Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 5 juli 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 5.Förberedelse inför G20-toppmötet den 7-8 juli 2017 (debatt)
 6.Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (debatt)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  8.1.Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (omröstning)
  8.2.Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
  8.3.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (samtycke) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (omröstning)
  8.4.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (omröstning)
  8.5.Samförståndsavtal mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (omröstning)
  8.6.Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
  8.7.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (omröstning)
  8.8.Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (B8-0436/2017) (omröstning)
  8.9.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (omröstning)
  8.10.Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  8.11.En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (omröstning)
  8.12.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (omröstning)
  8.13.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (samtycke) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (B8-0436/2017)
  9.6.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.2016 års rapport om Turkiet (debatt)
 13.Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (debatt)
 14.EU:s åtgärder för hållbarhet - Det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (debatt)
 15.Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt)
 16.Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden (debatt)
 17.Utskottens sammansättning: se protokollet
 18.De senaste skogsbränderna i Portugal och Spanien: EU:s instrument och förfaranden för förebyggande åtgärder och civilskydd (debatt)
 19.Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen (debatt)
 20.EU-domstolens avgörande av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (debatt)
 21.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Anslagsöverföringar: se protokollet
 23.Inkomna dokument: se protokollet
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1188 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5272 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy