Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 13 септември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протокола
 4.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Състояние на Съюза (разискване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Време за гласуване
  9.1.Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (гласуване)
  9.2.Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (гласуване)
  9.3.Политическите отношения на ЕС с Индия (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
  9.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (гласуване)
  9.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2017, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (A8-0281/2017 - Jens Geier) (гласуване)
  9.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  9.7.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (A8-0258/2017 - Julie Girling) (гласуване)
  9.8.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (гласуване)
  9.9.Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (гласуване)
  9.10.Възражение съгласно член 105 от Правилника за дейността: Делегиран регламент на Комисията от 2 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (B8-0497/2017) (гласуване)
  9.11.Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (гласуване)
  9.12.Възражение съгласно член 106: проект на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/6 на Комисията по отношение на фуражи и храни, които подлежат на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (B8-0502/2017) (гласуване)
  9.13.Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (гласуване)
  9.14.Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (гласуване)
  9.15.Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (A8-0268/2017 - Javi López) (гласуване)
  9.16.Корупцията и правата на човека в трети държави (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Политическите отношения на ЕС с Индия (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Корупцията и правата на човека в трети държави (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 14.„Дизелгейт“: укрепване на стандартите на ЕС в областта на околната среда, здравето и правата на потребителите във връзка с неотдавнашните действия на държави членки, сред които Германия и Австрия (разискване по актуални въпроси) ()
 15.Пожарна безопасност в сградите (разискване)
 16.Изисквания за достъпност за продукти и услуги (разискване)
 17.Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. (разискване)
 18.Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество (разискване)
 19.Ураганът Ирма (разискване)
 20.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (разискване)
 21.Бъдещето на програмата Еразъм + (разискване)
 22.Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили - Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти - Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1091 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5210 kb)
Правна информация - Политика за поверителност