Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 7.Unionin tila (keskustelu)
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 9.Äänestykset
  9.1.Monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamiseksi (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (äänestys)
  9.2.Akryloyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (äänestys)
  9.3.EU:n poliittiset suhteet Intiaan (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  9.4.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (äänestys)
  9.5.Lisätalousarvioesitys nro 4/2017, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle (A8-0281/2017 - Jens Geier) (äänestys)
  9.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  9.7.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen (A8-0258/2017 - Julie Girling) (äänestys)
  9.8.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (äänestys)
  9.9.Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (äänestys)
  9.10.Työjärjestyksen 105 artiklan mukainen vastalause: 2. kesäkuuta 2017 annettu komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (B8-0497/2017) (äänestys)
  9.11.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (B8-0498/2017) (äänestys)
  9.12.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanosäädökseksi erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 muuttamisesta (B8-0502/2017) (äänestys)
  9.13.Lisätalousarvioesitys nro 3/2017: nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisääminen sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukot (A8-0282/2017 - Jens Geier) (äänestys)
  9.14.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (äänestys)
  9.15.EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (A8-0268/2017 - Javi López) (äänestys)
  9.16.Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.EU:n poliittiset suhteet Intiaan (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 14.Dieselgate: ympäristöä, terveyttä ja kuluttajan oikeuksia koskevien EU:n normien vahvistaminen jäsenvaltioiden ja esimerkiksi Saksan ja Itävallan viimeaikaisten toimien johdosta (ajankohtainen keskustelu) (työjärjestyksen 153 a artikla)
 15.Rakennusten paloturvallisuus (keskustelu)
 16.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset (keskustelu)
 17.Euroopan tilasto-ohjelman jatkaminen vuoteen 2020 (keskustelu)
 18.Eurooppalaiset riskipääomarahastot ja eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot (keskustelu)
 19.Hurrikaani Irma (keskustelu)
 20.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)
 21.Erasmus+ -ohjelman tulevaisuus (keskustelu)
 22.EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen kauppapilarin nykyaikaistaminen - EU:n ja Chilen sopimus luomutuotteiden kaupasta - EU:n ja Chilen assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1091 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5210 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö