Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 13. september 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 7.Euroopa Liidu olukord (arutelu)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 9.Hääletused
  9.1.Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (hääletus)
  9.2.Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüülii suhtes (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (hääletus)
  9.3.ELi poliitilised suhted Indiaga (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
  9.4.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (hääletus)
  9.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale (A8-0281/2017 - Jens Geier) (hääletus)
  9.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  9.7.Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (A8-0258/2017 - Julie Girling) (hääletus)
  9.8.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (hääletus)
  9.9.Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (hääletus)
  9.10.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni 2. juuni 2017. aasta delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas (B8-0497/2017) (hääletus)
  9.11.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist (B8-0498/2017) (hääletus)
  9.12.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (B8-0502/2017) (hääletus)
  9.13.Paranduseelarve projekt nr 3/2017: Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud (A8-0282/2017 - Jens Geier) (hääletus)
  9.14.Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (hääletus)
  9.15.ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (A8-0268/2017 - Javi López) (hääletus)
  9.16.Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.ELi poliitilised suhted Indiaga (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 14.Dieselgate: ELi keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijaõiguste standardite tugevdamine seoses liikmesriikide hiljutiste meetmetega, sealhulgas Saksamaal ja Austrias (temaatiline arutelu) (kodukorra artikkel 153a)
 15.Ehitiste tuleohutus (arutelu)
 16.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (arutelu)
 17.Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020 (arutelu)
 18.Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid (arutelu)
 19.Orkaan Irma (arutelu)
 20.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 21.Programmi „Eramus+“ tulevik (arutelu)
 22.ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine - ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping - ELi ja Tšiili vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1091 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5210 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika