Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 5.Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks 7.–8. juulil 2017 (arutelu)
 6.Eesti eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  8.1.Kigalis vastuvõetud kokkulepe osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmiseks (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (hääletus)
  8.2.Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (hääletus)
  8.3.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (hääletus)
  8.4.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (hääletus)
  8.5.Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (hääletus)
  8.6.Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
  8.7.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (hääletus)
  8.8.HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (B8-0436/2017) (hääletus)
  8.9.Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (hääletus)
  8.10.2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  8.11.ELi strateegia rahvusvaheliste kutuurisuhete valdkonnas (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (hääletus)
  8.12.Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (hääletus)
  8.13.ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (B8-0436/2017)
  9.6.Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.ELi strateegia rahvusvaheliste kutuurisuhete valdkonnas (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.2016. aasta Türgi aruanne (arutelu)
 13.Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine (arutelu)
 14.ELi kestliku arengu meetmed - Kestliku arengu kõrgetasemeline poliitiline foorum (arutelu)
 15.Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (arutelu)
 16.Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades (arutelu)
 17.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 18.Hiljutised metsapõlengud Portugalis ja Hispaanias: ELi reageerimisvahendid ja ennetusmeetmed ning kodanikukaitse (arutelu)
 19.Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis (arutelu)
 20.Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta otsus ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu kohta (arutelu)
 21.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 23.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1188 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5272 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika