Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 13 września 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Przesunięcie środków: patrz protokół
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Stan Unii (debata)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 9.Głosowanie
  9.1.Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (głosowanie)
  9.2.Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (głosowanie)
  9.3.Stosunki polityczne UE z Indiami (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  9.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  9.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (A8-0281/2017 - Jens Geier) (głosowanie)
  9.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  9.7.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (A8-0258/2017 - Julie Girling) (głosowanie)
  9.8.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (głosowanie)
  9.9.Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (głosowanie)
  9.10.Sprzeciw na podstawie art. 105 Regulaminu: rozporządzenie delegowane z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (B8-0497/2017) (głosowanie)
  9.11.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (B8-0498/2017) (głosowanie)
  9.12.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do pasz i żywności podlegającej specjalnym warunkom regulującym przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (B8-0502/2017) (głosowanie)
  9.13.Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (głosowanie)
  9.14.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (głosowanie)
  9.15.Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (A8-0268/2017 - Javi López) (głosowanie)
  9.16.Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Stosunki polityczne UE z Indiami (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Zmiana porządku obrad: Patrz protokól
 14.Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (debata na aktualny temat) (art. 153a Regulaminu)
 15.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)
 16.Wymogi dostępności produktów i usług (debata)
 17.Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020 (debata)
 18.Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (debata)
 19.Huragan Irma (debata)
 20.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada (debata)
 21.Przyszłość programu Erasmus+ (debata)
 22.Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile - Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi - Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1091 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5210 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności