Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 5 юли 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за: вж. протокола
 5.Подготовка за срещата на високо равнище на Г-20 на 7 и 8 юли 2017 г. (разискване)
 6.Представяне на програмата за дейностите на естонското председателство на Съвета (разискване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (гласуване)
  8.2.Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (гласуване)
  8.3.Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (съгласие) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (гласуване)
  8.4.Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (гласуване)
  8.5.Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (гласуване)
  8.6.Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
  8.7.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (гласуване)
  8.8.Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (B8-0436/2017) (гласуване)
  8.9.Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (гласуване)
  8.10.Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
  8.11.Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (гласуване)
  8.12.Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (гласуване)
  8.13.Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (съгласие) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (B8-0436/2017)
  9.6.Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 12.Доклад за Турция за 2016 г. (разискване)
 13.Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (разискване)
 14.Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта - Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие (разискване)
 15.Едно седалище на Европейския парламент (разискване)
 16.Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (разискване)
 17.Състав на комисиите: вж. протокола
 18.Неотдавнашни горски пожари в Португалия и Испания: инструменти и процедури на ЕС за реагиране и гражданска защита (разискване)
 19.Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС (разискване)
 20.Решение на Съда на ЕС от 16 май 2017 г. относно споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур (разискване)
 21.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 23.Внасяне на документи: вж. протокола
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1188 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5272 kb)
Правна информация - Политика за поверителност