Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 11. september 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Parlamendiliikmele usaldatud ülesande vastavuse hindamine (vt protokoll)
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus – menetluse lõpetamine
 8.Puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 13.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 16.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 17.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 18.Tööplaan (vt protokoll)
 19.ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (arutelu)
 20.Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (arutelu)
 21.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (arutelu)
 22.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 23.ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (lühiettekanne)
 24.Euroopa kosmosestrateegia (lühiettekanne)
 25.Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (lühiettekanne)
 26.Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (lühiettekanne)
 27.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 28.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (544 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2915 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika