Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2017/2008(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0271/2017

Textos presentados :

A8-0271/2017

Debates :

PV 02/10/2017 - 15
CRE 02/10/2017 - 15

Votaciones :

PV 03/10/2017 - 4.4
CRE 03/10/2017 - 4.4
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0364

Acta literal de los debates
Lunes 2 de octubre de 2017 - Estrasburgo Edición revisada

15. Empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE (breve presentación)
Vídeo de las intervenciones
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le rapport de Anna Hedh sur l’émancipation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union (2017/2008(INI)) (A8-0271/2017).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, föredragande. – Fru talman! Även om Europa är världsledande på kvinnors rättigheter och jämställdhet så har vi väldigt mycket kvar att göra. Precis som talman Tajani sa när han öppnade sammanträdesperioden har vi här i huset ett enormt ansvar för kvinnors rättigheter, och kan göra skillnad.

Därför är jag glad över att idag få lägga fram mitt betänkande om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU. I dagens Europa ser vi ojämställdheten tydligt mellan män och kvinnor i vår vardag, om det så gäller det könsbaserade lönegapet, pensionsklyftan, ansvaret för det obetalda hemarbetet eller trakasserier på arbetsplatsen.

I arbetet med jämställdhet är ekonomiskt självbestämmande en central fråga och något vi alltid måste ha i beaktande när vi försöker nå förändring. En av de främsta faktorer som begränsar människor är ekonomisk utsatthet, och kvinnor är överrepresenterade i såväl fattigdom som ekonomiskt beroende. Ett resultat av detta är lönegapet och den efterföljande pensionsklyftan, som tyvärr fortfarande är alarmerande. Lönegapet mellan män och kvinnor är 16,5 procent i EU, vilket i sin tur resulterat i en pensionsklyfta på 40 procent, samtidigt som skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor kostar EU ungefär 370 miljarder euro per år.

Dessutom hålls idag 17 miljoner kvinnor i EU ofrivilligt utanför arbetsmarknaden på grund av osäkra arbetsvillkor. Vi måste se till att kvinnors anställningar är trygga och ge rätt till heltid. Dessutom måste vi ta tag i det obetalda hemarbetet, som kvinnor i EU lägger 24 timmar mer på än män. Jag vill se ett slut på det här och jag tror att en viktig väg framåt för jämställdhet handlar om ekonomiskt självbestämmande. Vägen dit är inte lätt och vi måste våga tänka brett och långsiktigt. Men jag tror att mitt betänkande kan vara vägledande.

Inför omröstningen imorgon är det vissa saker i mitt betänkande som jag vill trycka extra på, och som vi faktiskt kom överens om i utskottet. Trots det så försöker nu EPP och ALDE som vanligt att plocka bort de här viktiga frågorna. Några av dem är lönegapet mellan män och kvinnor, som måste upphöra. Därför föreslår jag lönekartläggningar och att de sociala parterna ska arbeta för höjda löner i sektorer där kvinnor utgör en majoritet av arbetsstyrkan, att de makroekonomiska tendenser vi har idag måste omprövas.

Vi behöver ett jämställdhetsperspektiv på den ekonomiska politiken. Det märktes tydligt under den ekonomiska krisen, då åtstramningarna slog särskilt hårt mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett av dagens stora säkerhetsproblem. Vi måste få ett slut på de patriarkala föreställningar som resulterat i att kvinnor dör. Och vi måste se till att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rätten att bestämma över sin egen kropp får aldrig inskränkas.

Vi befinner oss bara tre år från 2020, där vi själva satt upp mycket höga mål som vi måste uppnå. Vi kan inte acceptera ett misslyckande och måste fortsätta arbeta för kvinnors egenmakt och deltagande på arbetsmarknaden.

Vi måste visa ledarskap genom att inta en bestämd hållning om att vi inte tolererar ojämställdhet och att vi även förväntar oss att både den offentliga och privata sektorn tar ansvar för den bristande jämställdheten, som breder ut sig på grund av de problem som tas upp i det här betänkandet som vi röstar om imorgon.

Jag vill tacka alla som har deltagit i arbetet med det här betänkandet, såväl ledamöter som tjänstemän. Det är varit ett fantastiskt jobb att arbeta tillsammans med er.

 
  
 

Interventions à la demande.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, za skupinu PPE. – Paní předsedající, ženy a muži mají rovná práva a přesto mají ženy slabší ekonomické postavení, mají nižší příjmy a nižší zastoupení v řídících funkcích. Je to nespravedlivé pro ženy a neefektivní pro společnost. Je tedy správné, abychom hledali cesty, jak ženy podpořit. Musíme striktně trvat na dodržování zásady stejné odměny za stejnou práci a prosazování antidiskriminační legislativy. Já osobně oceňuji také poslední návrh Evropské komise, který má za cíl zlepšit možnosti pro sdílení péče o děti oběma rodiči.

Přesto pro návrh zprávy, kterou nyní projednáváme, jsem ve výboru FEMM nehlasovala. Ekonomické postavení ženy nemůžeme zlepšovat jen tím, že ženy pošleme do práce a zabráníme jim mít děti a být matkami. To by byl velký omyl. Ekonomické postavení žen zlepšíme tím, když jim umožníme kvalitní vzdělání, když finančně oceníme jejich péči o dítě v době mateřské a rodičovské dovolené. Když umožníme maminkám uplatnit jejich vzdělání a pokračovat v jejich profesi, když zaměstnavatelé budou motivováni k zaměstnávání na částečný úvazek. Ekonomické postavení žen podpoříme tím, když uznáme hodnotu jejich mateřství a umožníme svobodnou volbu rodičovské a profesní kariéry.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante i progressi degli ultimi anni, la potenziale forza lavoro delle donne è ancora lontana dall'essere utilizzata appieno e in maniera ottimale. Il tasso complessivo di occupazione delle donne è tuttora inferiore a quello degli uomini del 12% e dunque, anche in Europa, le donne soffrono un divario considerevole dal punto di vista socioeconomico nei confronti degli uomini: sono sottopagate e spesso sottostimate rispetto ai colleghi uomini e sono ancora sottorappresentate nei posti decisionali, soprattutto nel mondo degli affari e della politica.

Anche l'Organizzazione internazionale del lavoro sottolinea la persistenza di un gap di genere nella retribuzione delle donne. Insomma, nonostante il lavoro diventi sempre più un aspetto importante dell'identità femminile, c'è ancora molta strada da fare per il raggiungimento di una parità vera tra uomini e donne.

La vera rivoluzione dell'Europa in favore della parità di genere si misura, a mio avviso, anche a livello culturale, combattendo le discriminazioni di genere in ogni forma queste si presentino. Questa, penso, sia una delle sfide principali dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο ισχυρών φραγμών που εμποδίζουν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι στον εργασιακό χώρο παραμένει ένα τεράστιο μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα, που ανέρχεται στο 16,4% εις βάρος των γυναικών, ενώ αντίστοιχα το συνταξιοδοτικό χάσμα ανέρχεται στο 39%. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι γυναίκες απασχολούνται σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αυτό σημαίνει ότι τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα γίνονται ακόμη υποδεέστερα. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η συνολική απασχόληση των γυναικών υπολείπεται αυτής των ανδρών κατά 12%. Σύμφωνα με την Εurostat, ο σημερινός μέσος όρος των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών είναι μόλις 23,9%. Επιπλέον, στην Ελλάδα, όπου τα μνημόνια έχουν διαλύσει κυριολεκτικά την ελληνική κοινωνία, οι γυναίκες αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού που έχει πληγεί περισσότερο. Για αυτό χρειάζονται μέτρα για τη στήριξη των γυναικών, ιδίως των γυναικών στην Ελλάδα, ιδίως της νέας αγρότισσας.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). – Señora presidenta, quería agradecer el trabajo de la ponente con este informe y, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, quería señalar que estoy muy satisfecha, especialmente en algunos aspectos, como son el reconocer que las barreras estructurales que frenan el empoderamiento económico de las mujeres tienen su origen en muchas formas de desigualdad y discriminación que se solapan y, por lo tanto, las respuestas tienen que ser integrales.

Quiero hablar de la necesidad de modificar y de impulsar el sector de los cuidados, un sector ocupado mayoritariamente por mujeres. Hay informes de la Conferencia Internacional de Sindicatos que plantean que, invirtiendo un 2 % del producto interior bruto, en muchos países europeos se podría generar un incremento del empleo de entre el 2 y el 6 % en este sector, y a la vez dignificarlo, mejorar la calidad y combatir la precariedad.

Es necesario, en este sentido, que planteemos ya unos permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles, que redistribuyan de forma equitativa los cuidados entre hombres y mujeres, además de una serie de medidas...

(La presidenta retira la palabra a la oradora)

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). – Madam President, I believe in equality of opportunity, I oppose any gender-based discrimination. The best candidate should be chosen at the same pay – irrespective of gender, religion, sexuality, ethnicity or pretty much anything else. In fact where the private sector is concerned, whenever they choose the wrong person for a job by discriminating, they effectively discriminate against themselves because it hits their own effectiveness, and consequently hits their profits.

But where I diverge from this report is I do not consider equality of outcome to be an appropriate measure in and of itself of non-discrimination, because outcomes are based on a host of other factors. Not least that more men or more women might be more interested in a particular job or have different life and career goals, and in my view society should not measure that – it is none of the state’s business how we choose to approach work – but what we should do is stand against illegal and unfair discrimination.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Vážená pani predsedajúca, pri čítaní odsekov 44 a 45 predloženej správy som si spomenula na slová nedávno zosnulej Simone Veil, ktorú tak často spomíname v tomto parlamente. Keď uvádzala svoj návrh zákona, ktorým boli vo Francúzsku legalizované potraty, povedala: „Žiadna žena nie je šťastná, keď sa musí uchýliť k potratu. Len počúvajte ženy. Vždy to bola a zostane tragédia. Preto hoci tento návrh zákona berie do úvahy existujúce fakty, hoci akceptuje možnosť potratu, jeho hlavným cieľom je kontrolovať ho a tam, kde je to možné, odradiť ženy.“ Ak neželané tehotenstvo zhoršuje postavenie ženy v práci, existuje tisíc spôsobov, ako to môžeme riešiť. Potrat k nim však nepatrí, pretože degraduje hodnotu života ženy a aj jej dieťaťa. Preto nemôžem správu podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi, mă bucur că foarte mulți bărbați au luat cuvântul la o asemenea temă și sper să poată să influențeze în țările domniilor lor egalitatea de șanse.

Capacitatea și inteligența femeilor sunt resurse ce nu trebuie să fie ignorate. Studiile, așa cum arată și raportul, arată că, dacă am îmbunătăți această egalitate de șanse, am putea, până în 2050, să suplimentăm cu peste zece milioane de locuri de muncă. Egalitatea de șanse nu trebuie să fie o statistică. Aici vorbim însă și de educație și voi vota cu toată inima acest raport, însă, domnule comisar, cred că trebuie să vedem și cum se transpune în legislația națională și cum se corelează educația, pentru că avem încă bariere și mentalități și la femei și la bărbați, tocmai din cauza precarității educației. Trebuie să susținem femeia să-și ocupe locul de muncă pe care îl dorește, dar să fie remunerată, să fie plătită la același loc de muncă cu același salariu dacă are aceeași responsabilitate.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, zadiranje zakonodavca u privatnu sferu u obimu u kojem preporučuju ovo i slična izvješća svojstveno je totalitarnim režimima, a ne demokratskim sustavima. Nije stvar politike kako će supružnici raspodjeljivati kućanske poslove i koliko će se koji od njih posvetiti djeci. To je stvar dogovora unutar obitelji s kojim država ne bi trebala imati baš ništa.

Žene moraju imati istu startnu poziciju na tržištu kao muškarci i treba ih se procjenjivati na temelju njihovih kompetencija, a ne spola. I sama sam bila žrtva diskriminacije i prošla težak put da bih bila tretirana kao moji muški kolege. Na kraju sam pobijedila sustav svojom sposobnošću i upornošću, a ne nečijom milošću.

Kvote su ponižavajuće za žene jer ih automatski obilježavaju manje vrijednima, a služe samo određenim krugovima kako bi lakše ostvarili svoje političke ciljeve. Istome služi i tzv. Istanbulska konvencija, otvoreno promiče rodnu ideologiju i zato se nadam da je Hrvatska neće ratificirati.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD). – Madam President, I have listened with great interest to what the lady said, I have looked at the report and I am looking forward to reading it more. I myself am a rampant feminist: my grandmother was a suffragette. I do not agree with everything the report says, may I say, but I hope she has looked into the BBC – the British Broadcasting Corporation – an organisation which consistently trumpets its left-wing credentials and, dare I say, progressive, whatever that might mean, and in spite of that, the salary differentials in the BBC between ladies and gentlemen are absolutely blatant. I encourage you to look into them. They are letting down the cause of meritocracy and, dare I say it (it is not a word I generally use), egalitarianism. So I do hope you will look into the BBC. What is going on there is something worth looking at – a lot of hypocrisy. I hope you will do that.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). – Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim gratuluję sprawozdawczyni tego sprawozdania, podjęcia bardzo ważnego tematu dotyczącego obecności kobiet na rynku pracy i wzmocnienia ekonomicznego kobiet. Tak naprawdę mówimy tutaj o zachętach dla kobiet, powinniśmy mówić może nie tyle o zachętach, ile o tym, żeby w końcu przestano kobietom rzucać kłody pod nogi, żeby w końcu te widzialne i niewidzialne bariery na rynku pracy zniknęły, żeby nie było luki płacowej, szklanego sufitu, żeby nie było luki emerytalnej i szeregu innych rzeczy, z którymi kobiety muszą się zmagać, kiedy wkraczają na rynek pracy.

Dzisiaj w Unii Europejskiej mamy rynek pracownika. Brakuje coraz bardziej pracowników i będzie brakowało, szacuje się, że w ciągu następnych kilkunastu lat 27 milionów. Ta luka mogłaby być mniejsza, gdyby kobiety mogły pracować, ale nie ma żłobków, nie ma przedszkoli, nie ma domów opieki w takiej ilości, w jakiej powinny być, i dlatego te cele są zbieżne i dlatego powinniśmy w końcu coś zrobić.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, I congratulate my colleagues, and particularly Anna Hedh, on this report on women’s economic empowerment. It is a great example of the progressive consensus-based policy-making that happens in this House, which makes it such an important institution in the world today.

The report highlights many important actions that are required in order to empower women: significantly, education, overcoming discrimination in the workplace and fighting against violence against women. I would specifically like to highlight the enormous potential of social enterprises and cooperatives to provide opportunities to those women who are most vulnerable and marginalised in our society, and those who suffer intersectional discrimination and social exclusion, such as refugees, asylum seekers, disabled women, LGBTI women, Roma women and women in rural areas.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Asszony! A nők gazdasági szerepvállalásának növelése egy kívánatos eszköz társadalmaink igazságosabbá tételében, ám ehhez elengedhetetlen a munka világának és a családi életnek a jobb összeegyeztethetősége. Ehhez a tagállamoknak is sokat kell tenniük a meglévő jogi keret fejlesztésével, a különböző munkavállalási formák rugalmassá tételével, a részmunkaidő és a távmunka támogatásával. Ma vannak olyan tagállamok az EU-ban, ahol továbbra is elenyésző ezen rugalmas munkavégzési formák aránya.

Sőt, Romániában a kormány bevezette, hogy a cégek ezentúl a részmunkaidős munkavállalóik után is ugyanolyan mértékű közterheket fizetnek, mint a teljes munkaidős alkalmazottaik után. Ez semmiképpen sem a nők munkaerőpiaci helyzetének erősítését célzó intézkedés egy olyan országban, amely egyébként a foglalkoztatottság tekintetében még mindig jelentősen elmarad más tagállamoktól és az EU felé tett vállalásaitól is.

 
  
MPphoto
 

  Wajid Khan (S&D). – Madam President, in my community of Lancashire there are women earning up to 27% less than men for the same work. In fact, the National Centre for Social Research named two communities in my constituency in the 10 worst local economies in the UK to be women.

The EU and Member States acknowledge the problem, but we are crippled by slow progress. One analysis this year estimates that, at the current pace, the UK pay gap will not be eradicated until 2069 – that will be 99 years after the introduction of the Equal Pay Act.

This is a holistic problem that touches education, affordable childcare, support for carers and boardroom gender equality. At its heart, it is a problem of basic dignity at work for women everywhere.

Please let’s not let progress stall. My constituents cannot afford to wait until 2069.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Madame la Présidente, en effet, j'ai souhaité intervenir car ce sujet est important pour tout le monde, c'est pourquoi tous les membres de ce Parlement, les hommes y compris, doivent pouvoir s’exprimer sur ce rapport.

I would like to welcome the call for concrete action for women’s economic empowerment in the private and public sectors in the EU for equal pay between men and women for equal work and work of equal value. I believe that the draft on women’s economic empowerment is right and smart at the same time, because it is enhancing a better-quality work-life balance. We should step up towards concrete legislation that includes gender perspective, which does not necessarily equate to empowerment without including measures to combat all forms of gender-based violence.

Finally, it is accurate to state that gender equality and gender balance is an incontrovertible fundamental right in the better integration of women in the labour market and can lead only to property and economic growth.

 
  
MPphoto
 

  Viorica Dăncilă (S&D). – Doamnă președintă, în primul rând vreau să o felicit pe Anna Hedh pentru abordarea avută în cadrul acestui raport. Într-o societate aflată într-o evoluție continuă, consider că educația este cel mai important instrument pentru ca femeile să poată participa pe deplin la dezvoltarea socială și economică, pentru a-și putea găsi un loc de muncă de calitate. Una din acțiunile cheie pentru atingerea acestui obiectiv este consolidarea politicilor și creșterea investițiilor în educație și formare, promovarea sectoarelor și a funcțiilor în care femeile sunt subreprezentate pentru a crește rata de angajare a lor în asemenea posturi. În plus, este esențială formarea în domeniul antreprenoriatului, corelată cu formarea și sprijinul în accesarea unor surse alternative de finanțare și a oportunităților de constituire a unor rețele de afaceri pentru a-și lansa singure sau în colaborare propriile afaceri bazate pe idei inovatoare.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. –Madam President, first of all, I would like to thank Anna Hedh, the rapporteur of this report. Women’s equal participation in the labour market and in economic decision-making are preconditions for women’s empowerment.

The Commission’s strategic engagement for gender equality 2016-2019 identifies five priority areas for action. 1: increasing female labour market participation and the equal economic independence of women and men; 2: reducing the gender pay earnings and pension gaps and thus fighting poverty among women; 3: promoting equality between women and men in decision-making; 4: combating gender-based violence and protecting and supporting victims; and 5: promoting gender equality and women’s rights across the world.

In this context, let us focus on two important aspects. First, closing the gender employment gap. Women remain significantly under-represented in the labour market. In 2016, women’s employment rate was still more than 10 points lower than men’s employment rate. If you look at the full-time equivalent employment rate, the gap reaches 18 points. This gap is not related to professional qualifications or academic achievement, where women more and more out-perform men. It is first and foremost related to the way women and men share caring responsibilities in our society.

The Commission has developed an extensive package of measures contributing to the economic empowerment of women. The main objective of our proposal for a directive on work-life balance of working parents and carers is to address women’s under-representation in the labour market. The proposed directive aims at modernising the current EU legal and policy frameworks for family-related leave and flexible working arrangements.

The proposed directive is complemented with non-legislative measures with the objective to promote the development of formal care services; the enforcement of the rules with regard to dismissal; protection for pregnant women; and removing economic disincentives for second earners to work. We are also developing the relevant indicators in order to be able to measure progress in all these areas.

The second aspect to focus on when it comes to the economic empowerment of women is closing the gender pay gap. The gender pay gap has been decreasing only slowly and seems to have stabilised at 16% over the last years as a result of pervasive segregation on the labour market, persistent stereotypes fuelled by inadequate work-life balance policies, and discrimination, all of this combined with a lack of transparency.

The effective application of the existing legal framework on equal pay remains a challenge in all Member States. The Commission constantly monitors whether EU law on equal pay is applied correctly and supports Member States and other stakeholders in the proper enforcement of the existing rules.

We are now finalising – and intend to propose – an action plan to tackle the gender pay gap from all possible angles. It will aim, in particular, at improving the application of the equal-pay principle, combating segregation in occupations and sectors, combating vertical segregation, and recognising women’s skills, efforts and responsibilities.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi, le 3 octobre 2017.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. – Aunque la UE es un líder mundial en materia de derechos de la mujer e igualdad de género, todavía no hemos alcanzado la equiparación total en cuanto a la participación de la mujer en el mercado de trabajo, los salarios y las pensiones, la representación política y económica, etc. Es necesario que la UE adopte cuanto antes medidas concretas para potenciar el empoderamiento de las mujeres, porque solo cuando logremos la independencia económica de todas las mujeres podremos alcanzar la igualdad de género. Es necesario mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, lograr un reparto más equilibrado del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, mejorar la transparencia salarial y la cartografía de los salarios mediante disposiciones vinculantes para alcanzar un salario igual por trabajo igual y de igual valor, exigir que las empresas negocien planes en materia de igualdad de género para reforzar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación, garantizar una representación paritaria en los equipos que intervienen en la negociación colectiva, aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, fomentar el uso de cuotas de género y listas cremallera en la toma de decisiones políticas y erradicar la violencia de género.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Statistiniai duomenys rodo, kad ES, siekdama užtikrinti lyčių lygybę, dar nėra pasiekusi reikšmingos pažangos. Kol kas matome tik nereikšmingą lygybės padidėjimą.

Nepaisant to, kad moterys turi aukštesnį išsilavinimą nei vyrai, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai yra ryškūs ir sudaro 16,1 proc. Dar labiau skiriasi pensijų dydis – 40,2 proc. Didelė problema – neapmokamo darbo namų ūkyje nevienodesnis paskirstymas. Kai neapmokamas namų ūkio darbas bus atliekamas tiek vyrų, tiek moterų, ir taps vienodai pasidalyta našta, moterys galės dalyvauti darbo rinkoje kaip vyrai, bus sukurtas geresnis pagrindas deramai profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai ir taip atsiras galimybės moterims konkuruoti vienodomis sąlygomis. Taip ne tik bus užtikrinamos žmonių teisės, bet ir atneš ekonominės naudos.

Siekiant stiprinti moterų ekonomines galias, visų pirma reikia užtikrinti, kad visiems būtų mokamas vienodas užmokestis už vienodos vertės darbą. Taip pat sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, darbuotojams turi būti mokamas didesnis užmokestis. Kalbant apie įmonių valdybas ir viešąjį sektorių, kur priimami aukšto lygio sprendimai, moterų dalyvavimo patirtis rodo teigiamus rezultatus.

Todėl Taryba yra raginama skubiai priimti direktyvą dėl moterų įmonių valdybose. Įmonės ir įvairios institucijos yra raginamos pasitvirtinti lyčių lygybės planus, kurie padeda mažinti nelygybę darbo vietoje: spręsti įdarbinimo, darbo užmokesčio, karjeros, mokymo bei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros problemas, o taip pat užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Aunque la UE es líder mundial en materia de derechos de la mujer e igualdad de género, todavía no hemos alcanzado la equiparación total en cuanto a la participación de la mujer en el mercado de trabajo, los salarios y las pensiones, la representación política y económica, etc. Es necesario que la UE adopte cuanto antes medidas concretas para potenciar el empoderamiento de las mujeres, porque solo cuando logremos la independencia económica de todas las mujeres podremos alcanzar la igualdad de género. Es necesario mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, lograr un reparto más equilibrado del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, mejorar la transparencia salarial y la cartografía de los salarios mediante disposiciones vinculantes para alcanzar un salario igual por trabajo igual y de igual valor, exigir que las empresas negocien planes en materia de igualdad de género para reforzar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación, garantizar una representación paritaria en los equipos que intervienen en la negociación colectiva, aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, fomentar el uso de cuotas de género y listas cremallera en la toma de decisiones políticas y erradicar la violencia de género.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – Aunque la UE es un líder mundial en materia de derechos de la mujer e igualdad de género, todavía no hemos alcanzado la equiparación total en cuanto a la participación de la mujer en el mercado de trabajo, los salarios y las pensiones, la representación política y económica, etc. Es necesario que la UE adopte cuanto antes medidas concretas para potenciar el empoderamiento de las mujeres, porque solo cuando logremos la independencia económica de todas las mujeres podremos alcanzar la igualdad de género. Es necesario mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, lograr un reparto más equilibrado del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, mejorar la transparencia salarial y la cartografía de los salarios mediante disposiciones vinculantes para alcanzar un salario igual por trabajo igual y de igual valor, exigir que las empresas negocien planes en materia de igualdad de género para reforzar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación, garantizar una representación paritaria en los equipos que intervienen en la negociación colectiva, aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, fomentar el uso de cuotas de género y listas cremallera en la toma de decisiones políticas y erradicar la violencia de género.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Jongerius (S&D), schriftelijk. – Vrouwen zijn in de Europese Unie nog altijd ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. De totale arbeidsparticipatie van vrouwen ligt anno 2017 nog altijd 12 procent lager dan die van mannen. In het verslag van mijn collega Hedh worden diverse redenen genoemd voor dit grote verschil. Zolang niet of minder werken geen vrije keuze is, is dat voor mij onacceptabel. Daarom kijk ik ook graag naar de oplossingen om deze kloof te dichten.

Deze ontwerpresolutie biedt een aantal goede handvatten. Zo dienen er instrumenten te komen voor overheden en het bedrijfsleven die leiden tot meer loontransparantie. Hierdoor moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleind worden. Ook behoren de zogenaamde Barcelona-criteria gehaald te worden. Gezinnen kunnen hierdoor eerder kiezen voor kwalitatief betaalbare kinderopvang, zodat de arbeidsparticipatie van vrouwen kan toenemen.

In dit debat zijn er naar mijn mening grofweg twee stromingen. De eerste stroming stelt dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vanzelf wegebt. De tweede stroming probeert de kloof nu te dichten. Als uit berekeningen blijkt dat het in het huidige tempo tot het einde van deze eeuw duurt om de kloof te dichten, dan snapt u dat ik deze kloof nú wil dichten.

 
  
MPphoto
 
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), kirjallinen. – Vain puolet meistä EU:n naisista tekee kokopäivätyötä. Maanosa, jonka pitäisi näyttää muulle maailmalle esimerkkiä, jättää puolet naisista työvoiman ulkopuolelle. Tilanne ei ole paranemassa. Naiset syntyvät köyhempinä, elävät köyhempinä ja kuolevat köyhempinä kuin miehet. Naiset ovat aliedustettuina työmarkkinoilla koko EU:ssa. Naisten kokonaistyöllisyysaste on yhä lähes 12 prosenttia alhaisempi kuin miesten. 32 prosenttia työssäkäyvistä naisista tekee osa-aikatyötä, miehistä vain kahdeksan prosenttia.

Huijaammeko me Euroopan naisia? Väitämme, että kouluttautuminen on tie paremmille palkoille. Huolimatta siitä, että naisten koulutustaso on EU:ssa nykyään keskimäärin miehiä korkeampi, sukupuolten välisen palkkakuilun suuruus on yhä 16 prosenttia. Naiset eivät siis nouse miesten palkoille, vaikka ovat paremmin koulutettuja. Väitämme myös, että työskentelemällä paljon voi saada paljon palkkaa. Sekin on huijausta. Naiset tekevät enemmän töitä kuin miehet. Ero on siinä, että miehille maksetaan suuremmasta osasta heidän tekemäänsä työtä. Naiset tekevät EU:ssa ainakin kaksi ja puoli kertaa enemmän palkatonta kotitalous- ja hoivatyötä kuin miehet. Se on oikeaa työtä, mutta naisille ei makseta siitä. Kun kotona ja työpaikalla tehty työ lasketaan yhteen, ovat naisten työpäivät pidempiä. Iso syy nykytilalle onkin se, että naiset hoitavat lapsia ja vanhuksia kotona merkittävästi enemmän kuin miehet. Tätä pitää korjata asennekasvatuksella, mutta myös lainsäädännöllä Euroopan että jäsenmaiden tasolla. Tämän mietinnön ehdotukset on syytä ottaa erittäin vakavasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – Aunque la UE es un líder mundial en materia de derechos de la mujer e igualdad de género, todavía no hemos alcanzado la equiparación total en cuanto a la participación de la mujer en el mercado de trabajo, los salarios y las pensiones, la representación política y económica, etc. Es necesario que la UE adopte cuanto antes medidas concretas para potenciar el empoderamiento de las mujeres, porque solo cuando logremos la independencia económica de todas las mujeres podremos alcanzar la igualdad de género. Es necesario mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, lograr un reparto más equilibrado del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, mejorar la transparencia salarial y la cartografía de los salarios mediante disposiciones vinculantes para alcanzar un salario igual por trabajo igual y de igual valor, exigir que las empresas negocien planes en materia de igualdad de género para reforzar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación, garantizar una representación paritaria en los equipos que intervienen en la negociación colectiva, aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, fomentar el uso de cuotas de género y listas cremallera en la toma de decisiones políticas y erradicar la violencia de género.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), in writing. – Whether in businesses, as entrepreneurs or employees, or by doing unpaid care work at home, women make enormous contributions to economies. Therefore, their economic empowerment is an essential element of gender equality, further boosting growth and prosperity. But while the EU is a world leader when it comes to women’s rights, it is unacceptable that it still lags behind as regards to their participation in the labour market and in economic decision-making. Given that women are the most affected by austerity, cuts and, unfortunately, violence, we need binding measures on pay transparency at work, and policies to tackle all forms of gender-based abuses. I am happy that the present report makes bold and necessary recommendations as to how to empower women. As a member of TRAN Committee, I fully support women’s equal participation on the labour market, particularly in areas normally associated with men, such as transport, where only two out of ten workers are female. All sectors need to create better opportunities for women, but the transport sector is one of the sectors that can bring new opportunities, especially in the age of digitalisation and automation. Women empowerment is the only way to dismantle stereotypes and break barriers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Aujourd’hui, au sein de l’Union européenne, il existe encore un écart de 12 % entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes. Les raisons de cette situation inégale sont multiples et variées, mais elles nécessitent des mesures globales et ambitieuses. Non seulement cette situation est une honte pour des démocraties modernes telles que les nôtres qui défendent des principes d’égalité, mais ça correspond également à une aberration économique! En effet, selon l’OCDE, «La promotion de l'égalité des sexes et de l'activité des femmes pourrait déboucher sur des gains économiques considérables dans les pays de l'OCDE et du G20». Une amélioration de la situation des près de ¾ des femmes d’ici à 2025 pourrait correspondre à une augmentation du PIB mondial équivalente à celui de la zone euro, soit 12 000 milliards d’euro. Des mesures telles que des rémunérations égales pour un travail égal, un équilibre entre les hommes et les femmes dans les secteurs privés et publics ou encore la promotion de l’égalité entre les sexes vont dans le bon sens, mais ce n’est qu’un début! Il est grand temps que nos pays, nos dirigeants, prennent leurs responsabilités et luttent efficacement contre les inégalités liées au genre!

 
Aviso jurídico - Política de privacidad