Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 13 september 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 7.Toestand van de Unie (debat)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 9.Stemmingen
  9.1.Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (stemming)
  9.2.Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (stemming)
  9.3.De politieke betrekkingen van de EU met India (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (stemming)
  9.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (stemming)
  9.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (A8-0281/2017 - Jens Geier) (stemming)
  9.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  9.7.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (stemming)
  9.8.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (stemming)
  9.9.Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (stemming)
  9.10.Bezwaar op grond van artikel 105: Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 2 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (B8-0497/2017) (stemming)
  9.11.Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS- 68416-4 (B8-0498/2017) (stemming)
  9.12.Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie wat betreft diervoeders en levensmiddelen die vallen onder bijzondere voorwaarden voor de invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima (B8-0502/2017) (stemming)
  9.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (stemming)
  9.14.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (stemming)
  9.15.De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (A8-0268/2017 - Javi López) (stemming)
  9.16.Corruptie en mensenrechten in derde landen (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.De politieke betrekkingen van de EU met India (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Corruptie en mensenrechten in derde landen (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Wijziging agenda: zie notulen
 14.Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk (actualiteitendebat) (Artikel 153 bis van het Reglement)
 15.Brandveiligheid in gebouwen (debat)
 16.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (debat)
 17.Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020 (debat)
 18.Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen (debat)
 19.Orkaan Irma (debat)
 20.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 21.De toekomst van het Erasmus+-programma (debat)
 22.Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili - Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten - Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië) (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1091 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5210 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid