Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 11 септември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 6.Разглеждане на съвместимостта на мисия, възложена на член на ЕП: вж. протокола
 7.Искане за снемане на имунитет – прекратяване на процедурата
 8.Искане за защита на имунитет: вж. протокола
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 10.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 16.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 17.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 18.Ред на работа: вж. протокола
 19.Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (разискване)
 20.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (разискване)
 21.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. (разискване)
 22.Състав на делегациите: вж. протоколи
 23.Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (кратко представяне)
 24.Космическа стратегия за Европа (кратко представяне)
 25.Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (кратко представяне)
 26.Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (кратко представяне)
 27.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 28.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 29.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (544 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2915 kb)
Правна информация - Политика за поверителност