Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2250(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0226/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0226/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 16
CRE 05/07/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.11
CRE 06/07/2017 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0316

Συζητήσεις
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.5. Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, най-отдалечените региони в Европейския съюз, също както другите по-малко облагодетелствани, като планинските, са интегрална част от Европейския съюз. Имайки предвид обаче специфичните им характеристики, като отдалеченост например, те имат по-труден достъп до общия европейски пазар. Затова смятам, че тези региони трябва да имат специален статут и целево и улеснено подпомагане чрез бюджета на Европейския съюз.

Кохезионната политика е важен инструмент, който създава условия за икономическо развитие и просперитет за тези региони, затова трябва да остане и след 2020 година. Отдалечените, също както планинските региони имат потенциал за производство на качествени продукти. Затова при тях трябва да има по-опростени правила при подготовката и защитата по съответните схеми за качество.

Призовавам Европейската комисия за повече целеви средства и информационни кампании относно схемите за защитени географски означения, защото тези схеми дават ценни възможности за създаване, поддържане и развиване на поминък в отдалечените и планинските региони.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Damit sind die Erklärungen zur Abstimmung geschlossen.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου