Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 12 септември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Китолов в Норвегия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности (разискване)
 4.Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ (разискване)
 5.Скандалът с фипронил: начини за подобряване на Системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (разискване)
 6.Изявление на председателството
 7.Време за гласуване
  7.1.Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (гласуване)
  7.2.Предложение за решение в съответствие с член 120 от Правилника за дейността на ЕП, с което се предлага назначаване на Симон Бусутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС (B8-0503/2017) (гласуване)
  7.3.Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  7.4.Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни (A8-0254/2017 - David Borrelli) (гласуване)
  7.5.Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (A8-0256/2017 - David Borrelli) (гласуване)
  7.6.Изпълнение на Директивата за медиацията (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  7.7.Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (гласуване)
  7.8.Космическа стратегия за Европа (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (гласуване)
  7.9.Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (A8-0252/2017 - Milan Zver) (гласуване)
  7.10.Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари (A8-0228/2017 - Karima Delli) (гласуване)
  7.11.Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (гласуване)
  7.12.Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  7.13.Китолов в Норвегия (B8-0499/2017) (гласуване)
  7.14.Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (гласуване)
  7.15.Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (A8-0269/2017 - Maria Arena) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Космическа стратегия за Европа (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Китолов в Норвегия (B8-0499/2017)
  8.6.Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2018 година (разискване)
 12.Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 13.Положението в Северна Корея (разискване)
 14.Развитие на събитията в областта на миграцията (разискване)
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 17.Отношенията между Турция и ЕС (разискване)
 18.Положението във Венесуела (разискване)
 19.Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (разискване)
 20.Политическите отношения на ЕС с Индия (кратко представяне)
 21.Корупцията и правата на човека в трети държави (кратко представяне)
 22.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 23.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1151 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5299 kb)
Правна информация - Политика за поверителност