Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017 (συζήτηση)
 6.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (ψηφοφορία)
  8.2.Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)
  8.3.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (ψηφοφορία)
  8.4.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (ψηφοφορία)
  8.5.Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  8.6.Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
  8.7.Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (ψηφοφορία)
  8.8.HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (B8-0436/2017) (ψηφοφορία)
  8.9.Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (ψηφοφορία)
  8.10.Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (ψηφοφορία)
  8.11.Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (ψηφοφορία)
  8.12.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (ψηφοφορία)
  8.13.Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (B8-0436/2017)
  9.6.Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (συζήτηση)
 13.Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (συζήτηση)
 14.Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα - Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (συζήτηση)
 15.Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 16.Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία: ενωσιακά μέσα αντιμετώπισης κρίσεων και διαδικασίες για την πρόληψη και την πολιτική προστασία (συζήτηση)
 19.Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (συζήτηση)
 21.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1188 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5272 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου