Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 7.Stāvoklis Savienībā (debates)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (balsošana)
  9.2.Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (balsošana)
  9.3.ES politiskās attiecības ar Indiju (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (balsošana)
  9.4.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (balsošana)
  9.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (A8-0281/2017 - Jens Geier) (balsošana)
  9.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  9.7.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada (A8-0258/2017 - Julie Girling) (balsošana)
  9.8.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (balsošana)
  9.9.Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (balsošana)
  9.10.Iebildums saskaņā ar Reglamenta 105. pantu: Komisijas 2017. gada 2. jūnija deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (B8-0497/2017) (balsošana)
  9.11.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (B8-0498/2017) (balsošana)
  9.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas regulai, ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/6 attiecībā uz barību un pārtiku, kura pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā pakļauta īpašiem nosacījumiem, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas (B8-0502/2017) (balsošana)
  9.13.Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti (A8-0282/2017 - Jens Geier) (balsošana)
  9.14.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (balsošana)
  9.15.ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (A8-0268/2017 - Javi López) (balsošana)
  9.16.Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.ES politiskās attiecības ar Indiju (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Darba kārtības grozījumi (sk. protokolu)
 14."Dieselgate": ES vides, veselības un patērētāju tiesību standartu stiprināšana saistībā ar nesenajām dalībvalstu, tostarp Vācijas un Austrijas, darbībām (debates par aktuāliem jautājumiem) (Reglamenta 153.a pants)
 15.Ugunsdrošība ēkās (debates)
 16.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības (debates)
 17.Eiropas statistikas programmas pagarināšana līdz 2020. gadam (debates)
 18.Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi (debates)
 19.Orkāns Irma (debates)
 20.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (debates)
 21.Programmas "Erasmus+" nākotne (debates)
 22.ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšana - ES un Čīles nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību - Protokols, kas pievienots ES un Čīles asociācijas nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1091 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5210 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika