L’Europe n’a qu’un mot, l’abandon de la souveraineté nationale pour la servitude, avec l’incompétence et l’inefficacité en plus.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Pani Przewodnicząca! Rozmowy o siłach zbrojnych Unii zaczynamy w momencie niebezpiecznym. W Europie podnosi głowę faszyzm, na przykład parę dni temu Bundestag ustanowił prawo grożące grzywną 50 milionów euro za umieszczanie w sieci treści nieprawdziwych – nawet Adolf Hitler tak wysokich grzywien nie stosował. Przypominam, że parę dni temu nie zdołałem się od pani komisarki Maryi Gabriel dowiedzieć, kto będzie ustalał, jakie treści są nieprawdziwe, a w czasach PRL kilka lat siedziałem w więzieniu za głoszenie fałszywych informacji, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom PRL. Siły zbrojne Unii nie będą miały żadnego znaczenia wojskowego. Doskonałym przykładem ich wartości była Srebrenica. Francja ma jako jedyna 300 głowic jądrowych, w porównaniu z 7 tysiącami w Rosji i tyle samo w USA. Jest dla mnie oczywiste, że siły te tworzone są tylko po to, by w razie czego nieść tak zwaną bratnią pomoc krajowi, który zbuntowałby się przeciwko okupacji Unii Europejskiej. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – Madam President, this is indeed a point of order. Mr Korwin-Mikke accused the Bundestag of fascism. I think you should check the protocol, the minutes, and you should censor him for that remark.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Je rappelle au public qu’il n’est pas autorisé à s’exprimer non plus. Monsieur Bütikofer, nous ferons effectivement le nécessaire pour réécouter cette intervention, aussi pénible que cela puisse être.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Paní předsedající, prvotním účelem evropské integrace byla obrana míru. Právě kvůli míru a bezpečnosti je emancipace evropské obrany nutná.

Vítám proto návrhy předložené Komisí začátkem června. Ze tří cest, vytyčených v tomto diskusním dokumentu o budoucnosti společné obrany, jsem jednoznačně pro třetí variantu. Tou je cesta vedoucí ke společné obraně v maximální koordinaci s NATO.

Co postrádám v textu, je jasné pojmenování bezpečnostních hrozeb. Nazývat hrozby pravými jmény je nutné a zdravé. Agrese Ruska není jediným důvodem budování společné evropské obrany, ale jasné pojmenování této bezpečnostní hrozby by zaznít mělo. Někdy mám pocit, že Komise nemá dost odvahy pojmenovat ruské hrozby pravým jménem.

Jednoznačně vítám vznik Evropského obranného fondu. Ten by měl napomoci odstranit duplicity a vysokou míru roztříštěnosti. Vždyť jen bojových tanků je v zemích EU 17 různých typů.

Předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel minulý týden definoval identitu evropské obrany jako zdravý proces. NATO a EU si v obranném procesu nekonkurují, vzájemně se doplňují. Proces této spolupráce nebude laciný, měli bychom se zeptat, kolik stojí jeden kilogram míru. Mír je drahá komodita. Bezpečnost není zadarmo.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich gleich mit zwei Gerüchten abrechnen, die hier aufgekommen sind. Nirgendwo, lieber Kollege, steht in diesen Papieren etwas von 2 %. Streuen Sie nicht solche Gerüchte! Das ist eine ganz andere Diskussion zwischen anderen Partnern. Und zweitens geht es ausdrücklich nicht darum, mehr militärische Einsätze statt ziviler durchzuführen. Wir sind doch nicht plötzlich waffenbesoffen! Sondern es geht darum, effizientere, wenn nötig auch militärische Unterstützung zu leisten für zivile, friedenssichernde und -erhaltende Maßnahmen. Darum geht es in erster Linie: um mehr Effizienz und um mehr zeitgemäßes Material, nicht um mehr militärische Aufrüstung.

Und lassen Sie mich sagen: Für uns Sozialdemokraten ist die Richtung in Ordnung, und deshalb unterstützen wir Sie. Aber das heißt nicht, dass wir nicht noch viel zu diskutieren haben, zum Beispiel über die Frage, welche Rechte dieses Parlament eigentlich hat, außer Ihnen zu sagen: „Das habt Ihr gut gemacht.“

Und zweitens: Woher kommt das Geld für den Fonds? Sie wissen, das ist ein Hobby von mir: Wer mehr bestellt, muss auch mehr bezahlen. Das gilt auch für das Europäische Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Madam President, stretched defence budgets in Europe and an isolationist President Trump in America, who is ambivalent about NATO, and soaring populations across some of the poorest parts of the world without jobs to match, have led to political instability in many countries ,whilst a rising China and an assertive Russia are unwinding the post-1991 international consensus.

Therefore, moves towards a European defence fund, a European defence industrial development programme, in addition to exploring the viability of permanent structured cooperation and the funding of EU battle groups via the Athena mechanism are all interesting developments in this direction. These are sensible measures aimed at improving European collective security, and strengthening the role of the EU Member States that they can play together in association and within NATO.

I am pleased that the UK Government has announced it will not be making any moves to block these plans as an exciting EU Member State. And I hope that as Brexit negotiations progress, creative ways will be found for the UK to stay as plugged-in as possible into the common foreign and security policy and the common security and defence policy.

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen (GUE/NGL). – Arvoisa puhemies, hyvät komission edustajat, kollegat, aikakautemme suurimmat uhat eivät ole sotilaallisia, vaan meidän ihmisten omalla toiminnallamme edistämiä uhkia, kuten ilmastonmuutos, nälänhätä, juomaveden puute, tartuntataudit, köyhyys ja eriarvoistuminen. Eurooppa on vastaamassa näihin uhkiin puolustusrahastolla ja puolustusunionin kehittämisellä, vaikka virallinen konsensus on tähän saakka ollut aina se, ettei EU:n budjettivaroja käytetä puolustustarkoituksiin.

Mielestäni viranomaisyhteistyön kehittäminen, riittävä resursointi, laajempi yhteistyö siviilikriisinhallinnassa ja kehitysyhteistyössä sekä ihmisten välisen eriarvoisuuden purkaminen vastaisivat enemmän tämän aikakauden tarpeisiin. Jos Euroopassa ohjattaisiin puolustusteollisuudelle suunnitellut varat suoraan siviilisektoreille ja laitettaisiin koko arvovaltamme peliin sen puolesta, että kasvava eurooppalainen ja maailmanlaajuinen eriarvoistuminen pysähtyisi, ja kansainvälisen asevarustelun sijaista ryhdyttäisiin purkamaan jännitteitä, ratkomaan käynnissä olevia konflikteja ja vaatimaan jälleen kansainvälistä aseriisuntaa. Paluu Euroopan rauhan juurille on mielestäni kansakuntien kannalta viisaampi ratkaisu kuin jatkuva jännitteiden kasvattaminen lisääntyvän varustelun hengessä.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Herr Danjean hatte Recht, Frau Präsidentin. Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen, dass Europa mehr für die Verteidigung tut. Ich habe nicht die Zeit aufzuzählen, was an diesem Defence-Paket mir dabei durchaus richtig zu sein scheint – Herr Tannock hat einiges genannt. Aber ich will einige Kritikpunkte nennen. Erstens: Wir haben nicht eine Investitionslücke, sondern wir haben einen riesigen Krater der Ineffizienz. Wir dupslizieren nicht nur, wir triplizieren und quadruplizieren, und das macht keinen Sinn! Das Erste wäre, dass man einmal die Beschaffungsrichtlinie von 2009 konsequent anwendet, bevor man noch mehr Geld ausgeben will.

Zweitens: In einer Zeit, in der Herr Oettinger darüber diskutiert, ob uns zwölf oder 20 Milliarden im europäischen Budget fehlen, zu sagen, wir geben praktisch aus allen Fonds, die man überhaupt finden kann, nun zusätzlich Geld für Verteidigung aus, macht keinen Sinn!

Drittens: Im dritten Szenario die EU als eine Art Zweit-NATO zu konzipieren, ist völlig widersinnig. Zweit-NATO ohne die USA würde bedeuten entweder, man ergibt sich mit dem Gedanken der strategischen Autonomie einem gefährlichen Selbstbetrug, oder man muss konsequent zur europäischen Atombombe greifen.

Und viertens: Ich finde es völlig unerträglich, dass in der Vorstellung über die Governance dieser Ausgaben mit vorgesehen wird, dass die Industrie Selbstbedienung betreiben darf, weil sie mitentscheiden soll, welches Geld für Rüstung ausgegeben wird.

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (ENF). – Madam President, another new shiny building, stuffed full of six-figure salary functions. Ms Mogherini, where is your army coming from? All military personnel joined their forces to serve their nation-state, not the EU. Will you recruit from the millions of unemployed young people the EU has created? Perhaps it is your idea of a job-creation scheme.

You oppose the nation-states erecting external borders, but you cannot control the millions of marauding migrants invading our continent. Yet you propose this military force. It’s just grandstanding. The EU shouldn’t be allowed to lead a group of boy scouts, let alone army tanks.

The enemy is ISIS. What are you doing to tackle this? Instead of an EU army we should be lifting Russian sanctions and working with them and the US to defeat ISIS. Ms Mogherini, this is a very dangerous proposal, led by you, a low-grade socialist, promoted beyond your capabilities.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (NI). – Madam President, René Magritte, the famous Belgian surrealist painter, used to paint pictures of pipes, and he would then say ‘this is not a pipe’. The EU has actually copied Magritte. Firstly, they said that the EU created peace in Europe, when in fact it was NATO. And secondly, they say they don’t want an EU army – in fact, what they want is a European Security and Defence Force, when everybody can see that what you want is an EU army. The European Rapid Operational Force (Eurofor) had 12 000 personnel: the size of an armed division.

EU money for extra drones and the military industrial complex will get tax deductions under proposals from this Chamber. And of course, as I see today, more and more MEPs want to have war with Russia – the new bogeyman. The idea that we have to have an army, so therefore we must have an enemy. The EU is attempting to create a new world order with a new EU army. This is what Magritte would have called surreal.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). – Frau Präsidentin, Hohe Vertreterin! Die SPD ist langjähriger Verfechter des pooling and sharing-Ansatzes. Dabei muss das oberste Ziel sein, nationale Verteidigungskapazitäten zu europäisieren, um das Verteidigungsbudget effizienter einzusetzen und Kosten einzusparen. Eine Europäisierung der Rüstungspolitik halte ich für sinnvoll, da sie den NATO-Mitgliedstaaten der EU hilft, von dem absurden 2 %-Ziel der NATO abzurücken. Wir müssen uns stattdessen darauf konzentrieren, gemeinsam benötigte Verteidigungskapazitäten zu verbessern.

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, mehrere Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für Rüstungsforschung, -entwicklung und -beschaffung bereitzustellen. Dabei werden der Europäischen Union die Rechte an den so finanzierten Technologien und Produkten jedoch nicht übertragen. Das kann nicht sein! Entgegen dem Wortlaut des Kommissionsvorschlags fordere ich eine echte Mitbestimmung der EU und speziell des Europäischen Parlaments beim Export von Waffen und Munition, die mit EU-Mitteln finanziert wurden. Darüber hinaus sollte die Kommission den Verteidigungsplan durch ein Programm zur Konversion von Rüstungsindustrien in Zivilindustrien ergänzen, wenn wir hier eine Änderung vornehmen wollen.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Fru formand! Det tragiske er, at man i forbindelse med Brexit nu igen er begyndt at tale om et europæisk forsvar. Jeg er glad for, at mit eget land, Danmark, har et forbehold på området. Det er mig dog ubegribeligt, hvorfor store NATO-lande som Italien, Frankrig, Spanien og Tyskland insisterer på et nyt europæisk forsvarsinitiativ, når de selvsamme store europæiske lande igen og igen svigter deres NATO-forpligtelser, herunder deres forpligtelser om at levere to procent af BNP til det fælles forsvar, men også de mange NATO-missioner og andre missioner, der er forbundet med samarbejdet i NATO, og som man ikke ønsker at deltage i, eller deltager i i proportionalt mindre grad end mindre lande. Vores holdning til dette spørgsmål er helt klar: NATO er grundstenen i det europæiske forsvar. USA er en forudsætning for et fælles europæisk forsvar, og jeg vil prise mig lykkelig over Storbritanniens og USA’s sikkerhedsgarantier, i langt højere grad end jeg vil prise mig lykkelig over franske og tyske sikkerhedsgarantier i forsvarspolitikken.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare l'Alto rappresentante per l'ingente lavoro svolto in questi mesi sulla politica di sicurezza e difesa comune.

Dall'ultimo dibattito dello scorso novembre sono stati compiuti molti passi in avanti. In meno di un anno, infatti, la difesa comune europea non è più un sogno federalista, ma inizia davvero a essere realtà. Cito solo due tra le tante azioni intraprese: il lancio del fondo europeo per la difesa da parte della Commissione, che avrà come uno dei suoi ambiti fondamentali quello della ricerca, con un impatto importante anche per gli Stati membri, e l'accordo, da parte del Consiglio di giugno, di lanciare un'ambiziosa cooperazione strutturata permanente, con indicazioni concrete di tempi e modi di adesione da parte degli Stati membri che intendano parteciparvi. Un avvenimento storico che permetterà di sfruttare maggiormente le disposizioni dei trattati finora inutilizzate.

Il Parlamento seguirà questa fase cruciale con molto interesse assieme ai parlamenti nazionali. Dovrà essere coinvolto e informato, e su questo ci aspettiamo un impegno chiaro. Questi passi avanti consentiranno all'Unione di risparmiare, evitare sprechi e generare investimenti e di assumere una piena autonomia strategica, pur in piena cooperazione e complementarità con la NATO, in un contesto globale sempre più instabile.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR). – Prezidentes kundze, godātā viceprezidentes kundze! Eiropas aizsardzības plānā ir acīmredzamas divas finansiālas iezīmes: viena — dosim no Eiropas Savienības budžeta naudu pētniecībai un attīstībai militārajā jomā un otra — pasūtīsim dalībvalsts militāros pasūtījumus tikai Eiropas Savienības militārās industrijas kompānijām.

Manuprāt, tas ir vairāk reģionāla rakstura reģionālas politikas instruments, jo, ja mēs paskatāmies, tikai dažās Eiropas Savienības valstīs ir nopietna militārā industrija, un pēc Lielbritānijas aiziešanas to kļūs vēl mazāk. Bieži vien Junkera kungam patīk minēt, ka mums jāsamazina tanku modeļu skaits no septiņpadsmit uz vienu, kā tas ir ASV. Tad es tomēr gribētu teikt, ka mums ir vajadzīgi gan tādi tanku modeļi, kas varētu labi darboties tuksnešainās Subsahāras operācijās, gan tādi, kas strādātu purvos Krievijas pierobežā.

ASV ilgus gadus ir finansiāli ieguldījusi lielus resursus un tehnoloģiski militārā ziņā aizgājusi daudz, daudz tālāk nekā Eiropa. Un tādām valstīm, kas robežojas ar Krieviju, svarīgi ir saņemt šo labāko tehnoloģiju militārajā jomā tagad, nevis pēc desmit gadiem, kad, iespējams, mēs noķersim ASV.

 
  
MPphoto
 

  Εύα Καϊλή (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκυρία ενός Trump, του νέου προέδρου της Αμερικής, ενός Erdoğan, συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αλλά και του Brexit, που αφαιρεί μεγάλες δυνατότητες αμυντικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι νέες προκλήσεις του δημογραφικού στις γειτονικές μας χώρες και -φυσικά- το μεταναστευτικό, αποτελούν προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας εξαναγκάζουν να κάνουμε άλματα μπροστά και να βάζουμε πλέον στις προτεραιότητές μας την κοινή αμυντική πολιτική.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε εσωτερικά και εξωτερικά τα σύνορά μας, αλλά γιατί θα έχουμε και πολύ μεγάλη μείωση των αμυντικών δαπανών, τουλάχιστον κατά 30%, όχι μόνο από τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τη συνεργασία σε επίπεδο έρευνας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και από την ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτείται. Οι εχθροί μας πλέον δεν γνωρίζουν σύνορα και οι νέες προκλήσεις είναι οι κυβερνοεπιθέσεις και η κυβερνοάμυνα, και είναι απαραίτητο να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Για να γίνει εξίσου ισότιμο και επωφελές όμως για τα κράτη μέλη, ώστε να αυξήσουν τις δαπάνες, τον προϋπολογισμό και τη συμμετοχή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για ακεραιότητα συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως προέλευσης της απειλής.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! Jeżeli ceni się wolność, to na aspiracje władz Unii Europejskiej do przejmowania kontroli nad obroną naszych państw jest tylko jedna odpowiedź: nie zwiększa się władzy tym, którzy sprawują ją nieodpowiedzialnie. Bo tak naprawdę chodzi o władzę – bardzo dobrze mówił o tym Geoffrey Van Orden – chodzi o integrację polityczną, czyli przejmowanie władzy państw, i nie chodzi o obronę, dlatego że pani przewodnicząca Mogherini bardzo szczerze powiedziała, że naszym celem nie jest militaryzacja. Stosunek kierownictwa Unii Europejskiej do naszego bezpieczeństwa widzieliśmy w czasie kryzysu imigracyjnego, a testem solidarności w zakresie obrony jest po prostu szanowanie bezpieczeństwa innych państw europejskich i reagowanie na ich stanowisko. Wystarczy więc spojrzeć na budowę Nord Stream2, żeby zobaczyć jak wygląda fikcja sankcji wobec Rosji, które miały nas bronić, i żeby zobaczyć cały absurd konceptu wspólnej obrony europejskiej, czyli przejmowania kontroli nad bezpieczeństwem naszych państw.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhora Presidente, presto tributo ao sargento português Paiva Benido, que perdeu a vida num ataque terrorista em missão da União Europeia, em Bamaco, com a Vice-Presidente Mogherini.

Em Portugal, na semana passada, ocorreu um grave roubo de material militar que pode ser usado para fins terroristas – não só, mas também por falta de investimento em segurança e defesa num país em que o Estado foi desarmado em todas as dimensões pelas políticas neoliberais de austeridade.

Esta é uma das razões por que precisamos absolutamente de um plano europeu de defesa e de investir numa Europa da segurança e da defesa, com autonomia estratégica para agir pelos nossos cidadãos, pelo direito internacional, pela paz, pela responsabilidade de proteger e pela resolução de conflitos globalmente, no quadro europeu, da NATO, da ONU e de outras parcerias.

Para isso, precisamos de uma sólida base industrial da defesa, com cooperação e pulling and sharing de recursos entre Estados-Membros e investimento europeu em pesquisa e tecnologia. Para isso, o Fundo Europeu de Defesa tem de ser injetado com contribuições, sem sobrecarregar mais o orçamento europeu.

Também precisamos absolutamente de reforçar o controlo democrático, incluindo para os nossos Estados-Membros não continuarem a gastar estupidamente o dinheiro dos contribuintes em duplicações, sobreposições e desperdício. Sobretudo, precisamos de mais do que o Presidente Trump para nos unir; precisamos de visão e de direção estratégica europeia, que articule política externa, segurança e defesa, segurança interna. A Síria e a Líbia aí estão para demonstrar a Europa da Defesa de que precisamos e que não temos até agora.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Jednym z wielu problemów w propozycjach Komisji jest odwrócenie hierarchii zagrożeń. Dla bezpieczeństwa całej Europy największym zagrożeniem jest obecnie Rosja i próby destabilizacji kluczowych krajów Unii. Jednak plany Komisji zdają się sugerować, że chce ona rywalizować w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest drugi główny cel obok tego, o którym mówił Geoffrey Van Orden, tego celu politycznego – wzmocnienia integracji europejskiej. Komisja chce skupić się na finansowaniu badań naukowych nad nowymi systemami zbrojeniowymi, które dla bezpieczeństwa Europy mogą mieć znaczenie za kilkanaście lat, i to w przypadku konfliktu o wymiarze strategicznym. Tymczasem – moim zdaniem – Komisja powinna skoncentrować się raczej na wykonaniu tego wszystkiego, do czego zobowiązała się we wspólnej deklaracji Unia–NATO podpisanej w Warszawie, na przykład na przeprowadzeniu ćwiczeń w związku z zagrożeniami hybrydowymi – były one planowane wspólnie z NATO na bieżący rok. Powinna też skupić się na wypełnianiu decyzji Rady Europejskiej z czerwca tego roku, na przykład na zwiększeniu współfinansowania końcowego rozmieszczenia grup bojowych.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). –Angajamentul Uniunii pentru apărare și securitate este vital în aceste momente și a fost întotdeauna. În același timp, nu trebuie să subminăm în niciun fel dezvoltarea industriei de apărare în fiecare stat membru. Dimpotrivă, trebuie să mărim investițiile. NATO și Uniunea Europeană trebuie să lucreze împreună. Nu suntem dușmani. Trebuie să investim și să lucrăm împreună pentru apărarea Europei și pentru apărarea lumii, așa cum am făcut-o întotdeauna.

Salut lansarea Fondului european pentru apărare, dar, înainte de orice plan al unei armate comune, se află schimbul crescut de informații între agențiile de informații. Un schimb crescut poate salva vieți chiar de astăzi. Știu că agențiile de informații sunt reticente în a face un schimb total de informații cu toate serviciile din statele membre. E vorba de încredere, nu există chiar în toate, dar e vital ca volumul și calitatea acestui schimb de informații să crească.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Co pewien czas z różnym nasileniem pojawiają się pomysły tworzenia armii europejskiej. Trzeba jasno stwierdzić, że budowa odrębnej unijnej armii obok NATO szkodziłaby Paktowi Północnoatlantyckiemu. Jak przypomniał niedawno w Parlamencie Europejskim Jens Stoltenberg, czyli szef NATO, obecnie 90 % obywateli Unii jest obywatelami państw członkowskich NATO, stąd nie ma żadnej potrzeby budowy odrębnej armii. Najprawdopodobniej inicjatywie tej położy kres wyjście z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, która – jak niedawno przyznał przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker – ma prawdziwą armię, podczas gdy inni mają ambicje. Te ambicje jednak nie mogą prowadzić do rozbijania NATO. Trzeba wzmacniać Pakt Północnoatlantycki. Jak przypomniał niedawno prezydent USA Donald Trump, realną gwarancją bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej jest wywiązywanie się ze zobowiązań wobec NATO, to znaczy przeznaczanie 2 % PKB państw członkowskich na obronność. Należy także pomyśleć o konsolidacji systemów obrony poszczególnych krajów w ramach NATO.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the honourable Members for this discussion. As you have probably observed during the last few months, defence policy has become very high on the political agenda, and such discussions are very much needed and welcomed. I am sure that defence will be a cornerstone of the future of Europe.

In the Commission, we made very decisive and concrete steps towards a Union that is secure and protects, as Federica Mogherini mentioned before: this is very high on our citizens’ agenda. Citizens want a Europe that protects and that is secure. We moved decisively with the defence package. Of course, the reflection paper launched a much wider and forward-looking debate, and the European defence fund encourages Member States to cooperate on defence research, development and acquisitions.

It was never clearer that Europe must become a security provider and to ensure progressively its own security, because currently no Member State is strong enough to meet on their own the evolving threats and challenges we are facing. So this is definitely – and I want to underline this – not about militarisation. This is definitely not about grabbing any power from the Member States. This is about securing and ensuring Europe’s strategic autonomy, and for this we need a very competitive European defence industrial base, a European defence industrial sector, and with the European defence fund this is what we aim to achieve. This is the industrial pillar of our action; this is the one we are moving together quite fast. The defence fund will support the whole capability development life cycle, as we mentioned before – as Jyrki Katainen mentioned – from research through prototype development to joint procurement and acquisition, which is very important for us.

The Commission is for the first time making all its efforts, using all its tools – including the EU budget – to support and promote stronger defence cooperation, especially on the industrial front. This is important, both from a strategic perspective and from an economic perspective.

A few more details: a single market in defence is not in contradiction with the European defence fund. On the contrary, with the European defence fund we want to open the defence supply chain cross-border. There is a very high need to build trust at the level of industrial cooperation, and through the EDF I hope – and I am sure – we will do that. I also want to underline the importance of the procurement and transfer directive, and I want to commit to doing my best to execute both of them.

On one more thing – maybe a little too detailed, but I think it is important to answer the question – we have taken the specificities of defence in building the European defence industrial plan. We are fully aware of those specificities. That is why, as I said, it is not about grabbing power. The Member States will stay in the lead; they will decide on the priorities, on the capabilities, and finally on the projects, so this is not the role of the European Commission. Everything will be owned by the Member States, and the Member States only.

Thank you very much for your cooperation; I am looking forward to our future discussions, and I also count on your support during our work on the adoption of the whole plan.

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, let me start by picking up on something that some of you mentioned during the debate. The European Union is not a military alliance. It is not meant to become a military alliance, and that is why the work we are doing, in parallel to strengthen European defence and to strengthen EU-NATO cooperation, is working so well.

I do not know where one of the speakers got the information that NATO and the NATO Secretary-General are not supportive of this process because the Secretary-General has repeatedly, publicly and privately, stressed the fact that strengthening European defence also strengthens the Transatlantic Alliance.

I am ready and, as always, willing to discuss different political views, but at least starting from the facts and the actual objectives that we have in reality. Let me clarify this too: there is a cost for the European Union not working together on defence, and what the Commission is doing in relation to the industrial base is a clear demonstration of that. The fragmentation of investment has a cost for the budget – for the taxpayers’ money that we often refer to. It is not the case that we are investing more on defence, because you might have noticed that Member States – as I see every day in dealing with Defence Ministers, Prime Ministers and Foreign Ministers –have their own national defence budgets. They have their own investments; they have their own capabilities. We are not working to increase that. We are working to make that spending and investment more efficient by making investments together among Member States, with the support of all the EU institutions.

Also, Member States own one single set of forces and they are perfectly capable of deciding whether to use their forces in EU missions and operations, in UN missions, in NATO missions or in their own bilateral or multilateral initiatives. Investing in strengthening cooperation among Member States on defence makes it possible for Member States, which in some cases are also NATO allies (there are five Member States that are not NATO allies), free to make their own strategic choices.

We are not building a European army. I understand that, for political reasons, or propaganda reasons, some of you want to continue to refer to this, but this is not the reality of the facts. We do have headquarters of our military and civilian missions and operations and, by the way, I would like to remind our friends in the UK that one of our headquarters is currently in the UK. It is the headquarters of the European Union’s Operation Atalanta. After the UK leaves we will probably have to move the headquarters somewhere else. But we do have EU mission and operation headquarters currently working to support ongoing EU operations and missions.

What is the reality here? It is that we need to make the system of command and planning of the existing operations and missions more effective because having a fragmented system of headquarters – as anyone who deals with military issues a little bit knows and understands – is not necessarily the most effective way of managing a military operation.

So this is not about building a big headquarters. It is not about creating a headquarters of the same kind as the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE): it is about rationalising the existing headquarters that we have spread around everywhere, including in the UK.

By the way, I would like to stress that all the decisions we have taken so far, the ones that have been already implemented and the ones that have yet to be implemented but are on the way, have been decided unanimously by all the 28 Member States, with the UK fully involved, sitting at the table of the Council that I chair and fully participating in the decision making. And I am very happy about that. Some of you mentioned, I think, that this can be one of the fields in which future cooperation with the future third-party UK might be explored.

Another point: what are our militaries doing? I would like to clarify this because our militaries are not making war. Our militaries are supporting peace. This is the European Union way to security, and I would like us to be very clear about that, because it is also a way of honouring our men and women serving under the EU flag. They are there for us. Just as national parliaments are responsible for the national participation of men and women in uniform in military missions or civilian operations, we as European institutions have the responsibility to recognise and honour the work that men and women in uniform are doing serving the EU around the world.

I believe we need a reality check here. Our militaries are saving people in the Mediterranean Sea. Our militaries are training and supporting African security forces in trying to implement agreements or carrying out peacekeeping. This is the kind of work that our EU militaries are doing. I would ask some of the honourable Members, please, to refer to the reality of the facts and not to ideas they want to use for a political purpose, because this is where the roots of so many European problems lie. We have to start from the reality of the work we are doing.

Last, but not least, two small points. One of you referred, and rightly so, to the need for all our work on defence to start from the security needs we have assessed. That is perfectly correct: it is exactly what we are doing. That is why the sequence of our work began with an assessment of the security environment. That was done last year. Then came the presentation of the global strategy identifying the strategic priorities for our foreign policy and security policy, including in the defence sector. Only after having shared a common level of ambition, which was achieved in November, are we now strengthening our approach to capabilities and the industrial base. So the sequence is clearly this: we start from the security needs and then we develop the instruments we need to fulfil this level of ambition.

A last point on financial resources. If we, the Commission, Council and Parliament, set a target for our level of ambition, a target for what we want to do on security and defence at European Union level, then – and I see Commissioner Oettinger here in the room, so it is an appropriate time to say this – we also have to define how we finance the level of ambition we set ourselves. This will be part of a necessary further discussion in the future.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. – Ich unterstütze das neue Verteidigungspaket, das die Kommission vorgestellt hat. Wir müssen die bereits beschlossenen Ziele unserer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik konsequent umsetzen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden dazu beitragen, die Effizienz der jeweiligen Ausgaben der einzelnen Mitgliedstaaten zu steigern und die Rolle der EU als strategischer Player in der Außen- und Sicherheitspolitik in der Welt zu stärken.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – Os monopólios europeus e as potências que defendem os seus interesses, que colonizaram mercados do centro às periferias da UE, em alargamentos sucessivos, e que se lançam mundo fora com a sua conhecida e natural avidez, precisam de um Estado pronto a defender os seus interesses, a sua pulsão imperialista, a sua taxa de lucro.

Contam, para isso, com as grandes potências nacionais (os seus Estados “de origem”), mas, mais do que isso, com o “superestado europeu” – a UE. No confronto à escala global pela disputa de mercados, de matérias-primas e de zonas de influência, as potências da UE não prescindem de uma UE intervencionista e militarizada, ao seu serviço.

O “documento de reflexão” da Comissão Europeia sobre “o futuro da defesa europeia” aponta o caminho: o impulso à indústria militar, de armamento e defesa, e sua integração à escala da UE; mais cooperação nos domínios da investigação e desenvolvimento na área da defesa, do desenvolvimento de novo armamento e das operações externas civis ou militares; a estreita articulação com a NATO. O rumo que a UE simboliza e defende para a Europa é um perigo, uma enorme ameaça para o futuro do continente e dos seus povos.

 
  
MPphoto
 
 

  Илхан Кючюк (ALDE), в писмена форма. – През последните няколко години с тревога наблюдаваме как атмосферата на сигурност и стабилност в Европа постоянно се влошава. Гражданска война в Украйна, неспирните терористични атаки срещу мирни граждани в Европа, намаляващото доверие и сътрудничество между страните на континента създават атмосфера на непредсказуемост и напрежение, която може да доведе до ескалация и нови вълни на насилие.

В тази връзка вярвам, че ЕС трябва да направи всичко възможно, за да задълбочи сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната между държавите членки. Съюзът трябва да гарантира бъдещето и спокойствието на всички европейски граждани, а това може да се случи само чрез увеличение на инвестициите за развитие на отбранителната техника и укрепване на единия пазар в областта на сигурността. Не на последно място, бих желал да подчертая, че сигурността в Европа зависи от партньорството с НАТО. Създаването на обща европейска армия, в пълна кохезия с НАТО, ще създаде пряка връзка между ЕС и НАТО и ще гарантира мира и стабилността в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. – Η ΕΕ, ως ένωση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, κινείται σε τροχιά ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ, για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τον έλεγχο των αγορών. Η τοποθέτηση Γιούνκερ ότι «ο πόλεμος δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν» αποτυπώνει την κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ κατά των λαών. Όλα αυτά αντανακλώνται στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και του σχετικού Ταμείου, στον ευρωστρατό, τα Στρατηγεία, τη συνοριοφυλακή-ακτοφυλακή και, γενικότερα, στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και στην κοινή της δράση με το ΝΑΤΟ. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει «γη και ύδωρ» για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, παίρνει άριστα σε επιδόσεις στις δαπάνες για τις ανάγκες των Ευρωατλαντικών μηχανισμών και εμπλέκει τον λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Οι λαοί έχουν συμφέρον να δυναμώσουν τον αγώνα τους κατά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, και να απαιτήσουν να μην υπάρχει καμιά εμπλοκή των χωρών τους, ούτε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, και να κλείσουν οι Ευρωατλαντικές βάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Pitera (PPE), na piśmie. – Dyrektywa o ochronie interesów finansowych UE pozwoli na wprowadzenie do unijnego prawa wspólnej definicji przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii. Dyrektywa związana jest również z powołaniem Europejskiej Prokuratury. Jej zadania będą polegać m.in. na prowadzeniu postępowań przygotowawczych, wnoszeniu oskarżeń oraz doprowadzaniu do osądzenia sprawców przestępstw finansowych. Pomoże to w pokonaniu impasu między OLAF-em a państwami członkowskimi, które nie zawsze stosują się do jego zaleceń. Trzeba jednak pamiętać, że obywatele mogą traktować Prokuraturę Europejską jako instytucję ingerującą w sprawy wewnętrzne państw członkowskich, a nie jako instytucję chroniącą interesy finansowe Unii. Polski rząd swój brak akceptacji dla tego projektu tłumaczy właśnie zagrożeniem dla niezależności polskiej prokuratury. Dlatego tak ważne jest wyjaśnienie, że celem powołania Europejskiej Prokuratury jest ochrona pieniędzy europejskich podatników wydawanych przez kraje członkowskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. – Η ΕΕ, ως ένωση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, κινείται σε τροχιά ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ, για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τον έλεγχο των αγορών. Η τοποθέτηση Γιούνκερ ότι «ο πόλεμος δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν» αποτυπώνει την κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ κατά των λαών. Όλα αυτά αντανακλώνται στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και του σχετικού Ταμείου, στον ευρωστρατό, τα Στρατηγεία, τη συνοριοφυλακή-ακτοφυλακή και, γενικότερα, στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και στην κοινή της δράση με το ΝΑΤΟ. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει «γη και ύδωρ» για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, παίρνει άριστα σε επιδόσεις στις δαπάνες για τις ανάγκες των Ευρωατλαντικών μηχανισμών και εμπλέκει τον λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Οι λαοί έχουν συμφέρον να δυναμώσουν τον αγώνα τους κατά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, και να απαιτήσουν να μην υπάρχει εμπλοκή των χωρών τους, ούτε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, και να κλείσουν οι Ευρωατλαντικές βάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – Opublikowany przez Komisję Europejską dokument do refleksji nad europejską obronnością zbiega się w czasie nie tylko z serią podobnych dokumentów na temat przyszłości UE. Zbiega się także z szeregiem konkretnych działań Komisji Europejskiej, z upoważnienia państw członkowskich, mających na celu sprawić, aby wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony przestała być nią tylko z nazwy. Wszystkie zaproponowane scenariusze zakładają pewien postęp we współpracy obronnej. Jak zauważają sami autorzy dokumentu, trzy wizje przyszłości różni przede wszystkim głębokość współpracy, a nie jej poszczególne elementy. Cieszy podkreślanie roli NATO w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę także na potrzebę większej synchronizacji zakupów zbrojeniowych oraz planowania, by uniknąć marnotrawienia ogromnych przecież środków, które są wydawane na sprzęt i zdolności wojskowe. Chciałbym także, by w przyszłości zwiększono zakres użytkowania istniejącej już infrastruktury, której pierwotne przeznaczenie jest cywilne, ale która może być ogromnie pomocna w zwiększaniu naszej odporności i bezpieczeństwa. Przykładem są budowane i wdrażane już systemy satelitarne Copernicus i Galileo. Taka sugestia pojawiła się w przedstawionych scenariuszach i zasługuje na pełne poparcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Unia Europejska słusznie zajmuje się coraz częściej kwestią swojej obrony i bezpieczeństwa. Chcę w tym kontekście zwrócić uwagę na narastający problem. Suma budżetów obronnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej stanowi około 50 % budżetu obronnego USA. W Europie wydajemy na obronę 1,3 % unijnego PKB, podczas gdy w USA około 4 %. Problem nie polega jednak tylko na zbyt niskich budżetach obronnych, lecz także na bardzo słabej efektywności ich wykorzystania. Wydając 50 % budżetu USA, Europa dysponuje jedynie 15 % zdolności bojowych armii Stanów Zjednoczonych. Fatalna sytuacja dotyczy zwłaszcza badań nad nowymi technologiami wojskowymi i wdrażaniem nowych technologii. Za celowe uważam zatem stworzenie w budżecie Unii specjalnego funduszu obronnego, który w skali roku przeznaczałby 500 mln euro na badania i 500 mln euro na wdrażanie nowych technologii. Powinno to poprawić europejskie zdolności wojskowe w sferze rozpoznania, produkcji wojskowych dronów, uzyskania zdolności do tankowania w powietrzu i innego uzbrojenia nowej generacji.

 

13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

14. Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

15. Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ do roku 2025 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur la déclaration de la Commission sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union européenne à l’horizon 2025 (2017/2742(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. – Frau Präsidentin, Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Im März dieses Jahres hat die Kommission mit einem Weißbuch eine umfassende Betrachtung der Europäischen Union vorgenommen, einen Ausblick gewagt und mit fünf Optionen die Zukunft Europas unterschiedlich aufgezeigt. Dieser Weißbuch-Prozess führt ins Europäische Parlament, führt in den Rat, führt zu unseren Sozialpartnern, zu unseren Bürgern, zur europäischen Öffentlichkeit. Gerade entlang von einigen jüngsten Entwicklungen wie dem Ziel unserer britischen Freunde, auszutreten, aber auch entlang von wichtigen Herausforderungen, die für unsere Bürger zu bewältigen sind, halten wir den Weißbuch-Prozess für die Europäische Union, die EU-27, auf dem Weg in und durchs nächste Jahrzehnt für ein gutes Angebot.

Darauf aufgebaut haben wir jetzt in den letzten Wochen fünf Reflexionspapiere – Papiere, um nachzudenken, zu überlegen – vorgestellt. Die soziale Dimension Europas, Verteidigung – darüber sprach gerade eben die Kollegin Mogherini –, Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, wir haben über die Globalisierung und das, was dies für Arbeitsplätze und den europäischen Binnenmarkt heißt, Überlegungen angestellt und jetzt vor einigen Tagen das Reflexionspapier über die Finanzen Europas 2025, der Zukunft. Das trifft sich in etwa mit den Vorbereitungen für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, der ja ab Januar 2021 gilt und der mit Ihnen gemeinsam in den nächsten Monaten für die fünf oder fünf plus fünf oder sieben Jahre des nächsten Jahrzehnts zu erarbeiten ist.

Ich lege großen Wert darauf, dass unser Papier ein ergebnisoffenes Papier ist. Wir haben noch keine Prioritäten, keine Vorfestlegungen, keine Vorentscheidungen, sondern wir stellen die Fragen, die sich stellen. Wir zeigen die Probleme auf, die wir haben. Wir zeigen die Chancen auf, die sich Europa ergeben, und geben dann unterschiedliche Antworten ohne Präferenz. Deswegen ist das Papier über die Finanzen im nächsten Jahrzehnt eine Einladung, ein Startschuss für eine Debatte in aller Öffentlichkeit – zuallererst mit diesem Hohen Hause, dem Europäischen Parlament, aber auch mit nationalen Parlamenten, den Regierungen, dem Rat, dem Ausschuss der Regionen, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, bei unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und ich will Sie bitten, dass Sie als herausragende Persönlichkeiten in Ihrem Heimatland, in Ihren Regionen, in Ihren Wahlkreisen diese Debatte ebenfalls voranbringen.

Möglicherweise wird schon in der Rede zur Lage der Union des Präsidenten Juncker im September über erste Präferenzen und Erkenntnisse zu sprechen sein. Und in jedem Fall wollen wir dem Parlament und dem Rat und dem Europäischen Rat für Dezember oder für das erste Quartal des nächsten Jahres Vorschläge für Schlussfolgerungen machen.

Entlang unserer Gesetzgebung ist die Kommission gehalten, ihren Vorschlag für den nächsten Finanzrahmen vor Jahresende vorzulegen. Unsere Vorarbeiten sind auch weit gediehen. Aber zwei wichtige Grundlagen sind derzeit und in den nächsten Monaten noch nicht gegeben. Zum einen: Wenn wir den Weißbuch-Prozess ernst nehmen und glaubwürdig durchführen wollen, dann müssen wir die eingehenden Stellungnahmen des Parlaments, von nationalen Parlamenten, Mitgliedstaaten, der Öffentlichkeit, Sozialpartnern abwarten, danach auswerten und dann gewichten – Option fünf, das ist Option drei, zwei, eins und vier oder ein Mix aus mehreren Optionen. Aber dies wird frühestens bis Jahresende, eher im ersten Quartal nächsten Jahres möglich sein.

Noch schwerwiegender: Wenn der Finanzrahmen – der Vorschlag der Kommission für den nächsten MFR – Haushaltsklarheit, Haushaltswahrheit, Realismus beinhalten soll, dann müssen wir wissen, was die finanzrechtlichen Auswirkungen des Austretens unserer britischen Freunde sind.

Da gehen wir davon aus, dass in der Durchführung des jetzigen Finanzrahmens keine schwerwiegenden Probleme entstehen. Ich bin den Briten dankbar – ich komme nachher darauf zurück –, dass sie die Halbzeitüberprüfung akzeptiert haben. 2018 ist ein Haushaltsentwurf, der auf stabilen Füßen steht. 2019 ab Ende März: unsere Erwartung, dass die Rechte und Pflichten des MFR von 28 Mitgliedstaaten eingelöst werden. 2020 der gleiche Fall. Warten wir es ab.

Dann gibt es nachlaufende Verpflichtungen, über die der Kollege Barnier mit Herrn Minister Davis in den nächsten Monaten zu sprechen hat. Ich bin mir sicher, wir wissen zum Jahresende weit mehr über Zahlungseingänge, über offene Rechnungen, über zustehende Beträge aus dem Haushalt auf dem Weg ins nächste Jahrzehnt, das Vereinigte Königreich betreffend. Deswegen – ich habe dies mit Ihrem Haushaltsausschuss und mit den Berichterstattern, Frau Thomas und Herrn Olbrycht, auch schon besprochen, ich habe es auch im Kreis der Fraktionsvorsitzenden und des Präsidenten vor einigen Wochen angesprochen – halten wir, die Kommission, es für vorzugswürdig, dass wir den Weißbuchprozess und unser Reflexionspapier einbeziehen für den nächsten MFR und dass wir so gut wie möglich die Auswirkungen des Brexit einbeziehen und deswegen Mitte nächsten Jahres, in jedem Fall vor der Sommerpause, vielleicht im späten Frühjahr, das heißt, so früh wie möglich und so spät wie sinnvoll – Haushaltsklarheit, Haushaltswahrheit – den nächsten Finanzrahmen vorstellen wollen.

Wir sprechen ergebnisoffen über fünf Jahre oder sieben Jahre  – wir kennen die Argumente alle –, über fünf plus fünf Jahre, und wir sollten sehen, dass mit dem Reflexionspapier über traditionelle und neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Europäischen Union nachzudenken ist.

Ich sehe derzeit zwei oder drei Lücken bei den Finanzen Europas im nächsten Jahrzehnt. Die erste Lücke: Nach einer Transformationsphase werden uns nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs strukturell und jährlich wiederkehrend zehn, elf Milliarden Euro fehlen, weil die Briten Nettozahler gewesen sind – ob ihrer Wirtschaftskraft, ob ihres hohen Pro-Kopf-BNE. Und wir müssen diese Lücke schließen.

Und die zweite Lücke ergibt sich aus neuen Aufgaben, neuer Verantwortung, die man sinnvollerweise europäisch wahrnimmt. Ich will generell sagen, es muss unser Ehrgeiz sein – ich will dies ausdrücklich zu einem Gebot für alle meine Überlegungen machen: Für jeden Euro, für jeden Cent, den wir über den europäischen Haushalt europäisch investieren, sollten wir den Mehrwert nachweisen – added value. Das ist der Grundsatz der Subsidiarität. Das heißt, wenn eine Aufgabe, ein Projekt genauso gut, genauso kostengünstig von den Mitgliedstaaten erbracht werden kann, dann ist kein added value gegeben.

Ich will deswegen auch mit Ihnen, auch entlang des Papiers über die Frage sprechen: Was heißt denn Mehrwert? Vier Beispiele: Wenn wir ein Großforschungsprogramm oder ein Großprojekt wie Galileo oder Hochleistungsrechentechnik oder Robotik gemeinsam angehen, weil dies kein Unternehmen alleine und wohl auch kein Mitgliedstaat alleine machen kann, ist ein Mehrwert da für die europäische Wirtschaft, unsere Arbeitsmärkte im globalen Wettbewerb.

Zweites Beispiel: Wenn wir die Schienenstrecke entlang der Donau von Österreich bis zum Schwarzen Meer ertüchtigen – grenzüberschreitend –, ist ein klarer Mehrwert da, wenn dies europäisch koordiniert und auch kofinanziert wird – die Fazilität „Connecting Europe“.

Drittes Beispiel – schon schwieriger: Erasmus+ ist eine große Erfolgsgeschichte. Man könnte auch sagen: Warum machen wir dies in der Finanzierung europäisch? Weil ich glaube, dass es zum einen die Menschen – junge Menschen – bildet, für Europa interessiert, ihnen Gelegenheit gibt, andere fremde Regionen, Kulturen, Sprachen zu kennen, Freundschaft oft fürs Leben zu schließen. Deswegen sehen wir einen Mehrwert darin.

Wenn aber jetzt eine Schienenstrecke in Bulgarien beginnt und in Bulgarien endet – in einem Land – und von uns kofinanziert wird über Kohäsionsfonds: Ist da ein Mehrwert da? Schon schwieriger. Ich glaube ja, und zwar, indem wir dadurch, durch diese Investitionshilfen, Mitgliedstaaten, in denen das Bruttosozialprodukt pro Kopf bei unter 10 000 Euro liegt, während es bei anderen Mitgliedstaaten bei 40 000, 50 000, 60 000 – dem Vier-, Fünf-, Sechsfachen – liegt, wettbewerbsfähiger machen, ihren Standort attraktiver machen, die Lebensqualität erhöhen und deswegen diese Mitgliedstaaten – unsere Bürger – näher an den europäischen Durchschnitt eines Einkommens, eines Lebensstandards, eines Arbeitsmarktes heranführen.

Aber wie gesagt: Die Definition „added value“ wollen wir pro Projekt und Programm je einzeln im Finanzrahmen nachweisen.

Sicherlich spielen die Kohäsionsfonds eine gewichtige Rolle. Deswegen bin ich dankbar, dass die Kollegin Creţu Koautorin war und dieses Papier mitverantwortet, denn ihre Programme sind für die Infrastruktur und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Europas von größtem Gewicht.

Neue Aufgaben sind auch Migration, Grenzschutz, Grenzkontrolle, Verteidigungsforschung, Verteidigung. Wenn man all diese neuen Aufgaben betrachtet, die man sinnvoller, kostengünstiger, effizienter europäisch wahrnimmt und damit die Mitgliedstaaten entlastet, dann kommt gleich nochmals eine Deckungslücke von zehn Milliarden hinzu, zehn plus zehn zumindest.

Und dann der Ehrgeiz, vielleicht Fonds von außerhalb – den Europäischen Entwicklungsfonds – in den Haushalt hereinzuholen, um damit dem Königsrecht des Parlaments vollauf zu genügen, und Sie in die Gesamtverantwortung als Ko-Gesetzgeber für alle Finanzströme auf europäischer Ebene zu bringen, könnte ein dritter Punkt sein. Und das müssen wir gemeinsam – und auch dem dient das Papier – prüfen, wie wir diese zwei bis drei Lücken  – 20 bis 25 Milliarden Euro pro Jahr – schließen können. Der Weg zur Bank und Schulden sind uns verwehrt. Europa ist die einzige Ebene, die keine Schulden hat, auch nicht machen darf, nicht machen will – im Gegensatz zu Mitgliedstaaten, Regionen und Kommunen.

Wir sollten deswegen auch entlang der Optionen – wobei, wenn ich offen sein darf, Option zwei (Europa reduziert sich auf den Binnenmarkt, nichts mehr anderes) meine Option nicht ist, eine rein theoretische, fundamentale Option, ich bin eher zwischen fünf und drei und fünf und vier, aber noch ergebnisoffen angesiedelt – wissen: Bevor wir die Mitgliedstaaten um neues Geld bitten, müssen wir schauen, dass unsere Investitionen noch besser werden. Die Ausgabenbilanz dient dem. Wir müssen unsere Programme modernisieren, wenn es geht, vereinfachen, wir wollen mit noch mehr Flexibilität in die Zukunft gehen, wir sollten alles tun, dass die Investitionen Projekt für Projekt überzeugend sind und nachhaltig für Wirtschaftskraft, Standortqualität, Arbeitsplätze etwas bringen, und zwar nicht nur ein Strohfeuer, sondern dauerhaft.

So könnte es sein, dass wir sagen: Die Lücke Brexit müssen wir durch Optimierung und Kürzungen und Umschichtungen, aber auch durch neues Geld decken – 50/50 oder 40/60 oder 60/40. Aber neue Aufgaben, die wir wahrnehmen – wenn wir Verteidigungsinvestments, Waffenbestellungen ko-finanzieren, entlasten wir die Mitgliedstaaten –, das heißt, bei neuen Aufgaben brauchen wir zuallererst fresh money, ergänzende Einnahmen von den Mitgliedstaaten.

Eine wichtige Frage ist die Diversifizierung der Einnahmen. Sollen es nur Beiträge sein, etwas Zölle, ist die Umsatzsteuer noch aktuell, oder können nicht own resources, eigene neue Eigenmittel auf der Grundlage des Berichts von Mario Monti und seiner High-Level Group, eine sinnvolle Ergänzung sein? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn man neue Aufgaben hat, nennenswert neue Aufgaben angeht, sollte man auch den Mut haben, neue Einnahmen dafür vorzuschlagen – in Ergänzung zu bestehenden Einnahmequellen. Die Anknüpfung an Energie, an das ETS-System, an CO2-Emissionen und deren Kauf, oder die Finanztransaktionssteuer – es wurden neun Vorschläge gemacht. Wir warten auf Ihre Resonanz und die der Öffentlichkeit und werden dann mit Sicherheit zwei bis drei dieser vorgeschlagenen Optionen auf der Einnahmeseite in unserem MFR-Vorschlag im späten Frühjahr nächsten Jahres verankern.

Wir haben dann die Rabatte zu betrachten. Die Briten haben damals einen dauerhaften Rabatt ausgehandelt – Premierministerin Thatcher. Wenn die Briten gehen, ist dies eine Chance, nein, eine logische Veranlassung, dass dann auch alle anderen Rabatte, die nur wegen des Britenrabatts überhaupt erfunden wurden, geschaffen wurden, die rein rechtlich Ende 2020 auslaufen, nicht verlängert werden. Ich will, wenn die Mutter aller Rabatte geht, auch die Kinder entlassen und so eine deutliche Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung erreichen. Ein Haushalt ohne Rabatte und damit mit weit weniger Kuhhandel wäre ein Fortschritt auf dem Weg zu einer Entscheidung, namentlich bei den Mitgliedstaaten im Rat.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will nochmals zurückkommen und will Sie bitten – nicht, weil wir nicht arbeiten wollen, wenn Sie es erwarten, legen wir Ihnen vor Jahresende unseren Haushaltsrahmen vor. Aber wir werden dann mit Sicherheit im Sommer nächsten Jahres einen Ergänzungsvorschlag machen müssen, weil erst dann das Thema Brexitfolgen erkennbar wird. Meine Bitte ist: Nehmen Sie Kenntnis davon, dass die Kommission ihren Finanzrahmen für das nächste Jahrzehnt auf der Grundlage der Auswertung des Reflexionspapiers für Finanzen 2020, 2025 und auf der Grundlage eines belastbaren Zwischenergebnisses von Michel Barnier vor Sommer nächsten Jahres, im späten Frühjahr – so früh wie möglich, so spät wie sinnvoll, um Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit zu gewärtigen – Ihnen vorlegen wird.

Meine Bitte: Beteiligen Sie sich, und wenn wir schon mit unserem MFR später kommen, biete ich allen Fraktionen, dem Haushaltsausschuss und jedem Abgeordneten an, dass wir über Einzelpunkte, die klar sind – Wegfall von Rabatten, own resources, neue Schwerpunkte – schon früher durchaus politisch verbindlich diskutieren und Ihre Erwartungen möglichst umfassend in den sich dann entwickelnden Kommissionsentwurf schon im Vorfeld eingearbeitet werden. Die Zeit bis zum Sommer nächsten Jahres sollten wir so bestmöglich nutzen, damit danach unmittelbar auch die Beratungen mit dem Rat beginnen können – vielleicht sogar vor der nächsten Europawahl.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, em nome do Grupo PPE. – Senhor Presidente, queria saudar o Senhor Comissário, cumprimentar todas as colegas e todos os colegas, e dar-lhe os parabéns, Sr. Comissário, pela ambição realista que coloca e pelo empenho.

Pelo lado do Parlamento, terá esse acompanhamento: ambição realista e empenho. Espero que do lado do Conselho haja a mesma vontade; espero que haja eco das nossas propostas, da nossa ambição, no Conselho.

Defendo um diálogo estruturado para este objetivo, que é o de termos o melhor o orçamento para a União Europeia no pós-2020. Falar de orçamento é falar aos cidadãos; é falar de emprego e, nomeadamente, de emprego jovem, de investigação e inovação, de agricultura, de pescas, de apoio às autoridades locais, de cultura, de apoio para a educação e para as universidades, de mobilidade, de vias de comunicação, de abastecimento público de água e de saneamento; é falar da melhoria da qualidade de vida, mas é também falar de competitividade; é falar também de solidariedade, que, na União Europeia, tem de existir entre os Estados-Membros e dentro dos Estados-Membros. E é, também, hoje, novas prioridades e falo da segurança e da defesa.

Precisamos de previsibilidade, precisamos também de estabilidade e isso tem um acréscimo em termos da nossa obrigação. Temos de apresentar, nesta legislatura, um quadro financeiro plurianual para a União Europeia. É uma obrigação que temos para com os cidadãos, para com aqueles que nos elegeram. As suas dicas, as suas propostas, algumas delas subtis, são importantes. Sublinho o reforço da dimensão social e, por exemplo, a Garantia para as Crianças.

Os objetivos da Estratégia da União Europeia, da Estratégia Europa 2020, continuam, mas, como referi, temos uma nova prioridade, que é a segurança e a defesa, e isto precisa de recursos adicionais, de financiamento adicional. As multas e as coimas, por exemplo, devem ficar no orçamento da União Europeia, não faz sentido que regressem aos Estados—Membros.

É também importante a flexibilidade e a simplicidade, e congratulo-me com a proposta para que os “rebates”, as compensações, acabem. O valor acrescentado é algo que depende do local. O valor acrescentado não pode significar só grandes projetos ou projetos transfronteiriços. Há pequenos projetos que trazem um valor acrescentado enorme e a componente política, aqui, é essencial. Valor acrescentado também significa coesão económica, coesão social e territorial.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, señor comisario, hemos leído con detalle el documento de reflexión, y si tuviera que destacar una frase sería esta: «Las preocupaciones y expectativas de los ciudadanos europeos deben ser un factor importante en la configuración del nuevo presupuesto de la Unión Europea».

En los últimos años, cada vez se espera más de la Unión a la hora de hacer frente a desafíos para los que no tiene ni las competencias ni los recursos financieros y, de hecho, Europa hoy no está pasando por sus mejores momentos. Hay cada vez mayor desafección precisamente porque no estamos haciendo lo suficiente, y a eso es a lo que tenemos que dar una respuesta: tenemos que proponer un proyecto valiente, que vuelva a ilusionar a los europeístas, que atraiga a las generaciones que no hemos vivido ni las guerras ni las dictaduras. Y eso es ahora o nunca.

Tenemos que responder a la llamada de auxilio de los refugiados desde Europa porque los Estados miembros no lo están haciendo. Tenemos que liderar la lucha contra el cambio climático frente a un Trump que es un pirómano. Tenemos que poner al alcance de los jóvenes una Garantía Juvenil Europea mayor porque les estamos negando el futuro y el presente.

Tenemos que europeizar la política de defensa y de seguridad porque juntos vamos a ser mucho más eficaces. Tenemos que seguir financiando, al cien por cien, la política agrícola común para asegurar alimentos de calidad y a un precio accesible, y tenemos que continuar con las inversiones productivas de la política de cohesión. Y, para eso, necesitamos un presupuesto solvente.

Es el momento de hablar de los nuevos recursos: tenemos que poner en marcha, de verdad, una tasa de transacciones financieras; necesitamos un impuesto europeo de sociedades. Tenemos que luchar contra el fraude fiscal; tenemos que acabar con los cheques regalo que reciben la mitad de los Estados miembros —por cierto, la mayor parte, de los ricos—. Y, por ejemplo, también tenemos que incorporar —es una propuesta— las multas que la Comisión Europea está poniendo a las empresas por infringir las leyes de competencia.

Presidente, señor comisario, esta mañana hemos recordado a Simone Veil. En su discurso como presidenta de esta Cámara dijo:

L’Europe de la solidarité, d’abord. Je veux dire de la solidarité entre les peuples, entre les régions et entre les personnes.

No veo mejor homenaje que definir el futuro de la Unión a partir de estas palabras.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Zabierając głos w tej debacie, chcę bardzo mocno podkreślić, że sugerowane przez Komisję cięcia wydatków budżetowych w związku z Bexitem i w konsekwencji brakiem około 70–100 miliardów euro w unijnym budżecie po roku 2020 są nie do przyjęcia dla większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Cięcia te bowiem dotyczyłyby dwóch najważniejszych unijnych polityk: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, a to właśnie te polityki są najważniejszymi instrumentami wyrównywania poziomu rozwoju pomiędzy starymi i nowymi krajami członkowskimi. Co więcej, tego rodzaju ograniczenia wydatków z budżetu Unii są złamaniem zasady, że bardziej rozwinięte kraje Unii wpłacają do budżetu określone środki finansowe w zamian za nieograniczony dostęp – w tym przypadku do 150 milionów konsumentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej – i mimo tego, że z tego tytułu osiągają kolosalne zyski, teraz będą próbowały zmniejszać obciążenia z tego tytułu. Z kolei propozycje cięć środków na wspólną politykę rolną w sytuacji, gdy już w obecnej perspektywie finansowej zostały one zmniejszone o 11%, to jest o 48 miliardów euro, przy nałożeniu na unijne rolnictwo dodatkowych zadań w zakresie ochrony środowiska, klimatu, krajobrazu i zapewnienia bioróżnorodności, wydają się wręcz próbą sabotowania ich realizacji.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, votre document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union européenne est vraiment très intéressant.

Je n’ai pas beaucoup de temps, aussi je vais me limiter à l’essentiel. Je partage totalement le souci exprimé dans votre document d’établir un lien entre le respect des valeurs fondamentales de l’Union et l’accès aux différents fonds européens de soutien aux investissements publics et privés. Les États membres qui se soustraient à la solidarité dans un domaine n’ont pas le droit d’exiger une solidarité dans d’autres domaines.

Je soutiens également – et je cite votre document – «la priorité qui est l’investissement dans les personnes». Je lis: «Une garantie pour l’enfance, soutenue par des fonds de l’Union européenne, pourrait ainsi être mise en place sur le modèle de la garantie pour la jeunesse». Voilà qui est neuf et intéressant, Monsieur le Commissaire.

Je suis en faveur de la création d’un mécanisme de stabilisation macroéconomique, joliment appelé dans votre document «fonds pour les mauvais jours».

Je soutiens l’idée de la création d’une réserve de crise financée par des crédits non utilisés d’exercices précédents et la création, dans les programmes de dépenses, d’une réserve non programmée, qui serait disponible pour faire face aux imprévus.

Enfin, en tant que corapporteur de ce dossier, j’appuie sans réserve la nécessité de mettre en œuvre, dans le prochain cadre financier pluriannuel, de nouvelles ressources propres. Ces ressources propres nouvelles sont indispensables, vous l’avez dit, pour faire face à trois réalités: les conséquences du Brexit, les charges résultant des nouveaux défis et les réticences, il faut le reconnaître, de beaucoup d’États membres à accroître leur contribution pour alimenter le budget de l’Union à partir de leur budget.

Les options que vous proposez dans ce domaine, ou en tout cas que vous suggérez, à la suite d’ailleurs du rapport Monti, sont pertinentes: fini les rabais, instauration d’un panier de ressources propres, en liaison directe avec deux objectifs prioritaires de l’Union – décarbonisation et approfondissement du marché unique – et des recettes nouvelles provenant de politiques européennes.

J’ajoute, Monsieur le Commissaire, que dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, je suis partisan de limiter, d’ici à la fin de ce cadre financier, la proportion de ressources RNB pour l’alimentation du budget.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, señor comisario, ¿cambiar de rumbo o seguir la misma receta fracasada de siempre ante los desafíos de Europa? Esa es la dicotomía de la Unión Europea.

El brexit requiere una remodelación presupuestaria, claro que sí: supone la pérdida de un contribuyente neto de en torno a 10 000 millones de euros anuales —el 7 % del presupuesto de la Unión Europea—. Pero es que también es un problema que sigan siendo las élites y los poderes financieros los que dictaminan las pautas para el futuro: más austeridad, más recortes, más desregulaciones, más privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con la misma receta no van a obtener resultados milagrosos, sino lo mismo de siempre.

Por eso, debemos plantear un mayor presupuesto, al que los Estados contribuyan de manera equitativa, y planes de inversión públicos y serios, porque el plan Juncker se parece a un colchón para socializar pérdidas que ni promueve la transición energética, ni el cambio modelo, ni la cohesión entre los distintos territorios de la Unión Europea.

Mismas recetas, mismos resultados. Toca reinventar la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I welcome the latest of the Commission’s reflection papers with the hope that all these reflections will not only foster the debate about the future of Europe, but also help us to make the right choices towards a political, social and sustainable Europe.

Most of us here would agree that Europe will have to face big challenges in the coming years, whether the need for a more inclusive and sustainable growth, the fight against inequalities and climate change or security issues. To face them, we will need not only a clear political will, leadership and ambition, but also money.

Therefore, we welcome the Commission’s underlying idea to link the future EU budget framework with a clear project for Europe. Since we in the Greens/EFA Group would like to see a stronger, fairer, more efficient and greener Europe, we would also like to see a strong, fair, efficient, flexible and green financial framework, a budget able to deliver results where we are most in need of them, a budget that invests in the future – for instance by building better chances for our youth or increasing research and development for the good of all of society – and a budget aligned with crucial commitments such as those reflected in the Paris Agreement.

At the current pace, we are going to fall short on the 20% climate-related spending objective. However, we need to deliver more on climate by significantly increasing efforts and the share of climate—related spending. On the revenue side, there is a clear need to reform the own—resources system. With Brexit there is a unique opportunity to reform it and to scrap all rebates and corrective measures altogether. We should leave the current system – which is overly based on GNI contributions – behind and move towards a budget which is more autonomous of Member States’ transfers.

To conclude, I ask the Commission to put forward not only thoughtful reflections, but also ambitious proposals for the next MFF.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho un'osservazione da fare a tutti i miei colleghi, perché vedo che giustamente guardano con preoccupazione al futuro delle risorse dell'UE. Il punto fondamentale qual è? Che nel momento in cui verranno meno le politiche monetarie messe in campo dalla BCE in questo periodo straordinario, avremo a che fare ancora con quello che è il problema strutturale economico dell'Unione europea, ovvero una situazione dove l'austerità espansiva non funziona, dove gli Stati membri piomberanno ancora, molto probabilmente, in una fase recessiva e dove sarà molto difficile chiedere un contributo maggiore a questi Stati.

Abbiamo bisogno di un'assoluta e anche veloce revisione di quelle che sono le problematiche legate all'austerità espansiva: è un controsenso, qualcosa che non funziona. C'è una droga monetaria in atto, bisogna suonare la sveglia adesso per riuscire a invertire questo trend, e poi potremo anche parlare, magari, di conferire qualche risorsa in più per dei progetti comuni interessanti. Ma finché rimarrà questo dogma legato all'austerità espansiva, ovvero un gran controsenso, non riusciremo a portare a casa nessun risultato.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vedo con piacere che mentre l'Europa, quella vera (non l'UE), e i suoi cittadini affondano, la Commissione europea trova il tempo per riflettere, pubblicando decine e decine di paper vuoti di significato per far finta che ci sia una parvenza di democrazia e che le decisioni non siano prese prima a tavolino.

A mio avviso è già abbastanza chiaro quello che succederà con il prossimo quadro finanziario pluriennale post Brexit e quale sia l'idea della Commissione. Non, come sarebbe logico, a mio avviso, vista la dipartita di 60 milioni di cittadini dall'UE, ridurre gli impegni e i pagamenti, ma chiedere ancora più soldi ai cittadini europei con nuove tasse comunitarie mascherate dietro il nome "risorse proprie" o con un incremento dei trasferimenti, soprattutto da parte dei paesi contributori netti come il mio paese, l'Italia.

Accolgo con piacere quello che diceva il commissario per quanto riguarda l'efficacia e i risultati portati dalle linee di bilancio, ma alle parole devono seguire i fatti. Da troppo tempo stiamo parlando e abbiamo parlato di performance budgeting senza fare niente.

Io voglio sapere quali risultati concreti producono grosse linee di bilancio e grosse linee finanziarie del bilancio, e se ci sono – e secondo me ci sono – linee di bilancio o compiti che possono essere fatti meglio a livello nazionale. Parlo, ad esempio, degli 8 miliardi che abbiamo speso per la Garanzia per i giovani, senza sensibili risultati: ci sono milioni e milioni di disoccupati nell'Unione europea e i giovani disoccupati hanno raggiunto cifre record. Parlo dei 5 miliardi di fondi di preadesione che diamo alla Turchia, un paese guidato da un dittatore. Parlo dei miliardi di euro spesi dalla Commissione ogni anno per propaganda.

È chiaro che bisogna fare un ragionamento più profondo e che il prossimo quadro finanziario pluriennale deve basarsi su un bilancio che non venga utilizzato come propaganda politica, come oggi purtroppo succede.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Mr President, during last year’s referendum people in the United Kingdom were told that a vote to leave the European Union would bring upheaval almost from day one. So dire were the consequences, we were told, that sticking with the EU was really the only show in town.

This reflection paper on the EU’s future finances makes grim reading for taxpayers across the remaining Member States. It points to a EUR 12 billion annual shortfall as a result of the UK’s exit. Now, as before, the Commission goes down a predictable path of creating new spending priorities – spending on the European common defence policy, the challenges of migration and other ambitious plans could well add another EUR 12 to 13 billion to the deficit, making it in the region of EUR 25 billion per year.

Commissioner Hogan has confirmed a three billion black hole in the common agricultural policy budget. Just last week, Commissioner, you confirmed that other major programmes would not be immune to cuts. Inevitably, this will mean that countries like Germany, France and the Republic of Ireland will pay in more and will receive less in return. It will inevitably mean the raising of further direct taxes from citizens in order to finance these grand ambitions.

These are challenging times for all of us. We are entering a crucial phase of negotiation on the UK’s departure from the EU. Reading this report should remind this House just how important it is that we construct an agreement that is to the mutual benefit of all of our citizens, and not just the federalist ambitions of some.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Minęło zaledwie kilka dni od opublikowania dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansowania. To dowodzi tego, jak poważnie Parlament Europejski traktuje tę debatę, gdyż natychmiast reaguje na propozycję Komisji Europejskiej. Ta propozycja otwiera dopiero możliwości poważnej rozmowy na temat finansowania Unii Europejskiej. Ale zwróćmy uwagę, że ten dokument nie jest pisany dla Parlamentu Europejskiego. Ten dokument jest również pisany po to, żeby otworzyć debatę wśród rządów państw członkowskich. Ta debata musi się toczyć równolegle. Z dużą niecierpliwością będziemy czekali również w Parlamencie na to, co rządy państw członkowskich powiedzą, jak zareagują na tą propozycję. Propozycja, która dzisiaj zgodnie z białą księgą rozpisana jest na kilka scenariuszy, stawia podstawowe pytanie: czy jesteśmy w stanie zrobić więcej za mniej pieniędzy? Czy jest to w ogóle wykonalne? Wydaje mi się, że pierwsza reakcja Parlamentu Europejskiego po dokładnym zapoznaniu się z tym dokumentem brzmi: tego się nie da zrobić. Nie da się zrobić więcej za mniej pieniędzy. W związku z czym Parlament Europejski oczywiście podejmuje działania dotyczące debaty. Będziemy bardzo dokładnie dyskutowali na temat tego, co zaproponować Unii Europejskiej, co zaproponować rządom, po to żeby udowodnić, że nie da się tego zrobić tak, jak zaproponowano i że trzeba absolutnie zmienić podejście do finansowania Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens à vous féliciter pour la qualité du document de réflexion que vous avez produit et je veux saluer votre volonté de mettre en place un dialogue sérieux, franc et ouvert avec le Parlement. Nous serons au rendez-vous de cette discussion. Dans ce dialogue, nous ne serons ni opposants stériles ni simples aiguillons, mais partenaires pour construire ensemble le projet de financement de l’avenir de l’Union européenne.

L’article 25 du cadre financier prévoyait que la Commission présente son projet de futur cadre financier avant le 1er janvier 2018. Je ne veux pas jouer la procédure au détriment de la politique. Cependant, je vous alerte sur la crédibilité de nos institutions. Comment demander à nos concitoyens de respecter la loi si, nous-mêmes, nous nous en affranchissons? À tout le moins, l’approbation des colégislateurs s’impose.

Quoi qu’il en soit, il est temps de commencer le travail sur les orientations financières de l’Europe après 2020. Or, c’est un bien étrange exercice auquel nous devons nous livrer que de préparer le futur financement de l’Union sans en avoir défini ni la stratégie, ni le niveau d’ambition, ni les priorités. Chacun attendait que la Commission exerce son pouvoir d’initiative et indique clairement sa proposition de trajectoire pour l’avenir de l’Union. Malheureusement non, nous sommes confrontés à cinq scénarios alternatifs. Je préfère être honnête, le Parlement ne travaillera pas sur cinq scénarios, mais sur sa vision et ses priorités pour l’Union.

Monsieur le Commissaire, je partage votre constat de sous-dimensionnement du cadre financier actuel. Je partage votre inquiétude sur la réduction tendancielle des plafonds de dépenses depuis 1993. Je partage vos critiques sur les rabais et sur le système actuel des recettes budgétaires de l’Union, dominé par la contribution des États membres, qui induit fatalement la logique mortifère du juste retour. Je partage aussi vos exigences démocratiques quant à la durée, à l’unité budgétaire et à la sincérité du prochain cadre financier. Enfin, je veux m’accorder avec vous sur la plupart des objectifs que vous indiquez, comme la puissance économique, la durabilité, la solidarité et la sécurité.

Cependant, en vous lisant, je vois resurgir l’impossible équation qui consiste à vouloir faire plus avec moins de moyens. Investissement, migration et jeunesse ont constitué de nouveaux programmes dans l’actuel cadre financier, avec toutes les difficultés de financement que nous avons rencontrées et les sacrifices que nous avons dû opérer sur des programmes clés, comme la recherche. Vous y ajoutez – et nous pourrions en convenir – de nouveaux engagements liés aux questions de sécurité et de défense. Ces dépenses ne pourront en aucun cas se faire au détriment des programmes de solidarité, tels que la cohésion, la jeunesse, le social ou l’aide au développement. À dépenses nouvelles, recettes nouvelles!

Notre avenir devra reposer sur trois piliers: une solidarité consolidée pour nos concitoyens et nos territoires; une puissance économique orientée vers le développement durable, qui nous conférera autonomie énergétique et alimentaire; une politique de sécurité pour nous assurer la paix. Enfin, Monsieur le Commissaire, nous serions enclins à refuser le sous-dimensionnement budgétaire actuel et plus motivés que jamais pour exiger de nouvelles ressources propres pour l’Union européenne, comme vous le proposez.

Je vous souhaite et je nous souhaite le plein succès pour porter ensemble une ambition digne de ce nom pour l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). – Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk slaat elk jaar een gat van ongeveer 10 miljard euro in de Europese begroting. De vraag is natuurlijk: wie gaat dat betalen? Niet de lidstaten. Want dan zou de brexit een straf zijn voor de nettobetalers die achterblijven. En ook niet de Europese Unie die dan belastingen gaat heffen. Belastingheffing is voorbehouden aan landen, aan staten, en de Europese Unie is geen staat. Dus er is maar een oplossing: er moet bezuinigd worden! En dat kan onder andere als volgt.

Laten wij de structuurfondsen nou eens echt besteden aan de armere regio's in Europa. Een land als Nederland kan best zijn eigen fietspaden financieren, dat hoeven wij niet te doen. Dus laten we die structuurfondsen aanpakken. Dat is één.

Twee: in Engeland bevinden zich op het ogenblik de Europese Bankautoriteit en het Europees Geneesmiddelenbureau. Laten die naar Straatsburg komen. Het Parlement kan weg uit Straatsburg, dat scheelt honderden miljoenen per jaar. Drie: stoppen met de pretoetredingsgelden voor Turkije. Vier: het Economisch en Sociaal Comité kan worden opgeheven. Vijf: minimaal de helft van alle agentschappen kan verdwijnen.

De brexit biedt kansen: bekwaam bezuinigen dus!

(De spreker gaat in op een “blauwe kaart”-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.)

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Am ascultat punctul de vedere legat de acest document de reflecție. Credeți însă că nu este nevoie ca, prin noul buget pentru finanțarea Uniunii Europene, să stabilim niște obiective care să ducă în primul rând la coeziune socială? Pentru că nu am auzit în prezentarea domnului comisar acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR), "blauwe kaart"-antwoord. – Wat die sociale cohesie betreft, daar heb ik een duidelijk punt over gemaakt in mijn toespraak. De structuurfondsen moeten we nu veel meer echt richten tot de regio's in Europa die dat geld werkelijk nodig hebben, omdat die een achterstand hebben ten opzichte van vele andere delen van Europa.

Dus dat betekent dat wij de structuurfondsen kunnen concentreren op bepaalde regio's die dat echt nodig hebben.

En een land als Nederland, ik zei u al: in mijn land worden bijvoorbeeld fietspaden mede betaald door de Europese Unie. Dat is echt niet nodig. Dat kunnen we prima zelf betalen. Dus meer dedicated structuurfondsen, en dat betekent niet alleen sociale cohesie. Dat betekent óók bezuinigen.

 
  
MPphoto
 

  Искра Михайлова (ALDE). – Г-н Председател, г-н Комисар, бих искала да приветствам публикуването на така очаквания документ за размисъл относно бъдещето на финансовите средства на Европейския съюз до 2025 година и преди всичко прагматичния и реалистичен подход, заложен в него. Основните акценти, които искам да подчертая, са преди всичко търсенето на добавена стойност и максимално въздействие при финансиране на приоритетите на Европейския съюз.

Редуцираният бюджет на Съюза се очаква да играе по-голяма роля в нови области на политиката като миграция, вътрешна и външна сигурност и отбрана на Европейския съюз. Засиленият фокус и стремеж към по-голям ефект в борбата срещу изменението на климата е намерило място в доклада.

Подкрепата за структурните реформи в държавите членки създава необходимите условия за изпълнението на европейските политики и естествено трябва да бъде продължено като тенденция в подготовката на многогодишната финансова рамка. Европейското териториално сътрудничество е един от примерите за добавена стойност, когато с минимален ресурс се постига максимален ефект.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL). – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine lieben Kollegen! Das Reflexionspapier zu den EU-Finanzen steuert mit seiner Prioritätensetzung in die falsche Richtung. Ganz vorne stehen für Sie: Binnenmarkt, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Bei der Solidarität hingegen werden in vier von fünf Szenarien Kürzungen in Kauf genommen. Ein Fehler, wie ich finde. Denn Kohäsionspolitik kann Regionen nachhaltig stabilisieren, und genau damit ist sie ein Fundament für ein wettbewerbsfähiges Europa. Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Lebensbedingungen angeglichen und verbessert werden, und sie erwarten, dass dies Vorrang vor Wettbewerbsideologien hat, die nur international erfolgreichen Unternehmen nützen.

Dieses Parlament hat sich im Juni für eine Kohäsionspolitik ohne Zwangsjacke und ohne Vorrang von Finanzinstrumenten ausgesprochen, welche die demokratische Kontrolle der Daseinsvorsorge weiter aushebeln. Ändern Sie den Kurs und halten Sie ihn direkt auf ausreichend finanzierte europäische Solidarität, auf den Zusammenhalt der Regionen!

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Herr Präsident! Wir reden also heute über das Diskussionspapier der Kommission zur Zukunft der Finanzen der EU, also über Steuergeld. Dem ist vorangestellt ein Zitat von Jean-Claude Juncker, das heißt: „Wir brauchen einen Haushalt, um unsere Pläne zu verwirklichen. Daher stellt der Haushalt für uns ein Mittel zur Erreichung unserer politischen Ziele dar.“ Die EU hat sich mittlerweile über die Mitgliedstaaten erhoben und will sie abschaffen. An die Stelle souveräner Nationalstaaten soll ein Zentral- oder Bundesstaat – ein Superstaat – treten. Wenn sich die Haushaltsmittel nach dem bemessen, was die politischen Ziele sind, dann sage ich: Keinen Cent für diese Europäische Union, denn die Auflösung der Nationalstaaten ist nicht unser Ziel.

Wenn es aber das Ziel ist, ein Europa der Vaterländer wieder zu stärken und die Vaterländer zu stärken, dann bin ich gerne dabei, den Haushalt zu unterstützen. Ich denke, dann reichen wahrscheinlich 15 Milliarden statt 150 Milliarden.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (ENF). – Ik heb het stuk van de Commissie helemaal gelezen en het is een lang halleluja-verhaal. De Commissie vindt de Europese Unie een succes. En nu wil de Commissie meer geld op een nieuwe manier. Maar in de praktijk levert de Europese Unie helemaal niet. Niet op het gebied van werkgelegenheid of economische groei, en al helemaal niet op het gebied van veiligheid. Maar de Europese Unie geeft wel heel veel uit: miljoenen aan verre vreemde dictators, aan de Frontex-veerdienst voor illegalen naar Europa en aan ontwikkelingshulp die nog nooit iets heeft opgeleverd. Voorzitter, het gaat er niet om hoe het geld binnen moet komen. Het gaat erom dat de EU-begroting weggegooid geld is.

En Voorzitter, wat niets kost en wel werkt is vrijhandel! Daar moeten we meer van hebben. En nee, dat zijn dus niet die handelsverdragen die de Europese Commissie probeert af te sluiten. Wat niet werkt en wel veel kost dat is de Europese Unie zélf. Daar moeten we minder van hebben. Veel, veel, veel minder!

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα τα οικονομικά της αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη συζήτηση. Τις επιστροφές πόρων που πραγματοποιεί η Ένωση στα κράτη μέλη τις έχουν πληρώσει οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν αναφέρομαι μόνο στα χρήματα που καταβάλλει το κάθε κράτος, αλλά κυρίως στη χαμένη εθνική κυριαρχία και την υποθήκευση του εθνικού πλούτου που είναι και το πραγματικό αντίτιμο για τις παροχές της Ένωσης.

Η Ένωση είναι πρόθυμη να χρηματοδοτεί και να επιχορηγεί δημόσια έργα και υποδομές, γιατί γνωρίζει ότι αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να επιβάλλει την οικονομική και πολιτιστική επεκτατική πολιτική της. Οι περιπτώσεις της Ελλάδας, αλλά και της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το πρώτο πράγμα που προτίθεται να κάνει η Ένωση μόλις κάποιο κράτος προσπαθήσει να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική είναι πολύ απλά να κλείσει την παροχή των χρημάτων. Με το ένα χέρι δίνει η Ένωση, αλλά επιδέξια με το άλλο παίρνει πολύ περισσότερα.

Όμως οι λαοί της Ευρώπης πλέον έχουν αρχίσει να αμφισβητούν ανοιχτά την πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση της Ένωσης. Μπορείτε να κάνετε όσα σχέδια θέλετε για τους μελλοντικούς πόρους της Ένωσης, αλλά σύντομα οι εξελίξεις θα καταστήσουν τα σχέδια αυτά άνευ ουσίας.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Domnule comisar, cred că documentul prezentat de dumneavoastră este un document foarte bun. Ați pus toate întrebările pe masă. Acum, în dezbaterile ulterioare, trebuie să găsim răspunsurile și despre durată și despre resurse proprii și despre cum acoperim pierderile generate de plecarea Marii Britanii și ce înseamnă finanțarea politicilor prioritare noi, apărare, securitate și despre continuarea politicilor actuale de coeziune, de agricultură. Deci, cred că este un document care creează baza pentru discuțiile următoare. Însă, cred eu, în același timp, că MFF-ul trebuie aprobat înainte de alegerile din 2019. Eu cred că oamenii trebuie să știe, trebuie să afle de la noi ce înseamnă Europa în viitor. Trebuie să știe ce înseamnă viața lor în continuare. Și dacă rămânem să discutăm doar despre Brexit, cred că vom avea o mare problemă și, de aceea, rugămintea mea și cred că și a multora dintre colegii noștri este de a veni cu această propunere cât mai repede posibil. Dumneavoastră ați menționat că trebuie să țineți cont de Brexit. E adevărat, trebuie să țineți cont de Brexit pentru că dispar niște bani însă trebuie să țineți cont în sensul că trebuie să găsiți resurse proprii, trebuie să găsiți flexibilitate, cum trebuie acoperită această pierdere. Dar nu cred că Brexit-ul trebuie să influențeze decizia Europei pentru viitor. Ați menționat, de asemenea, valoarea adăugată. Cred că, este adevărat, trebuie să existe valoare adăugată, definiția însă trebuie să o discutăm pentru că și piața unică are valoare adăugată și câteodată creează probleme.

 
  
MPphoto
 

  Daniele Viotti (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la Commissione e il commissario per il lavoro che stanno facendo e per la discussione, e naturalmente anche i colleghi. È una discussione di alto profilo, di alto livello, che ci costringe a rispondere alle sfide, alle domande che ci si pongono davanti. E la domanda principale è, quando si discute di qualcosa che ha a che fare con il futuro, che tipo di Europa vogliamo per i prossimi anni. Questa è la domanda fondamentale.

C'è un'Europa che sopravvive a se stessa e sopravvive a quello che essa è stata fino ad ora, oppure c'è un'Europa che invece torna a crescere, un'Europa che prova a sfidare la modernità e la contemporaneità, un'Europa che prova a rilanciare il proprio progetto politico e a rilanciare le proprie politiche.

Il prossimo quadro finanziario su cui dovremo lavorare, su cui siete chiamati a lavorare – e poi noi, conseguentemente – deve dare delle risposte certe ai cittadini per i prossimi anni. Non si può più avere un quadro finanziario che è incerto e indeterminato. Devono essere date risposte certe, soprattutto devono essere risposte certe, nuove, innovative e anche definitive, con un orientamento e un orizzonte molto, molto chiari. E queste risposte devono essere date soprattutto ai giovani, che non hanno avuto risposte in questi anni, alle imprese, agli investitori e ai cittadini in generale.

Io comprendo molto bene il discorso che Lei fa, commissario, sulla necessità di lavorare con urgenza, ma anche di aspettare gli eventi, il voler aspettare l'estate prossima per avere un quadro chiaro, per capire che quadro presentarci per il prossimo quadro finanziario. Però, vede, noi abbiamo bisogno che queste sfide, queste risposte che i cittadini aspettano, vengano date e vengono date abbastanza in fretta. E su questo io vorrei dire che abbiamo bisogno di legare anche il tema delle risorse proprie, contemporaneamente, abbiamo bisogno di un bilancio nuovo, moderno e anche indipendente dalle volontà degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Projektowanie i uzgadnianie wieloletnich ram finansowych, to nigdy nie jest business as usual. Poprzednia perspektywa 2007–2013 musiała uwzględnić wszystkie finansowe skutki historycznego rozszerzenia Unii Europejskiej – dziesięć krajów, później Bułgaria, Rumunia, Chorwacja – wszyscy beneficjenci netto. Obecna perspektywa finansowa powstawała w cieniu wielkiego kryzysu gospodarczego i pod ogromną presją, jaką wywierał premier Cameron, a wywierał presję na redukcję budżetu po to, żeby uniknąć Brexitu, po to by przekonać Anglików, że można zaoszczędzić na Europie. I paradoksalnie teraz ten projekt, który się będzie rodził ma Brexit jako największą niewiadomą, bo budżet to jest wizja Europy w liczbach. Budżet jest o liczbach i ciężko układać ten budżet mając niewielkie pojęcie o tym, jak będzie wyglądać porozumienie finansowe z Wielką Brytanią. Tak że sensowne wydaje się opóźnienie jego przedłożenia przez Komisję na rok przyszły.

Mamy na razie pięć scenariuszy, z których piąty – chyba najbliższy wyobrażeniom Parlamentu – jest napisany tak, aby go raczej odrzucić. Dlatego że mówi się tam o „znacznym wzroście”. Kto zgodzi się dzisiaj na „znaczny wzrost”? Gdyby napisano „racjonalny wzrost” albo „uzasadniony wzrost”, być może byłoby to bardziej strawne w obecnym klimacie Unii Europejskiej. Natomiast po dobrej stronie zauważam gotowość do ruszenia strony dochodowej budżetu. Pojawia się tu jakaś szansa w związku z Brexitem.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde gerne eine Minute nutzen, um über mein Heimatland zu reden, über Deutschland. Hier hat eine frühere Bundesregierung bei den Verhandlungen über den mittelfristigen Finanzrahmen durchgesetzt, dass der Beitrag aus den nationalen Haushalten auf damals ein Prozent des Bruttonationaleinkommens beschränkt werden soll.

Heute sehen wir, dass dies, was damals in Deutschland durchaus als Erfolg empfunden worden war, die EU in Probleme stürzt. Denn der europäische Haushalt ist unterfinanziert, und angesichts der neuen zusätzlichen Herausforderungen – ich nenne nur mal die Bekämpfung von Fluchtursachen und die Verbesserung des Grenzmanagements – ist das fatal.

Jetzt passiert etwas Interessantes: Regierungsmitglieder der aktuellen Regierung sagen, wir sollten uns die EU durchaus mehr kosten lassen. Denn in Deutschland setzen sich zwei Erkenntnisse durch. Erstens: Es geht Deutschland nur dann gut, wenn es auch unseren Nachbarn gut geht. Und zweitens: Wer die Finanzströme untersucht, sieht, dass das Geld, das z. B. über die Strukturfonds in die EU-Staaten fließt, als Einkäufe oder als Aufträge in die Bundesrepublik zurückfließt.

Lassen wir uns daher mutig darüber diskutieren, wie das weitergehen soll, was die EU sich künftig leisten können soll und wie die Ansprüche, die wachsen, finanziert werden können. Ich bin dafür, die Unterfinanzierung zu beenden, die Rabatte zu beenden, das BNE-Eigenmittel wieder zu erhöhen und neue Eigenmittel zu schaffen.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Mr President, I would like to thank the Commissioner for his paper and to convey my apologies, as I listened to part of your contribution, Commissioner, because another meeting, on Brexit and the budget, beckoned. So we were linked, but not in the same room.

I have studied this paper and I am happy that you have set out scenarios that are not all pessimistic, because I was concerned – certainly as a Member of the Committee on Agriculture and Rural Development I was concerned – that the narrative in this debate was about taking money from the common agricultural policy and giving it to new areas or to other policy areas. I think that the idea of robbing Peter to pay Paul is unhelpful. It is very unhelpful to say to the rural parts of Europe that they must lose funds to other policy areas.

There are some interesting ideas in this paper, and some challenging ideas too around possible reforms of the common agricultural policy, including the distribution of payments, and some food for thought around how we will design a policy that meets the challenges of climate change and biodiversity and delivery. But let us not forget the income challenge in agriculture and in rural areas. It is frankly enormous, so this paper is really important.

We also need to hear from the Commission, and I think Commissioner Hogan will be delivering on the commitment on sustainable food supply chains, and on action to tackle unfair trading practices. So I think we are making progress – and thank you, Commissioner.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő Asszony! Abszolút a szívemből szólt, ami a vidék ügyét illeti. De tulajdonképpen így teoretikusan hadd tegyem föl azt a kérdést, hogy amikor a mezőgazdaság feladatait megfogalmazzuk, akkor látjuk-e azt a tényt, hogy Európa lakosságának 20%-a, egyötöde a mai napig is alultáplált? Magyarul, én nem tudom elképzelni azt, hogy hogyan lehet kevesebb pénzből az ilyen problémákat megoldani.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE), blue-card answer. – If I understand the question, I suppose my answer would be that I agree with you. I think that, in a world where we have more demands and more policy areas that need support and we are concerned about existing areas including rural communities, then we do need more resources. But I also think we have to answer as to how money is spent. The Commissioner makes the point very strongly in this paper that we have to demonstrate added value, so it is incumbent on us here in the House to show that our policies, which we defend, do add value.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl (S&D). – Herr Präsident, Herr Kommissar! In Ihrem Reflexionspapier nimmt Kohäsionspolitik einen breiten Raum ein – danke dafür. Aber wenn ich mir die verschiedenen Szenarien ansehe, die Sie aufbereiten, dann kommt Kohäsionspolitik nicht ausreichend berücksichtigt vor. Kohäsionspolitik darf eben nicht zum Sündenbock für falsch verstandene Sparpolitik werden, und sie darf auch nicht als Finanzierungsquelle für neue Herausforderungen herangezogen werden. Wir können Verteidigungspolitik und Kohäsionspolitik nicht gegeneinander ausspielen. Kohäsionspolitik muss auch zukünftig für alle Regionen offenstehen. Der added value liegt auf der Hand.

Alle Bürgerinnen und Bürger müssen spüren können, dass die Europäische Union sich um ihre Probleme kümmert und sie unterstützt. Ja, wir brauchen Reformen. Wir brauchen Vereinfachung. Wir brauchen eine bessere Kommunikation über das, was wir erreicht haben. Wir brauchen mehr Flexibilität. Reformen ja, aber Kürzungen in der Kohäsionspolitik, das brauchen wir nicht.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). – Panie Przewodniczący! W refleksji nie można pomijać faktów, istniejącej rzeczywistości. W obecnej perspektywie finansowej budżet na rolnictwo został obniżony o 11,5 %, to jest o 48 mld euro. Mamy wyjątkowo trudną sytuację w rolnictwie. Średnie dochody rolników spadły już poniżej 50 % w porównaniu do innych grup zawodowych. Drastycznie maleje liczba młodych rolników, następuje szybkie starzenie się wsi i wyludnianie. Na wielu obszarach wręcz zanika życie. Liberalizacja handlu zewnętrznego zbyt często pogarsza pozycję konkurencyjną naszych rolników. Kraje, które przystąpiły do Unii po 2004 roku potrzebują nadal znacznego wsparcia dla modernizacji swojego rolnictwa. Nowe wyzwania, takie jak bezpieczeństwo i obronność? Pamiętajmy, że jednym z wymiarów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo żywnościowe. Nowe miejsca pracy? Możemy tworzyć je na obszarach wiejskich, np. poprzez odnawialne źródła energii. Rolnicy wytwarzają wiele dóbr publicznych ważnych dla ludzi, środowiska czy klimatu, które należy wycenić i za które należy płacić. Musimy wyjaśnić podatnikowi europejskiemu, co otrzymuje od rolników dzięki środkom wspólnej polityki rolnej.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vous remercie à la fois pour le document que vous nous avez fourni et pour votre approche fondée sur des scénarios, mais également pour les propos que vous avez tenus tout à l’heure à propos des nouvelles missions et des nouvelles ressources. En effet, nous parlons beaucoup de ressources.

Je voudrais attirer votre attention sur les missions, comme cela vient d’être fait, et en cela, porter le regard sur l’enjeu de la politique agricole commune. Il va certainement falloir réorienter la PAC, considérer différemment le monde du vivant, lier l’agriculture à l’alimentation, à la santé humaine et à la protection de notre environnement.

Mais il y a un enjeu essentiel sur lequel je souhaiterais attirer votre attention. C’est l’enjeu de la sécurité alimentaire. Effectivement, nous ne pouvons plus penser nos politiques au sein de l’Union européenne en nous regardant et en restant dans l’entre-soi. Nous devons regarder ce qui se fait ailleurs, sur les autres États-continents: au moment où tous les autres États-continents augmentent leur budget en matière de politique agricole et alimentaire, il serait totalement inconséquent qu’à l’échelle de l’Union nous le diminuions.

J’attire votre attention sur la politique de la Chine qui, aujourd’hui, pense à moyen et long terme la stratégie en matière agroalimentaire à l’échelle continentale.

Nous devons nous inspirer, à l’échéance des vingt ans à venir, de ces politiques-là.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE). – Mr President, I would like to thank the Commissioner very much for the good presentation today and the ideas behind it. In fact, when you talk about added value, we can immediately go to the centre: it means to keep Europe together. It does not mean the parts of Europe that are the winners. The rest are followers and what do we do with the rest of the rest? Give it to the Chinese? Sell it? This is the key point when we talk about cohesion.

As you said, there are new priorities, but beyond that we can be more creative in the way we deliver our funds and our economic, social and territorial cohesion. Here we might come up with a framework with rules under which funds can work better directly for citizens and for the beneficiaries. Let me say one thing about the speed that we need: if you can come forward with your MFF at the beginning of next year, we will, as Parliament, finalise the work on the regulations before the elections. This is in fact what we have to do: added value in the work we deliver here and you in the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, alors que l’Union européenne doit faire face à de nouveaux domaines stratégiques, comme l’immigration, la sécurité intérieure, la défense, pour ne citer que ceux-là, elle doit en même temps assurer ses compétences en matière de cohésion, de politique agricole commune, de développement économique, d’intervention humanitaire, etc.

Elle est aujourd’hui face à son destin. Sera-t-elle capable, comme le dit Apollinaire, de «rallumer les étoiles»? L’article 311 du traité FUE est clair: l’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques. Le Brexit ne peut pas servir d’excuse, et nous devons trouver de nouvelles ressources.

Qui dit «nouveaux impôts européens» ne dit pas forcément «surcharge pour les citoyens européens». Qui dit «nouvelle taxe communautaire» ne dit pas «perte de souveraineté pour les États». La taxe sur les transactions financières, celle sur le CO2, et l’imposition des multinationales sont, entre autres, des pistes que nous devons explorer pour amener de vraies ressources propres afin de relever de nouveaux défis et, finalement, de «rallumer les étoiles».

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn wir uns noch so mühen, so wird es nicht unendlich viel Geld geben, unabhängig davon, ob die Regierungen schwarz, rot, grün oder wie immer sie auch aussehen werden. Wir werden uns also Gedanken machen müssen – anhand der fünf Szenarien, die präsentiert worden sind – welche Aufgabenbereiche zu überdenken und zu überprüfen sind. Wo waren wir vielleicht auch nicht so erfolgreich, wie wir es uns vorgenommen haben, und wollen es vielleicht auch nicht schönreden und sollten es auch nicht schönreden? Wo müssen wir uns verändern, wo müssen wir innovativer sein? Und ich glaube, dass Innovation und gerade Wissenschaft und Fortschritt einer der wichtigsten Bereiche sind, um für junge Menschen Perspektiven zu schaffen, dass wir nicht einfach an allem festhalten und glauben, dass wir noch zusätzlich etwas draufsatteln können. Und wenn man die fünf Szenarien durchliest, dann lese ich die so, dass es potenziell auch neue Aufgaben gibt, und für die wird es zusätzliche finanzielle Mittel geben müssen, weil es ganz konkrete neue Aufgaben sind. Dann wird der Anteil der alten Aufgaben zum Teil geringer sein, weil das Portfolio insgesamt einen größeren Aufgabenumfang hat. Ich wünsche uns, dass wir einfach offen und konkret an diese Aufgabenstellungen herangehen und damit beweisen, dass die Europäische Union das Geld sinnvoll ausgibt und damit auch sinnvoll umgehen kann.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Mr President, you have to cut your coat according to your cloth: if you have less money you need to adapt to that. A problem when we discuss the budget of the European Union is that we tend to forget that the main areas of public spending in Europe are at Member State level. Healthcare, social security, pension systems, defence, schools, education, universities – that is where the bulk of public spending is and must be. And what we can do at European level is in addition to those things and addressing the special challenges we have.

We need to put pressure on Member States to prioritise, because they have their deficits, and we should not live in the illusion that we can simply move money around, creating bigger deficits or higher taxes without priorities. The watchword now, and from now on, must be priorities. We cannot have the same priorities today as we had yesterday, nor the same priorities in the future as we have today. Research in science, regional policy directed at the parts of Europe that need support, securing our borders, being a strong partner to our neighbours, enlargement, security – these are the areas we need to prioritise. And then we need to adapt because you have to cut your coat according to your cloth.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man der Debatte zugehört hat, hat man ja den Eindruck, dass ganz viele Reflexionspapiere erstellt wurden. Ich möchte schon auf die Gabe der Selektion von vielen Kolleginnen und Kollegen hier verweisen.

Ich glaube, dass das Reflexionspapier mehr ist als Reflexion, es gibt klare Wege vor. Und es wäre jetzt natürlich wichtig, dass Sie, Herr Kommissar, auch sagen, welchen Weg Sie denn mitgehen wollen. Wir müssen in der Agrarpolitik ran – im Gegensatz zu der Besitzstandswahrung, die wir heute gehört haben –, wir müssen aber auch in den Strukturfonds ran. Vereinfachung ja, bessere Resultate, value for money – das ist der Weg, den wir gehen müssen, gerade auch weil wir beim Steuerzahler ja rechenschaftspflichtig sind.

Ich glaube, dass dieses Papier, wenn es denn umgesetzt wird, viele interessante Elemente enthält, vom Betriebsdeckel für große Betriebe angefangen, sodass wir gleichzeitig Ziele für die Haushaltspolitik erreichen für neue Schwerpunkte, aber auch die bisherigen Politiken besser machen. Ich glaube, dass wir die große Chance haben, die bisherigen Politiken besser zu machen. Und genau das sollten wir tun, wenn wir auch weniger Geld dafür haben.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo Parlamento ha costantemente chiesto che il bilancio dell'Unione fosse finanziato con risorse proprie. Abbiamo bisogno di nuove risorse per ridurre sensibilmente la quota dei contributi nazionali al bilancio dell'Unione e compensare anche quel buco di 11 miliardi all'anno legato al ritiro del Regno Unito.

Esiste un'ampia serie di eventuali nuove risorse, come un'imposta sulle transazioni finanziarie e sulle multinazionali, una riforma seria del sistema di scambio di quote di emissioni e la tassazione del carbone, la tassazione dei trasporti, la tassazione dell'energia elettrica.

Ma non possiamo consentirci tagli all'agricoltura, come paventato dal documento di riflessione. Gli agricoltori sono quelli che hanno maggiormente subito la crisi economica e la loro posizione nella filiera alimentare non è un fatto che si può risolvere con tecnicismi. Ma nemmeno possiamo penalizzare la politica di coesione, anche perché negli ultimi anni la disparità sociale è cresciuta in modo esponenziale in molte aree del continente.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, παράλληλα, η δομή της ευρωζώνης, η κρίση, η ανεργία και οι πολιτικές της λιτότητας έχουν περιθωριοποιήσει στην ουσία τον ευρωπαϊκό Νότο. Επομένως, πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές συνοχής. Οι δύο λέξεις-κλειδιά είναι συνοχή και αλληλεγγύη. Παράλληλα όμως, τα κονδύλια που δίνονται στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου πρέπει να δίνουν και μια προστιθέμενη αξία, δηλαδή να έχουν την ευκαιρία οι τοπικές οικονομίες να αναπτυχθούν και όχι απλά να μεταφέρονται κονδύλια και στην ουσία να επιστρέφουν στις χώρες οι οποίες δίνουν τα χρήματα αυτά, είτε με τη μεταφορά τεχνολογίας είτε ως αμοιβές για υλικά, κ.λπ. Αυτό, επίσης, που συμβαίνει -φυσικά- και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι χώρες του σκληρού πυρήνα, επί του πρακτέου, έχουν στην ιδιοκτησία τους πλέον ή εκμεταλλεύονται τα μεγάλα έργα. Τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου την έχει μια γαλλική εταιρεία, τους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα τους εκμεταλλεύονται ισπανικές εταιρείες και, παλαιότερα, το 40% των μετοχών του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανήκε στην Hochtief.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). – Senhor Presidente, o orçamento representa um verdadeiro teste à honestidade política da União Europeia. Não há retórica que possa tapar as evidências de um orçamento decrescente e cada vez menos orientado para a coesão e que alimenta cada vez mais as políticas de segurança e defesa.

O texto é absolutamente claro. As expressões como “eficácia”, “valor acrescentado” e “reformas” vão alimentando esta ideia de fazer mais com menos. Não acreditamos no milagre da multiplicação dos pães e, portanto, as prioridades enunciadas na segurança interna e externa, no controlo das fronteiras, no combate ao terrorismo ou no exército europeu irão ser financiadas através de mais cortes ao nível da coesão e da política agrícola comum, tal como aconteceu, de resto, com o presente quadro plurianual.

Este debate tem o mérito colocar a nu a verdadeira natureza desta União Europeia e revelar toda a sua hipocrisia política. A coesão social e económica não se faz com reformas neoliberais e, muito menos, com retórica; faz-se com um orçamento redistributivo e com verdadeiras políticas de desenvolvimento ao serviço dos cidadãos e dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Smo v času, ko govorimo o prihodnosti Evropske unije. Vemo, da ena članica zapušča Evropsko unijo, in govorimo o bodočem finančnem okviru. Ko govorimo o bodočem finančnem okviru, si moramo postaviti ključen cilj to, da bo Evropska unija enotna.

Sam sem prepričan, da je to najpomembneje, zato moramo še naprej staviti tako na sredstva za kohezijo, kakor tudi na sredstva za kmetijstvo, in vsekakor pomagati tistim, ki jim krut trg daje težje pogoje za to življenje.

Javna poraba v Evropi, če je 50 EUR javne porabe v Evropi, je samo 1 EUR v okviru Evropske unije. Zato mislim, da je prav, da povemo, da bomo v takšnih situacijah enostavno morali za nek manjši delež tudi povečati prispevno stopnjo, se pravi več sredstev peljati prek Evropske unije, bodisi s prispevkom držav bodisi s posebnimi davki.

Prepričan sem, da je to prava naložba in da je to prava dodana vrednost za Evropsko unijo, saj bomo tako bolj enotni, bolj močni in uspešnejši.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, το μέλλον της Ένωσης είναι αβέβαιο – αποδεικνύεται από το Brexit. Όποιες επικοινωνιακές τεχνικές και αν εφαρμοστούν για να πείσουν τους Ευρωπαίους πολίτες περί του αντιθέτου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Το εν λόγω έγγραφο παρουσιάζει περιορισμένες επιλογές, δίχως όραμα και σε λάθος βάση. Ενώ καταγράφει τα κύρια προβλήματα, τις τρέχουσες δυσχέρειες και τις μελλοντικές προκλήσεις, επικεντρώνεται σε διαχειριστικές μεταρρυθμίσεις και ημίμετρα.

Η Ένωση φθίνει διότι εφαρμόζει εσφαλμένες πολιτικές. Επιβάλλει την τυφλή δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη μέλη, επιφέροντας στρεβλώσεις και ανακολουθίες. Τα χρήματα, η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί δεν έχουν αξία για τους ευρωπαίους πολίτες που ζουν στην ανέχεια, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, με τρομοκρατικές επιθέσεις και λαθρομετανάστες. Βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη υφίσταται μόνον όταν το χρήμα αποτελεί το μέσο για την ευμάρεια των πολιτών και όχι αυτοσκοπό.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señor presidente, señor comisario Oettinger, el documento de reflexión es bueno, su intervención de hoy también ha sido buena. Echo de menos que no hablara siquiera de la PAC, ni de la política agraria hoy. Sí lo hizo en la Comisión. Yo quiero decirle: en estos momentos dejemos de utilizar sistemáticamente la excusa del brexit. Es importante, sin duda —sin duda, ese dinero es importante—, pero si tenemos ambición, y ahora es el momento de soñar con una Europa diferente y mejor, no podemos hablar de menos recursos, o de que con menos recursos hacemos más cosas.

Yo estoy de acuerdo con una nueva política de defensa y con mejorar la seguridad en Europa, claro que sí. Pero, si es a cambio de la política agraria comunitaria y de la política de cohesión, no estoy de acuerdo. No lo van a entender los ciudadanos. La política de cohesión y la agraria llegan directamente a todos y cada uno de los pueblos de Europa y, por lo tanto, estos no lo van a entender.

Tengamos ambición por una Europa mejor. Y, para ello, seamos valientes, sea la Comisión más valiente, y pidamos todos más recursos —este Parlamento, la Comisión—, y abordémoslo en el Consejo y también en los Estados. Yo lo voy a hacer, en mi país, en España, y espero que los demás hagan lo mismo.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ihre Wortmeldungen waren für mich der Auftakt unserer gemeinsamen Reflexion. Sicherlich gehen das Weißbuch und damit diese fünf Papiere zuallererst an die Mitgliedstaaten, aber der gleichbedeutende Adressat sind auch Sie, umso mehr, wenn dann im Weißbuch-Prozess über Haushalt gesprochen wird, das sollte Ihr Königsrecht sein. Deswegen finde ich diese zeitnahe Befassung heute einen wichtigen Auftakt. Wir werden Ihre Wortmeldungen auswerten und kommen gerne darauf zurück.

Im Kern geht es ja um Folgendes: Ein Haushalt hat derzeit etwa 150 Milliarden Einnahmen und Ausgaben – ich vereinfache. Wenn die Briten gehen, fehlen uns 15 Prozent der Einnahmen, fehlen uns 23 Milliarden, und deswegen wird die Überlegung sein, dass die Haushaltsstruktur des nächsten Jahrzehnts pro Jahr entweder 125 Milliarden umfasst oder wie bisher 150 oder weiter 160. In dem Spannungsbogen – 125 bis 160 – bewegen wir uns. Das wissen Sie sehr gut, da Sie hier nicht im luftleeren Raum schweben – ich übrigens auch nicht, ich spreche jeden Tag mit Ministern aus unseren verbleibenden 27 Mitgliedstaaten, auch mit Vertretern der Regionen.

Es gibt eine nennenswerte Zahl von Mitgliedstaaten, die sagen: Wenn die Briten gehen, dann fehlt das Geld. Aber der Ein-Prozent-Deckel möge bleiben. Eine klare Linie, ich kann Ihnen auch im Gespräch unter vier Augen sagen, welche better-spending-Mitgliedstaaten ich meine. Klare Rechnung: 150 minus 23 gibt 127 – das war‘s. Da teile ich die Meinung des Kollegen Geier.

Dieser Haushalt ist strukturell auf Kante genäht und sogar unterfinanziert. Wir können durch Flexibilität zwischen Haushaltsjahren und zwischen Haushaltskapiteln halbwegs ausgleichen, was zur Finanzierung an neuen Aufgaben und zum Erhalt bestehender Programme notwendig ist. Um es gleich zu sagen – weil ich wohl diese Sorge spüre: Die beiden großen Investitions- und Ausgabenprogramme, hier die Agrarpolitik mit beiden Säulen und hier die Kohäsionspolitik, sollten – wie immer wir uns entscheiden –keinen Kahlschlag erleiden. Denn die Agrarpolitik ist die einzige völlig vergemeinschaftete Politik, ein nicht unbedeutender Wirtschaftssektor, und die Kohäsionspolitik dient dazu, Regionen zu stärken und näher an den Durchschnitt Europas heranzuführen. Diese Aufgabe bleibt gerade auch entlang der Erweiterung im letzten Jahrzehnt eine wichtige Priorität des nächsten Haushalts. Ich kann jetzt nicht den Erhalt der Mittel garantieren, aber Kahlschläge werden wir vermeiden. Die beiden Säulen, die beiden großen Programme müssen leistungsfähig bleiben.

Mit unserer Ausgabenbilanz werden wir aufzeigen, wo wir noch besser werden können. Ich behaupte: Schlecht sind wir gar nicht, dafür sorgt allein schon der Rechnungshof, unser kommissionsinterner Audit-Prozess und Ihr kompetenter Haushaltskontrollausschuss. So schlecht sind wir gar nicht. Ich kenne Haushalte und Haushaltsvollzug auf kommunaler Ebene, auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene. Im Vergleich dazu möchte ich behaupten, dass die Qualität unserer Haushaltsberatung gut ist, dass unser Haushaltsvollzug geordnet ist, dass die Buchhaltung, die Kontrolle stattfindet, dass Missbrauch weitestgehend vermieden wird – die Fehlerquote wird auch im Jahr 2016 (wir legen Ihnen das in einigen Wochen vor) weiter zurückgehen – und dass der Mehrwert unserer Investitionen durchaus beachtlich ist, die Zahl der verlorenen Investitionen überschaubar ist. Die Ausgabenbilanz soll genau diese Betrachtung vertiefen.

Der Abgeordnete Valli – ich sehe ihn nicht mehr – hat gesagt: solange alle in Rezession sind. Nein, es sind nicht mehr alle in Rezession. Wir haben noch wenige Länder in Stagnation, aber die meisten Länder, auch Programmländer – Irland, Portugal, Spanien, Zypern – entwickeln sich weit besser, als noch vor zwei Jahren vorgesehen. Europa ist derzeit mit seiner Konjunktur, mit seinem strukturellen Wachstum und noch immer von einem zu hohen Sockel auch beim Thema neue Arbeitsplätze erstaunlich gut unterwegs. Wir haben erstmals wieder im Wettbewerb zu den USA einen leichten Vorsprung, was Wirtschaftswachstum anbetrifft, angezeigt. Wir sollten uns nicht schlechter reden, als wir sind.

Die entscheidende Frage ist: Bleibt der Ein-Prozent-Deckel – auch er wurde erwähnt. Ich rede nicht von drei oder zwei Prozent, aber wenn wir nicht etwas – 11, 1,2, 1,25 über Eins kommen, dann wird die Erfüllung unserer Aufgaben nicht gehen. Und einen Wettbewerb oder eine Konkurrenz möchte ich vermeiden: dass man Migration und Verteidigung zulasten von Kohäsionsfonds finanziert. Das wäre eine neue Spaltung unserer europäischen Familie.

Da könnten manche sagen: Ja, Flüchtlinge, die wollen doch gar nicht in die strukturschwachen Räume, die wollen doch nach Dänemark, Schweden, Holland, Deutschland, Österreich – also zu Nettozahlern. Wenn man dann dort Migrationsinvestitionen zulasten der Kohäsionsfonds tätigt, diese Spaltung will ich in jedem Fall vermeiden. Wir brauchen einen integrierten Ansatz für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen.

Auch zum Thema Nettozahler wurde vorher alles gesagt. Von jedem Euro, der – von Berlin oder Wien als Beispiel – nach Brüssel kommt, von dort nach Bratislava, Tallinn, Warschau, Riga zurückgeht, kommen – übrigens dann erhöht um nationale Mittel – 60 Prozent, 70 Prozent zurück in Bauindustrie, Baustoffindustrie, Baugeräteindustrie, Bauhandwerk, Tiefbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Lastkraftwagenbau, Planungsbüros, Architekturbüros. Mein Heimatland ist in Wahrheit Nettoprofiteur einer gemeinsamen europäischen Kohäsions- und Investitionspolitik.

Soll man Strukturfonds nur den armen Regionen geben? Ich bin offen, die Frage stellen wir. Aber dagegen spricht, dass wir Akzeptanz brauchen. Und wenn es nur noch arme Regionen sind, sinkt die Akzeptanz bei wirtschaftsstärkeren Regionen. Das wäre wiederum alles andere als Integration, als Solidarität. Und da es ja oftmals grenzüberschreitende Projekte gibt – Interreg –, sollte man erreichen, dass jede Region, die mit anderen Regionen in anderen Mitgliedstaaten kooperieren, Projekte realisieren will, gewisse Mittel von uns hat, damit es gemeinsam aus dem europäischen Haushalt zur Projektrealisierung kommen kann.

Herr Kollege Solé, das 20 Prozent-Ziel Klimaschutz nehmen wir ernst. Wir beobachten dies Monat für Monat im Haushaltsvollzug, der Rechnungshof prüft dies derzeit und legt Ihnen einen Bericht dazu vor, und ich will dafür geradestehen, dass man am Ende sagen kann – und dies auch zur Grundlage, zum Auftakt für den nächsten Haushaltsentwurf machen kann: Die 20 Prozent sind in Ausgaben und Investitionen zugunsten von Energieeinsparen und Klimaschutz im Haushaltsvollzug nachweisbar.

Wir wollen keine Union steuern. Wir wollen den Bürger nicht mit neuen Steuern belasten, aber eine Überlegung: Der Klimaschutz ist europäische Politik, Paris, Marrakesch ist eine europäische Erfolgsentwicklung. Das ETS-System ist europäische Gesetzgebung. Industriebetriebe, Stahlwerke, Kohlekraftwerke kaufen Lizenzen an europäischen Börsen für Emissionsrechte. Alles Gesetzgebung dieses Hohen Hauses. dann ist auch die Überlegung, dass die Einnahmen in den europäischen Haushalt kommen, nicht ganz fernliegend. Es wären zwei Seiten – Gesetzgebung und Einnahmen – einer einzigen Medaille.

Wir werden die Frage der Konditionalität prüfen müssen. Stichwort Fahrradweg: Also, lieber Herr Abgeordneter van Dalen, – ich sehe ihn auch nicht mehr, generell die kritischen Wortmeldungen sind alle gerade abwesend, und die Zustimmenden sind anwesend – jedenfalls: Fahrradwege wollen nicht wir, Fahrradwege sind sinnvoll aus Gründen der Mobilität und des Umweltschutzes. Aber ob es Fahrradwege sind oder ob es Ortsumgehungsstraßen sind oder ob es ein Bürgerhaus ist, entscheidet der Mitgliedstaat, weil bisher die Mitgliedstaaten oder Regionen entscheiden, wofür sie Mittel aus unseren Strukturfonds abrufen.

Genau hier setzt unsere Überlegung an – Europäisches Semester und länderspezifische Empfehlungen. Sollten wir nicht diese Empfehlungen über Stärken und Schwächen der Mitgliedstaaten, über Prioritäten, noch besser und früher gemeinsam mit den nationalen Ministerien und Verwaltungen und Regionen erarbeiten, aber dann auch zur Blaupause für die Abrufung von Mitteln machen?

Ein Gedanke aus meinem früheren Bereich: Wir könnten sehr genau aufzeigen, wo in ländlichen Räumen die digitale Infrastruktur schlecht ist, wo es Funklöcher gibt, wo man in das Breitband, in Glasfaser investieren sollte. Wenn dies bei den Empfehlungen eine Priorität wäre, am Ende vom Rat beschlossen, von Kommission und Mitgliedstaat entwickelt, dann wären die Mitgliedstaaten gehalten, dafür nennenswert Mittel von unseren Strukturfonds abzurufen.

Die spannende Frage ist: Ergänzt das noch immer die rule of law, also Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit, als eine Bedingung für die Abrufung von Mitteln? Auch dies stellten wir ergebnisoffen mit unserem Reflexionspapier in den Raum.

Ich will abschließend zum Timing kommen. Wenn Sie mir nicht widersprechen, würde ich gerne einfach meinen Eindruck hier Ihnen schildern, dass Sie zwar nicht erfreut sind, aber entlang der obwaltenden Umstände – Weißbuch-Prozess und Brexit – bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen, wenn die Kommission und dass die Kommission im späten Frühjahr jedenfalls vor der Sommerpause nächsten Jahres, ihren Finanzrahmen, ihren Vorschlag vorlegen wird. Wenn sich früher Klarheit ergibt – Stichwort Barnier und Davis, Brexit-Verhandlungen –, dann entsprechend früher. Das heißt, so früh wie möglich und so spät wie sachlich sinnvoll.

Es kommt aber der entscheidende Punkt: Wenn der Vorschlag dann meinetwegen im Mai oder Juni nächsten Jahres auf Ihrem Tisch liegt, dann bieten sich für die Beratungen im Parlament und Rat, letztendlich im Europäischen Rat zwei große Zeitfenster an. Auf die weise ich Sie hin. Hier sind wir nur Dienstleister. Sie entscheiden und der Rat entscheidet, wann. Und beide Zeitfenster sind etwa ein Jahr lang. Das eine Zeitfenster wäre das Übliche: ganz hinten mit Zeitdruck – also fünf vor zwölf bis fünf nach zwölf. Es wäre nach Ihrer Europawahl, da müssen Sie sich erst mal gründen, müssen Ihre internen Strukturen ordnen, Funktionen bestellen, da war dann die Sommerpause, dann wird das neue Parlament, mit vielen neuen Abgeordneten, mit frischem Wind, aber auch ohne Erfahrung vielleicht im November so weit sein. Da haben wir genau eine neue Kommission – ab dem 1. November die nächste Kommission. Da bleibt ein Zeitfenster von November 2019 bis November 2020 – ein Jahr.

Das andere Zeitfenster – prüfen Sie es – wäre: Wir legen im Mai vor und wir verhandeln von Mai 2018 bis Mai 2019, mit dem Zeitdruck der bevorstehenden Europawahl, mit diesem Parlament, mit Ihrer Erfahrung, mit unserer Jean-Claude-Juncker-Kommission.

Der Vorteil des zweiten Zeitfensters wäre eindeutig. Beim letzten Mal waren wir zu spät. Wir waren vor Weihnachten 2013 – das war die Barroso-Kommission, übrigens kein Kommissionswechsel, es war das gleiche Parlament, und es war Lewandowski, Ihr Kollege –, kurz vor Weihnachten fertig. Das Jahr 2014 war ein verlorenes Jahr, weil die Implementierung, die Umsetzung, bis der ländliche Raum die Richtlinien hatte, war Anfang 2015. Wir haben ein Jahr, im Grunde genommen, ohne nennenswerte Umsetzung gehabt. Erst jetzt, 2017, nehmen unsere Strukturprogramme volle Fahrgeschwindigkeit auf. Sollten wir uns dies erneut erlauben? Sollten wir nicht aus Fehlern lernen?

Wenn wir nach dem Haushaltsvollzug 2020 sofort mit weiterer voller Fahrgeschwindigkeit für Forschung, für Verteidigung, für Strukturpolitik, für Infrastruktur, für den ländlichen Raum, für die Agrarwirtschaft die Haushalte fortfahren wollen, dann bräuchten wir eine weit frühere Verabschiedung unseres Finanzrahmens zwischen Rat und Parlament.

Die Frage geht an Sie, und die Frage geht an den Rat und den Europäischen Rat: Wann sind letztendlich die Staats- und Regierungschefs geneigt, sich unseren Finanzrahmen anzuschauen? Aber nicht durch Handauflegen, sondern durch intensive Bearbeitung. Und wenn diese Entscheidung klar ist – Zeitfenster November 2019 bis November 2020, oder Zeitfenster Mai Juni 2018 bis Mai 2019, je ein Jahr, – dann können wir dies entsprechend bei uns vorbereiten. Entscheiden Sie.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento, saranno notificate successivamente.

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. – Man mano che le sfide aumentano, si aprono nuovi ambiti di intervento a livello europeo, come migrazione, sicurezza interna e esterna, difesa e il pilastro sociale. L'Europa, che mantiene anche un ruolo guida sulla scena mondiale, come leader nella lotta al cambiamento climatico, deve essere in grado di rispondere concretamente alle sfide crescenti, in un contesto in cui il bilancio UE sarà destinato a fare i conti con l'uscita del Regno Unito. Oggi la gran parte del contributo al budget UE arriva dalle casse degli Stati membri, a fronte di una minima parte che giunge dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto. È dunque opportuno rivedere i meccanismi di finanziamento del budget e considerare la possibilità che, come richiesto dal gruppo dei Socialisti e Democratici, i contributi al budget UE da parte degli Stati membri non siano calcolati nel conteggio del deficit. I successi portati da investimenti quali Horizon 2020 e Erasmus + possono servire da esempio per una revisione del bilancio, che sappia rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, reperendo risorse ben al di là dei contributi dei singoli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Новаков (PPE), в писмена форма. – Документът поставя началото на сложен дебат относно ползите от кохезионната политика за Съюза. Критерий за ефективност е дългосрочната добавена стойност, като проектопрограмите с висока добавена стойност получават пълно финансиране, а по-малко ефективните са частично или напълно изключени от бюджета. Същевременно Брекзит и приоритизирането на политиките за миграция, сигурност и отбрана ще доведат до значителен