Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 11 września 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 6.Badanie zgodności misji powierzonej posłowi: patrz protokól
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu – przerwanie procedury
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu: Patrz protokól
 9.Skład komisji i delegacji: patrz protokól
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokól
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): patrz protokól
 13.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu): patrz protokól
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie): patrz protokól
 17.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 18.Porządek obrad: patrz protokól
 19.Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (debata)
 20.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (debata)
 21.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (debata)
 22.Skład delegacji: patrz protokół
 23.Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (krótka prezentacja)
 24.Strategia kosmiczna dla Europy (krótka prezentacja)
 25.Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (krótka prezentacja)
 26.Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (krótka prezentacja)
 27.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 29.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (544 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2915 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności