Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (συζήτηση)
 4.Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο (συζήτηση)
 5.Σκάνδαλο fipronil: τρόποι βελτίωσης του συστήματος της ΕΕ για την ταχεία ενημέρωση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  7.2.Διορισμός του Simon Busuttil ως μέλους της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 255 ΣΛΕΕ (B8-0503/2017) (ψηφοφορία)
  7.3.Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (A8-0254/2017 - David Borrelli) (ψηφοφορία)
  7.5.Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (A8-0256/2017 - David Borrelli) (ψηφοφορία)
  7.6.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  7.7.Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (ψηφοφορία)
  7.8.Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (ψηφοφορία)
  7.9.Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση (A8-0252/2017 - Milan Zver) (ψηφοφορία)
  7.10.Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών (A8-0228/2017 - Karima Delli) (ψηφοφορία)
  7.11.Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (ψηφοφορία)
  7.12.Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  7.13.Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (B8-0499/2017) (ψηφοφορία)
  7.14.Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (ψηφοφορία)
  7.15.Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (A8-0269/2017 - Maria Arena) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (B8-0499/2017)
  8.6.Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (συζήτηση)
 12.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (συζήτηση)
 13.Κατάσταση στη Βόρεια Κορέα (συζήτηση)
 14.Πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)
 15.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Σχέση ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
 18.Kατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 19.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)
 20.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1151 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5299 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου