Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 11. septembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Posúdenie zlučiteľnosti funkcie zverenej poslancovi: pozri zápisnicu
 7.Žiadosť o zbavenie imunity – zastavenie postupu
 8.Žiadosť o ochranu imunity: pozri zápisnicu
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 16.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie): pozri zápisnicu
 17.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 18.Program práce: pozri zápisnicu
 19.Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (rozprava)
 20.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (rozprava)
 21.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 (rozprava)
 22.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 23.Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ (stručná prezentácia)
 24.Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (stručná prezentácia)
 25.Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (stručná prezentácia)
 26.Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (stručná prezentácia)
 27.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (544 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2915 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia