Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 12 september 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valfångst i Norge (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen (debatt)
 4.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen (debatt)
 5.Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (omröstning)
  7.2.Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (B8-0503/2017) (omröstning)
  7.3.Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)
  7.4.Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (A8-0254/2017 - David Borrelli) (omröstning)
  7.5.Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (A8-0256/2017 - David Borrelli) (omröstning)
  7.6.Genomförande av medlingsdirektivet (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  7.7.Franchising inom detaljhandeln (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (omröstning)
  7.8.En rymdstrategi för Europa (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (omröstning)
  7.9.Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (A8-0252/2017 - Milan Zver) (omröstning)
  7.10.Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg (A8-0228/2017 - Karima Delli) (omröstning)
  7.11.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (omröstning)
  7.12.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  7.13.Valfångst i Norge (B8-0499/2017) (omröstning)
  7.14.EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (omröstning)
  7.15.Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (A8-0269/2017 - Maria Arena) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.En rymdstrategi för Europa (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Valfångst i Norge (B8-0499/2017)
  8.6.EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (debatt)
 12.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 13.Situationen i Nordkorea (debatt)
 14.Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (debatt)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Förbindelserna mellan Turkiet och EU (debatt)
 18.Situationen i Venezuela (debatt)
 19.EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)
 20.EU:s politiska förbindelser med Indien (kortfattad redogörelse)
 21.Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 22.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 23.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1151 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5299 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy