Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 12 września 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Polowania na wieloryby w Norwegii (złożone projekty rezolucji): patrz protokól
 3.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych (debata)
 4.Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (debata)
 5.Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (debata)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  7.2.Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (B8-0503/2017) (głosowanie)
  7.3.Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (głosowanie)
  7.4.Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (A8-0254/2017 - David Borrelli) (głosowanie)
  7.5.Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (A8-0256/2017 - David Borrelli) (głosowanie)
  7.6.Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  7.7.Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (głosowanie)
  7.8.Strategia kosmiczna dla Europy (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (głosowanie)
  7.9.Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (A8-0252/2017 - Milan Zver) (głosowanie)
  7.10.Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów (A8-0228/2017 - Karima Delli) (głosowanie)
  7.11.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (głosowanie)
  7.12.Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  7.13.Polowania na wieloryby w Norwegii (B8-0499/2017) (głosowanie)
  7.14.Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (głosowanie)
  7.15.Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (A8-0269/2017 - Maria Arena) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Strategia kosmiczna dla Europy (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Polowania na wieloryby w Norwegii (B8-0499/2017)
  8.6.Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 11.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018 (debata)
 12.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)
 13.Sytuacja w Korei Północnej (debata)
 14.Rozwój sytuacji w kwestii migracji (debata)
 15.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): patrz protokól
 16.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokól
 17.Stosunki Turcja-UE (debata)
 18.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 19.Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (debata)
 20.Stosunki polityczne UE z Indiami (krótka prezentacja)
 21.Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (krótka prezentacja)
 22.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 23.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1151 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5299 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności