Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 11 september 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Onderzoek naar de verenigbaarheid van een aan een lid toevertrouwde missie: zie notulen
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit – stopzetting van de procedure
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 13.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement): zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 16.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 17.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 18.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 19.Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (debat)
 20.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 (debat)
 21.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader (debat)
 22.Samenstelling delegaties: zie notulen
 23.Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (korte presentatie)
 24.Een ruimtestrategie voor Europa (korte presentatie)
 25.Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (korte presentatie)
 26.Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (korte presentatie)
 27.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 28.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 29.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (544 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2915 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid