Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων - Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (συζήτηση)
 7.Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che
  8.2.Ερυθραία, συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac
  8.3.Μπουρούντι
 9.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (A8-0234/2017 - Kati Piri) (ψηφοφορία)
  11.2.Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία: οι αρμοδιότητες, η αριθμητική σύνθεση και η θητεία της (B8-0477/2017) (ψηφοφορία)
  11.3.Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (RC-B8-0459/2017, B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017) (ψηφοφορία)
  11.4.Ερυθραία, συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac (RC-B8-0464/2017, B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017) (ψηφοφορία)
  11.5.Μπουρούντι (RC-B8-0465/2017, B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017) (ψηφοφορία)
  11.6.Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  11.7.Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (A8-0097/2017 - Max Andersson) (ψηφοφορία)
  11.8.Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (A8-0102/2017 - Max Andersson) (ψηφοφορία)
  11.9.Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ (A8-0225/2017 - Michael Theurer) (ψηφοφορία)
  11.10.Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (A8-0239/2017 - Seb Dance) (ψηφοφορία)
  11.11.Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (A8-0226/2017 - Younous Omarjee) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (A8-0234/2017 - Kati Piri)
  12.2.Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.3.Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (A8-0097/2017 - Max Andersson)
  12.4.Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (A8-0239/2017 - Seb Dance)
  12.5.Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (A8-0226/2017 - Younous Omarjee)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (συζήτηση)
  15.1.O-000029/2017: Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία
  15.2.O-000044/2017: Στρατός της ΕΕ
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (553 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2749 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου